OŚWIADCZENIE O KARALNOŚCI

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O KARALNOŚCI
OŚWIADCZENIE O KARALNOŚCI
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………..
( Imię nazwisko )
zamieszkały …………………………………………………………………………………
( adres zamieszkania )
legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………………………………..
wydanym przez …………………………………………………………………………….
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, iż nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
................................................
(miejscowość, data)
...............................................
(podpis)

Podobne dokumenty