aniocide lb - Medilab.pl

Komentarze

Transkrypt

aniocide lb - Medilab.pl
ANIOCIDE LB
ZPOBIEGAJ CY OSADZANIU KAMIENIA
DETERGENT DO MASZYNOWEGO
CZYSZCZENIA KACZEK I BASENÓW
Wyrób medyczny kl. I.
ZASTOSOWANIE:
Detergent
INSTRUKCJA U YCIA:
specjalnie
opracowany
do
termicznych myjni-dezynfektorów.
Kompatybilny
z
basenami
i
Produkt jest automatyczne pobierany przez myjni dezynfektor. W zale no ci od modelu urz dzenia
kaczkami
wykonanymi ze szkła, metalu i plastiku.
i twardo ci wody st enie produktu nale y ustawi
w przedziale 1% do 3%.
Dzi ki kwa nemu pH pozwala wyeliminowa
organiczne i mineralne zanieczyszczenia.
Przechowywa w temp. +5ºC do +35ºC
Pojemno
opakowania: 5 litrów
ul. Nied wiedzia 60, 15-531 Białystok
tel./fax 085 743 28 97, 085 741 67 02

Podobne dokumenty