• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia i

Komentarze

Transkrypt

• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia i
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
I Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
toreb włókienniczych
II Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
III Przedmiot zamówienia
- torba konferencyjna z tkaniny poliester 600D,
- wymiary: 26cm wys, 34cm szer, 8,5cm głębokość,
- duża komora zamykana na zamek,
- kieszonka zewnętrzna zamykana na zamek,
- regulowany, odpinany pasek na ramię,
- kolor tkaniny: ciemny granat bez kolorowych wstawek, kolor nadruku: srebrny.
Ilość: 300 sztuk.
W załączeniu zdjęcie torby.
IV Warunki realizacji

Zleceniodawca dostarczy niezbędne materiały graficzne do Wykonawcy drogą elektroniczną,

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego do 24 godzin od momentu wysłania
materiałów graficznych przez Zamawiającego,

Zleceniodawca zobowiązuje się do zatwierdzenia projektów graficznych lub zgłoszenia uwag do 2 dni
roboczych od momentu ich otrzymania,
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia i dokonać rozładunku w
miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony,
 Termin dostawy przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego nie może nastąpić później niż
25 lutego 2014 r.,
 Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem po podpisaniu protokołu odbioru,
 W cenę zostaną wliczone wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
V Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%
VI Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Oferty proszę przesyłać do 10 lutego 2014 r. do godz. 14.00, na adres mailowy: [email protected]
Informacji udziela Dział Informacji i Promocji UŚ (32 359 21 52).
VII Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli:



w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;
całkowita cena najniższej oferty przekroczy kwotę, jaka została przeznaczona na realizację tego
zamówienia;
oferty, które wpłyną, nie będą odpowiadały przedmiotowi zamówienia.

Podobne dokumenty