Koncepcja szkoleń na temat procedury aplikowania w priorytecie 2

Komentarze

Transkrypt

Koncepcja szkoleń na temat procedury aplikowania w priorytecie 2
Koncepcja szkoleń na temat procedury aplikowania w priorytecie 2
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (PO)
Szkolenia – czerwiec 2010 r.
1. Cel szkoleń
Celem szkoleń jest przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom na temat
możliwości aplikowania w ramach priorytetu 2 PO. Ponadto celem szkolenia jest
przedstawienie przykładów Best Practice projektów realizowanych w priorytecie 2 PO.
Zapotrzebowanie na szkolenie wynika z faktu, iż priorytet 2 PO cieszy się stosunkowo
małym zainteresowaniem wśród polskich beneficjentów i partnerów projektów.
2. Grupa docelowa


Potencjalni beneficjenci mający możliwość aplikowania w ramach priorytetu 2 PO;
Partnerzy projektów mający możliwość uczestniczenia w projektach z priorytetu 2 PO.
Beneficjenci i partnerzy projektów otrzymają od Wspólnego Sekretariatu
Technicznego (WST) imienne zaproszenia na szkolenia (drogą e-mailową
i pocztową). Zaproszenia zostaną przede wszystkim rozesłane do związków,
stowarzyszeń, izb, jednostek naukowych i uczelni wyższych z obszaru wsparcia,
gdyż ci beneficjenci mają możliwość aplikowania w ramach priorytetu 2 PO.
3. Program szkolenia
Aplikowanie w ramach priorytetu 2
od godziny 10.00 do godziny 14.00
10.00 – 10.10 (10 minut)
1. Powitanie
WST
2.
Wstępne
informacje
na
temat 10.10 – 11.40 (90 minut)
możliwości
aplikowania
w
ramach
priorytetu 2.
WST przedstawi informacje na temat:
Kto może aplikować?
Jakie działania można realizować?
Ile jest dostępnych środków?
Jak przedstawia się procedura aplikowania?
Przerwa kawowa
11.40– 11.55 (15 minut)
3. Przedstawienie przykładów Best 11.55-12.55 (60 minut)
Practice przez beneficjentów i partnerów
projektów realizujących działania w
ramach priorytetu 2 PO:
 Szkolenie w Zielonej Górze (CIT
GmbH)
 Szkolenie
w
Gorzowie
Wlkp.
(Lubuska
Fundacja
Zachodnie
Centrum Gospodarcze)
 Szkolenie w Cottbus (IHK Cottbus)
1
4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia 12.55 -13.25 (30 minut)
Zebranie danych do bazy partnerów i bazy
pomysłów projektów
Wypełnienie ankiety na temat szkolenia
(pytania uczestników, propozycje tematów
następnych szkoleń)
Obiad
13.25-14.00 (35 minut)
4. Miejsce i data szkolenia:
Szkolenia są planowane w 24 tygodniu 2010 r. (15-17.06.2010 r.).
Miasto
Zielona Góra
Gorzów Wlkp.
Cottbus
Data
15.06
16.06
17.06
5. Metody szkoleniowe



wykład;
prezentacje multimedialne;
przykłady best practice.
6. Materiały dla uczestników



kopie prezentacji – dostępne na stronie PO;
kopie materiałów szkoleniowych;
ocena szkolenia.
7. Wyposażenie sali szkoleniowej


Beamer;
tablica samościeralna lub flipchart.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia


Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest WST przy
wsparciu beneficjentów i partnerów projektów realizujących projekty w ramach
priorytetu 2 PO,
Wszystkie zadania organizacyjno-techniczne dotyczące przygotowania i realizacji
szkolenia będą wykonywane przez pracowników WST.
9. Finansowanie szkolenia
Koszty każdego szkolenia zostaną sfinansowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny,
w ramach budżetu Pomocy Technicznej PO i będą to:




sala szkoleniowa (w miarę możliwości udostępniana bezpłatnie przez
lub Euroregiony);
1 przerwa kawowa;
lunch/obiad;
przygotowanie i wykonanie ewentualnych kopii materiałów szkoleniowych.
jst
2