Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kursie

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kursie
..............................................................................
………………….………………
( imiona i nazwisko rodziców lub opiekuna )
( miejscowość i data )
..............................................................................
..............................................................................
( adres )
..............................................................................
( numery dowodów osobistych rodziców lub opiekuna )
..............................................................................
( podstawa ustalająca prawo do opieki )
Oświadczenie
O wyrażeniu zgody
My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na udział w kursie prawa jazdy kategorii:……………………………
Przez syna / córkę / pozostającego/cą pod moją opieką - pomimo nie posiadania przez niego/nią
ukończonych 18 lat życia.
.............................................................................., Nr PESEL...........................................................
( imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgoda )
............................................................................................................................................................
( adres )
..........................................................
( podpis rodziców / opiekuna )

Podobne dokumenty