umowa kupna-sprzedaży

Komentarze

Transkrypt

umowa kupna-sprzedaży
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
PROJEKT UMOWY
Nr
zawarta w dniu ……….……….. pomiędzy:
MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
40-032 KATOWICE, UL. JAGIELLOŃSKA 17
NIP 954-11-87-173
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Annę Trepka
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa
Prezydenta
Miasta
o numerze: OZ.II.01130 –859-1/09 z 1 września 2009 roku
Katowice
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
Numer NIP, Numer REGON
zwanym dalej Dostawcą.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego na podstawie Zarządzenia
Wewnętrznego Nr ZA-DFK/10/2010r. w sprawie „określenia procedur dokonywania
wydatków w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach” wprowadzonego przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 11.02.2010r. zawarta
została Umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa alkomatów – 16szt. wraz z zapasem ustników dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz serwisowanie (kalibrowanie,
naprawa) dostarczonych urządzeń, zgodnie z zaoferowaną ceną określoną w Załączniku
Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, tj. w sytuacji gdy cena oferty Dostawcy
będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, wówczas zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zakupy
dodatkowych alkomatów z opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający poinformuje drogą
elektroniczną Dostawcę o zastosowaniu prawa opcji, podając jednocześnie informacje
o dodatkowej ilości oraz o miejscu dostawy, które zostały ujęte w opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, cena jednostkowa brutto za
dodatkowe alkomaty ujęte w opcji, będzie taka sama jak podana w ofercie Dostawcy.
5. Z tytułu zastosowania prawa opcji Dostawcy nie przysługują żadne inne roszczenia
finansowe ani prawne.
6. Prawo opcji obowiązywać będzie do końca roku 2015r.
§ 2.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Dział Obsługi Administracyjnej
MOPS Katowice, ul. Francuska 70 (IXp.).
2. Termin dostawy urządzeń będzie nie dłuższy niż 7-dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Termin serwisowania urządzeń będzie nie dłuższy niż 14-dni od dnia otrzymania urządzenia
do serwisowania.
1
4. W szczególnych przypadkach, gdy przekazanie do kalibracji urządzenie będzie wymagało
dodatkowej naprawy, termin naprawy może zostać wydłużony, po uprzednim zgłoszeniu tego
faktu Zamawiającemu.
§ 3.
1. Dostawca udziela gwarancji na zakupiony towar na okres minimum 24-miesiący od dnia
wydania.
2. Dostawca będzie dokonywał serwisowania urządzeń (kalibracji), po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz przekazaniu urządzeń Dostawcy.
3. Urządzenia zostaną przekazane do kalibracji w komplecie – 15szt. lub o ile będzie tego
wymagała sytuacja pojedynczo.
4. Dostawca będzie również dokonywał w okresie gwarancji ewentualnych napraw
przekazanych urządzeń.
5. W sytuacji gdy po pierwszej naprawie urządzenia nadal będą wykazywał wady, Dostawca
wymieni wadliwy towar na inny, wolny od wad, bez jakiejkolwiek dopłaty, nawet gdyby
w międzyczasie cena towaru uległa zmianie.
§ 4.
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej:
a) w razie opóźnienia w dostawie towaru w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w §5. za
każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 5% brutto
za cały przedmiot zamówienia ujęty w ofercie cenowej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Dostawca naruszy
w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy, nie realizując terminowo swoich
obowiązków umownych, wykonuje swoje umowne obowiązki bez należytej staranności w
sposób zakwestionowany przez Zamawiającego, niezgodnie z treścią złożonej oferty i gdy
mimo dodatkowego wezwania do prawidłowej realizacji umowy, Dostawca dalej nie wykonuje
swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Kary umowne podlegają sumowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Dostawcy na zasadach
ogólnych w przypadku jeżeli szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
§ 5.
1. Kupujący zapłaci Dostawcy za 16szt. alkomatów wraz z zapasem ustników:
……………………….brutto (słownie:).
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14-dni od otrzymania faktury VAT, po
dostarczeniu towaru Zamawiającemu.
3. Dane do F.VAT: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
nr NIP 954-11-87-173.
§ 6.
Zapłata za serwisowanie urządzeń następować będzie po każdorazowym przeglądzie,
w formie przelewu, w terminie 14-dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz ze
zwróconym/zwróconymi urządzeniem/urządzeniami i dołączonym certyfikatem kalibracji, w
wysokości zgodnej z zaoferowaną ceną podaną w formularzu ofertowym.
§ 7.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważkości formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
2
§ 9.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:
Dostawca:
- Projekt -
3