Image Pro 300 II_02_pl

Komentarze

Transkrypt

Image Pro 300 II_02_pl
IMAGE PRO 300 II
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elation Professional Europe
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.elationlighting.eu
Image Pro 300 II
Spis treści
WITAMY .............................................................................................................................................. 3
INFORMACJE OGÓLNE........................................................................................................................ 3
WAŻNE INFORMACJE ......................................................................................................................... 4
PRZYGOTOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA............................................................... 5
WYMIANA LAMPY .............................................................................................................................. 5
WYMIANA BEZPIECZNIKA ................................................................................................................... 6
EKSPLOATACJA ................................................................................................................................... 6
OPCJONALNE AKCESORIA I EFEKTY .................................................................................................... 6
STAŁA OBUDOWA GOBO I 6 METALOWYCH GOBO ........................................................................... 8
STAŁA OBUDOWA SOCZEWKI I POJEDYNCZE/ZŁOŻONE SOCZEWKI .................................................. 8
DANE TECHNICZNE ........................................................................................................................... 10
ROHS - WaŜny wkład w ochronę środowiska ............................................................................. 11
WEEE – Odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych ...................................... 11
©ELATION PROFESSIONAL®
2
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
WITAMY
Dziękujemy za zakup Elation Professional Image Pro 300 II. Aby zoptymalizować działanie
produkty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją opisującą podstawowe
funkcje urządzenia.
Wypakowanie:
KaŜdy egzemplarz Image Pro 300 II został dokładnie sprawdzony i jest wysyłany w pełnej
gotowości do uŜycia. NaleŜy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń
powstałych w czasie transportu. JeŜeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, naleŜy sprawdzić czy
urządzenie nie jest uszkodzone oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposaŜenie konieczne
do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku
części, naleŜy skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o
taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.
Wsparcie klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem
sprzedaŜy American Audio. Istnieje równieŜ moŜliwość bezpośredniego kontaktu z nami. MoŜna
to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.elationlighting.eu oraz pisząc na adres:
[email protected]
OstrzeŜenie! Aby uniknąć ryzyka poŜaru lub poraŜenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez uŜytkownika. Nie
wolno podejmować prób samodzielnych napraw, spowoduje to uniewaŜnienie gwarancji
producenta. JeŜeli zdarzy się, Ŝe urządzenie będzie wymagało serwisu prosimy o kontakt z
Elation Professional.
JeŜeli maksymalne obciąŜenie kanału osiągnie 6,3 amp bezpiecznik urządzenia moŜe ulec
przepaleniu. W razie potrzeby uszkodzony bezpiecznik naleŜy wymienić na nowy dokładnie
takiego samego typu chyba Ŝe autoryzowany technik serwisu Elation Professional zaleci inaczej.
UŜywanie bezpieczników innych niŜ zalecone moŜe doprowadzić do poŜaru lub poraŜenia
prądem oraz uniewaŜnienia gwarancji producenta.
INFORMACJE OGÓLNE
Image Pro 300 II
Światło zawsze było skutecznym narzędziem reklamy. Wystarczy pomyśleć o podświetlanych
kolorowych neonach wyświetlających wiadomości na tle nocnego nieba.
Światło moŜe być uŜyte do wskazywania, opisywania, wyeksponowania, określania oraz
wzmacniania dowolnej informacji.
Projektor Image Pro 300 II jest doskonale zaprojektowanym narzędziem uŜywającym światła do
przekazywania informacji.
Projektory Image Pro 300 II są przeznaczone do komunikowania znaczenia oraz przyciągania
uwagi do znaku towarowego, wiadomości, zdarzenia, oferty, produktu i innych dowolnych cech.
Wszystkie modele mają niewielkie rozmiary, są łatwe w uŜyciu i doskonale sprawdzają się w
rozrywce.
Wszystkie teŜ dają duŜą swobodę kreatywnym uŜytkownikom. Posiadają szeroki zakres efektów.
KaŜdy znajdzie kombinację idealną dla własnych potrzeb.
Image Pro 300 II jest systemem modularnym zaprojektowanym specjalnie do wyświetlania
slajdów. Projektor uŜywa lampy HTI 300 lub lampy łukowej o wydłuŜonej Ŝywotności HMD
300(750 godzin) i jest wyposaŜony w parę elektrycznych prowadnic oraz obudowy soczewek i
©ELATION PROFESSIONAL®
3
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
INFORMACJE OGÓLNE (ciąg dalszy)
Gobo umoŜliwiające montaŜ dodatkowych zestawów soczewek i innych statycznych lub
napędzanych silnikami dodatków wraz ze specjalnymi soczewkami zoomu. Efekty prezentacji
mogą być statyczne lub dynamiczne. Image Pro 300 II jest wyposaŜony w filtry oraz dodatkowe
systemy zapobiegające przegrzewaniu się slajdów.
Image Pro 300 II najlepiej nadaje się do wyświetlania informacji na zewnątrz, eksponowania
miejsc i usług, wspomagania innych systemów oświetleniowych, wyświetlania informacji o
produkcie, promocji, nazwie handlowej lub logo oraz wszelkiego rodzaju reklam. MoŜliwości
zastosowań urządzenia są bardzo szerokie.
Główne cechy urządzenia:
• Lampa metalohalogenkowa 300 Watt HTI 300
• Kabel zasilania 1,5 m 3-pin U.K. z wtyczką Ŝeńską IEC (100-120V)
• Wspornik dla soczewek i efektów, w standardzie
• Standardowa soczewka (1:2.4 / 100 mm)
• Dwie elektryczne prowadnice
• Dwie śruby bakelitowe do mocowania uchwytu
• Jedna stała obudowa gobo + 6 metalowych gobo
WAśNE INFORMACJE
Instrukcje bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkt musi być uziemiony.
Nie wolno dopuścić by do wnętrza urządzenia dostały się łatwopalne płyny, woda lub
metalowe przedmioty.
Lampa jest bardzo gorąca. Przed wymianą lampy naleŜy wyłączyć zasilanie i odczekać co
najmniej 10 minut.
Przed rozpoczęciem uŜytkowania naleŜy się upewnić, Ŝe wentylator oraz wloty powietrza
są czyste i niezablokowane.
Nie wolno uŜywać urządzenia jeŜeli temperatura otoczenia (Ta) przekracza 40 C (104 F).
Nie wolno patrzeć bezpośrednio w światło, moŜe to uszkodzić wzrok.
Materiały łatwopalne winny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od
urządzenia.
Nie wolno uŜywać urządzenia jeŜeli jego pokrywa jest zdjęta.
Urządzenie powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci.
Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia.
Przed serwisem urządzenia naleŜy odłączyć je od gniazda AC i poczekać aŜ wystygnie.
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Przed rozpoczęciem uŜytkowania naleŜy przeczytać instrukcję. Nie wolno patrzeć bezpośrednio
w źródło światła.
Uwaga:
W czasie eksploatacji obudowa bardzo się rozgrzewa!
Przed otwarciem obudowy naleŜy odłączyć zasilanie! Chronić przed deszczem i wilgocią! "Przed
wymianą lampy odłączyć zasilanie. UWAGA-Gorąca Lampa."
©ELATION PROFESSIONAL®
4
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
PRZYGOTOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM UśYTKOWANIA
Setup przed pierwszym uŜyciem
1. OstroŜnie rozpakuj opakowanie, właściwie zmontuj akcesoria.
2. Urządzenie moŜe być zawieszone lub ustawione na dowolnej, bezpiecznej powierzchni za
pomocą regulowanego uchwytu montaŜowego.
3. Po upewnieniu się, Ŝe urządzenie jest gotowe do działania podłącz je do odpowiedniego
gniazda AC.
OstrzeŜenie!
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Ustawianie soczewki
1. Zawieś urządzenie w ustalonej pozycji.
2. Poluzuj śrubę mocująca soczewkę we wsporniku.
3. Wyreguluj soczewkę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie aŜ
osiągniesz właściwy fokus.
4. Po ustawieniu fokusu dokręć śrubę.
Czyszczenie
1. Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i poczekaj aŜ całkowicie wystygnie.
2. Do czyszczenie zewnętrznej strony obudowy oraz soczewki uŜywaj zwykłego środka do
czyszczenia szkła i miękkiej ściereczki.
3. Wewnętrzne przyrządy optyczne czyść tylko miękką ściereczką.
4. Przed podłączeniem części muszą być całkowicie suche.
Zabezpieczanie Pro 300 II
Zabezpieczanie Image Pro 300 II. Bez względu na sposób instalacji Image Pro 300 II, urządzenie
musi być zabezpieczone przewodem bezpieczeństwa. NaleŜy go przeciągnąć przez
przeznaczone do tego otwory na widełkach i połączyć z kratownicą. Mocowanie musi być
właściwe i bezpieczne.
Uwaga:
Kable/łańcuch zabezpieczający musi utrzymać co najmniej 10-krotny cięŜar urządzenia.
Nie wolno uŜywać uchwytów do mocowania urządzenia.
WYMIANA LAMPY
OstrzeŜenie dotyczące lampy Metalohalogenkowej!
Urządzenie jest wyposaŜone w bardzo wraŜliwą na uszkodzenia lampę metalohalogenkową. Nie
wolno dotykać Ŝarówki lampy gołymi palcami (moŜe to spowodować uszkodzenie). Lampa
zawiera niewielkie ilości materiału szkodliwego dla środowiska, naleŜy ją usuwać we właściwy
sposób.
Pamiętaj: Nie dotykaj lampy gołymi palcami.
Wymiana lampy
1. Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj aŜ lampa wystygnie.
2. Poluzuj dwie radełkowane śruby i zdejmij górna pokrywę.
3. Poluzuj 2 śruby w gnieździe lampy.
4. Delikatnie wyjmij starą lampę.
5. Wymień ją na nową i dokręć dwie śruby.
6. Nową lampę włóŜ ostroŜnie w gniazdo. Pamiętaj, Ŝe wypukłość Ŝarówki winna być skierowana
ku górze tak by rozkład światła był równomierny (patrz rysunek).
7. Dokręć dwie śruby i zmontuj w odwrotnej kolejności.
©ELATION PROFESSIONAL®
5
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
WYMIANA LAMPY (ciąg dalszy)
Prosto do góry
WYMIANA BEZPIECZNIKA
1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Za pomocą śrubokręta z płaską końcówką wywaŜ obsadę bezpiecznika z obudowy.
3. Wyjmij stary bezpiecznik i wymień na nowy dokładnie takiego samego typu.
4. Umieść obsadę bezpiecznika w obudowie.
5. Podłącz zasilanie.
EKSPLOATACJA
Jest to produkt zaawansowany technologicznie. Po upewnieniu się, Ŝe setup jest prawidłowy
urządzenie moŜe być uŜywane.
1. Upewnij się, Ŝe urządzenie jest zamontowane w warunkach zapewniających dobrą wentylację.
2. Sprawdź czy napięcie w gniazdku spełnia wymagania urządzenia.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je.
4. Zaświeci się lampa i od razu włączy się wentylator chłodzący.
WaŜne!
Nie wolno często odłączać i włączać zasilania w czasie eksploatacji, skraca to Ŝywotność lampy.
Przed powtórnym włączeniem naleŜy odczekać co najmniej 10 minut aby lampa mogła
wystygnąć. (jeŜeli lampa jest ciepła zapłonnik będzie powodował, Ŝe będzie się ona jarzyć.)
OPCJONALNE AKCESORIA I EFEKTY
Urządzenie wyposaŜone jest w parę niskonapięciowych elektrycznych prowadnic (24V) z
zabezpieczeniem przeciw zwarciu dzięki czemu uŜytkownik moŜe montować własne soczewki i
dodatkowe wyposaŜenie dla uzyskania róŜnych efektów i ich kombinacji. Efekty mogą być
statyczne lub ruchome dzięki silnikowi złoŜone ze statycznych lub ruchomych obrazów.
Prostota - Urządzenie jest niewielkie, łatwe w zastosowaniu a elektrycznie napędzane
prowadnice sprawiają, Ŝe zbudowanie systemu efektów jest wyjątkowo proste.
Bezpieczeństwo – Zastosowanie niskiego napięcia eliminuje zagroŜenie poraŜeniem prądem.
Dobre chłodzenie redukuje temperaturę urządzenia oraz wytwarzane przez nie ciepło.
©ELATION PROFESSIONAL®
6
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
OPCJONALNE AKCESORIA I EFEKTY (ciąg dalszy)
Styl – Urządzenie jest elegancko zaprojektowane, pasuje do kaŜdego otoczenia i pracuje cicho
przez długi czas przy niskich kosztach eksploatacji.
IP-3
Regulowane
obrotowe lustro
(nie dołączone
urządzenia)
do
ISP-RM
Obracające się
lustro z
regulowanym kątem
nachylenia
(nie dołączone do
IP-2
Obracająca się/
Statyczna
obudowa gobo
(nie dołączona
urządzenia)
do
ISP-FM
Ręcznie
regulowane lustro
(nie dołączone do
urządzenia)
urządzenia)
ISP-RP
Obracający się
pryzmat efektu
panaramicznego
(nie dołączony
urządzenia)
ISP-RB
ISP-RM
Obracające się lustro
z regulowanym
kątem nachylenia
(not included)
Wielokrotne lustro o
ciągłej rotacji
(nie dołączone do
urządzenia)
do
ISP-F1
Wspornik
statycznego slajdu
(nie dołączony do
ISP-F1R
Slajd obracający
się
(nie dołączony do
urządzenia)
urządzenia)
IP-F3-R
Ręczny lub ustawiany czasowo
przełącznik slajdów
©ELATION PROFESSIONAL®
7
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
OPCJONALNE AKCESORIA I EFEKTY (ciąg dalszy)
ISP-RGW
Obracające się gobo
do ręcznej lub ustawianej czasowo
zmiany gobo
STAŁA OBUDOWA GOBO I 6 METALOWYCH GOBO
Image Pro 300 II jest wyposaŜony w statyczną obudowę gobo i 6 metalowych gobo. Ilustracja
poniŜej pokazuje poszczególne gobo:
płyta mocująca
płyta wspierająca
metalowe gobo
mocowanie
Wzór Gobo i Obraz
Obraz lustrzany na ścianie, podłodze, itp. jest wykorzystywany przez wzór gobo.
NaleŜy pamiętać, Ŝe wzór powinien być odwrócony tak by obraz był wyświetlany właściwie.
STAŁA OBUDOWA SOCZEWKI I POJEDYNCZE/ZŁOśONE SOCZEWKI
Image Pro 300 II posiada jako standardowe wyposaŜenie Obudowę Soczewki wraz z wybraną
soczewką na której moŜna montować dodatkowe lustra; poprzez właściwe pozycjonowanie
wspornika na prowadnicach wyświetlany obraz moŜe być perfekcyjnie ustawiony.
©ELATION PROFESSIONAL®
8
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
STAŁA OBUDOWA SOCZEWKI I POJEDYNCZE/ZŁOśONE SOCZEWKI (ciąg dalszy)
Pojedyncze/złoŜone soczewki
płyta wspierająca
mocowanie
©ELATION PROFESSIONAL®
9
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
DANE TECHNICZNE
Wymiary:
555x240x262mm
Waga (w przybliŜeniu):
10,5Kg
Typ lampy:
Lampa HTI 300W/DEL 85V/300W, 750 godz.
Zasilanie:
AC 100/120V~50/60Hz
ZuŜycie mocy:
450 Wat maksimum
Bezpiecznik (o długim czasie działania)
T6.3A 250V 5x20mm
Chłodzenie:
Nadmuch powietrza z wentylatorem osiowym
Opcjonalne dodatki:
Jedna stała obudowa gobo + 6 metalowych
gobo
(dołączone do urządzenia)
Jedna stała obudowa soczewki
1:2.4/100mm jednoelementowa soczewka
©ELATION PROFESSIONAL®
10
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
ROHS -Olbrzymi wkład w ochronę środowiska
Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie uŜywania
niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w
branŜy elektronicznej.
Zabrania ona między innymi uŜywania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg),
sześciowartościowego chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka
zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylowego (PBDE)
jako środka
zmniejszającego palność.
Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których
działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki
otaczającej nas w domu i pracy.
Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i
ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.
Dlatego juŜ na dwa lata przed wejściem w Ŝycie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.
Zanim dyrektywa ROHS weszła w Ŝycie wszystkie nasze produkty były juŜ produkowane zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal
zapewniamy, Ŝe uŜywane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a
produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Dyrektywa ROHS jest waŜnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i
przekazania go naszym potomkom.
My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.
.
WEEE – Odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla
środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.
Aby zapewnić moŜliwie najlepszą utylizację i zuŜytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia
Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.
System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do
uŜywanego od lat systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie
uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu juŜ na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w
ten sposób pieniądze są przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób
zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych
urządzeń.
Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz.
(rejestracja w Niemczech: DE41027552)
W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, Ŝe mogą je
Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu
recyclingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do uŜytku
profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio
do nas po ich zuŜyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest waŜnym działaniem na rzecz
ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie:
Kontakt: [email protected]
©ELATION PROFESSIONAL®
11
Image Pro 300 II
Image Pro 300 II
Elation Professional Europe
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.elationlighting.eu
©ELATION PROFESSIONAL®
12
Image Pro 300 II