pl - genesis a12 - instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

pl - genesis a12 - instrukcja obsługi
PL - GENESIS A12 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
1) OPIS PRODUKTU:
Ładowarka do kontrolerów Move/ gamepadów PS3
-Ładowanie z konsoli PS3 lub z dowolnego złącza USB
-Jednoczesne ładowanie do dwóch kontrolerów
Move/Ps3
-Wskaźniki statusu ładowania (LED)
-Czas ładowania jednego kontrolera ok. 4 godz
-Kabel o długości 1,0 m
2) INSTALACJA
Podłącz ładowarkę dołączonym kablem USB z
PS3 lub innym źródłem prądu, np. z komputerem
(wydajność prądowa min. 500mA). Dioda statusu
LED zaczyna świecić zielonym światłem.
Podczas zasilania ładowarki z konsoli pamiętaj,
że złącza USB dostarczają napięcia tylko wtedy,
gdy PS3 jest włączona.
Umieść gamepada/move w uchwycie ładowarki
w taki sposób, by góra część gamepada/move
była skierowana w stronę diody LED statusu, a
wtyk USB był pewnie osadzony w gnieździe
gamepada/move. W trakcie ładowania dioda
świeci w kolorze czerwonym, po zakończeniu
ładowania świeci w kolorze zielonym. Można
jednocześnie ładować 2 gamepady/move.
UWAGI OGÓLNE
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia
powodują utratę gwarancji i mogą spowodować
uszkodzenie produktu.
Używać zgodnie z przeznaczeniem
Produkt posiada 24 miesięczną gwarancje.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym,
zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem
jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do
środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy
produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając
prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego
produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
Więcej informacji na stronie: www.natec-zone.com
Niniejszym Impakt Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie NGA-0474 jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących
dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji CE można pobrać ze strony internetowej dystrybutora
www.impakt.com.
EN - GENESIS A12 - USER’S GUIDE
1) PRODUCT DESCRIPTION
Charging station for Move controllers/PS3 gamepads
-Charge via the console or any USB port
-Simultaneously charge up to two Move controllers/
PS3 gamepads
-LED status indicators
-Approx. 4hr charging time for one controller
-1m cable
2) INSTALATION
Using the accompanying USB cable. Connect the
charging station to your PS3 or any other USB power
source such as PC (min. 500mA supply current).
Following that the status LEDs will light up green.
When powering the charging station directly via the
console the USB ports on PS3 will obly work when the
console is switched on.
Place gamepad/move onto the charging station’s
mount so that the surface of the gamepad points
towards the status LEDs and the USB connector sits
securely in the pad’s/move port. During the charging
process the relevant LED will light up red to indicate
charging a green LED indicates that charging is
complete. You can charge up to two gamepads at the
same time.
GENERAL
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make
the warranty void and may cause the product damage.
Do not use the product in low and high temperatures and in
the dusty atmosphere.
Use according to intended use,
Product covered with 24-months warranty.
The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European standard. The
standard was issued in order to decrease the amount of the electronic and
electrical waste emitted into the atmosphere.
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that
this product in not home waste. You protect the environment when you
recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information
about recycling this product please contact your retailer or a local authority.