Załącznik 3 Opisywanie tabel i rysunków w tekście pracy Tabela 5

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 3 Opisywanie tabel i rysunków w tekście pracy Tabela 5
Załącznik 3
Opisywanie tabel i rysunków w tekście pracy
Tabela 5
Środki i formy przekazu reklamy prasowej
Rodzaj reklamy
Reklama prasowa
Środki przekazu
Dzienniki
Magazyny
Katalogi
Przykładowe formy reklamy
Ogłoszenia ramkowe
Reklamy wielostronicowe
Wkładki reklamowe
Wszywki reklamowe
Sztywna kartka
Wklejki
Banderole
Zakładki
Reklamy trójwymiarowe
Źródło: J. Kowalski: Promocja i jej instrumentarium. Wydawnictwo Fenix. Warszawa 2008,
s. 50.
Rysunek 9
Ogólna procedura racjonalnie prowadzonych badań marketingowych
Sporządzenie planu badania marketingowego, w tym określenie jego celu
Wykonanie badania tzn. zebranie danych
pierwotnych lub wtórnych
Dokonanie analizy zebranych
danych
Opracowanie wyników badań –
sporządzenie raportu z badań
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Michałowski: Badania marketingowe.
Wydawnictwo Prokter. Wrocław 2008, s. 34.

Podobne dokumenty