Umowa o Partnerstwie

Komentarze

Transkrypt

Umowa o Partnerstwie
Umowa o Partnerstwie
pomiędzy KsiąŜęcym Miastem Grodziskiem
a Królewskim Miastem Scholopolis
K
SIĄśĘCE MIASTO GRODZISK oraz
KRÓLEWSKIE MIASTO SCHOLOPOLIS,
przekonane o wkroczeniu stosunków
sarmacko–scholandzkich w okres wzajemnej
przyjaźni, pomocy i porozumienia, mając na
uwadze potrzebę zbudowania mostów zaufania
oraz zdecydowane nawiązać partnerstwo w celu
osiągnięcia wzajemnych korzyści i stworzenia
ich mieszkańcom okazji do spotkań, zawierają
niniejszą umowę o partnerstwie:
§ 1.
K
siąŜęce Miasto Grodzisk i Królewskie
Miasto Scholopolis uzgadniają, Ŝe zwłaszcza w następujących dziedzinach:
— administracja
— komunikacja
— kultura
— oświata
— planowanie i rozwój
— prasa
— promocja
— sport
będą inicjowały, popierały i rozwijały dwustronną i wzajemnie korzystną współpracę oraz
dokonywać będą wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń.
§ 2.
K
siąŜęce Miasto Grodzisk i Królewskie
Miasto Scholopolis są stolicami swoich
krajów. Dlatego teŜ obydwa miasta ku obopólnemu poŜytkowi udzielą w pierwszym rzędzie
poparcia pośrednictwu w kontaktach między instytucjami publicznymi oraz organizacjami
społecznymi obu stron.
§ 3.
O
bydwa miasta deklarują udzielić w miarę
swoich moŜliwości poparcia osobistym
kontaktom mieszkańców obu miast. Strony są
zgodne co do tego, Ŝe wymiana mieszkańców
jest nie tylko wskazana, lecz równieŜ poŜądana,
aby proces wzajemnego poznania mógł ulec
pogłębieniu. Te osobiste kontakty stanowią
podstawę do rozwoju przyjaznego współŜycia
i wzajemnego zrozumienia.
§ 4.
O
baj partnerzy ustalają podczas spotkań odbywających się co dwa miesiące, naprzemiennie w Królewskim Mieście Scholopolis
i KsiąŜęcym Mieście Grodzisku, zgodny protokół przyszłych działań.
§ 5.
N
iniejszą umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 6.
U
mowa wchodzi w Ŝycie z dniem obustronnego spełnienia wewnętrznych wymogów
nadających jej moc obowiązującą.
Umowę zawarto w KsiąŜęcym Mieście Grodzisku dnia 23 grudnia 2008 roku
Za Królewskie Miasto Scholopolis
Za KsiąŜęce Miasto Grodzisk
(—)
(—)
Markgraf Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Burmistrz
Jego KsiąŜęca Wysokość Piotr Mikołaj
Prezydent
Umowa o Partnerstwie
pomiędzy Królewskim Miastem Scholopolis
a KsiąŜęcym Miastem Grodziskiem
K
RÓLEWSKIE MIASTO SCHOLOPOLIS
oraz KSIĄśĘCE MIASTO GRODZISK,
przekonane o wkroczeniu stosunków
scholandzko–sarmackich w okres wzajemnej
przyjaźni, pomocy i porozumienia, mając na
uwadze potrzebę zbudowania mostów zaufania
oraz zdecydowane nawiązać partnerstwo w celu
osiągnięcia wzajemnych korzyści i stworzenia
ich mieszkańcom okazji do spotkań, zawierają
niniejszą umowę o partnerstwie:
§ 1.
K
rólewskie Miasto Scholopolis i KsiąŜęce
Miasto Grodzisk uzgadniają, Ŝe zwłaszcza
w następujących dziedzinach:
— administracja
— komunikacja
— kultura
— oświata
— planowanie i rozwój
— prasa
— promocja
— sport
będą inicjowały, popierały i rozwijały dwustronną i wzajemnie korzystną współpracę oraz
dokonywać będą wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń.
§ 2.
K
rólewskie Miasto Scholopolis i KsiąŜęce
Miasto Grodzisk są stolicami swoich krajów. Dlatego teŜ obydwa miasta ku obopólnemu poŜytkowi udzielą w pierwszym rzędzie
poparcia pośrednictwu w kontaktach między instytucjami publicznymi oraz organizacjami
społecznymi obu stron.
§ 3.
O
bydwa miasta deklarują udzielić w miarę
swoich moŜliwości poparcia osobistym
kontaktom mieszkańców obu miast. Strony są
zgodne co do tego, Ŝe wymiana mieszkańców
jest nie tylko wskazana, lecz równieŜ poŜądana,
aby proces wzajemnego poznania mógł ulec
pogłębieniu. Te osobiste kontakty stanowią
podstawę do rozwoju przyjaznego współŜycia
i wzajemnego zrozumienia.
§ 4.
O
baj partnerzy ustalają podczas spotkań odbywających się co dwa miesiące, naprzemiennie w KsiąŜęcym Mieście Grodzisku
i Królewskim Mieście Scholopolis, zgodny protokół przyszłych działań.
§ 5.
N
iniejszą umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 6.
U
mowa wchodzi w Ŝycie z dniem obustronnego spełnienia wewnętrznych wymogów
nadających jej moc obowiązującą.
Umowę zawarto w KsiąŜęcym Mieście Grodzisku dnia 23 grudnia 2008 roku
Za KsiąŜęce Miasto Grodzisk
Za Królewskie Miasto Scholopolis
(—)
(—)
Jego KsiąŜęca Wysokość Piotr Mikołaj
Prezydent
Markgraf Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Burmistrz