ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO Ja, niżej podpisany

Komentarze

Transkrypt

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO Ja, niżej podpisany
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria)
…………………………………………………………………..
wyrażam zgodę, na uczestniczenie mojego dziecka / mojego podopiecznego (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
w wolontariacie podczas 11. PZU Półmaratonu Warszawskiego w dniu ….. ……………… 2016 roku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka dla potrzeb
związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo
wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna
…………………………………….…………

Podobne dokumenty