PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA

Komentarze

Transkrypt

PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ
* GOSPODARKA *
nr 14/2014
31 marca – 6 kwietnia 2014 r.
AMBASADA RP W LIZBONIE
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
Rua António de Saldanha Nº 48 | Lizbona | Portugalia
Tel. (00351) 21 301 3327 | Fax. (00351) 21 301 2870
e-mail: [email protected] | www.lisbon.trade.gov.pl
I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
W
POLSCE,
1. Mota-Engil
Wyniki finansowe za 2013 r.
Mota-Engil ogłosił najlepsze w historii roczne wyniki operacyjne. Wynik netto
grupy za 2013 r. wyniósł 50,5 mln euro, czyli o 24% więcej niż w 2012 r. Ponadto,
w ubiegłym roku wzrósł udział działalności międzynarodowej w całkowitych
obrotach Mota-Engil – z 65% w 2012 r. do 74%, przy czym sama działalność w
Afryce i Ameryce odnotowała wzrost o 35%. Całkowita wartość obrotów osiągnęła
2,3 mld euro (wzrost o 3,1%). Pomimo spadku o 26% poziomu sprzedaży oraz
świadczonych usług w Europie, działalność w Afryce i Ameryce Płd. wzrosła,
odpowiednio, o 38,4% (do 1 mld euro) i 35,8% (do 426 tys. euro).
Mota-Engil zarządza obecnie portfelem zamówień o wartości 3,9 mld euro, co
oznacza wzrost o 15% wobec 2012 r., przy czym rynki zagraniczne reprezentują
81% projektów wchodzących w skład portfolio. Wartość nowych projektów
zawartych w Afryce w 2013 r. przekroczyła 1,6 mld euro, podczas gdy w Ameryce
Łac. – 1,3 mld euro. Wskaźnik EBITDA grupy wzrósł o ok. 75,4 mln euro, tj. o
ponad 26%, do 362,8 mln euro.
W 2013 r. wartość skonsolidowanych inwestycji netto wyniosła 166 mln euro
(124 mln euro w 2012 r.), z czego 119 mln euro zostało przeznaczone na rynki
zagraniczne (93 mln euro w 2012 r.).
Pomimo znaczącej poprawy wyników w niemal wszystkich kategoriach, wartość
zadłużenia Mota-Engil na koniec grudnia 2013 r., w porównaniu do grudnia 2012 r.,
wzrosła i wyniosła 972 mln euro (wobec 850 mln euro w 2012 r.). Władze spółki
argumentują wzrost rosnącą koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych z
tytułu ekspansji, zwłaszcza na rynki Afryki i Ameryki Płd.
Wraz z otwarciem się organizacji na rynki międzynarodowe oraz możliwą ekspansją
na nowe rynki, strategicznym celem Mota-Engil na 2014 r. będzie reorganizacja
struktury i przeniesienie części funkcji zarządczych i administracyjnych poza
granice Portugalii, być może do Afryki. Tym niemniej prezes grupy zapewnia, że
Portugalia zawsze będzie centrum decyzyjnym grupy.
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 14/2014
Obecnie, Mota-Engil analizuje sześć nowych rynków w Afryce: tj. Uganda, Kenia,
Tanzania, Rwanda, Kamerun oraz Namibia. Ponadto, grupa chce zakończyć bieżący
rok portfelem zamówień o wartości powyżej 4 mld euro. Chce również poprawić
swoje wyniki w Europie. Mota-Engil przygląda się także możliwościom wejścia na
rynek energii elektrycznej w Angoli, za pośrednictwem spółki usługowej, której
obszarem funkcjonowania byłoby przedłużanie i montaż linii elektrycznych
wysokiego napięcia. W ślad za ogłoszeniem wyników notowania akcji Mota-Engil
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lizbonie osiągnęły nowy poziom
maksymalny od października 2007 r., powyżej 6 euro.
(Diário Económico, Diário de Notícias, Jornal de Negócios, Público, Sol, Vida
Económica)
Wsparcie internacjonalizacji portugalskich MŚP
Mota-Engil zagwarantował sobie możliwość utrzymania pozycji udziałowca
w zagranicznych projektach inwestycyjnych realizowanych przez portugalskie MŚP
z sektora przemysłowego, w ramach inicjatywy wsparcia internacjonalizacji
uruchomionej w 2011 r. wspólnie z Caixa Capital oraz Portugal Ventures.
Na dzień dzisiejszy Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII), spółka zależna MotaEngil, która stoi na czele konsorcjum wspierającego internacjonalizację MŚP,
zatwierdziła trzy projekty inwestycyjne – 2 w Angoli i jeden w Peru, o łącznej
wartości prawie 11 mln dolarów. W fazie analizy pozostaje dalszych 9 projektów:
cztery w Angoli, dwa w Peru i po jednym w Meksyku, Brazylii oraz Mozambiku.
Szacowana wartość tych inwestycji to 30 mln dolarów. Projekty dotyczą różnych
sektorów gospodarki, w tym m.in.: przemysłu szklarskiego, farb, akcesoriów i
części dla samochodów, branży papierniczej, sektora metalowego.
(Diário Económico)
Mota-Engil África
Mota-Engil jest w trakcie procesu autonomizacji pionu odpowiedzialnego za
działalność na rynkach afrykańskich - Mota-Engil África, który ma zostać
sfinalizowany do końca I półrocza br. Grupa-matka planuje do połowy maja br.
dostarczyć do portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych prospekt
emisyjny spółki. Tym niemniej, na chwilę obecną nie wiadomo, czy Mota-Engil
África zostanie wprowadzona na parkiet w Londynie, Lizbonie, czy też
Amsterdamie. Spółka została utworzona w Holandii i posiada kapitał zakładowy w
wysokości 100 mln euro.
W 2013 r. spółka Mota-Engil África była odpowiedzialna za 44% obrotów grupy
Mota-Engil oraz 67,4% wartości wskaźnika EBITDA. Do Afryki, która jest obecnie
najważniejszym rynkiem zagranicznym Mota-Engil, zostało skierowanych 60%
środków inwestycyjnych grupy. Mota-Engil zatrudnia na tym kontynencie ponad 15
tys. osób.
(Público, Diário Económico)
2. Banco Espírito Santo Investimento
Pozycja w portugalskim sektorze bankowości inwestycyjnej
Banco Espírito Santo Investimento (BESI), obok Banku Credit Suisse, jest liderem
wśród banków inwestycyjnych w Portugalii, które, wg danych Dealogic, zamknęły I
kwartał 2014 r. łącznym przychodem netto w wysokości 35 mln euro. Obie
instytucje kontrolują, podobnie jak na koniec 2013 r., ok. 40% portugalskiego
2|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 14/2014
segmentu bankowości inwestycyjnej - Credit Suisse 20,6%, a BESI ponad 18,9%.
Przychody obu banków, w okresie między styczniem a marcem 2014 r., wyniosły
ok. 7 mln euro każdy.
(Diário Económico)
Wyróżnienie „Forbes” dla BESI Polska
BESI poinformował, że jego oddział w Polsce zajął pierwsze miejsce w rankingu
amerykańskiego magazynu biznesowego „Forbes”. Bank otrzymał w 2013 r.
również inne wyróżnienia pism branżowych: „Euromoney” oraz „Global Finance”
w kategorii najlepszy bank inwestycyjny w Portugalii, a Best M&A House w
Portugalii zostało przyznane przez „EMEA Finance”. Według Dealogic, BESI jest
liderem jeśli chodzi o całkowity przychód netto z tytułu doradztwa w zakresie fuzji
i przejęć, finansowania oraz operacji na rynkach kapitałowych i dłużnych.
(Diário Económico)
3. Jerónimo Martins
Spółka BlackRock, największy na świecie fundusz zarządzający aktywami,
umocniła z dniem 31 marca br. swój udział w grupie Jerónimo Martins (JM).
BlackRock nabyła blisko 3% udziałów spółki, stając się właścicielem 5,01%
kapitału JM i, tym samym, drugim największym udziałowcem firmy, zaraz za
holdingiem Sociedade Francisco Manuel dos Santos SGPS (56,13%).
(Diário de Notícias, Jornal de Negócios, Diário Económico)
4. Banco Espírito Santo
Banco Espírito Santo zorganizuje misję libijskich przedsiębiorców do Portugalii,
celem wsparcia nawiązania kontaktów z portugalskimi firmami, i zainteresowania
ich możliwościami importu portugalskich produktów. Misja ma przybyć do
Portugalii do końca czerwca br. Bank planuje realizację misji gospodarczych
również do m.in. Algierii, Kanady i Azerbejdżanu.
(Diário Económico)
5. Energias de Portugal (EDP)
W ślad za sprzedażą przez Grupę José de Mello transzy 2,6% udziałów w spółce
EDP, portugalska grupa energetyczna praktycznie nie posiada już portugalskich
akcjonariuszy, a ci, którzy pozostali, kontrolują łącznie niewiele ponad 5% kapitału.
Cena jednostkowa sprzedaży akcji wyniosła 3,2 euro, co oznacza, że Grupa José de
Mello zainkasowała kwotę 303,3 mln euro. Bankiem odpowiedzialnym za realizacje
transakcji był BESI.
Wśród 10 inwestorów kwalifikowanych, którzy wchodzą w skład akcjonariatu EDP,
tylko dwóch jest pochodzenia portugalskiego: José de Mello (2%) oraz BCP
(2,63%). Pozostałe 8 podmiotów to instytucje zagraniczne – chińskie
przedsiębiorstwo The China Three Gorges (21,35%), północnoamerykański fundusz
Capital Group (10,13%), hiszpański holding Oppidum (7,19%), Senfora, spółka
kontrolowana przez fundusz IPIC z Abu Dhabi (4,06%), algierski Sonatrach
(2,38%), fundusz Qatar Authority (2,27%), norweski Norges Bank (2,23%) oraz
amerykański fundusz zarządzającymi aktywami Black Rock (2%). Proces wyjścia
kapitału portugalskiego z EDP rozpoczął się 3 lata temu, w ramach ostatniej fazy
prywatyzacji przedsiębiorstwa.
(Dinheiro Vivo, Público, Jornal de Negócios, Diário Económico, Diário de
Notícias)
3|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 14/2014
6. Espírito Santo Financial Group (ESFG)
Władze Espírito Santo Financial Group (ESFG), w ramach realizowanej
restrukturyzacji działalności, poinformowały o możliwości likwidacji holdingu
BESPAR, kontrolowanego przez ESFG i Crédit Agricole, który kontroluje z kolei
35% kapitału BES. W tej sytuacji akcjonariusze banku (ESFG i CA) weszliby w
posiadanie jego akcji bezpośrednio, a nie jak dotychczas, za pośrednictwem
holdingu – ESFG kontrolowałoby 26% BES, a CA – 20%.
Ewentualne zmiany w kwestii istnienia holdingu BESPAR wynikają z rekomendacji
Banku Centralnego Portugalii. Likwidacja holdingu zwiększyłaby, zdaniem władz
BES, atrakcyjność banku, a także uwolniłaby ESFG z obowiązku podlegania stress
testom sektora bankowego, dzięki czemu możliwe byłoby uniknięcie konieczności
podwyższenia kapitału instytucji. Aby osiągnięcie tego celu było możliwe, ESFG i
CA muszą dojść do porozumienia w sprawie BESPAR do końca kwietnia br.
W opinii analityków, decyzja odnośnie BESPAR jest naturalną i logiczną
konsekwencją realizowanej restrukturyzacji ESFG przewidującej oddzielenie
działalności finansowej i niefinansowej. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnej
likwidacji holdingu podejmą akcjonariusze.
Jednocześnie, Bank Centralny Portugalii rozpoczął dochodzenie w sprawie relacji
między ESFG a Eurofin Holding, szwajcarską grupą specjalizującą się w usługach
finansowych. Bank Centralny chce zweryfikować, czy w ramach prowadzonej
współpracy nie doszło do działań mających na celu ukrycie realnych, bądź
potencjalnych strat portugalskiej instytucji finansowej.
(Expresso, TVI24, Diário de Notícias, Jornal de Negócios, Diário Económico,
Dinheiro Vivo, Vida Económica)
7. Banif
W ramach nowo ogłoszonego programu dobrowolnych odejść, 300 pracowników
banku Banif opowiedziało się za dobrowolnym wypowiedzeniem umowy o pracę.
Program jest realizowany w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji
banku oraz redukcji kosztów operacyjnych. Władze banku zaopiniowały złożone
wnioski, nie wyrażając zgody na odejście pracowników, których uznano za
kluczowych dla funkcjonowania instytucji.
W rezultacie restrukturyzacji Banif będzie zatrudniał ok. 2 tys. pracowników, a sieć
placówek obejmie 226 oddziałów. Przyszłe oszczędności z tytułu restrukturyzacji
szacowane są na 15 mln euro rocznie.
(Diário Económico)
4|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 14/2014
II. POLSKA W MEDIACH PORTUGALSKICH
Polscy inwestorzy w Portugalii
1. X-Trade Brokers
XTB Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, który od 2010 r. jest obecny
w Portugalii, objął w 2013 r. pozycję lidera w zakresie kontraktów CFD (kontrakty
różnicy kursowej) na tutejszym rynku. W opinii dyrektora generalnego
portugalskiego oddziału XTB, Francisco Horta, w 2014 r. rynek CFD powinien
odnotować wzrost, dzięki poprawiającej się sytuacji gospodarczej.
XTB zakończył 2013 r. udziałem w portugalskim rynku na poziomie 26%, przy
czym wartość realizowanych transakcji osiągnęła poziom 13,7 mld euro, o 54%
więcej niż w 2012 r.
Według Francisko Horta, portugalski sektor kontraktów CFD odnotuje, w bieżącym
roku, wzrost o 20%, co pozwoli na zakończenie roku z udziałem w rynku na
poziomie 35%. XTB zatrudnia w Portugalii 11 pracowników i przewiduje
zatrudnienie kolejnych czterech w br. Backoffice firmy znajduje się w Warszawie.
Ponad 90% klientów spółki pochodzi z Portugalii, portfolio obejmuje również
klientów z Angoli i Brazylii.
(Expresso)
+++
5|