Załącznik do zarządzenia Nr 91/GG/07

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do zarządzenia Nr 91/GG/07
Załącznik do zarządzenia Nr 91/GG/07
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dn. 9 lutego 2007r.
Kędzierzyn-Koźle, 29.01.2007 r.
Wywieszono dnia ……………….2007 r.
Do dnia …………………….2007 r.
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) podaje się do
wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość:
Opis nieruchomości
Obręb Kłodnica
ul. Elewatorowa
Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji gruntów i księgi wieczystej
Mapa Nr działki
Pow. w Nr KW
ha
7
cz. 1046/4
2,1225
32017
Uwaga: Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 6-ciu tygodni.
Przeznaczenie
nieruchomości
Magazynowanie
materiałów
budowlanych,
garażowanie
sprzętu
budowlanego,
działalność
usługowa w
zakresie kruszenia
gruzu.
Wysokość
opłat z tytułu
dzierżawy
0,17 zł/m2
(netto)
miesięcznie
Cena
nieruchomości
Termin
wnoszenia opłat
Zasady
aktualizacji
opłat
Nie
dotyczy
Do 10-go
każdego
miesiąca
Corocznie
o wskaźnik
inflacji z
roku
poprzedniego
Informacja o
przeznaczeniu
do
dzierżawy
Dzierżawa na
okres do 3 lat.

Podobne dokumenty