TOP 2000 HAMELIN postawi∏ na SYMFONI¢® Forte

Komentarze

Transkrypt

TOP 2000 HAMELIN postawi∏ na SYMFONI¢® Forte
TOP 2000 HAMELIN
postawi∏ na SYMFONI¢® Forte
• Punktem wyjÊcia by∏o okreÊlenie uprawnieƒ kierowni­ka
projektu z naszej strony. Przyj´liÊmy, ˝e powinien posia­daç
pe∏ne kompetencje i dost´p do informacji zarzàdczych,
by móc okreÊliç i dopasowaç mo˝liwoÊci systemu do naszej
Znany producent artyku∏ów papierniczych TOP 2000
koncepcji – stwierdza Romuald Zdesenko, dyrektor
HAMELIN wdro˝y∏ oprogramowanie wspomaga-
operacyjny TOP 2000 HAMELIN. Najpierw uruchomiono
jàce zarzàdzanie SYMFONIA® Forte. Dzi´ki temu
procedury dystrybucji obejmujàce obs∏ug´ sieci handlowych
ograniczy∏ koszty obs∏ugi IT oraz usprawni∏ prac´
i hurtowni. Nast´pnie wdro˝ono Finanse i Ksi´gowoÊç, Ârodki
wielu dzia∏ów spó∏ki. Projekt zosta∏ zrealizowany
Trwa∏e, Kadry i Płace, Analizy Finansowe, Planowanie P∏ynnoÊci
przez firm´ SIGMA W∏oc∏awek – Autoryzowanego
Finansowej oraz Rozliczenie Mi´dzyokresowe Kosztów.
Partnera firmy Sage Symfonia.
• Dzi´ki doskona∏ej wspó∏pracy implementacja przebieg∏a
Firma TOP 2000 HAMELIN dzia∏a w bran˝y papierniczej
bardzo sprawnie. Analiza trwa∏a tylko 30 dni, a wdro˝enie
i logistycznej. Produkuje m.in. zeszyty, bruliony, notatniki
40 dni roboczych. Zarzàd spó∏ki by∏ zaskoczony skutecz­
i kalendarze. Centrala spó∏ki znajduje si´ we W∏oc∏awku,
noÊcià i tempem pracy – mówi S∏awomir Matuszewski,
a biuro handlowe w Warszawie. Firma zatrudnia w sezo­
w∏aÊciciel SIGMY W∏oc∏awek.
nie ponad 500 pracowników, a jej roczne obroty wynoszà
Najwa˝niejsze korzyÊci dla TOP 2000 HAMELIN to znacz­
80 mln z∏otych. Rozwiàzanie informatyczne wykorzystywane
na redukcja kosztów i usprawnienie pracy poszczególnych
przed implementacjà Systemów SYMFONII nie spe∏nia∏o
dzia∏ów:
oczekiwaƒ w zakresie optymalizacji kosztów pracy oraz za­
• SYMFONIA® jest stabilna i przyjazna dla u˝ytkowników.
potrzebowania kierownictwa firmy na informacje zarzàdcze.
Dzi´ki niej szybko przeprowadziliÊmy analizy rentownoÊci
Ograniczeniem by∏ niski poziom integracji aplikacji i brak
i zysku. Zarzàd ma dost´p do danych finansowych, anali­
szybkiego dost´pu do kompleksowych danych. Strategia
tycznych i raportów przygotowywanych wed∏ug dowolnie
dalszego rozwoju wymaga∏a implementacji efektywniejszego
okreÊlanych kryteriów – dodaje S. Matuszewski.
rozwiàzania w zakresie logistyki, obs∏ugi sieci handlowych
• OgraniczyliÊmy liczb´ b∏´dów systemowych i korekt.
i gospodarki magazynowej.
Wp∏yn´∏o to na jakoÊç naszych us∏ug i popraw´ wyników
Zarzàd TOP 2000 HAMELIN podjà∏ decyzj´ o wdro˝eniu
finansowych. Teraz pracujemy na bezpiecznym systemie,
SYMFONII® Forte. Konsultanci SIGMY W∏oc∏awek wraz
zgodnym z polskim prawodawstwem – podsumowuje
z pracownikami firmy przeprowadzili analiz´ potrzeb
wdro˝enie dyrektor R. Zdesenko.
®
i oczekiwaƒ u˝ytkowników i skonfrontowali je ze strategià
spó∏ki:
Producent: Sage Symfonia Sp. z o.o., 01-233 Warszawa, ul. J. Bema 89, tel. (22) 455 56 00, faks (22) 455 57 00, www.symfonia.pl
Autoryzowany Partner: Sigma, 87-800 W∏oc∏awek, ul. Spó∏dzielcza 12B, tel. (54) 235 05 40, faks (54) 235 45 95, www.sigma.info.pl
SYMFONIA® Forte jest polskim rozwiàzaniem klasy
wysokà wydajnoÊç aplikacji i bezpieczeƒstwo zgromadzonych
ERP, przeznaczonym dla nowoczeÊnie zarzàdzanych firm,
danych. Pozwala te˝ na bezpieczny rozwój Systemu, bez
pracujàcych w Êrodowisku sieciowym i na du˝ej liczbie
ingerencji w tzw. „kod êród∏owy”, co znacznie skraca czas
danych. Pozwala przedsi´biorstwom osiàgnàç trwa∏e i wy­
i obni˝a koszt tworzenia unikalnej dla danej firmy
mierne korzyÊci biznesowe. Przyczynia si´ do wzrostu
funkcjonalnoÊci.
efektywnoÊci i optymalizacji kosztów dzia∏ania i pozwala ela­
w przedsi´biorstwie nie przekracza kilku tygodni.
Âredni
czas
uruchomienia
Systemu
stycznie reagowaç na zmiany rynkowe.
SYMFONI¢®
Forte
obejmujàce
U˝ytkownicy SYMFONII® Forte majà zapewnionà profesjo­
nast´pujàce obszary zarzàdzania firmà: Finanse, Zarzàdzanie
nalnà i kompleksowà obs∏ug´: konsultacje, wdro­­˝enia
Zasobami Ludzkimi, Sprzeda˝ i Marketing oraz Informacj´
oraz szkolenia w CENTRACH EDUKACYJNYCH
Zarzàdczà, w której sk∏ad wchodzà m.in. Intranet i Obieg
SYMFONII®, a tak˝e wsparcie techniczne dostosowane do
Dokumentów.
indywidualnych potrzeb.
SYMFONIA
tworzà
modu∏y
Forte znajduje zastosowanie w fir-
Systemy SYMFONIA® odpowiadajà realiom i potrzebom
mach o ró˝nej specyfice i profilu dzia∏alnoÊci:
polskiego biznesu – w ciàgu ponad 12 lat obecnoÊci na rynku
us∏ugowych, handlowych, dystrybucyjnych, produkcyjnych,
(premiera 1994 r.) do grona ich U˝ytkowników do∏àczy∏o
a tak˝e w wybranych ga∏´ziach sfery bud˝etowej. Sta∏y roz­
ponad 107 000 osób. Potwierdzeniem jakoÊci sà liczne na­
wój Systemu oznacza pe∏nà zgodnoÊç z polskim prawem
grody i certyfikaty, m.in. Laur Klienta 2006, certyfikat Stowa­
oraz
rzyszenia Ksi´gowych w Polsce, rekomendacja Polskiego
®
dostosowanie
do
zmieniajàcych
si´
potrzeb
U˝ytkowników.
Stowarzyszenia Zarzàdzania Kadrami.
SYMFONIA Forte zosta∏a wyposa˝ona w technologi´
®
Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA), która
Wybrani Klienci:
pozwala na realizowanie specyficznych procesów bizneso­
5∫Sec Polska, Drukarnia Interak, Polska Zjednoczona Korpo­
wych – umo˝liwia modyfikowanie funkcjonalnoÊci aplikacji,
racja Ba∏tycka, Telefoniczna Agencja Informacyjna, Top 2000
w zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb. SYMFONIA Forte
Hamelin.
®
mo˝e z powodzeniem wspó∏pracowaç z innymi specjali­
stycznymi programami.
Pe∏na lista referencyjna dost´pna jest na:
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych,
www.symfonia.pl
m.in. platformy baz danych MS SQL Server, gwarantuje
Sage Symfonia Sp. z o.o.
01-233 Warszawa
ul. J. Bema 89
tel. (22) 455 56 00
faks (22) 455 57 00
www.symfonia.pl

Podobne dokumenty