Zarzadzenie Nr 288/823/17 z dnia 6 lutego 2017 r. - BIP

Komentarze

Transkrypt

Zarzadzenie Nr 288/823/17 z dnia 6 lutego 2017 r. - BIP
ZARZĄDZENIE NR 288/823/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku
2017 uchwalonym Uchwałą Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016r.
z późniejszymi zmianami
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr XXII/215/16 z dnia 20.12.2016r. z późniejszymi zmianami
zarządzam:
1. 1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 – strony 6, 11, 36,
37, 38, 39 i 62 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Naczelnikom Wydziałów:
Komunalnego i Organizacyjnego, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Dyrektorowi Przedszkola Nr 7.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 1
Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Nr 288/823/17 z dnia 06.02.2017r.
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
7. Usługi medyczne
10 000
8. Pozostałe usługi
(okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja
i naprawa sprzętu, szkolenia strażaków OSP i MDP,
drobne naprawy i inne)
30 000
9. Usługi telefonii komórkowej
4 500
10.Różne opłaty i składki
(ubezpieczenia samochodów, strażaków i MDP)
11.Podatek od nieruchomości
rozdz.75414
25 000
2 500
Obrona cywilna
90 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na
sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum
Powiadamiania Ratunkowego
39 732
Wydatki bieżące – zadania własne:
1. Wynagrodzenia bezosobowe
4 000
2. Materiały i wyposażenie
- zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego,
- zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę
bezpieczeństwa
25 268 - 1 000
3. Usługi remontowe
- konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania
i alarmowania miasta
10 000
4. Pozostałe usługi
- szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony –
z zakresu pierwszej pomocy
- szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego
- popularyzacja obrony cywilnej w mieście
10 000
5. Usługi telefonii komórkowej
1 000
6. Składki na ubezpieczenia społeczne
+ 1 000
6
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 1
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
OGÓŁEM:
9 003 148 + 4 266,28 - 40
Dział 600
Transport i łączność
50 000
rozdz.60053
Infrastruktura telekomunikacyjna
50 000
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na opłaty
związane z utrzymaniem trwałości projektu „SilesieNet –
budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie
centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz
Gminy Powiatu Mikołowskiego„ (personel, utrzymanie,
zabezpieczenie, rozwój istniejącej infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz zakup hurtowego internetu dla
potrzeb UM oraz jednostek organizacyjnych gminy)
Dział 750
Administracja publiczna
rozdz.75011
Urzędy wojewódzkie
50 000
8 048 848 - 40
371 739 - 40
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpisy na ZFŚS)
366 269 - 40
5 470
Powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane dotacją
na zadania zlecone w wysokości 108 348 - 40
rozdz.75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
7 494 273
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe,
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy)
6 494 932
11
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 2
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OGÓŁEM:
19 186 550 + 50 035
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą
Dział 851
Ochrona zdrowia
250
rozdz.85195
Pozostała działalność
250
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(koszty związane z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych)
Dział 852
Pomoc społeczna
rozdz.85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
250
31 294
7 782
Wydatki bieżące:
rozdz.85219
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne)
7 782
Ośrodki pomocy społecznej
5 400
Wydatki bieżące:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd)
rozdz.85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
5 400
18 112
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi)
18 112
36
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 3
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
Dział 855
Rodzina
14 875 947 – 23 449
rozdz.85501
Świadczenie wychowawcze
10 245 922 – 90 603
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody jubileuszowe, składki społeczne od
pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców,
składki na Fundusz Pracy)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(materiały biurowe, wyposażenie, usługi zdrowotne
i pozostałe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdz.85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
125 000
55 000
10 065 922 – 90 603
4 630 025 + 67 154
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody jubileuszowe, składki społeczne od
pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców,
składki na Fundusz Pracy)
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki
i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)
351 000
4 279 025 + 67 154
zadania własne
Dział 851
Ochrona zdrowia
300
rozdz.85195
Pozostała działalność
300
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
300
37
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 4
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
Dział 852
Pomoc społeczna
4 106 706 + 73 484
rozdz.85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 000
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
rozdz.85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
3 000
21 655
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe)
rozdz.85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
21 655
938 017 + 5 526
Wydatki bieżące:
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(usługi pozostałe)
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, pobyt
w noclegowniach i domach pomocy społecznej)
rozdz.85216
Zasiłki stałe
30 000
908 017 + 5 526
130 605
Wydatki bieżące:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdz.85219
Ośrodki pomocy społecznej
130 605
2 033 774
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, nagrody, nagrody jubileuszowe,
składki społeczne, składki na Fundusz Pracy)
1 591 800
38
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 5
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy,
usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi
internetowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe,
podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłaty
pozostałe)
431 974
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(ekwiwalent za odzież)
10 000
Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 osób oraz dodatkowy etat księgowej
rozdz.85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
426 655
Wydatki bieżące:
rozdz.85230
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, nagrody, nagrody jubileuszowe,
składki społeczne, składki na Fundusz Pracy)
409 903
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS)
16 752
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
395 000 + 67 958
Wydatki bieżące:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdz.85295
Pozostała działalność
395 000 + 67 958
158 000
Wydatki bieżące:
1. Dotacja na zadania bieżące (wsparcie zadania
publicznego z zakresu działalności pomocy społecznej):
- zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym
w postaci żywności, ubrań i środków czystości, w tym
dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie m.in.
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań
w ramach środków towarzyszących
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(zasiłki specjalne, prace społecznie użyteczne)
55 000
103 000
39
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 6
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 06.02.2017r.
PRZEDSZKOLE NR 7
OGÓŁEM:
830 824
Dział 801
Oświata i wychowanie
rozdz.80104
Przedszkola
829 883
644 912 - 498
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
520 387
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
124 025 – 1 298
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
2017/2018
rozdz.80146
Liczba dzieci
73
73
72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
500 + 800
Liczba oddziałów
3
3
3
3 000
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
rozdz.80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 000
180 847 + 498
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
87 458
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
93 289
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdz.80195
Pozostała działalność
100 + 498
1 124
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacja zadań statutowych
1 124
62
Id: B44EFFF5-D0EA-42C8-B00F-121A33C288B9. Przyjęty
Strona 7