marketing relacji

Komentarze

Transkrypt

marketing relacji
REGULAMIN DOSTAWCY MARKETING RELACJI SP. Z O.O.
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH
§ 1. Warunki ogólne
1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej
2.
3.
4.
5.
6.
7.
udostępnienia przez Dostawcę następuje za pośrednictwem Systemu Asendo.pl, zapewniającego
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Zamówienie Bazy dany jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Zamawiających zgodnie z
Regulaminem Asendo.pl.
W celu złożenia zamówienia na Bazę danych konieczne jest zalogowanie się do Panelu klienta.
Procedura składania zamówień na Bazę danych określona została w Regulaminie Asendo.pl.
Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Złożenie zamówienia na Bazę danych nie jest różnoznaczne z jego realizacją.
Dostawca oświadcza i gwarantuje, że aktualność Bazy danych, której jest właścicielem jest na poziomie
90%.
W przypadku, gdy aktualność Bazy danych jest niższa niż 90% Dostawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego udostępnienia rekordów stanowiących różnicę pomiędzy gwarantowaną aktualnością
Bazy danych a rzeczywiście udostępnioną. Podstawą zwrotu różnicy jest złożenie przez Zamawiającego
reklamacji, w sposób o którym mowa w § 6 Regulaminu.
§ 2. Realizacja zamówienia
1. Zamawiający przed przesłaniem zamówienia będzie zobowiązany do podania treści komunikatów, które
2.
będą przesłane za pośrednictwem Systemu Asendo.pl odbiorcom komunikatów, których Dane osobowe
lub Dane firm zawarte w Bazie danych zostaną udostępnione Zamawiającemu przez Dostawcę.
Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego treść komunikatu zostanie przesłana do akceptacji
Dostawcy.
W przypadku, gdy treść komunikatu będzie niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa lub będzie
naruszała prawa osób trzecich Usługodawca (Asendo.pl) poinformuje Zamawiającego o konieczności
dokonania zmian w treści komunikatu.
3. W przypadku braku zmian treści komunikatu Usługodawca nie przekaże zamówienia do Dostawcy.
W przypadku dokonania zmian treści komunikatu przez zamawiającego Usługodawca ponowi procedurę
akceptacji treści przez Dostawcę. Poprawnie przygotowane zamówienie, po uprzedniej weryfikacji przez
Usługodawcę, jest przekazywane do Dostawcy.
4. W przypadku, gdy Zamawiający spełnił wszystkie obowiązki określone powyżej, Dostawca w terminie 3
dni roboczych od dnia złożenia poprawnego zamówienia wgrywa zamówioną Bazę danych do Sytemu
Asendo.pl lub przekazuje ją Usługodawcy.
5. Z chwilą wgrania zamówionej Bazy danych przez Dostawcę lub Usługodawcę, Zamawiający otrzymuje
potwierdzenie gotowości Bazy danych do realizacji kampanii.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
1) braku możliwości spełnienia określonych przez Zamawiającego kryteriów;
2) gdy ilość zamówionych rekordów jest mniejsza niż 500;
3) gdy Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą polegająca na dostarczaniu usług lub
towarów, , hazardowych, sprzecznych z dobrymi obyczajami;
4) gdy treść komunikatu jest niezgodna z obowiązującymi przepisami lub narusza politykę antyspamową, o której mowa w Regulaminie Asendo.pl „Obowiązki Zamawiającego”.
7. O odmowie realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
§ 3. Licencja
1. Prawa własności intelektualnej chroniące Bazę danych przysługują wyłącznie Dostawcy lub Właścicielom baz, których Dostawca jest wyłącznym Partnerem na podstawie stosownych Umów.
2. Z chwilą złożenia zamówienia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Dostawca udziela Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, licencji na pobranie Danych osobowych z Bazy danych, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie techniką cyfrową;
2) wyświetlania,
3) stosowania;
4) udostępnianie Bazy Danych w taki sposób, aby Zamawiający miał do niej dostęp za pośrednictwem
Systemu Asendo.pl w czasie przez siebie wybranym.
3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że uprawniony jest do jednorazowego pobrania Danych osobowych według złożonego zamówienie, chyba że zamówienie określa inny sposób pobrania Danych osobowych z Bazy danych.
4. Zmawiający uprawniony jest korzystania z pobranych Danych osobowych wyłącznie w Dozwolonym celu
i wyłącznie w Systemie Asendo.pl, z zastrzeżeniem ust. 9.
5. Zamawiający uprawniony jest do udzielenia dalszej licencji (sub-licencji) wyłącznie Usługodawcy – właścicielowi Systemu Asnedo.pl, za pośrednictwem którego nastąpi przesłanie komunikatów, do osób, których Dane osobowe zostały pobrane z Bazy danych należącej do Dostawcy. W celu uniknięcia wątpliwości, sub-licencja nie może przenosić na Usługodawcę więcej praw niż zostało udzielone Zamawiającemu. Udzielenie sub-licencji ma na celu wyłącznie dokonanie przesłania komunikatów zgodnie z Dozwolonym celem i wyłącznie w tym zakresie. Usługodawca nie może być uprawniony do udzielania dalszych
licencji. Zamawiający nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji innym podmiotom niż Usługodawca.
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Dane osobowe pobrane z Bazy danych będą miały zaszyfrowaną postać uniemożliwiającą wykorzystanie Danych osobowych w innym celu niż dozwolonym przez
Dostawcę.
7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy nie będzie używać ani przyjmować żadnych znaków towarowych, nazw handlowych ani oznaczeń handlowych,
zawierających całość lub elementy, a także będących podobnymi lub mogących zostać pomylonymi z
całością lub jakąkolwiek częścią znaku towarowego, nazwy handlowej lub oznaczenia handlowego Dostawcy.
8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie Praw własności intelektualnej należących do Dostawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną oraz, iż takie naruszenie
praw może prowadzić do poniesienia przez stronę szkód lub strat.
9. Zamawiający, w wyniku wykorzystania Danych osobowych zgodnie z Dozwolonym celem, może uzyskać
podstawę prawną do dalszego przetwarzania Danych osobowych dla swoich celów oraz dla celów in nych osób. Dostawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego lub inne osoby z Danych osobo wych po uzyskaniu podstawy prawnej nie będzie stanowiło naruszenia prawa Dostawcy jako producenta
bazy danych.
§ 4. Czas trwania licencji
1. Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania udostępnionej Bazy danych w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia poinformowania Zamawiającego o gotowości Bazy danych w Systemie
Asnedno.pl.
2. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawnienie do wykorzystania udostępnionej
Bazy danych wygasa.
§ 5. Informacje techniczne
1. Zamawiający korzystając z danych udostępnionych przez Dostawcę może wysłać następujące rodzaje
komunikatów:
1) SMS,
2) MMS,
3) E-mail.
2. Baza danych Dostawcy jest aktualizowana w procesie stałym.
3. Baza danych powstała w latach 1994 – 2012 r.
4. Baza danych zawiera dane dotyczące:
4.1. W przypadku bazy konsumenckiej: płci, wieku, wybór geograficzny, dochodu stan posiadania,
wykształcenia, hobby, pozycja zawodowej.
4.2. W przypadku bazy biznesowej: zatrudnienie, branża, wybór geograficzny, forma własności
§ 6. Reklamacje
1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej Bazy danych. Reklamacja
może być złożona pisemnie na adres Dostawcy w terminie 30 dni od dnia poinformowania o wgraniu
Bazy danych.
2. W reklamacji Zamawiający powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których
wykonania oczekuje od Dostawcy. Reklamacja powinna także zawierać pełne dane Zamawiającego.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Dostawcę.
4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie reklamacji nie ma wpływu na obowiązek zapłaty
należności wynikającej z Rachunku, także przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest sposób naliczania
opłat.
§ 7. Polityka anty-spamowa
1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niedopuszczalne jest przesyłanie komunikatów, których treść
narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. Za naruszające prawa osób trzecich lub
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są treści, które zostały określone w
Regulaminie Asendo.pl „Obowiązki Zamawiającego”.
2. Postanowienia Regulaminu Asendo.pl, o których mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie.
§ 8. Ochrona danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych
1. Dostawca oświadcza, że wszystkie Dane osobowe, będące przedmiotem udostępnienia Zamawiającemu, zostały zebrane i są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).
2. Dostawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Bazach danych.
3. Dostawca oświadcza, że posiada zgody osób, których dane dotyczą na udostępnienie w Dozwolonym
celu ich Danych osobowych.
4. Dostawca oświadcza, że Dane osobowe zawarte w Bazach danych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz w dniu wejścia w życie niniejszej
Umowy zostały skutecznie zarejestrowane.
5. Dostawca oświadcza, że przy przetwarzaniu Danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostawca prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek użycie udostępnionych Danych osobowych
może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy.
7. Dostawca na podstawie złożonego i zaakceptowanego przez siebie zamówienia udostępni Dane osobowe Zamawiającemu do ich przetwarzania w Dozwolonym celu.
8. Zamawiający z chwilą utrwalenia udostępnionych danych (wgrania do Systemu Asnedo.pl) staje się ich
administratorem danych i na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest poinformować osoby, któ rych Dane osobowe zostały mu udostępnione o swojej nazwie i siedzibie, celu i zakresie zbierania da nych, źródle danych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o uprawnieniach
wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy, chyba że zastosowanie ma jedna z przesłanek zwalniających od przedmiotowych obowiązków, określona w treści art. 25 ust. 2 Ustawy.
9. W celu przesłania komunikatów za pośrednictwem Systemu Asnedo.pl do osób, których Dane osobowe
zostały udostępnione przez Dostawcę, Zamawiający jako administrator danych (od chwili utrwalenia) zobowiązany jest do zawarcia z Asendo umowy powierzenia danych osobowych, której wzór Asendo udostępnia Zamawiającemu do pobrania. Zamawiający będzie zwolniony z podpisania umowy powierzenia
danych osobowych jeżeli powierzenia Danych osobowych Asendo dokonał podczas innej czynności
prawnej.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie dokumenty dodatkowe dostępne są na stronie
www.asendo.pl/dok.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.

Podobne dokumenty