MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W

Komentarze

Transkrypt

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W
Wrocław, 11.10.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W GMINIE WIELOWIEŚ - ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ
I.
Dane Zamawiającego
1.
Zamawiający
Grupa Ergo Sp. z o.o.
Ul. Św. Mikołaja 56/57
50-127 Wrocław
2.
Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę tablicy interaktywnej.
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „DOSKONALENIE JST W PROCESIE
SAMOOCENY CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie;
Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
II.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej tablicy interaktywnej.
2. Wytyczne dot. tablicy interaktywnej są określone w załączniku nr 1.
III.
Termin i miejsce wykonania zadania:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od podpisania umowy.
2. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Partnera w gminie Wielowieś:
Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1; 44-187 Wielowieś
IV.
Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty
faxem, lub e-mail-em).
3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania.
Biuro Projektu: Grupa Ergo Sp. z o.o.; ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102; 50-127 Wrocław
Tel. 71/773 07 62, Fax. 71/773 07 01
[email protected]
V.
Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:
Joanna Ciszewska-Gajda tel. 71/773 07 62, [email protected]
VI.
Sposób obliczania ceny
1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w
złotych polskich.
VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena
Sposób wyliczenia ceny:
Cena porównywanej oferty/ Cena oferty, która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba
punktów
W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe
oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np.
doświadczenie.
Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje.
VIII.
Sposób rozliczenia z Zamawiającym
Forma rozliczenia – przelew na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od
daty jej otrzymania.
IX. Termin składania ofert:
Odpowiedź na w / w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie od dnia 11.10.2013 do
dnia 16.10.2013 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: [email protected], faksem na nr
71/773 07 01 lub pocztą tradycyjną, na adres:
Grupa Ergo Sp. z o.o.; ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102; 50-127 Wrocław.
X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA
Kierownik Projektu poinformuje drogą elektroniczną wszystkich oferentów o wyłonionym
wykonawcy.
Załączniki:
1. Specyfikacja sprzętu
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Zał. Nr 1 - Specyfikacja sprzętu – wymagania bazowe
Tablica interaktywna, nie gorsza niż:
Wymagane parametry
Tablica interaktywna:
- Minimalna efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek,
sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156 cm × 117 cm (przekątna 77 cali - 195.6
cm).
Format tablicy - 4 / 3.
Waga - maksymalnie 14 kg.
Możliwość montażu na ścianie.
Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi.
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie - za pomocą przewodu USB.
Gwarancja producenta na tablicę - 5 lat.
Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
W zastawie z tablicą cztery pisaki odpowiadające kolorom czarny, czerwony, niebieski i zielony
oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego.
Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca
automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED,
które urządzenie z półki jest aktywne.
Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą
pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te
czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę.
Rozpoznawanie gestów: przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą - jeden slajd
do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą - jeden slajd do tyłu
(jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony - -potrząśnięcie- - zgrupowanie
zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu.
Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim):
przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym,
podręcznik użytkownika tablicy.
Oprogramowanie dołączone do tablicy:
Polska wersja językowa oprogramowania.
Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy.
Zmiana kolorów tła.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Wymagane parametry
Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w kratkę, papier w linie, papier nutowy,
układy współrzędnych z tłem w kratkę itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę.
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np.
obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych.
Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst (również pisma w języku polski).
Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne.
Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie.
Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.
Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem
graficznym.
Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek.
Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych.
Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów.
Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli
itp.).
Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu może być poddawana
formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.).
Możliwość ujawniania informacji w wybranych komórkach tabeli.
Usuwanie pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek).
Definiowanie łączy do dowolnych obiektów (plików, stron html).
Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Przenoszenie poprzez
mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.
Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez
mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem
programu dostarczanego wraz z tablicą.
Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu obsługującego
tablicę.
Możliwość dodawania i uruchamiania własnych plików Flash.
Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie
własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów.
Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o
wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji
krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony.
Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających możliwość
automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń.
Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń interaktywnych przez
przypadkową edycją przez uczniów, ale pozwalające na ich przemieszczanie i obracanie.
Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Wymagane parametry
Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu.
Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w dyspozycji
instytucji posiadającej tablicę.
Możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli (pracowników instytucji) na ich
prywatnych komputerach.
Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania.
Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w następujących
formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf.
Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek,
obiektów).
Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych
aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość późniejszej edycji dokonanych
wpisów i notatek w plikach za pomocą tych popularnych aplikacji.
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za
pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja
musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych,
pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.
Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel. Możliwość powiększania
długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz.
Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta.
Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za
pomocą pisaków.
Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci
bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa.
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku
polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć
Internet. Baza musi zawierać co najmniej 200 lekcji z różnych przedmiotów i na różne poziomy
edukacyjne.
Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i
łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach
WWW itp.
Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie stron w trybie pokazu (pełnoekranowym) ze
zminimalizowanymi paskami narzędziowymi, podobnie jak w popularnych programach prezentacyjnych
np. Microsoft PowerPoint.
Możliwość wyświetlania dwóch slajdów (stron) jednocześnie np. w celu możliwości prezentacji
treści zadania, danych, założeń i jego rozwiązania w przypadku gdy nie mieszczą się na jednej stronie.
Wyszukiwarka wewnętrznej galerii oprogramowania do obsługi tablicy umożliwiająca szybkie i
sprawne odnajdowanie interesujących materiałów poprzez słowa kluczowe.
Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo blakł, aż do całkowitego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Wymagane parametry
zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać.
Pióro kaligraficzne - narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie pisania lub rysowania w
celu poprawienia czytelności zapisków lub rysunków.
Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki wykonane przy
pomocy kredek świecowych.
Pióro kreatywne - narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (np. gwiazdki,
kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie
dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym.
Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można
wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz
zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności
opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez
użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką.
Możliwość umieszczania na slajdach widżetów (gadżetów) sieciowych.
Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które mogą oddziaływać na
siebie i w ten sposób tworzyć gry lub ćwiczenia interaktywne.
Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany
poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z
dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za
pomocą mikrofonu podłączonego do komputera.
Możliwość uruchomienia trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z
galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia,
zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem
edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i
notatki pozostają na slajdzie.
Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość
zapisu całości do pliku PDF.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W GMINIE WIELOWIEŚ - ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ
Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto, za każdy sprzęt stosownie do opisanych parametrów.
Nazwa oferenta
NIP
REGON
TELEFON
FAX
E-MAIL
ADRES SIEDZIBY
Tablica
multimedialna
cena brutto:
cena słownie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12
Załącznik nr 3
…………………..
Pieczątka Oferenta
…………………...
Miejscowość, data
Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi
Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.
…………..………………
podpis
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY
CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12