Program motywacyjny info na stronę

Komentarze

Transkrypt

Program motywacyjny info na stronę
Informacje na temat Programu Motywacyjnego w „MONNARI TRADE” S.A.
i prognozowanych kosztach jakie poniesie Spółka w związku z jego
wprowadzeniem.
Zgodnie z uchwałą nr 5 NWZ z dnia 24 sierpnia 2006 r. w spółce „MONNARI TRADE”
S.A. ustanowiono Programu Motywacyjny zakładający przydział warrantów subskrypcyjnych
dla kluczowych pracowników Spółki.
Program rozpoczął się w roku 2007 i będzie realizowany do 2009 r. Maksymalna liczba
warrantów subskrypcyjnych w całym okresie trwania Programu wynosi 300 000.
Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie niematerialnej, jako papiery wartościowe na
okaziciela. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie ilości
wskazanej w stosownej uchwale Zarządu w przypadku osób spoza Zarządu, oraz w uchwale
Rady Nadzorczej w przypadku Zarządu, po spełnieniu następujących warunków:
lojalnościowego, jakościowego oraz uznaniowego.
Parametrem jakościowym dla roku 2007 jest realizacja prognoz na rok 2007 zawartych w
Prospekcie Emisyjnym.
KaŜdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji po cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za kaŜdą obejmowaną Akcję. Tym samym wraz ze
złoŜeniem oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji Osoba Uprawniona obowiązana jest
do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej na
konto wskazane w ofercie objęcia Akcji
Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu, podejmie uchwałę o spełnieniu kryteriów przez
poszczególne Osoby Uprawnione ze wskazaniem ilości Warrantów przypadającej kaŜdej
z nich oraz przeznaczeniem warrantów nieprzydzielonych w danym roku obowiązywania
Programu.
W związku z realizacją Programu Motywacyjnego została utworzona rezerwa, która obciąŜa
koszty pozostałej działalności operacyjnej. Efekt przyznania warrantów dla kluczowych
pracowników został wyceniony i obciąŜył wyniki Emitenta za 2007 rok w kwocie 0,8 mln zł.

Podobne dokumenty