analiza potencjału - Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu

Komentarze

Transkrypt

analiza potencjału - Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
Załącznik nr 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr …......./09 z dnia ….........grudnia 2009 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU
WIEŚ: GOWORÓW
GMINA: MIĘDZYLESIE
AUTORZY:
DOMINIKA SOKULSKA (MODERATOR)
BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR)
WIESŁAWA ŁYSIAK
MAŁGORZATA PŁAZIAK
LILA KUCFIR
GRAŻYNA JESIONOWSKA
DARIUSZ JESIONOWSKI
KATARZYNA GRZYBOWSKA - KANIA
ZBIGNIEW KUCFIR
DOROTA BIELECKA
SPIS TREŚCI
ANALIZA SWOT.......................................................................................................................9
ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI..............................................................11
WIZJA WSI..............................................................................................................................14
PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI........................................................15
PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI...........................................................16
UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO................................................................................20
ANALIZA ZASOBÓW
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu
Walory krajobrazu,
rzeźby terenu
Stan środowiska
Walory klimatu
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje
(odpowiednio wstaw x)
WyróżMałe Duże
niające
PRZYRODNICZY
Położenie w Masywie Śnieżnika u stóp
góry Pątnik, pod Trójmorskim
x
Wierchem
Czyste powietrze
Rześkie powietrze, pozwalające łatwiej
x
x
znosić upały
Roślinność b. bogata i urozmaicona.
Lasy mieszane, buczyny i świerkowe,
Walory szaty roślinnej
bogate przyrodniczo łąki. Występuje
x
dużo gatunków chronionych m.in.
storczyki, śnieżyca, dziewięćsił
Cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty
Świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)
Wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)
Wody podziemne
Gleby
Kopaliny
Walory geotechniczne
bezłodygowy.
Otulina Śnieżnickiego Parku
x
Krajobrazowego
Jeleń, sarna, borsuk, dzik, żmija
zygzakowata, zaskroniec, bocian
x
czarny, czapla, derkacz itp.
Wieś położona jest wzdłuż strumienia
Goworówki, stawy rybne
Występują wysiąki wodne
Słabe IV i V klasy
Dawniej powyżej Goworowa istniały
kopalnie gnejsu
Bogate złoża minerałów,
grunty zwięłe,
skaliste, kamieniste utwory
x
x
x
x
x
wykorzystywane w budownictwie
Inne
Walory architektury
KULTUROWY
Zachowany układ wsi łańcuchowej z
przeważnie murową zabudową o
x
cechach charakterystycznych dla
pogranicza Czesko - Śląskiego
Walory przestrzeni
wiejskiej publicznej
Walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej
Zabytki i pamiątki
historyczne
Osobliwości kulturowe
Istniejąca infrastruktura
x
Zadbane ogrody
x
Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.
x
4 kamienne figury
Stary młyn, piekarnia, warsztaty
x
tkackie, niciarnia, wędzarnia
Zabytkowy kościół p.w. Św. Piotra i
Miejsca, osoby i
Pawła z XIV w. – początkowo
przedmioty kultu
drewniany, przebudowywany – stan
x
obecny z XVIII wieku
Święta, odpusty,
pielgrzymki
Odpust ku czci patronów kościoła
x
Tradycje wielkanocne – wystawa
Tradycje, obrzędy,
gwara
stołów wielkanocnych,
bożonarodzeniowe kolędowanie,
x
opłatek, dzień babci i dziadka, dzień
kobiet, festyny odpustowe, biesiady
Legenda o Pątniku,
Legendy, podania i fakty
historyczne
Centrum okolicznego tkactwa, na
dziedzińcu pałacowym odbywały się
x
targi przędzalnicze – przybywali kupcy
z całej Europy
Przekazy literackie
Ważne postacie i
Josef Christoph, Ludwig,
przekazy historyczne
hrabia Althan
„Biały dom”, „Dom dziecka”- pałac,
Specyficzne nazwy
„Stara leśniczówka”, „Zamoście”,
x
x
„Przedszkole”
Specyficzne potrawy
Dawne zawody
Zespoły artystyczne,
Tkactwo, kowalstwo, młynarstwo
Zespół „Oset”,
twórcy
Mirka Wenda Tyszkiewicz – witraże,
malarstwo, Lila Kucfir – poezja,
rękodzielnicy: Wioletta Przybylska,
x
x
Joanna Miszuk, Karina Murias, Dorota
Bielecka, Wiesława Stawarz, Grażyna
Miszuk, Kazimiera Stawarz
Inne
OBIEKTY I TERENY
Działki pod zabudowę
mieszkaniową
Działki pod domy
letniskowe
Działki pod zakłady
usługowe i przemysł
Pustostany
mieszkaniowe
Pustostany
poprzemysłowe
Tradycyjne
nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły,
Są
X
Są
X
Są
X
Są
X
Brak
X
Stodoły, młyn
X
spichlerze itp.)
Inne
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Place publicznych
spotkań, festynów
Sale spotkań, świetlice,
kluby
Miejsca uprawiania
sportu
Miejsca rekreacji
Ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Placówki opieki
Boisko sportowe na terenie gminnym
x
Świetlica wiejska
x
4 boiska sportowe – na terenie
gminnym, szkolne i dwa prywatne,
x
sala gimnastyczna
Cały teren wokół wsi
3 ścieżki rowerowe, szlak na Śnieżnik
x
x
i Trójmorski Wierch
Samorządowa Szkoła Podstawowa im.
J. Kusocińskiego
Brak
Filia gminnej biblioteki,
x
x
x
Biblioteka szkolna
Brak
społecznej
Placówki służby
Prywatna praktyka lekarska – lekarz
zdrowia
rodzinny
x
x
Inne
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Ujęcie wody pitnej na Goworówce,
Wodociągi, kanalizacja
Drogi (nawierzchnia,
oznakowanie)
Chodniki, parkingi,
przystanki
Sieć telefoniczna i
dostępność Internetu
Telefonia komórkowa
Inne
Miejsca pracy (gdzie,
ile)
wodociąg, częściowa kanalizacja wsi,
x
biologiczna oczyszczalnia ścieków
Asfaltowa droga wymagająca remontu,
Oświetlenie wsi wymagające remontu
x
i uzupełnienia
Przystanek PKS, parking naprzeciw
x
kościoła i przy cmentarzu
Dostępna
x
Dostępna
Kontenery do segregacji śmieci
GOSPODARKA, ROLNICTWO
W szkole, ośrodek zdrowia, Tartak
x
x
Goworów, Hydrobud, gospodarstwa
agroturystyczne, pensjonaty,
x
Nadleśnictwo, gospodarstwa rolne,
dwa sklepy spożywcze
Znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
Gastronomia
Tartak Goworów, Hydrobud –
x
regulacje rzek np. Goworówki
Brak
Pałac Krzeptowski Inn., Terra Sudeta,
x
gospodarstwa agroturystyczne
Miejsca noclegowe
działające – „Leśny spokój”, w
x
budowie i remoncie - „Głośny potok”,
Gospodarstwa rolne
„Jesionówka”
Kilka na terenie wsi, w większości
gospodarze również pracują
x
Uprawy, hodowle
Możliwe do
wykorzystania odpady
Trociny – jako pelety
produkcyjne
Zasoby energii
Baterie słoneczne zamontowane na 7
x
odnawialnych
domach prywatnych
Inne
ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
x
Środki udostępniane
Z funduszu PAOW, GFP i RPA
przez gminę
Środki wypracowane
Inne
MIESZKAŃCY – KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI
Autorytety i znane
x
postacie we wsi
Krajanie znani w
regionie, w kraju, za
granicą
Osoby o specyficznej
wiedzy i
umiejętnościach (np.
studenci)
Przedsiębiorcy i
sponsorzy
Osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach
informatycznych
Pracownicy nauki
Są
St. Kruk, T. Farbotko, E.F. Serafin,
A. i B. Balcer
x
x
Ogólnodostępny,
Internet dostępny w wielu domach
x
prywatnych, bibliotece i w szkole
- Stowarzyszenie Miłośników
Goworowa „Dziewięćsił”,
- Stowarzyszenie Miłośników
Goworowa – niemieckie,
Związki i
- Stowarzyszenie Przyrodnicze „CIS”,
stowarzyszenia
- Rada Sołecka,
x
- Zespół „Oset”,
- OSP Goworów,
- Akademia Ruchu – grupa aerobiku,
Kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)
Współpraca krajowa i
- Koło Gospodyń Wiejskich
Redakcja portalu internetowego
Ziemia Kłodzka
x
zagraniczna
Inne
Publikatory, lokalna
INFORMACJE DOSTĘPNE O WSI
Gazetka – „Głos Goworowa”
x
prasa
Książki, przewodniki
Strony WWW
Inne
www.goworow.econ.net.pl
Kronika Goworowa
x
x
ANALIZA SWOT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SILNE STRONY
Położenie: Otulina Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego, u stóp góry
Pątnik, nad strumieniem Goworówka,
pod Trójmorskim Wierchem;
Przyroda: lasy (mieszane, bukowe,
świerkowe), bogactwo chronionych
gatunków roślin i zwierząt – bocian
czarny, derkacz, zaskroniec, żmija
zygzakowata; rośliny – śnieżyca,
pierwiosnka, dziewięćsił
•
bezłodygowy, storczyki, itd.; bogaty •
runo leśne: grzyby, jagody, poziomki; •
ekstensywne rolnictwo;
Zabytki i charakterystyczna
sudecka architektura – kościół,
zespół pałacowo – parkowy,
kamienne figury, stary młyn,
wędzarnia, piekarnia, niciarnia,
warsztaty tkackie;
Organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenie Miłośników
Goworowa „Dziewięćsił”,
Stowarzyszenie Miłośników
Goworowa (niemieckie),
Stowarzyszenie Przyrodnicze „CIS”;
Inne organizacje: OSP Goworów,
Rada Sołecka, Zespół „Oset”,
Akademia Ruchu (grupa aerobiku),
Koło Gospodyń Wiejskich, silna
grupa liderów wiejskich – organizacja
imprez: kolędowanie, opłatek, dzień
babci i dziadka, dzień kobiet, dzień
mamy, festyny odpustowe,
i integracyjne z dawnymi
mieszkańcami, półkolonie
i półzimowiska dla dzieci, stoły
wielkanocne, dożynki, zawody
strażackie, gazetka „Głos
Goworowa”, kronika, strona
internetowa;
Dwa sklepy;
Gospodarstwa agroturystyczne:
„Leśny Spokój” – oprócz noclegów
oferuje m.in. przejazdy bryczką,
kuligi, jazdę konną „Terra Sudeta”,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SŁABE STRONY
Bezrobocie;
Niska jakość życia (niski poziom
dochodów ludności i gospodarstw);
Starzenie się społeczeństwa:
•
migracja młodych ludzi do
miast i za granice;
• niski stan urodzin;
Niepełna infrastruktura
techniczna:
asfaltowa droga do remontu,
niedokończona kanalizacja,
oświetlenie wymagające naprawy.
Ograniczony rynek pracy;
Mała ilość atrakcji turystycznych:
wypożyczalnia sprzętu (rowery, kijki,
biegówki itp.
Brak infrastruktury dla dzieci –
plac zabaw;
Brak tras do uprawiania
narciarstwa biegowego;
Brak małej gastronomii.
„Krzeptowski Inn”;
w remoncie i budowie: „Głośny
Potok”, „Jesionówka”;
8. Szkoła podstawowa;
9. Dwa przedsiębiorstwa: Tartak
Goworów, Hydrobud;
10. Ośrodek zdrowia;
11. Trzy boiska: gminne, szkolne i
prywatne, sala gimnastyczna;
12. Brak uciążliwego przemysłu;
13. Dostęp do mediów: internet,
telefonia stacjonarna i komórkowa;
14. Dobre drogi dojazdowe do wsi;
15. Oświetlenie wsi;
16. Częściowa kanalizacja wsi,
oczyszczalnia, wodociąg;
17. Segregacja śmieci;
18. Świetlica wiejska;
19. Twórcy miejscowi i rękodzielnicy:
Mirka Wenda Tyszkiewicz (witraże,
obrazy), Lila Kucyfir (poezja),
rękodzieło: Wiotetta Przybylska,
Joanna Miszuk, Karina Murias,
Wiesława Stawarz, Grażyna Miszuk.
20. Wysokie poczucie bezpieczeństwa;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SZANSE
Możliwość uzyskania i
wykorzystania funduszy unijnych i
innych;
Możliwość uczestnictwa w
szkoleniach prowadzonych przez
instytucje zewnętrzne
(przekwalifikowanie zawodowe);
Dobra współpraca z Urzędem
Miasta i Gminy w Międzylesiu;
Stworzenie sieci szlaków i ścieżek
dydaktycznych jako element
promocji wsi;
Promocja wsi i regionu poprzez
wydanie dobrych folderów i
profesjonalna strona internetowa;
Promocja twórców i
rękodzielników;
Promocja przyszłych produktów
lokalnych na rynkach
zewnętrznych.
ZAGROŻENIA
1. Zbyt skomplikowane procedury,
biurokracja i niestabilność przepisów
prawnych – między innymi w zakresie
tworzenia miejsc pracy, zdobywania
funduszy, organizacji imprez, zajęć z
dziećmi, wycieczek itp.
2. Patologie społeczne – alkoholizm,
narkotyki;
3. Spadek dochodów gminy;
4. Wzrost podatków;
5. Spadek urodzeń;
6. Nieopłacalność prowadzenia produkcji
rolnej;
7. Niedostateczna promocja.
ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI
TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ZYCIA WIEJSKIEGO
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
1. Położenie: Otulina Śnieżnickiego Parku
9. Brak małej gastronomii.
Krajobrazowego, u stóp góry Pątnik, nad
strumieniem Goworówka, pod
Trójmorskim Wierchem;
2. Przyroda: lasy (mieszane, bukowe,
świerkowe), bogactwo chronionych
gatunków roślin i zwierząt – bocian
czarny, derkacz, zaskroniec, żmija
zygzakowata; rośliny – śnieżyca,
pierwiosnka, dziewięćsił bezłodygowy,
storczyki, itd.; bogaty runo leśne: grzyby,
jagody, poziomki; ekstensywne
rolnictwo;
3. Zabytki i charakterystyczna sudecka
architektura – kościół, zespół pałacowo
– parkowy, kamienne figury, stary młyn,
wędzarnia, piekarnia, niciarnia, warsztaty
tkackie;
5. Inne organizacje: OSP Goworów, Rada
Sołecka, Zespół „Oset”, Akademia Ruchu
(grupa aerobiku), Koło Gospodyń
Wiejskich, silna grupa liderów wiejskich
– organizacja imprez: kolędowanie,
opłatek, dzień babci i dziadka, dzień
kobiet, dzień mamy, festyny odpustowe,
i integracyjne z dawnymi mieszkańcami,
półkolonie
i półzimowiska dla dzieci, stoły
wielkanocne, dożynki, zawody strażackie,
gazetka „Głos Goworowa”, kronika,
strona internetowa;
19. Twórcy miejscowi i rękodzielnicy:
Mirka Wenda Tyszkiewicz (witraże,
obrazy), Lila Kucyfir (poezja),
rękodzieło: Wiotetta Przybylska, Joanna
Miszuk, Karina Murias, Wiesława
Stawarz, Grażyna Miszuk.
SZANSE
Promocja twórców i rękodzielników;
7. Promocja przyszłych produktów
lokalnych na rynkach zewnętrznych.
ZAGROŻENIA
-
STANDARD ŻYCIA
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
6. Dwa sklepy;
4. Niepełna infrastruktura techniczna:
8. Szkoła podstawowa;
•
asfaltowa droga do remontu,
9. Dwa przedsiębiorstwa: Tartak Goworów, •
niedokończona kanalizacja,
Hydrobud;
•
oświetlenie wymagające naprawy.
11. Trzy boiska: gminne, szkolne i
prywatne, sala gimnastyczna;
7. Brak infrastruktury dla dzieci – plac
12. Brak uciążliwego przemysłu;
zabaw;
13. Dostęp do mediów: internet, telefonia
stacjonarna i komórkowa;
14. Dobre drogi dojazdowe do wsi;
15. Oświetlenie wsi;
16. Częściowa kanalizacja wsi,
oczyszczalnia, wodociąg;
18. Świetlica wiejska;
SZANSE
ZAGROŻENIA
5. Spadek urodzeń;
JAKOŚĆ ŻYCIA
SILNE STRONY
4. Organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenie Miłośników Goworowa
„Dziewięćsił”, Stowarzyszenie
Miłośników Goworowa (niemieckie),
Stowarzyszenie Przyrodnicze „CIS”;
5. Inne organizacje: OSP Goworów, Rada
Sołecka, Zespół „Oset”, Akademia Ruchu
(grupa aerobiku), Koło Gospodyń
Wiejskich, silna grupa liderów wiejskich
– organizacja imprez: kolędowanie,
opłatek, dzień babci i dziadka, dzień
kobiet, dzień mamy, festyny odpustowe,
i integracyjne z dawnymi mieszkańcami,
półkolonie i półzimowiska dla dzieci,
stoły wielkanocne, dożynki, zawody
strażackie, gazetka „Głos Goworowa”,
kronika, strona internetowa;
7. Gospodarstwa agroturystyczne: „Leśny
Spokój” – oprócz noclegów oferuje m.in.
przejazdy bryczką, kuligi, jazdę konną
„Terra Sudeta”, „Krzeptowski Inn”; w
remoncie i budowie: „Głośny Potok”,
„Jesionówka”;
17. Segregacja śmieci;
20. Dobre poczucie bezpieczeństwa;
SŁABE STRONY
-
SZANSE
ZAGROŻENIA
3. Dobra współpraca z Urzędem Miasta i
Gminy w Międzylesiu;
4. Stworzenie sieci szlaków i ścieżek
dydaktycznych jako element promocji
wsi;
2. Patologie społeczne – alkoholizm,
narkotyki;
BYT
SILNE STRONY
16. Świetlica wiejska;
SZANSE
8. Możliwość uzyskania i wykorzystania
funduszy unijnych i innych;
9. Możliwość uczestnictwa w
szkoleniach prowadzonych przez
instytucje zewnętrzne
(przekwalifikowanie zawodowe);
5. Promocja wsi i regionu poprzez
wydanie dobrych folderów i
profesjonalna strona internetowa;
Standard życia (warunki materialne)
SŁABE STRONY
1. Bezrobocie;
2. Niska jakość życia (niski poziom
dochodów ludności i gospodarstw);
3. Starzenie się społeczeństwa:
• migracja młodych ludzi do miast i za
granice;
niski stan urodzin;
5. Ograniczony rynek pracy;
6. Mała ilość atrakcji turystycznych:
wypożyczalnia sprzętu (rowery, kijki,
biegówki itp.
8. Brak tras do uprawiania narciarstwa
biegowego;
ZAGROŻENIA
1.
Zbyt skomplikowane procedury,
biurokracja i niestabilność przepisów
prawnych – między innymi w zakresie
tworzenia miejsc pracy, zdobywania
funduszy, organizacji imprez, zajęć z
dziećmi, wycieczek itp.
3. Spadek dochodów gminy;
4. Wzrost podatków;
6. Nieopłacalność prowadzenia produkcji
rolnej;
7. Niedostateczna promocja.
(+) -
11
0
2
1
Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe (+) +
5
2
0
1
Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego (+) +
Byt (warunki ekonomiczne)
5
1
2
0
1
6
3
5
(-) –
WIZJA WSI
W Masywie Śnieżnika z Pątnikiem Goworów
Tka swoją historię wśród gnejsów i borów
Ścieżkę turystyczną zdobi szlak kultury
Czarny bocian podziwia – istny cud natury.
PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI
Kluczowy
problem
Co nas
najbardziej
zintegruje?
Na czy nam
najbardziej
zależy?
Odpowiedź
Wspólne
działanie
Estetyka wsi
Zaśmiecona
Co nam
wieś, dzikie
najbardziej
wysypiska w
przeszkadza?
okolicach wsi
Co
Zmiana
najbardziej podejścia do
zmieni nasze ekologii
życie?
Co nam
przyjdzie
najłatwiej?
Inicjatywy
mieszkańców
Czy nas stać na
Punkta
realizację?
cja
(tak/nie)
Propozycja projektu
(nazwa)
Organiz Finanso
acyjnie
wo
5
Festyn integracyjny z tak
tak
4
byłymi
4
wychowankami
2
18
Domu Dziecka.
2
1
3
Zagospodarowanie
tak
tak
3
przynajmniej jednego
3
nieużytku gminnego
3
16
przy głównej drodze.
3
1
5
Wspólne sprzątanie
tak
tak
5
wsi.
5
5
27
5
2
3
Zakup dodatkowych tak
nie
2
kontenerów do
1
segregacji śmieci.
1
9
1
1
4
Zorganizowanie
tak
tak
4
warsztatów
4
rękodzielniczych.
4
20
2
2
Projekt jaki Wspólne sprzątanie wsi.
wykonamy w
tym roku.
Hierarchia
III
IV
I
V
II
PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI
I. Plan rozwoju
2. Co nam pomoże osiągnąć cel?
1. Cele jakie musimy
osiągnąć by urzeczywistnić
wizję naszej wsi
II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?
Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?
ATUTY
Słabe strony jakie
Silne strony jakie
wyeliminujemy
wykorzystamy
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
Zasoby których
użyjemy
1. Renowacja i ochrona
zabytków.
2. Poprawa estetki wsi.
3. Zachowanie stylu
sudeckiego i jednolitej
zabudowy wsi.
4. Odbudowa tożsamości
wsi.
5. Integracja mieszkańców.
6. Podniesienie
świadomości ekologicznej,
historycznej i kulturowej.
7. Edukacja dzieci i
młodzieży.
Kamienne figury
zabudowa
łańcuchowa
Stowarzyszenie
Niemieckie
„Miłośnicy
Goworowa”
Pasje mieszkańców
Twórcy
Stowarzyszenie
Przyrodnicze
„CIS”
Zaangażowanie
Dalszą degradację
mieszkańców
zabytków
- współpraca z
byłymi
mieszkańcami
Goworowa
umiejętność pisania
wniosków,
istniejące
organizacje
pozarządowe
B. STANDARD ŻYCIA
1. Renowacja kamiennych figur.
2. Utworzenie kółka historycznego.
3. Organizacja konkursu na najpiękniejszą posesję.
4. Renowacja kościoła.
5. Renowacja zabytkowych budynków.
6. Reaktywacja biegu górskiego „Parszywa
trzynastka”.
7. Wydanie książki o Goworowie.
8. Wydanie tomiku poezji.
9. Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla
mieszkańców i gości – promocja miejscowych
twórców.
10. Opracowanie katalogu projektów
architektonicznych zabudowy sudeckiej.
11. Zagospodarowanie nieużytków gminnych
(częściowo stwarzających zagrożenie) poprzez
systematyczne koszenie traw, obsadzenie krzewami
i drzewami, stworzenie miejsc rekreacyjnych.
12. Odtworzenie ogrodów wiejskich – zniszczonych
jeszcze w czasie powodzi stulecia (płoty, stare
odmiany drzew owocowych itp.).
13. Zrobienie ewidencji i opis zabytkowych figur i
budynków na terenie wsi.
14. Stworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej.
15. Stworzenie muzeum tkactwa i obróbki lnu.
16. Zajęcia z emisji głosu dla Zespołu „Oset”.
1. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.
2. Poszerzenie
infrastruktury turystycznej
wsi.
Boisko sportowe,
plac przy boisku,
Ścieżki i drogi w
okolicach wsi,
Przyroda, zabytki
Dobra współpraca z
miejscowymi
przedsiębiorcami
posiadającymi
odpowiedni sprzęt,
zaangażowanie
mieszkańców,
Istniejące
organizacje
pozarządowe
Dobra współpraca z
Gminą
Brak miejsca do
aktywnego
spędzania czasu dla
dzieci i
mieszkańców oraz
turystów
C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Wykonanie wiaty przy boisku.
2. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.
3. Wytyczenie 2 ścieżek przyrodniczych wraz z
miejscami wypoczynku i tablicami edukacyjnymi.
4. Wytyczenie ścieżki historycznej po Goworowie.
5. Dokończenie kanalizacji wsi.
6. Remont nawierzchni drogi i wykonanie
chodników.
7. Remont i uzupełnienie oświetlenia wsi.
8. Zagospodarowanie parku pałacowego.
9. Stworzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.
10. Turystyka kwalifikowana o profilu
przyrodniczym – organizacja wycieczek
połączonych z obserwacją ptaków, zwierząt,
rozpoznawaniem roślin.
11. Budowa wieży widokowej na Pątniku.
1. Podniesienie poziomu
integracji mieszkańców
2. Wyeliminowanie
patologii społecznych.
3. Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i
energetycznego.
4. Podniesienie poziomu
kultury.
1. Utworzenie nowych
miejsc pracy.
2. Wspieranie miejscowych
przedsiębiorców.
3. Promocja wsi.
Boisko sportowe
Świetlica wiejska
Pałac i jego
dziedziniec
Remiza strażacka
Położenie
krajobraz,
przyroda
Zabytki,
architektura wsi.
Stowarzyszenia
funkcjonujące we
wsi, OSP Goworów
zaangażowanie
grupy liderów,
możliwości
uzyskania
dofinansowania z
gminy, kadra
pedagogiczna
Przekonanie
beneficjentów do
udziału w zajęciach,
małe
zaangażowanie
większości
mieszkańców wsi.
D. BYT
Umiejętność pisania Bezrobocie,
projektów, brak
ograniczony rynek
uciążliwego
pracy,
przemysłu, czyste
Brak obsługi
powietrze, strona
technicznej –
internetowa, pasje drukarnia
mieszkańców,
miejscowi
przedsiębiorcy
1. Stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej –
zajęcia.
2. Organizacja corocznego festynu lipcowego.
3. Organizacja inscenizacji poetyckich, wieczory
poezji śpiewanej, poetyckie, śpiewogranie.
4. Lokalizacja, naprawa i stworzenie planu
czynnych hydrantów we wsi dla OSP.
5. Przy zejściach do rzeki wykonanie zagłębień na
pompy wodne dla straży pożarnej.
6. Szkolenia dla strażaków i ochotników.
7. Organizacja i udział w zawodach strażackich.
8. Dokończenie remontu remizy strażackiej.
9. Zakup umundurowania bojowego dla Straży.
10. Zakup nowocześniejszego wozu strażackiego.
11. Wcinka lub przycięcie drzew pod linią
telefoniczną i energetyczną.
12. Organizacja szkoleń zawodowych ,
przekwalifikujących.
13. Organizacja dożynek.
1.
2.
3.
4.
Stworzenie sieci ścieżek edukacyjnych.
Wydanie folderów do ścieżek edukacyjnych.
Wykonanie folderów reklamowych.
Stworzenie punktu gastronomicznego
(kawiarnia, bar lub gospoda).
5. Stworzenie profesjonalnej strony
internetowej o Goworowie.
UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Na zebraniu wiejskim w dniu 25 maja 2009 roku przyjęto uchwałę
zatwierdzającą Sołecką Strategię Rozwoju dla Goworowa.
Sołtys Goworowa