Kalendarium SP w Podgórzu

Komentarze

Transkrypt

Kalendarium SP w Podgórzu
90 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU
KALENDARIUM
17 III 1921r- konstytucja marcowa, która wprowadzała
obowiązek uczęszczania do szkół. Na jej mocy wydano
ustawę dnia 17 II 1922r o zakładaniu i utrzymaniu szkół
powszechnych. Aby powstał obwód szkolny musiało być
minimum 40 dzieci, a droga do szkoły nie mogła
przekraczać 3km.
1 IX 1922r- początek zajęć w Szkole Podstawowej w
Podgórzu, Gmina Kuliski. Mieściła się ona w wynajętych
pomieszczeniach (prawdopodobnie u p. Alińskich, Jasińskich i Sawickich). Była to szkoła
dwuklasowa licząca w 1922r 82 uczniów, w 1923- 70, w 1924- 62, a w 1930- 69 uczniów.
1925r- w szkole pracują p. Zofia Czarnecka i p. Karolina Miklasińska.
1930r- w szkole pracuje p. Kazimiera Ferenc.
Lata 30-ste- rozszerzenie edukacji do czterech klas. W
tym czasie pojawiają się nazwiska dwóch nauczycielek: p.
Janicka ( zamieszkała w Zosinie, która w czasie wojny
ukrywała rodzinę żydowską) i p. Eugenia Orzechowska.
1933-1938r- budowa obecnego budynku szkoły.
Postawiono go ze środków własnych mieszkańców (którzy
prawdopodobnie opodatkowali się na ten cel) oraz z
pomocą Gminy w Kupiskach. Przy budowie pracowali
mieszkańcy Podgórza wraz ze swoimi dziećmi- przyszłymi uczniami. Plac, na którym
wzniesiono budynek był placem wioskowym.
1938r- (prawdopodobnie) początek zajęć w obecnym budynku. Dyrektorem w tym czasie był
pan Sankowski (przydomek Szwabo). Prawdopodobnie tuż przed wybuchem wojny pracował
nauczyciel o nazwisku Sęk (lub Szenk), który w 1937r mieszkał u p. Sawickich (obecna ul.
Szkolna).
1 IX 1939r- wybuch II wojny światowej. Uczniowie,
którzy przyszli do szkoły zostali rozpuszczeni do domów.
powróciło.
17 IX1939r- wkroczenie Sowietów do Polski. W Podgórzu
również pojawili się Rosjanie. Prawdopodobnie podjęli
oni próby organizacji szkolnictwa według własnej
ideologii, nie ma jednak na to dowodów. Są natomiast
niezbite fakty, że wielu mieszkańców Podgórza zostało
wywiezionych w głąb Rosji Radzieckiej. Wielu z nich nie
22 VI 1941r- atak Niemiec na ZSRR. Na terenie Podgórza pojawiają się Niemcy. W obecnym
budynku szkoły były prawdopodobnie magazyny niemieckie z bronią. Po spaleniu leśniczówki
1
w lesie pniewskim, gdzie w czasie wojny mieszkał Niemiec o nazwisku Welek, właśnie w
obecnej szkole dano mu zastępcze lokum. Stróżem u Niemca był p. Franciszek Galanek z
Podgórza.
1945r- wznowienie zajęć w SP w Podgórzu (Gmina Kupiski) w wynajętym lokum.
Kierownikiem szkoły zostaje p. Eugenia Orzechowska.
1945r-1946r- kierownik szkoły p. Eugenia Orzechowska.
1946r- kierownikiem szkoły zostaje Jan Chróścielewski, a
jego żona Karolina jest tu nauczycielką. (Chróścielewski
Jan – 19 lat pracy nauczycielskiej, uczył klasy III i V i był
ich wychowawcą, tygodniowa liczba godzin lekcyjnych –
30, inne prace w szkole – biblioteka, Koło P.C.K.)
Chróścielewska Karolina – 17 lat pracy nauczycielskiej,
uczyła klasy I i II i miała w nich wychowawstwo,
tygodniowa liczba godzin lekcyjnych – 36, w tym płatnych
z funduszu godzin nadliczbowych – 6 inne prace w szkole – ogródek.)
1946r- 1960r- Kierownikiem SP w Podgórzu jest p. Jan Chróścielewski.
Ciekawostka: Po wojnie w obecnym budynku szkoły zostały mury bez drzwi, okien, pieców,
podłóg i dachu. Początkowo dzieci przynosiły własne stołeczki do siedzenia. Mieszkańcy
Podgórza i Rowów dzielili się z p. Chróścielewskim żywnością i plonami. Należy podkreślić
ogromny wkład rodziców w remont
i wyposażenie szkoły. Mieszkańcy wykonali 4- osobowe ławki z siedziskami. Podłogi w szkole
były drewniane, pokryte czarnym pyłochłonem. W obecnej klasie, gdzie znajduje się biblioteka
na parapecie stał gąsior z tranem, który codziennie pili uczniowie(nie każdemu on smakował).
Była to pomoc z USA tzw. UNRA.
Aby zarobić na radioodbiornik dzieci ze szkoły chodziły zbierać żołędzie (rok 1947-48). Były
one wysiewane w szkółkach leśnych w celu odsadzenia zniszczonych podczas wojny
okolicznych lasów. Zakupione radio wzbudziło ogromną sensację! Dzieci słuchały hejnału z
Wieży Mariackiej w Krakowie,
a p. Chróścielewski opowiadał im, dlaczego hejnał jest urwany.
Dzieci początkowo pisały ołówkami, później stalówką i atramentem. Ponieważ nosiły go w
kieszeni zdarzało się, że się wylał! W pulpitach ławek znajdowała się dziura- miejsce na
butelkę z atramentem.
12 III 1949r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły podstawowej
o 2 nauczycielach w Podgórzu Gm. Kupiski
Charakterystyka szkoły: Szkoła mieści się we własnym
murowanym budynku, na parterze są 2 izby lekcyjne i
korytarz- sala rekreacyjna. Na piętrze znajduje się
mieszkanie kierownika. Budynek nie jest wykończony
(piętro). Przy szkole jest murowany ustęp z 2 przedziałami o
kilku sedesach, oraz murowane zabudowanie gospodarskie.
Sprzęt szkolny: 4 portrety w ramach i za szkłem, 2 godła bez ram i bez szkła, 26 ławek i
stolików 3 osobowych, 2 stoły, 1 taboret, statyw- umywalka, ręcznik, miednica, brak wiadra z
wodą. Pomoce: mapa Polski, Europy, biblioteka szkolna liczy 134 książki. Kancelaria:
kierownik prowadzi- arkusze ocen ułożone klasami, listy roczników od 1932-1944, prowadzona
2
jest również metryka szkolna, prowizoryczna księga inwentarza,
dziennik czynności, teczka na akta, księga inwentarza
bibliotecznego.
W pierwszej zmianie uczy się klasa I i II po 9 uczniów, oraz
klasa IV (30 uczniów) i V (19 uczniów). W drugiej zmianie uczy
się klasa III (21 uczniów). Ogółem do szkoły uczęszcza 88
uczniów.
W szkole pracuje kierownik ob. Chróścielewski nauczyciel
kwalifikowany oraz ob. Chróścielewska nauczycielka kwalifikowana.
1 XII 1949r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły: Szkoła posiada piękne, widne i duże sale
lekcyjne, które można z powodzeniem wykorzystać na sale w.f. Posiada również widny, dość
duży korytarz jak również obszerne boisko szkolne.
1950r- Tymczasowe Orzeczenie Inspektora szkolnego
Powiatu Łomżyńskiego
w Łomży:
Do czasu ustalenia dla tamtejszego terytorium sieci szkolnej i
wydania przez władze szkolne właściwych orzeczeń w sprawie
organizacji szkół podstawowych przewidzianych tą siecią
określam miejscowość Podgórze Gminy Kupiski powiatu łomżyńskiego jako siedzibę
tymczasową szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego z tymczasowym obwodem
miejscowości Podgórze, Rowy, wschodnia część Giełczyna.
21III 1951r- Sprawozdanie z wizytacji: Dzieci w obwodzie szkolnym jest 97, uczęszczają
wszystkie, szkoła wysyła dzieci do klasy VII do innych szkół. Biblioteka zawiera 231 tomów
opiekun to ob. Chróścielewski, Szkoła posiada radioodbiornik Pionier, Komitet rodzicielski
składa się z 9 osób. Brak jest ogrodzenia posesji szkolnej oraz nie jest zakończona budowa
mieszkania dla kierownika szkoły. Ob. Chróścielewski Jan prowadzi kurs dla analfabetów (6
osób).
1952r- w szkole pracuje p. Kosiorek
27 I 1956r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły: Budynek
szkolny własny o 4 izbach lekcyjnych, w których uczy się 81
uczniów od klasy pierwszej do klasy siódmej. Nauczyciele
pracujący: Chróścielewski Jan i Karolina, Edmund
Chiliński, Dąbkowska Maria.
26.01.1957r- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia:
Kierownik Szkoły w Podgórzu
Chróścielewski Jan stwierdza, iż na ogólną ilość dzieci 87, troje nie uczęszcza do szkoły.
17 VI 1957r- Szkoła ma pewien dorobek zwłaszcza na odcinku organizacji pracy, estetyki klas
oraz zagospodarowania działki, co pozytywnie oddziaływuje na całe środowisko.
20 V 1959r- w szkole pracuje p. Jadwiga Koszykowska.
3
04 XI 1959r- Orzeczenie Organizacyjne Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego:
Tworzy się Szkołę Podstawową o 4 nauczycielach z siedzibą w Podgórzu. Punkt szkolny ustala
się w obrębie wsi Podgórze na działce szkolnej przy szosie Łomża- Zambrów. Do obwodu
szkolnego w Podgórzu wchodzą miejscowości: Podgórze, Siemień- Rowy. Szkoła Podstawowa
w Podgórzu będzie szkolą zbiorczą dla szkoły niepełnej w Siemieniu Nadrzecznym.
1960r-1964rMoraczewski.
kierownikiem
zostaje
p.
Mirosław
11, 12 I 1961r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły:
Szkoła w Podgórzu posiada 4 izby lekcyjne i korytarzpoczekalnię. Jedna klasa jest przejściowa. Na piętrze
znajduje się kancelaria i mieszkanie kierownika szkoły. Po
wprowadzeniu reformy szkolnej pomieszczenia będą niewystarczające. Remont kapitalny został
przeprowadzony w 1961r. W szkole pracuje 4 nauczycieli i w klasie przedszkolnej 1. Porządek i
czystość w szkole jest dobra. Dokumentacja szkoły jest uporządkowana.
Klasa I- 20 uczniów, klasa II- 16, klasa III- 14, klasa IV- 13, klasa V- 14, klasa VI- 12, klasa
VII- 8.
Nauczyciele: Jadwiga Koszykowska (j. polski), Edmund Chiliński (fizyka, matematyka),
Mirosław Moraczewski (historia, prace ręczne), R. Moraczewska (geografia), Łucja
Komorowska (później Chilińska- przedszkole). Współpraca szkoły z komitetem rodzicielskim
układa się pomyślnie. Wspólnie z rodzicami prowadzone są prace społecznie użyteczne przy
sadzeniu drzew i krzewów, naprawie drogi, tępienia chwastów i stonki ziemniaczanej oraz w
ogródku szkolnym.
Szczególną opieką otoczone są groby pomordowanych znajdujące się na terenie rejonu
szkoły.
1961r- wprowadzenie klasy VIII
kierownikiem szkoły zostaje
1964r-1965rMoraczewska.
p. Regina
10- 11 I 1965r- Sprawozdanie z wizytacji: Warunki lokalowe
szkoły są dość trudne. Zupełny brak pracowni do zajęć praktycznych. Zorganizowana jedna
klasa z byłej kancelarii. Kadra nauczycielska- 5 nauczycieli(Elżbieta Mocarska, Maria
Ostrowska, Regina Moraczewska, Jadwiga Koszykowska, Edmund Chiliński).
1965r-1966r-kierownikiem zostaje p. Józef Burzymowski.
1966r-1968r- kierownikiem zostaje p. Edmund Żelazny.
1967r- przy szkole działa przedszkole (23 dzieci) w lokalu wynajmowanym u p. Sawickich (ul.
Szkolna) prowadzone przez p. Łucję Chilińską. Zorganizowano dożywianie dzieci.
1968r- 1971r- kierownikiem zostaje p. Jerzy Wiśniewski.
4
1969r- w szkole pracuje 6 nauczycieli, kierownik szkoły Jerzy
Wiśniewski.
Szkoła posiada budynek własny, 5 izb
lekcyjnych, pracownia zajęć praktyczno- technicznych,
pomieszczenia są ciasne. Plac i ogród szkolny są utrzymane
w porządku. Nauczyciel historii- E. Rewucka, n-l fizyki M.
Bosek,
n-l muzyki J. Wiśniewski, n-l jęz. rosyjskiego- T. Turowska
1970r- pani Zofia Birlew pracuje w zastępstwie p. Teresy
Równej. W szkole znajduje się telewizor, adapter, radio i 2
rzutniki. Szkoła jest ośmioklasowa, działa drużyna harcerska,
SKO, PCK, Spółdzielnia Uczniowska (sklepik)
1971r- 1974r- kierownikiem zostaje Józef Burzymowski.
1972r- Pojawia się nazwisko pani Marii Piechocińskiej. W szkole działa Spółdzielnia
Uczniowska, LOK, PCK, SKO, Harcerstwo, Samorząd Szkolny.
1973r- istnieje jeszcze filia szkoły w Siemieniu. Nauczyciele pracujący w SP w Podgórzu:
J. Mocarska, T. Równa, E. Rewucka, M. Bosek, J. Koszykowska, J. Burzymowski, E. Chiliński,
H. Wronowska.
1974r-1978r-obowiązki dyrektora pełni p. Jadwiga Mocarska.
1974r-1975r- nauczyciele pracujący: Jadwiga Mocarska dyrektor szkoły, Maria Bosek,
Edmund Chiliński, Jadwiga Koszykowska, Zofia Parzych (kierownik filii w Siemieniu), ,
Elżbieta Rewucka, Elżbieta Narewska, Elżbieta Szerszeniew, Helena Wronowska, Krystyna
Świderska.
IX 1978r- w Podgórzu pozostają klasy I-III, a szkoła jest filią szkoły w Wygodzie. Uczniowie z
wyższych klas uczęszczają do Wygody i do Pniewa. Dyrektorem
w Podgórzu zostaje pani J. Koszykowska.
1978r- 1987r-dyrektorem
Jadwiga Koszykowska.
szkoły
zostaje
p.
II 1982r- na emeryturę odchodzi pan Chiliński.
1981r- wracają klasy IV- VI do Podgórza, a od
roku 1982 klasa VII,
a od następnego klasa VIII.
1985r- pracuje 9 nauczycieli, jest 5 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora,
korytarz. Wynajmowane są 2 pomieszczenia od GS (przedszkole). Biblioteka liczy 5 tys.
woluminów.
Za p. Jadwigi Koszykowskiej w SP w Podgórzu pracowali: Alicja Dobrowolska, Iwona
Kamińska, Barbara Cychol, Wanda Gwara, Krystyna Świderska, Jadwiga Koszykowska,
Danuta Zaremba, Anna Koszykowska, Jan Wilimczyk, Dorota Bączek, Katarzyna Sadowska, ks.
Stanisław Bruliński, Jolanta Zajkowska, Jolanta Wyszyńska, Wiesława Wernajtys.
5
1987r – II 1990r- dyrektorem zostaje pani Zofia Kruszewska.
II 1990r- 1998r- dyrektorem zostaje pani Barbara Cychol.
W tym czasie w szkole pracowali: Barbara Wincenciak, Dorota Karwowska, Danuta Pędzich,
Jolanta Wyszyńska, Jolanta Arasimowicz, Małgorzata Wincenciak, Barbara Brzezińska, Anna
Taraśkowska, Katarzyna Wilimczyk, Jan Wilimczyk, Sławomira Dorota Szymanowska,
Sławomir Ruszczyk, Irena Bawarska, Wiesława Masłowska, Małgorzata Brzezińska, Lucyna
Przychodzeń, Sylwia Kukowska, Hanna Szymkiewicz, Jan Palczewski, Bożena Niebrzydowska.
1998r- 2007r- dyrektorem zostaje pani Wiesława Masłowska.
W tym czasie w szkole pracowali :Danuta Pędzich, Jolanta Arasimowicz, Dorota Karwowska,
Sławomira Dorota Szymanowska, Lucyna Przychodzeń, Barbara Cychol, Sylwia Kukowska,
Anna Wądołowska, Robert Żukowski, Hanna Szymkiewicz, Joanna Wołosińska, Alina
Kuniejewa, Anna Skarpetowska, Emilia Arnista, Wioletta Porowska, , Iwona Gorzkowska, ks.
Andrzej Filipkowski, Katarzyna Szczyglewska (Ryska), Anna Rudzka, Joanna Archacka, ks.
Marek Dołęgowski, Paweł Rogiński.
2007r- dyrektorem zostaje pani Anna Wądołowska.
W tym czasie w szkole pracują:
Joanna Archacka: n-l jęz. angielskiego
Ks. Dariusz Krajewski: n-l religii
Arkadiusz Bałazy: n-l historii
Tomasz Nidzgorski: n-l edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszka Korbel: n-l języka polskiego
Ks. Andrzej Popielski (proboszcz): n-l religii
Ks. Piotr Kurkowski: n-l religii
Nauczyciele obecnie pracujący:
Sławomira Dorota Szymanowska: n-l edukacji wczesnoszkolnej i sztuki
Hanna Szymkiewicz: n-l przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Anna Stasik: n-l przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Jolanta Arasimowicz: n-l przyrody
Katarzyna Ryska: n-l języka polskiego i logopeda
Danuta Pędzich: n-l matematyki
Robert Żukowski: n-l informatyki, techniki i w. f.
Agnieszka Korycka: n-l języka angielskiego
Monika Kuliś: n-l jęz. polskiego, historii, bibliotekarka
Ewelina Gardocka: n-l przedszkola
Ks. Kamil Paź- n-l religii
Kalendarium opracowała Sławomira Dorota Szymanowska
6