Zarządzenie Nr 68 - BIP Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 68 - BIP Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
Zarządzenie Nr 68/2014
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych uŜyczonych Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i sprzętu)
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję ds. wyceny środków trwałych uŜyczonych Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i sprzętu) zwanych
dalej składnikami majątku w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
Anna Gałązka
Krzysztof Zając
Janusz JadwiŜyc
Izabela Michalak
– Przewodniczący
– Członek
– Członek
- Członek
§ 2. Zadaniem Komisji jest wycena środków trwałych uŜyczonych Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie tj. następujących środków transportu i
sprzętu:
- rębak SKORPION nr fabr. 008/2006
- rębak SKORPION nr fabr. 010/2006
- ciągnik spalinowy BELARUS 952 nr fabr. 90901370
- ciągnik spalinowy BELARUS 952 nr fabr. 90901371+ ładowacz czołowy z czerpakiem nr
fabr. 0048A
- przyczepa burtowa objętościowa T646/17 – TB 14000 nr fabr. 474/06 – nr rej. ZSZ 20PG
- przyczepa burtowa objętościowa T645/17 – TB 14000 nr fabr. 475/06 – nr rej. ZSZ 21PG
§ 3. 1. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządzi w 2 egzemplarzach protokół,
którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa.
3. Zatwierdzony protokół będzie stanowił podstawę do wniesienia do
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, wkładu
niepienięŜnego (aportu) w postaci przedmiotowych składników majątkowych stanowiących
własność Gminy Borne Sulinowo.
§ 4. Zatwierdzony protokół Komisja przekazuje osobie materialnie odpowiedzialnej za
wycenione składniki majątku oraz jeden egzemplarz do Referatu Finansów i BudŜetu celem
wniesienie do spółki przedmiotowych składników aportem i dokonania stosownych zapisów
księgowych.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 68/2014
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 lipca 2014 r.
PROTOKÓŁ
Komisji ds. wyceny środków trwałych uŜyczonych Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i sprzętu) z dnia ……………………………..
Pochodzenie środków trwałych ………………………………………………………………...
Komisja w składzie:
1)
2)
3)
4)
Anna Gałązka
Krzysztof Zając
Janusz JadwiŜyc
Izabela Michalak
– Przewodniczący
– Członek
– Członek
- Członek
działając na podstawie Zarządzenia Nr …………………. Burmistrza Bornego Sulinowa z
dnia ………………………….. oraz po dokonaniu szczegółowych oględzin w terenie
stwierdza, Ŝe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Po dokonaniu oględzin stanu składników majątku postanawia jak niŜej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lp. Składnik
majątku
1.
2.
Rębak
SKORPION
nr
fabr.
008/2006
Rębak
SKORPION
nr
fabr.
010/2006
Cena brutto Szacunkowa Stopień
(wartość
wartość
zuŜycia
początkowa rynkowa
fizyczny
(%)
wg
ewidencji
środków
trwałych
UM)
62 403,00
62 403,00
Cena brutto
po
uwzględnieniu
stopnia
zuŜycia
Proponowana
wartość
środka
trwałego
wnoszonego
aportem
3.
4.
5.
6.
Ciągnik
spalinowy
BIELARUS
952 nr fabr.
90901370
Ciągnik
spalinowy
BIELARUS
952 nr fabr.
90901371 +
ładowacz
czołowy
z
czerpakiem nr
fabr. 0048A
Przyczepa
burtowa
objętościowa
T646/17 – TB
14000 nr fabr.
474/06 nr rej.
ZSZ 20PG
Przyczepa
burtowa
objętościowa
T645/17 – TB
14000 nr fabr.
475/06 nr rej.
ZSZ 21PG
RAZEM:
120 712,90
120 712,90
52 455,12
52 455,12
471 142,04
Wyceny dokonano na podstawie ……………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Podpisy członków Komisji:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..
4. …………………………..
Zatwierdzam:
……………………………
(podpis Kierownika jednostki)