pobierz - bsstegna.pl

Komentarze

Transkrypt

pobierz - bsstegna.pl
nr
83
maj 2012
DUUUUŻA NAGRODA!!!
Bank Spółdzielczy w Stegnie, dzięki osiągniętym wynikom
gospodarczym i finansowym okazał się w roku 2011 liderem w gronie
207 zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. To zaowocowało przyznaniem nagrody – samochodu osobowego OPEL-ASTRA
o wartości 80 tys. zł.
Niewątpliwie jest to zasługa całego zespołu od Rady Nadzorczej
i Zarządu po całe grono pracowników wszystkich szczebli. To bardzo
wartościowa i prestiżowa nagroda, świadectwo dobrej pracy i jej
wyników ocenionych przez niezależne grono jurorów. Samochód przeznaczony dla celów służbowych będzie także
naszą ruchomą reklamą, bo z odpowiednio wymalowanymi napisami
będzie zauważalny na całym pasie Mierzei, a także dalej – w obu
województwach.
Odbiór samochodu nastąpi w dniu 11 maja 2012 roku w Poznaniu. Tym
wszystkim, którzy swoją mozolną pracą doprowadzili do tego sukcesu
– serdecznie gratulujemy!
REJONOWE ZEBRANIA GRUP
CZŁONKOWSKICH JUŻ SIĘ ODBYŁY
Zebranie Grupy Członkowskiej obejmującej sołectwa Jantar, Junoszyno, Stegienka, Stegna zakończyło
serię obowiązkowych, przewidzianych statutem,
spotkań władz samorządowych naszego banku
z szeregowymi udziałowcami. Zebrania te poprzedzają
Zebranie Przedstawicieli będące najwyższą władzę
w każdym banku spółdzielczym.
O liczebności przybyłych na te spotkania udziałowców (czyli współwłaścicieli banku!) lepiej nie mówić.
Zastanawiający jest ten brak zainteresowania owych współwłaścicieli losem ich pieniędzy. Jeśli to świadectwo
pełnego zaufania dla kierujących bankiem – to może jednak wypadałoby chociaż raz do roku, osobiście dać tego
wyraz. Przygotowanie tych obowiązkowych spotkań to znaczny wysiłek organizacyjny, chwilowa dezorganizacja
pracy dla kilku pracowników obsługujących zebrania, to poniesione na próżno wydatki.
Piszemy o tej sprawie każdego roku, z żalem stwierdzając, że nie wywołuje to u naszych udziałowców żadnego
poczucia obowiązkowości i troski o własne pieniądze. Niektórzy z uczestników zebrań wspominali – ale poza
salą obrad – że należy znaleźć sposób, aby z tej formy kontaktu z udziałowcami zrezygnować, bo istnieją liczne
i dobrze działające sposoby zarówno szczegółowego informowania o funkcjonowaniu banku jak i przekazywania
jego kierownictwu żądań i oczekiwań ze strony szeregowych udziałowców. Póki co, obowiązuje jednak ustawa
Prawo Spółdzielcze i jej zapisy muszą być przestrzegane (dokończenie na str. 2).
PRZYPOMINAMY!
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 25 maja o godzinie 1000 w sali konferencyjnej
naszego Banku w siedzibie przy ul. Lipowej. Obecność delegatów – obowiązkowa, obecność
naszych udziałowców – mile widziana. Porządek obrad drukujemy na stronie 3.
OPUBLIKOWANE ZOSTAŁO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3.04.2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.
W ogromnym skrócie – zmiany dotyczą:
- zasady ustalenia, który wojewoda jest właściwy do wydania opinii o wysokości szkód w przypadkach
spornych,
- wymogu posiadania umowy ubezpieczeniowej na określoną część upraw lub zwierząt gospodarczych
w przypadku ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji rolnej,
- odstąpienia - w pewnych przypadkach - od wymogu udokumentowania wydatków,
- możliwości częściowego zwrotu dopłat ze środków ARiMR do oprocentowania kredytu w określonych rozporządzeniem przypadkach,
- pomocy finansowej na ponowne obsianie dla producentów, którzy ponieśli straty z powodu ujemnych
skutków przezimowania zasiewów,
- ustalenia, jakie budynki mogą być dofinansowane kredytem z dopłatami ARiMR.
WAŻNE! Zmiany w przepisach nie dotyczą umów kredytu bankowego zawartych przed dniem
wejścia w życie wymienionego powyżej rozporządzenia.
Osoby zainteresowane szczegółami rozporządzenia mogą zapoznać się z pełnym tekstem w każdej
placówce naszego Banku oraz – oczywiście – w internecie na stronie www.rcl.gov.pl
Dziennik Ustaw RP z dnia 16.04.2012 poz. 408.
Patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
REJONOWE ZEBRANIA... (ciąg dalszy ze str. 1)
Przebieg każdego ze spotkań w ramach Rejonowych Zebrań Członkowskich był podobny. Najpierw
niezbędne formalności, następnie merytoryczne wystąpienia przedstawicieli zarządu o sukcesach
(ale i porażkach) w działalności w trakcie minionego roku, dane liczbowe – po części znane naszym
czytelnikom, bo były publikowane w “Gazetce”, na koniec dyskusja, wnioski i podsumowanie spotkania.
W Stegnie zebranie zaszczyciła obecnością pani wójt gminy, reprezentując swoją osobą zarówno
udziałowców z Jantaru jak i miejscowe władze samorządowe.
Z obszernego wystąpienia prezesa Zarządu odnotować należy kilka istotnych informacji o kondycji
finansowej Banku.W minionym roku osiągnięty został doskonały wynik finansowy, jakiego jeszcze
nie było w całej historii banku. W wyniku połączenia się banków spółdzielczych zrzeszonych w GBW
i w Mazowieckim Banku Spółdzielczym znaleźliśmy się w gronie 207 banków spółdzielczych
stanowiących jeden organizm o znaczących możliwościach finansowych.
Nasza dobra kondycja finansowa pozwoliła przeprowadzić udaną modernizację budynku centrali,
rozpocząć przebudowę placówki w Sztutowie. Otwarta została nowa placówka w Marzęcinie, która
przysporzyła pięćdziesięciu nowych klientów i już obecnie jest samofinansującą się. Powiększyła się
o 90 osób liczba udziałowców (w poprzednich latach – po kilka osób rocznie), każda złotówka udziału
ma obecnie wartość 4,65 zł. Wzrosła znacząco liczba wydanych kart bankomatowych wszystkich
rodzajów.
Nie sposób w krótkim streszczeniu przedstawić chociażby tylko najważniejsze dane liczbowe świadczące
o tym, że nasz Bank jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Pełny zestaw danych zawarty jest
w obszernym opracowaniu będącym szczegółowym sprawozdaniem Zarządu ze wszystkich elementów
działalności w minionym roku, przeznaczonym dla delegatów na Zebranie Przedstawicieli. Delegaci
mają obowiązek udostępniać ten dokument osobom zainteresowanym. Niektóre z tych informacji
publikowane były i nadal będą w kolejnych numerach “Gazetki”.
PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
-
-
-
-
-
-
-
Otwarcie o g. 10:00 - powitanie gości, stwierdzenie prawomocności obrad, wybór
przewodniczącego i sekretarza obrad (do g. 10:30)
Uchwalenie porządku obrad, przyjęcie regulaminu obrad
Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.05.2011 r. (do g 11:00)
Wybory komisji: - skrutacyjno-mandatowej oraz wnioskowo-statutowej
Sprawozdanie Zarządu Banku z wykonania: - zadań gospodarczo-finansowych oraz społecznosamorządowych za 2011 rok, kierunków działania na 2012 rok (do g.11:45)
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawach: - sprawozdania Zarządu Banku i Rady Nadzorczej
/ wniosku biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego – bilansu za 2011 rok / wykonania
uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, tj. z dnia 27.05.2011 r. / wniosków
z Rejonowych Zebrań Grup Członkowskich / kierunków działania na 2012 rok / zmian w Statucie
Banku / projektu podziału nadwyżki bilansowej / najwyższej sumy zobowiązań banku / udzielenia
absolutorium członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej Banku / wyników kontroli / zmian w regulaminie organizacyjnym Rady Nadzorczej Banku (do g.12:15)
Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie protokołu Komisji
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku
Przerwa 15 minutowa 12:45 – 13:00
Dyskusja i jej podsumowanie (do 14:15)
Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej
Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej/zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2011 / zatwierdzenia kierunków działania na rok 2012 / ustalenia
najwyższej sumy zobowiązań Banku / podziału nadwyżki bilansowej za rok 2011 wraz z procedurą
związaną z realizacją uchwały z tytułu naliczonych odsetek od udziałów / udzielenia absolutorium
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku za pracę w 2011 r. / wniosków z ZP i ZGCZ / zmian
w regulaminie organizacyjnym w Rady Nadzorczej (do g. 15:00)
Wolne wnioski, zakończenie obrad g. 15:15
NOWOŚCI W OFERCIE NASZEGO BANKU
ZRÓB TO SAM (jeśli korzystasz z systemu internet-banking)
Użytkownicy bankowego systemu “internet banking” mogą samodzielnie, nie wychodząc z domu,
założyć lokatę w jednej z wymienionych poniżej wersji terminowych: 1 miesięczna, 3 miesięczna,
6 miesięczna i 12 miesięczna. Oczywiście możliwe to jest tylko wtedy, gdy posiada na swoim własnym
rachunku odpowiednią kwotę. Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkich placówkach
banku.
KARTY PRZEDPŁACONE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Karta tego typu (karta PREPAID) jest dostępna dla osób fizycznych, nie wymaga posiadania rachunku
w banku. Może być darowana osobie, która ukończyła 13 lat. Transakcje mogą być dokonywane do
wysokości środków wpłaconych na rachunek tej karty. Kartę można doładowywać w dowolnym terminie,
co w przypadku darowania dziecku umożliwia kontrolę wydatków przez rodziców. Karta pozwala
dokonywać zakupów przez internet lub realizować transakcje pocztowe i telefoniczne. Dzienny limit
wypłat gotówki to kwota 1.500 zł, natomiast dzienny limit transakcji bezgotówkowych to kwota 3.000 zł.
LOKATA SGB – WIOSNA 2012 to nowa edycja lokaty promocyjnej
Do 25 czerwca 2012 trwa promocja kolejnej edycji obejmującej depozyty 3 i 6 miesięczne.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest utrzymanie lokaty (500 zł lub wielokrotność tej kwoty) przez
zadeklarowany okres 3 lub 6 miesięcy.
Oprocentowanie w stosunku rocznym, zachowując
zmienne oprocentowanie –
dla lokat 3 miesięcznych 4,7%
dla lokat 6 miesięcznych 5,3%
Nagroda główna - samochód osobowy
HYUNDAI iX 35 CLASSIC o wartości 53.436 zł
oraz: - kosze piknikowe (wartość 383 zł)
- gra zręcznościowa - piłkarzyki (wartość 492 zł)
UWAGA! CZASOWA PRZEPROWADZKA NASZEJ PLACÓWKI W SZTUTOWIE
Z powodu generalnego remontu budynku, w okresie od 21 maja do 24 sierpnia nasza placówka zostanie
przeniesiona do lokalu wynajętego w budynku Urzędu Gminy – wejście obok Posterunku Policji. Usługi
bankowe będą świadczone w dotychczasowym – pełnym zakresie, lokalizacja bankomatu pozostaje bez
zmiany. Za wynikające z tego powodu utrudnienia Zarząd Banku serdecznie przeprasza.
IMIENINY, DZIEŃ MATKI
Serdeczne życzenia imieninowe – wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów, zdrowia i niezmiennie
dobrego samopoczucia kierujemy w miesiącu maju do solenizantów, którymi są:
Filip, Jeremiasz, Józef * Anastazy, Anatol, Zygmunt * Aleksander, Maria, Nina * Florian,
Malwina, Monika * Irena, Iryda, Waldemar * Jan, Judyta, Jurand * Benedykt, Gizela,
Ludmiła * Eryk, Liza, Stanisław * Grzegorz, Karolina, Katarzyna * Antoni, Antonina,
Izydor * Franciszek, Ignacy, Mira * Dominik, Joanna, Pankracy * Gloria, Robert, Serwacy
* Bonifacy, Dobiesław, Maciej * Izydor, Jan, Zofia * Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław *
Brunon, Sławomir, Weronika * Alicja, Eryk, Feliks * Mikołaj, Piotr, Urban * Aleksander,
Bazyli, Bernardyn * Kryspin, Wiktor, Tymoteusz, Helena, Julia, Wiesława * Dezyriusz,
Iwona, Michał * Joanna, Milena, Zuzanna * Grzegorz, Magda, Urban * Filip, Marianna,
Paulina * Jan, Juliusz, Magdalena * Augustyn, Jaromir, Wilhelm *Magdalena, Maria,
Teodozja * Feliks, Ferdynand, Joanna *Aniela, Kamila, Petronela.
Z okazji przypadającego 26 maja DNIA MATKI najserdeczniejsze życzenia wszystkiego
najlepszego, pomyślności, nieustającej pogody ducha, zawsze dobrego samopoczucia i najwyższego
szacunku ze strony dzieci - wszystkim naszym ukochanym Mamom składają
Rada, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Stegnie
WYTNIJ, ZACHOWAJ, MOŻE SIĘ PRZYDAĆ
Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Zarządu naszego Banku Spółdzielczego w roku 2012
odbywać się będą – podobnie jak dotychczas – w siedzibie centrali w Stegnie przy ul. Lipowej 8
dwa razy w miesiącu, zawsze w środę, w godzinach 900 – 1500 w następujących terminach:
Maj – 9 i 23, Czerwiec – 13 i 27, Lipiec – 11 i 25, Sierpień – 8 i 29, Wrzesień – 12 i 26,
Październik – 10 i 24, Listopad – 7 i 21, Grudzień – 5 i 19.
Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: [email protected]
strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 7.05.2012r.
Skład i druk:
Sztutowo, ul. Lipowa 8 tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

Podobne dokumenty