OCR Document

Komentarze

Transkrypt

OCR Document
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. KDWU SP_08
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtki kanalizacyjne AWADUKT PP DN 110 DN – DN 800
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
- kształtki AWADUKT PP seria wymiarowa S16, S13,3
- kształtki AWADUKT PP blue seria wymiarowa S16, S13,3
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
- do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynków i poza nimi – obszar
zastosowania UD
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
REHAU AG+Co, 95104 Rehau, Niemcy. Fabryka: REHAU AG + Co Schmidstraße 23, 94234 Viechtach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
REHAU Sp. z o.o. ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja Techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1852-1: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1:Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań
Materiał
Masowy wskaźnik szybkości
płynięcia
Wytrzymałość na ciśnienie
wewnętrzne
PP zgodne z PN-EN 1852-1:2010, pkt.4.1
Stabilność termiczna OIT
zgodna z PN-EN 1852-1:2010, pkt.4.5
Wygląd zewnętrzny
zgodny z PN-EN 1852-1:2010, pkt.5.1
Deklarowane właściwości użytkowe
zgodny z PN-EN 1852-1:2010, pkt.4.3
zgodna z PN-EN 1852-1:2010, pkt.4.4
Uwagi
Typ RAU-PP 2300
badanie materiału
badanie materiału na
próbce w postaci rury
badanie elementów
przeznaczonych do
zgrzewania lub
spawania
REHAU Sp. z o.o. Sprzedaż i Marketing  Baranowo, ul. Poznańska 1A  62-081 Przeźmierowo k. Poznania  Polska  tel.: (+48) 61 84 98 400  fax: (+48) 61 84 98 401
www.rehau.pl  Siedziba: Baranowo, ul. Poznańska 1A  62-081 Przeźmierowo k. Poznania  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000049439  NIP: 781-00-16-806  Kapitał zakładowy: 46 500 000 zł  Raiffeisen Bank Polska S.A. 53 1750 1019 0000 0000 0098 1017
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań
Barwa
Cechy geometryczne
Deklarowane właściwości użytkowe
zgodna z PN-EN 1852-1:2010, pkt.5.2
typ kształtki AWADUKT PP– barwa pomarańczowa
typ kształtki AWADUKT PP blue – barwa niebieska
zgodne z PN-EN 1852-1:2010, pkt.:6.3, 6.4
Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna zgodna z PN-EN 1852-1:2010,
pkt.7.2
Właściwości mechaniczne
Odporność na uderzenia (metoda zrzutu) zgodna z PN-EN 1852-1:2010,
pkt.7.2
Sztywność obwodowa kształtek zgodna z PN-EN 1852-1:2010, pkt.B.3
Dla typów kształtki AWADUKT PP i PP blue – min. 16 kN/m2
Zmiany w wyniku ogrzewania zgodne z PN-EN 1852-1:2010, pkt.8.2
Właściwości fizyczne
Uwagi
Tylko dla kształtek
wykonanych z co
najmniej dwóch
elementów
prefabrykowanych
Badanie według ISO
13967
Tylko dla kształtek
wykonanych z co
najmniej dwóch
elementów
prefabrykowanych
Wodoszczelność zgodna z PN-EN 1852-1:2010, pkt.8.2
Wymagania użytkowe
Właściwości materiałów
pierścieni uszczelniających
Cechowanie
Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym zgodna
z PN-EN 1852-1:2010, pkt.9
Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury zgodna z PNTylko dla obszaru
EN 1852-1:2010 pkt.9
zastosowania UD i
DN/OD ≤200
zgodne z PN-EN 1852-1:2010, pkt.10
zgodne z PN-EN 1852-1:2010, pkt.11.3
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Marcin Motylski
Kierownik Działu Technicznego
Infrastruktura i Inżynieria Środowiska
( imię i nazwisko oraz stanowisko)
Poznań 02.01.2017
(miejsce i data wydania)
.............................................
(podpis)
REHAU Sp. z o.o. Sprzedaż i Marketing  Baranowo, ul. Poznańska 1A  62-081 Przeźmierowo k. Poznania  Polska  tel.: (+48) 61 84 98 400  fax: (+48) 61 84 98 401
www.rehau.pl  Siedziba: Baranowo, ul. Poznańska 1A  62-081 Przeźmierowo k. Poznania  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000049439  NIP: 781-00-16-806  Kapitał zakładowy: 46 500 000 zł  Raiffeisen Bank Polska S.A. 53 1750 1019 0000 0000 0098 1017