tryb usprawiedliwiania dni nieobecnych oraz zwalniania uczniów

Komentarze

Transkrypt

tryb usprawiedliwiania dni nieobecnych oraz zwalniania uczniów
TRYB USPRAWIEDLIWIANIA DNI NIEOBECNYCH ORAZ ZWALNIANIA
UCZNIÓW Z POJEDYNCZYCH LEKCJI
I. USPRAWIEDLIWIANIE DNI NIEOBECNYCH
1. Każdorazową nieobecność dziecka w szkole Rodzice winni usprawiedliwić
w formie pisemnej zgodnie ze wzorem, na oddzielnej kartce (arkuszu) papieru.
2. Usprawiedliwienie winno zawierać: miejscowość i datę, imię i nazwisko
dziecka, czas nieobecności, przyczynę nieobecności, podpis rodzica/opiekuna
prawnego oraz powinno być przedłożone wychowawcy klasy w terminie
jednego tygodnia od momentu powrotu dziecka do szkoły. W przypadku
niedotrzymania w/w terminu nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona.
3. Wychowawca klasy ma obowiązek przechowywania usprawiedliwień.
II. ZWALNIANIE Z POJEDYNCZYCH LEKCJI
1. Każdorazową prośbę o zwolnienie dziecka z pojedynczej/pojedynczych lekcji
Rodzice powinni przedstawić w formie pisemnej zgodnie ze wzorem na
oddzielnym arkuszu papieru.
2. Zwolnienie powinno zawierać: miejscowość i datę, imię i nazwisko dziecka,
datę zwolnienia, godzinę, o której dziecko ma być zwolnione i formułę: „Biorę
pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo poza terenem szkoły”, podpis
rodzica/opiekuna prawnego oraz powinno być przedłożone wychowawcy klasy
bądź też wicedyrektorowi w tym samym dniu.
3. Wychowawca klasy lub wicedyrektor, zwalniając dziecko, ma obowiązek
wypisania kartki (przepustki), na podstawie której nauczyciel pełniący dyżur w
szatni lub p. szatniarka zezwolą dziecku na opuszczenie szkoły.
4. Dziecko, które nie posiada pisemnego zwolnienia, nie może opuścić szkoły.
5. Wychowawca klasy ma obowiązek przechowywania zwolnień .