Stacja mieszkaniowa Karnten

Komentarze

Transkrypt

Stacja mieszkaniowa Karnten
DLA PROJEKTANTA, UŻYTKOWNIKA I MONTERA
STACJA MIESZKANIOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1
1.
Informacje ogólne
Firma Herz wprowadziła na rynek nową
stację mieszkaniową KÄRNTEN o numerze
katalogowym 1 4008 36, przeznaczoną na rynek
polski z uwzględnieniem wymagań prawa
budowlanego, w zakresie instalacji ciepłej wody
użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania.
Stacja mieszkaniowa KÄRNTEN jest to
stacjonarne
urządzenie
do
zabudowy
mieszkaniowej, które służy do przygotowania
ciepłej wody użytkowej w sposób dynamiczny oraz
do zasilania instalacji ogrzewania etażowego w
mieszkaniu.
Stacja
mieszkaniowa
w
przeciwieństwie do zasobnika ciepłej wody
użytkowej rozpoczyna pracę dopiero wtedy, gdy
pojawi się zapotrzebowanie na ciepłą wodą
użytkową. Stacja mieszkaniowa KÄRNTEN
zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody użytkowej
oraz jej odpowiedni strumień zarówno przy stałym
jak i zmiennym lub wielokrotnym poborze.
Rys 1. Schemat stacji KÄRNTEN
Zalety stacji mieszkaniowej Herz:
Wyposażenie standardowe
1
2
Regulator hydrodynamiczny HERZ
Termostatyczny zawór obejścia HERZ
3
4
Ogranicznik temperatury wody powrotnej HERZ
Filtr HERZ
5 Głowica termostatyczne z czujnikiem zewnętrznym HERZ
możliwość jednoczesnego przygotowania
c.w.u i ogrzewania pomieszczeń
6 Wymiennik ciepła
- stała temperatura c.w.u. przy różnym
7 Złączka prosta w miejsce wodomierza
zapotrzebowaniu
- możliwość indywidualnego ustawienia
8 Regulator różnicy ciśnień HERZ, Fix-TS
parametrów stacji
9 Złączka prosta w miejsce ciepłomierza
- minimalne wymiary
- stacja nie wymaga zasobnika wody
- minimalne straty temperatury
- brak możliwości rozwoju bakterii Legionella
- prosta obsługa
- wysoka odporność na osadzanie kamienia
- wysoki komfort użytkowania
kotłowego
- niska temperatura wody powrotnej
Dzięki zastosowaniu tzw. mostka termicznego (poz. 2, 3) stacja jest zawsze w gotowości przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Dzieje się to dzięki temu, że jest zapewniona minimalna cyrkulacja czynnika
grzewczego, która ma zapewnić jego odpowiednią temperaturę na wejściu do stacji mieszkaniowej. Pobór wody
przez użytkownika, poprzez otwarcie baterii lub kurka z ciepłą wodą powoduje przepływ wody zimnej przez
wymiennik ciepła (poz. 6) w stacji w części wtórnej i jej podgrzanie. Jednocześnie z przepływem wody zimnej
do stacji, dzięki powstałej różnicy ciśnienia na części wody pitnej regulatora hydrodynamicznego, zwanego PM
Regler (poz. 1) następuje otwarcie regulatora w części wody grzewczej. Powoduje to jednocześnie przepływ
czynnika grzewczego przez część pierwotną wymiennika ciepła. Woda grzewcza w części pierwotnej
wymiennika ciepła, przeponowo podgrzewa wodę pitną w części wtórnej wymiennika ciepła. Dzięki
regulatorowi hydrodynamicznemu, zmiana strumienia wody zimnej w części wtórnej instalacji (woda pitna),
powoduje zmianę wydajności w części pierwotnej instalacji (woda grzewcza). Regulacja temperatury ciepłej
wody użytkowej wypływającej ze stacji realizowane jest dzięki regulatorowi hydrodynamicznemu z głowicą
termostatyczną z czujnikiem zewnętrznym (poz.5). Czujnik zewnętrzny głowicy termostatycznej zabudowany
jest na wylocie ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła. Głowica termostatyczna doregulowuje temperaturę
ciepłej wody użytkowej do wartości zadanej na pokrętle głowicy. Dla ochrony stacji przed zanieczyszczeniami
unoszonymi przez wodę grzewczą, w stacji zabudowano dodatkowo filtr (poz. 4).
-
2
2.
Wyposażenie
Najważniejszym elementem jest regulator hydrodynamiczny (poz.1), który
jako centralny zespół stacji mieszkaniowej odpowiada za zapewnienie odpowiedniej
temperatury ciepłej wody użytkowej wytworzonej dynamicznie przez stacje
mieszkaniową. Modułem napędowym regulatora hydrodynamicznego jest różnica
ciśnienia przed i za regulatorem, spowodowana przepływem ciepłej wody użytkowej
pobieranej przez mieszkańca. Dynamicznie wytworzona różnica ciśnień przed i za
regulatorem hydrodynamicznym przeniesiona jest na ruchomo zamocowany element
napędowy połączoną centralnie z trzpieniem. Występująca różnica ciśnień po obu
stronach elementu napędowego, powoduje powstanie parcia i przesuwanie trzpienia.
Przemieszczający się w regulatorze trzpień otwiera i zamyka dopływ czynnika
grzewczego po stronie pierwotnej wymiennika ciepła
Termiczny zawór obejścia (poz.2) wykonany jest z mosiądzu, pokryty jest
chromem, posiada przyłącza gwintowane z gwintami zewnętrznymi. Na zaworze
należy zabudować ogranicznik temperatury (poz. 3) powrotu, z którym tworzą tzw.
mostek cieplny
Ogranicznik temperatury (poz.3) służy do regulacji temperatury wody powrotnej w
stacji w zakresie 25-60oC. Ograniczenie i zablokowanie zakresu wartości zadanej
jest możliwe dzięki oddzielnie zamawianych trzpieni blokujących. Ogranicznik
temperatury należy zabudować na zaworze termostatycznym mostka cieplnego
(poz.2)
Filtr zanieczyszczeń mechanicznych (poz.4) z przyłączami z gwintem
zewnętrznym, wyposażony jest w sitko wykonane ze stali chromo-niklowej z
otworami 0,5mm. Filtr posiada ponadto swobodny króciec przyłączeniowy. W celu
podłączenia czujnika ciepłomierza w filtrze należy dodatkowo zamówić
złączkę adaptacyjną o nr katalogowym: 1 4111 60.
Temperatura ciepłej wody użytkowej regulowana jest zabudowaną na
regulatorze hydrodynamicznym głowicą z kapilarą i czujnikiem zewnętrznym
(poz.5). Rolą głowicy jest zwiększenie jakości regulacji przez ograniczenie wahań
temperatury w trakcie zmiennego poboru ciepłej wody użytkowej.
Wymiennik ciepła płytowy (poz. 6) E8TH-40 ze stali nierdzewnej służy do
przeniesienia energii cieplnej od czynnika grzewczego do wody pitnej.
Regulator różnicy ciśnienia (poz.8) z wbudowanym zaworem strefowym
jest regulatorem proporcjonalnym bezpośredniego działania, czyli może pracować
bez energii z zewnątrz. Dostarczany jest z fabrycznie zadaną różnicą ciśnienia 23kPa
i służy do stabilizacji różnicy ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania
etażowego mieszkania zasilanego przez stację mieszkaniową. Zawór strefowy
regulatora różnicy ciśnienia napędzany jest przez siłownik termiczny. Połączony z
siłownikiem termicznym i regulatorem może realizować funkcję odcięcia instalacji
centralnego ogrzewania np. w okresie osłabienia nocnego.
Złączka (prosta) w miejscu zabudowy (poz.7) wodomierza, przewidziana
jest na czas montażu stacji i prób ciśnieniowych instalacji. Może być wykorzystana
w sytuacji, gdy użytkownik zrezygnuje z indywidualnego opomiarowania wody
zimnej.
Złączka (prosta) w miejscu zabudowy (poz.9) ciepłomierza przewidziana jest na czas montażu stacji i
prób ciśnieniowych instalacji. Może być wykorzystana w sytuacji, gdy użytkownik zrezygnuje z indywidualnego
opomiarowania zużytego ciepła.
Siłownik termiczny sterowany jest przez regulator pokojowy w standardzie
on/off. Dostarczany jest jako normalnie zamknięty. Siłownik termiczny stanowi
wyposażenie dodatkowe. Siłownik termiczny należy zabudować na regulatorze
różnicy ciśnienia
Konsola montażu wstępnego składa się z kątownika z otworami oraz
kulowych zaworów odcinających do wody grzewczej i wody pitnej. Konsola posiada
możliwość mocowania do ściany. Podłączenie stacji mieszkaniowej do konsoli
montażu wstępnego następuje przez wsunięcie króćców stacji w przyłącza konsoli i
skręcenie złączek gwintowanych. Konsolę montażu wstępnego należy zamówić
oddzielnie
3
3.
Podstawowe parametry pracy
Temperatura wody grzewczej
[oC]
60
70
75
Stacja posiada wbudowany ogranicznik wody ciepłej o wydajności 15
[l/min]. Minimalne ciśnienie na wejściu do stacji 2,5 bar.
4.
Wymiary węzła grzewczego
Rozmieszczenie przyłączy:
1. Przyłącze poboru wody zimnej
2. Przyłącze poboru wody ciepłej
3. Wlot wody zimnej
4. Dopływ ciepła z sieci
5. Powrót ciepła do sieci
5.
Strumień c.w.u.
[l/min]
Temp. wody
zimnej [oC]
∆p c.o. [kPa]
15
15
15
10
10
10
27
20
25
Strumień c.o.
[l/min]
Temp. c.w.u.
[oC]
Moc cieplna
wymiennika
[kW]
850
730
730
55
55
55
47
47
47
Wymiary węzła grzewczego
Wymiary przyłączy wlotowych/wylotowych
Dopływ ciepła z sieci
gwint zewnętrzny G 3/4
Powrót ciepła z sieci
gwint zewnętrzny G 3/4
Dopływ zimnej wody
gwint zewnętrzny G 3/4
Odprowadzenie ciepłej
gwint zewnętrzny G 3/4
wody
Dopływ wody
gwint zewnętrzny G 3/4
grzewczej
Powrót wody grzewczej
gwint zewnętrzny G 3/4
Konstrukcja
Niewielkie wymiary i kompaktowa budowa umożliwiają
zabudowę stacji mieszkaniowej w przestrzeni podtynkowej
na klatce schodowej lub w mieszkaniu (np. zamiast
klasycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej). Stacja
mieszkaniowa jest dostarczana w wersji do zabudowy
podtynkowej. Wszystkie podzespoły stacji mieszkaniowej
są przymocowane do metalowej płyty, która jest
przykręcona w skrzynce podtynkowej. Skrzynkę
podtynkową należy zamówić oddzielnie. Filtr zabudowany jest na obiegu pierwotnym czynnika grzewczego przed
wymiennikiem ciepła. Rury wykonane są ze stali szlachetnej 1.4401, Ø16mm. wszystkie elementy węzła grzewczego są
mocowane rozłącznie aby można je było zdemontować
.
6. Przyłącze do instalacji
Stacja mieszkaniowa jest włączana równolegle do instalacji zasilającej centralnego ogrzewania. O ile jest to
możliwe, stacje mieszkaniowe należy podłączyć przed innymi odbiornikam
.
4
7.
Wskazówki
1.
Przy montażu należy uwzględnić zalecenia
podane na rysunkach montażowych załączonych
do stacji mieszkaniowej i na tabliczkach
ostrzegawczych przymocowanych do niej.
2.
Przy wyborze miejsca montażu należy
uwzględnić ciężar stacji mieszkaniowej wraz z
wypełniającą ją wodą.
3.
Jeśli instalacja stacji mieszkaniowej wiąże
się z przebudową pomieszczenia lub stacja
mieszkaniowa jest instalowana w małych
pomieszczeniach
bądź
w
przestrzeni
podstropowej bezwzględnie należy zapewnić
dostęp do przodu stacji w celu umożliwienie
wykonania napraw i serwisu.
4.
Podczas montażu należy sprawdzić czy
ściana do której urządzenie jest mocowane jest
prosta tak, aby dało się prawidłowo przymocować
stacje mieszkaniową.
9.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych
zmian technicznych w urządzeniu. Producent
nie bierze odpowiedzialności za żadne
szkody spowodowane takimi samowolnie
dokonanymi
zmianami.
Warunki pracy
Oprócz przepisów i norm należy również
przestrzegać warunków stawianych przez dostawcę
wody. Pomieszczenie w którym pracuje urządzenie
musi być zabezpieczone przed zamarzaniem.
Miejsce montażu musi zapewniać swobodny dostęp
do urządzenia w celu wykonania montażu, serwisu i
wykonywania napraw.
11.
Pierwsze uruchomienie
Przed
pierwszym
uruchomieniem
stacji
mieszkaniowej, zgodnie z normą ÖNORM H5195-1
należy sprawdzić czy przewidziane do montażu
rury, armatura i wyposażenie (kocioł, grzejniki,
konwektory, naczynie wzbiorcze, itd.) są czyste
(nie ma w nich zgorzeliny, rdzy ani innych
zanieczyszczeń) i zgodne z normą. Ponadto,
zgodnie z normą ÖNORM H5195-1 należy
wykonać czysty i fachowy montaż (bez
powstawania rozprysków metalu przy spawaniu,
pozostałości materiałów uszczelniających i cyny
lutowniczej, zadziorów, wiórów metalowych i tym
podobnym zanieczyszczeń). Przed montażem
należy oczyścić wszystkie podzespoły instancji
grzewczej. W przeciwnym razie osady mogą
spowodować uszkodzenie regulatora i może
wystąpić ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej.
Zaleca się zabudowę dodatkowych filtrów na
instalacjach zasilających stacje mieszkaniowe. W
zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
norma ÖNORM H5195-1 zaleca, aby instalacja i
eksploatacja systemu grzewczego była tak
przeprowadzona, aby ograniczyć do minimum
dostęp powietrza do zamkniętego systemu
grzewczego.
Minimalna temperatura czynnika grzewczego w
obiegu pierwotnym powinna wynosić 65 °C, a
maksymalna. 80 °C. Po stronie pierwotnej
dopuszczalne ciśnienie statyczne może wynosić
10 bar, a różnica ciśnień 0,5bar. Ponadto należy
pamiętać, iż w przypadku awarii rury muszą być w
stanie wytrzymać temperaturę maksymalnie. 95 °C.
10.
Zalecenia
Montaż i instalację mogą wykonać jedynie
wykwalifikowani i przeszkoleni monterzy.
Uszkodzone podzespoły i elementy stacji
mogą być zastąpione tylko oryginalnymi
częściami zamiennymi.
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić
szczelność wszystkich połączeń.
Po przykręceniu należy jeszcze raz sprawdzić
wszystkie śruby i złączki czy są prawidłowo
dokręcone.
Nie
wolno
wprowadzać
żadnych
samowolnych
próbek
do
stacji
mieszkaniowej.
Uruchomienie
Obsługa węzła grzewczego jest prosta i przyjazna
dla użytkownika. Zawory kulowe należy otwierać
w podanej kolejności aby uniknąć zbyt silnego
strumienia wody:
1.
Powoli otworzyć dopływ wody grzewczej
(czerwony zawór kulowy)
2.
Powoli otworzyć dopływ wody zimnej
(zielony zawór kulowy)
3.
Powoli otworzyć powrót wody grzewczej
(czerwony zawór kulowy)
4.
Powoli otworzyć odpływ wody ciepłej i
zimnej (zielony zawór kulowy)
5
3. Po wprowadzeniu środka przeciw zamarzaniu
zwrócić szczególną uwagę, czy nie ma
nieszczelności
Przy pierwszym uruchomieniu należy przepłukać
instalację grzewczą wodą w ilości min. 2x
pojemności roboczej systemu. Następnie instalację
grzewczą należy przefiltrować (użyć filtru o
szerokości porów < 25 µm).
Wprowadzić wodę napełniającą o odpowiednich
parametrach. Instalacja grzewcza musi znajdować
się przez 24 h w warunkach roboczych, aby
zapewnić równomierne wymieszanie wody
grzewczej z inhibitorami. Stare urządzenia przed
napełnieniem muszą być oczyszczone chemicznie i
przepłukane wodą.
Należy unikać całkowitego lub częściowego
opróżnienia instalacji grzewczej i pozostawiania jej
w stanie próżnym przez dłuższy czas bez
konserwacji, ponieważ w przeciwnym razie może
dojść do intensyfikacji procesów korozyjnych w
systemie.
12.
Opróżnianie i wyłączanie instalacji z
ruchu.
W przypadku gdy stacja mieszkaniowa ma być
wyłączona z ruchu przez dłuższy czas lub z
jakiegoś powodu zdemontowana należy zamknąć
wszystkie zawory kulowe.
Stację mieszkaniową która jest zainstalowana w
pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko
wystąpienia temperatur ujemnych oraz gdy stacja
mieszkaniowa będzie wyłączona z ruchu na dłuższy
czas należy opróżnić z wody przed rozpoczęciem
zimy. W tym celu należy podstawić naczynie o
pojemności 4-8 l pod wyloty zaworów kulowych
wody ciepłej
Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie instalacji
przed zamarzaniem zgodnie z normą ÖNORM
H5195-2:
Środki przeciw zamarzaniu mieszają się z wodą w
każdym stosunku. Instalację wyposażoną w pompę
cyrkulacyjną należy wypełnić wodą do 2/3
wymaganej ilości. Następnie dodać środek przeciw
zamarzaniu i dolać wody do całkowitego
wypełnienia systemu. Przez uruchomienie obiegu
nastąpi całkowite wymieszanie.
Rozległe instalacje należy jednak napełniać
zabezpieczonym przed zamarzaniem czynnikiem
grzewczym. W tym celu należy wprowadzić środek
przeciw zamarzaniu do niezabezpieczonej instalacji
grzewczej przestrzegając poniższych zaleceń:
1. Sprawdzić, czy materiały uszczelniające są
właściwe.
2. Dokładnie przepłukać instalację.
i tak długo wylewać wodę, dopóki węzeł nie
zostanie całkowicie opróżniony.
W przypadku ryzyka zamarznięcia należy ponadto
pamiętać, że może zamarznąć nie tylko woda
znajdująca się w samym węźle grzewczym i w
przewodach wody ciepłej, a także woda znajdująca
się we wszystkich przewodach doprowadzających
wodę zimną do armatury i do samego urządzenia.
Dlatego należy opróżnić całą armaturę i rury wodne
aż do części niezagrożonej zamarznięciem części
domowej
instalacji
wodnej.
silnie zarosły kamieniem, należy je niezwłocznie
wymienić aby zapewnić ich niezawodne działanie.
13.
Konserwacja i utrzymanie ruchu
Do czyszczenia stacji mieszkaniowej nie należy
używać żadnych środków czyszczących o działaniu
ciernym ani żrących. Zaleca się mycie stacji
Dzięki swojej budowie węzeł grzewczy KÄRNTEN
wymaga konserwacji tylko w ograniczonym
zakresie, jednak w przypadku twardej wody
konieczne jest usuwanie kamienia kotłowego z
instalacji. W zależności od twardości wody kamień
należy usuwać co 1-2 lat. Pracę tę musi wykonywać
osoba przeszkolona. W przypadku, gdy zawory
ścierką nasączoną wodą z dodatkami kilku kropel
detergentu domowego.
6
15.
Wyposażenie dodatkowe (oddzielnie do
zamówienia)
Wymiennik
Parametry
Temperatura
Wskazówka:
Należy zastosować wodę o parametrach
wymaganych przez producenta wymiennika
ciepła.
14.
Zawartość
siarczanów
Przewodność
właściwa
ph
Zawartość
chlorków
Części zamienne
Pozycja
Zalecane wartości graniczne
parametrów wody
wodociągowej doprowadzone
do strony wtórnej.
Zależnie od składu wody
pitnej, jednak poniżej 60 [oC]
aby uniknąć ryzyka
wystąpienia korozji
naprężeniowej stali
nierdzewnej i korozji
wżerowej miedzy
spowodowanej ciepłą wodą
użytkową.
[SO4 2-] < 70 mg/l
10-500 µS/cm
7,5-9,0
[CI-] < 300 mg/l
Zawartość
[Cl2] <1
wolnego chloru
Konsola wstępnego montażu
Regulator ciśnienia i
temperatury
Skrzynka HERZ do montażu
podtynkowego
Składa się z ocynkowanej
ramy przedniej i drzwi
pomalowanych proszkowo na
biało wraz z materiałami
złącznymi.
Płyta stalowa z ramą mocującą
RAL 9003, przednie drzwi z
zamkiem (należy zamówić
oddzielnie)
Obudowa Herz
Wykonana z blachy stalowej.
Rama przednia i drzwi
pomalowane proszkowo na
biało.
Drzwi przednie z zamkiem
zatrzaskowym (należy
zamówić oddzielnie)
Elektroniczny regulator
temperatury w pomieszczeniu
Głowica termostatyczna
Ogranicznik temperatury
wody powrotnej
Zawór obejściowy
Regulator różnicy ciśnień
4002 FIX TS
Wymiennik ciepła E8TH40
1 styk przełączający
Zakres wartości zadanej 1030°C
Różnica przełączania ±0,2 K,
stała
7
Dopilnować aby urządzenie i jego wyposażenie
zostało przekazane do prawidłowej utylizacji.
Opakowanie
Przekazać opakowanie transportowe do utylizacji
licencjonowanej
firmie,
która
instalowała
urządzenie.
Regulator temperatury w
pomieszczeniu
Elektroniczny regulator
temperatury w pomieszczeniu
do indywidualnego ustawiania
zaprogramowanych czasów i
temperatur. Regulator z
programem tygodniowym i
rocznym.
Automatyczne przełączanie z
czasu zimowego na letni i
odwrotnie.
Zakres wartości zadanej 838°C
Różnica przełączanie
(regulator 2-punktowy)
0,4-8K
Dokładność pomiarowa:
0,3 K w 20°C
Siłownik termiczny Herz,
sterowanie 2- punktowe,
M28x1,5, 230V, NC
Złączka adaptacyjna do
podłączenia czujnika
ciepłomierza w filtrze ( 1 4111
60)
16.
Usuwanie problemów i zakłóceń w
działaniu
Problem: Za wysoka temperatura ciepłej wody.
Rozwiązanie: Sprawdzić wbudowany regulator
ciśnienia i temperatury; w razie potrzeby wymienić
(czynność tę może wykonać tylko
wykwalifikowany i upoważniony technik).
Problem: Za niska temperatura ciepłej wody
Rozwiązanie: Sprawdzić zabudowany wymiennik
ciepła; w razie potrzeby wymienić (czynność tę
może wykonać tylko wykwalifikowany i
upoważniony technik). Sprawdzić czy nie doszło do
awarii u lokalnego dostawcy ciepła. Sprawdzić
wbudowany termostat; w razie potrzeby wymienić
(czynność tę może wykonać tylko
wykwalifikowany i upoważniony technik).
17.
Recykling i usuwanie
Zarówno stacja mieszkaniowa jak i opakowanie
transportowe składają się w przeważającej części z
materiałów podlegających recyklingowi.
Urządzenie
Nie umieszczać węzła grzewczego ani żadnego
jego wyposażenia w pojemniku na odpady
komunalne.
8
9
10