STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH

Komentarze

Transkrypt

STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH
STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH - VETUS TESTAMENTUM
KSIĘGA IZAJASZA
Nazwa
Skrót wg BT
Iz
Język
hebrajski
Treść
Struktura
I. Księga Gróźb (1-39) – Proto-Izajasz
Księga
Izajasza
why[vy
Liber Isaie
Zbiór mów proroka
przeciwko Judzie,
Jerozolimie i obcym
narodom oraz głoszone
orędzie zbawienia i
nadejście posłanego od
Boga Sługi Pańskiego, który
ocali naród
ΗΣΑΙΑΣ
Redakcja
Proto-Izajasz (Iz 1-39), VIII-VI w.
Deutero-Izajasz (Iz 40-55), VI w.
Trito-Izajasz (Iz 56-66), VI-V w.
Teologia - idee - myśli
Wezwanie do nawrócenia
Walka o sprawiedliwość
społeczną
Krytyka swojego narodu i
ościennych krajów
Nadużywanie prawa i brak
troski o cierpiących odwlekają
Boże zbawienie
Przepowiadanie klęski i ocalenia
poprzez Resztę narodu
Monoteizm
Ocalenie przez Cierpiącego
Sługę Pańskiego
Idea Mesjasza
1. Proroctwa nad Judą i Jerozolimą (1-12)
- Księga Emmanuela (6,1-9,6)
2. Proroctwa przeciw obcym narodom (13-23).
3. Wielka apokalipsa Izajasza (24-27)
4. Zbiór wyroczni „biada” (28-33)
5. Mała apokalipsa Izajasza (34-35)
6. Dodatek historyczny (36-39)
II. Księga Pocieszenie (40-55) – Deutero-Izajasz
1. Uwertura (40)
2. Prorockie wypełneinie nowego wyjścia (41-48)
3. Pocieszenie Syjonu (49-54)
4. Zakończenie (55)
III. Księga Triumfu (56-66) – Trito-Izajasz
1. Zmagania o prawdziwych proroków (56-59)
2. Wspaniałość nowego Syjonu (60-62)
3. Od smutko do nowego nieba i nowej ziemi (63-66)
Book of
Isaia
Postaci/Bohaterowie
Izajasz, Sennacheryb,
Achaz, Ezechiasz,
Cierpiący Sługa
oraz
postacie kolektywne (Juda,
Jerozolima, Samaria, Egipt,
Asyria, Babilon. Moab)
Miejsca
Jerozolima
Parę cytatów…
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i
porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7,14)
Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga
(Iz 45,5)
Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał".
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na
obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną
(Iz 49,14-16)
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość
moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje
przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą
(Iz 54,10)
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za
nasze winy (Iz 53,5)
Czas opisywanych zdarzeń
740-700;
VI w.
Pojęcia
Prorok - osoba, która mówi w
imieniu Boga (profhteu,w
- jestem prorokiem,
przepowiadam w imieniu
bóstwa, od „pro-femi” - za
kogoś lub w czyimś imieniu
mówię)
Trishagion (dosł. „trzy
święty”) - potrójne określenie
świętości Boga zaczerpnięte z
Iz 6,3
Ciekawostki
W NT są cytowane 63 różne
fragmenty Księgi Izajasza
Hieronim nazywa Izajasza
„Ewangelistą Starego Testamentu”
Wielki Zwój Izajasza (1QIsa, II w
p.n.e.) jest jest jedynymy
kompletnym zwojem z Qumran
http://www.ao.net/~fmoeller/qum
dir.htm