Poszukiwany Pełnomocnik Prezydenta Nowej Soli ds. Odry

Komentarze

Transkrypt

Poszukiwany Pełnomocnik Prezydenta Nowej Soli ds. Odry
News \ Poszukiwany Pełnomocnik Prezydenta Nowej Soli ds. Odry
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
PE?NOMOCNIKA PREZYDENTA NOWEJ SOLI DS. ODRY
nazwa stanowiska pracy
1. 1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) umiejętności menadżerskie,
d) doświadczenie w organizacji pracy i kierowaniu zespołem pracowników,
e) wiedza o pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych.
1. 2. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) stan zdrowia pozwalający na sprawowanie stanowiska,
c) komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
d) wiedza o funkcjonowaniu współpracy trans granicznej,
e) prawo jazdy kat. B.
1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
2. Inicjowanie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej związanej z żeglugą statkami po Odrze.
3. Koordynowanie spraw związanych z żeglugą śródlądową na środkowym i transgranicznym odcinku Odry.
4. Nadzór nad operatorem statków turystycznych i ich wykorzystaniem w ofercie turystycznej miasta.
5. Koordynowanie i realizacja projektów inwestycyjnych i tzw. ,,miękkich projektów” z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł
dofinansowania.
6. Współpraca z instytucjami o zasięgu ponadregionalnym, w tym transgranicznym oraz z organizacjami międzynarodowymi
zajmującymi się nadodrzańską żeglugą śródlądową.
7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia wzajemnych zgodności poszczególnych
strategii lokalnych ze strategiami o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.
8. Inicjowanie działań w zakresie poprawy gospodarczego i turystycznego wykorzystania Odry i jej dorzecza, a także
skuteczniejszego zapobiegania powodziom.
9. Opracowywanie, bądź inicjowanie wykonania opracowań, ekspertyz, opinii o tematyce nadodrzańskiej dla potrzeb
województwa, powiatów i gmin.
1. 4. Wymagane dokumenty:
1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
2. list motywacyjny;
3. kwestionariusz osobowy –wzór dostępny na stronach internetowych;
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
7. koncepcja wykorzystania statków turystycznych na okres 4 lat.
News \ Poszukiwany Pełnomocnik Prezydenta Nowej Soli ds. Odry
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu na adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 12,
67-100 Nowa Sól z dopiskiem: „Oferta pracy- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Odry” w terminie do dnia 12
października 2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Urząd Miejski zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (http://www.bip.nowasol.mserwer.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. M. J.
Piłsudskiego 12.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”. Prezydent Miasta
Wadim Tyszkiewicz
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty