1. Aby powstał stan parcia czynnego w podłożu: 2. Betonowanie

Komentarze

Transkrypt

1. Aby powstał stan parcia czynnego w podłożu: 2. Betonowanie
1. Aby powstał stan parcia czynnego w podłożu:
2. Betonowanie ścian szczelinowych odbywa się:
3. Ciężar z wzgl.. wyporu wody:
4. Ciśnienie spływowe to:
5. Co to jest naprężenie pierwotne w gruncie?
6. Dla tych samych warunków gruntowych jednost. parcie bierne jest większe od parcia
spoczynku ?
7. Dla tych samych warunków grunt. jedn. parcie czynne jest mniejsze od parcia
spoczynkowego ?
8. Dopuszczalne jest odrywanie podst. fundam. bezpośredni. od podłoża:
9. Dreny pionowe:
10. Duża szczelność zamków jest zaletą brusów:
11. Fundamenty pośrednie to:
12. Fundamenty bezpośrednie to:
13. Gęstość zawiesiny bentonitowej, stos. w techn ścian szczelin wynosi:
14. Głębokość posadowienia f. bezpośr. zależy od:
15. Grodzica oznacza el. ścianki szczeln. wykon:
16. Grubość płaszcza studni grawit. zwykle zależy od:
17. Grubość ścian szczelinowych jest >=
18. Grunt bardzo spoisty zawiera:
19. Grunt w stanie luźnym to grunt dla którego:
20. Grunt w stanie miękkoplast., to grunt dla którego:
21. Grunt zbrojony to wynalazek:
22. Grunty gruboziarniste to grunty zawier. więcej niż:
23. Grunty gruboziarniste to piasek gruby i średni?
24. Grunty gruboziarniste to pospółki i żwiry?
25. Grunty gruboziarniste to wietrzelina, rumosz, otoczaki?
26. Grunty małospoliste to między innymi:
27. Grunty nienośne to m. in.
28. Grunty niespoiste to gr. zaw. < niż 2%f pi
29. Grunty organ to grunty zaw. (wagowo) części organ więcej niż
30. Grunty spoiste to grunty zaw > niż 2% fi
31. Hydrostat. parcia wody nie uwzględnia się w obl.
32. Jednostką współ. technolog. jest kPa
33. Kat. geotechn. obiektu budowl zależy od
34. Kąt tarcia i spojności wyznacza się w
35. Kąt tarcia wew, zależy od
36. Kesony zapuszcza się do głębokości
37. Kolumny żwirowe są przyklł.
38. Konsolid dyn to
39. Kontr. skł. się z podłuż. elem. zagłęb (najczęść. ubitych) w grunt i ściśle do siebie przyleg.
40. Krzywa ściśliwości określa zależność wys. próbki gr. w edometrze:
41. Kształt stopy fund zależy od
42. Linie poślizgu układa sięw gruncie pod kątem
43. Ława fund. o dużym wym. B fund:
44. Max. pochyl. Skarpy zbudow z gruntu niespoistego wyn.
45. Masywne mury oporowe to kontr. podpier. grunt na wys.:
46. Metoda Felleniusa służy do
47. Metoda Menarda to
48. Metoda obl. fund. palow. obc. siłą ukośną to
49. Miarą ściśliwości gruntu jest
50. Mikrofale to pale o średni.
51. Mimośród ob. stopy fund. można zlikwid.
52. Min. głeb. posad. stopy fund. wyn.
53. Min. wysok. ławy fund. zależy od
54. Min wys stopy fund. zależy od (stopa beton)
55. Możliwość przejmo. obciąż. pionow. jest zaletą brusów:
56. Naprężenie pierw. gruncie zależy od
57. Nielimitowana jest nośność pali
58. Nośność pala w grupie może być
59. Nośność pali drewn. można sprawdz. wzorami dyn:
60. Nośność pali formow. świdrem ciągłym (CFA) można sprawdz. wzorami dynam.
61. Nośność pali Franki można sprawd. wzorami dyn.
62. Nośność podłuż. fund. zleży od rodz., stanu, ciężaru, objęt. gruntu oraz
63. Nośność studni sprawdza się próbnym ob.
64. Obciążenie próbne gruntu można wykonać
65. Obciążeniami próbnymi dla gr. 150 pali należy objąć
66. Obciążenie podł. nasyp. przeciąż. pozwala
67. Oblicz. wartości param. stos. w oblicz.
68. Opory studni przy zapuszczu. studni zmniejsza się stosując
69. Osiadanie fund. oblicza się uwzgl..
70. Pale CFA:
71. Pale dużych średnic to pale o średni.
72. Pale dużych średnic to pale.
73. Pale Franki można zrobić zbroj. sztywnym
74. Pale odcinkowe to pale.
75. Pale typu Franki są palami
76. Pale wciskane to pale
77. Pale wykonyw świdrem ciągłym (CFA) to pale
78. Pale wykon. w otworach wiertni. to pale
79. Pale zawiesz. większą część ociążenia przenoszą przez
80. Palisady to
81. Płaszczyzna poślizgu oddziela klin odłamu od obszaru
82. Podłoże ekspan to podłoże
83. Podł. budowl. to ta część podł. rozpozna. badan. geol.-inż. i geotech
84. Podł. budowl. to ta część podł, w której zamyka się wpł. od konstr. budowl.
85. Podł. grunt. rozpozna. wiercen. do głęb
86. Podst. cechy fiz. to
87. Porowatość to
88. Półki odciąż. w kontr. oporowych
89. Prakt. wymianę gruntów nienośnych w podł. dokonuje się do gł.
90. Prawo Darcy określa
91. Presjometr służy do polowego określenia
92. Projektant zawsze zobowiązany jest do sprawdzenia
93. Projekt zawsze zobowiązany jest wykonać obliczenia
94. Przełomy drogowe to wynik
95. Przy ubijaniu pola żebet zaczyna się rysow. głow. pala, a pal wykon. małe wpędy.
96. Przy wbijaniu pali ciężar mota powinien być
97. Przyjmow z normy jedn. gran. opór gruntu wzdłuż pobocz. pola (t) określony jest dla
głębokości >=
98. Rdzeń podst. stopy fund. określ. jest przez
99. Rodzaj fund bezpośr. zależy od
100. Rozkł. napręż. jednost. pod ławą fund. zależy od
101. Rozpozna. geol-inż. ma na celu
102. Rozpoi. geoledn. obejmuje m. In.
103. Rumosz to grunt
104. Rura kontraktorowa służy do
105. Ruszt fund to fund stosow pod
106. Siły poziome mogą być przejmow przez pale pionowe
107. Skurcz gruntu zależy od
108. Sonda wkręcana służy do oznacz.
109. Sondow. dyn. pozwala wyzn.
110. Sondow. i próbne ob. gruntu to badanie
111. Sondowanie wykonuje się
112. Sondow. statyczne polega na
113. Sondow. statyczne pozwala określić
114. Spójność pozorna to cecha grunt.
115. Spójność to wytrzym. Gruntu
116. Spójność jest wyrażona w
117. Stopa fundam. beton to fundam.
118. Studnia zasadn. przekaz. obc z konstr. na podł. przez
119. Studnie fund wykon się w otw. wierconych
120. Sufozja to zjawisko
121. Szerokość ławy fund zależy od
122. Szer. ławy żelbet zależy od
123. Ścianki kątowe to kontr. oporow. za którymi znajd się
124. Ściany szczelinowe wykonuje się
125. Ściśliwość to
126. Tarcie ujemne może wyst.
127. Techn. palow. zw. Z dogęszcz. podł. to
128. Układ pali kozłow służy do przejęcia
129. W obl. fund uwzg obciąż
130. W trakcie zapuszcz. kesonu podł. powinno być odwodn.
131. Warstwa gruntu zbroj. umieszcz. w podst. nasypu
132. Wart. charakt. param geotech. to wart ustalona
133. Wartość parcia czynnego zależy od
134. Wilgotność gruntu może wynosić
135. Wilgotn. gruntu to
136. Wilgotn. optym. to wilgotn. dla której
137. Woda wolna to
138. Wraz ze wzrost głeb wbicia ścianki szczel. ciśń. spływow. działa na dno wykopu
139. Współ. filtracji określa
140. Współ korek. służący do wyznacz. st. gran. nośności fund. palow. zależy od
141. Wymiany gruntów organ w podł. dokonuje się na
142. Wymiary płyty fund zależą od
143. Wymiary podst. fund jednozn. określają
144. Wypadk. obciąż. stopy fund. może dział. poza rdzeniem podst fund
145. Wysadziny występuja w następujących gruntach
146. Wysokość ławy bet zależy od
147. Wysokość podciąg kapilarnego zależy od
148. Wzory dynam służą do obl
149. Wzor Boussinesg’a określa
150. Wzór tg^2(45-fi/2) określa wart współ. Parcia
151. Z kat geotech ob. budowl wynika
152. Za murem oporowym może wyst. stan parcia
153. Zasieg oddział w głąb przy zagęszcz. dyn. zależy od
154. Zastosow. gruntu zbroj pozwala budow. nasypy o pochyl skarp
155. Zbroj. podłuż. płaszcza studn. obl .się na
156. Zbroj sztywne pala to
157. Zbroj ścian. szczel. wprow. się w szczelinę
158. Zjaw. ekspan. w gruncie opisuje
159. Zjaw. ekspan. skurczu i pęcznieniea dot gruntów:
160. Zwykle grunt zbroj to

Podobne dokumenty