Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej
Załącznik Nr 2
do „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej w Xella Polska Sp. z o.o."
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
Nazwa firmy, adres , NIP
( lub pieczątka firmowa )
OŚWIADCZENIE
o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych z
Xella Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48,02-146 Warszawa.
Oświadczam, że zmianie uległ adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu odbierania faktur
elektronicznych wystawianych przez Xella Polska.
Proszę o uwzględnienie niniejszej zmiany w procesie przesyłania faktur elektronicznych :
dotychczasowy adres e-mail: ………………………………………………………………………...
nowy adres e-mail :
.....................................................................................................
Miejscowość i data: ……………………..
Osoba upoważniona do
reprezentacji firmy
Pieczątka firmowa