Szanowny Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa

Komentarze

Transkrypt

Szanowny Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa
Ryszard Legutko
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Kraków, dnia 26 maja 2015 r.
Szanowny Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pracuje nad ustalaniem ostatecznego kształtu
i sposobu rozdziału środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ
2014 - 2020. Istotne jest, aby pieniądze z RPO WŚ zostały podzielone w sposób, który będzie
służył spójnemu i równomiernemu rozwojowi regionu.
Jednym z narzędzi, które ma usprawnić podział pieniędzy unijnych, są Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne. Niejednoznaczne zapisy znajdujące się w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO WŚ 2014 - 2020 nie dają odpowiedzi co do sposobu finansowania
obszaru obejmującego ZIT. Istnieje prawdopodobieństwo, że samorządy skupione w ramach
Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych będą mogły uczestniczyć również
w konkursach horyzontalnych. Takie rozwiązanie w sposób oczywisty będzie skutkowało
skumulowaniem inwestycji na obszarach metropolitarnych kosztem peryferii, co absolutnie
nie służy realizacji celu, jakim jest zmniejszenie różnic rozwojowych wewnątrz województwa
i budowie jego spójności.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: czy beneficjenci działający
na obszarze ZIT (w szczególności jednostki samorządu terytorialnego), będą mogli
dodatkowo startować w ramach konkursów horyzontalnych RPO WŚ?
Ryszard Legutko
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutki
Ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
tel. 796 316 313, 783 747 738

Podobne dokumenty