specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Numer referencyjny – P/40/IW/12
ZATWIERDZAM
płk Eryk HOFFMANN
dnia 08.05.2012r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
CPV:
30190000-7 artykuły biurowe
30197630-1 papier do drukowania
Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy.
Nr 2 – Formularz cenowy.
Nr 3 – Projekt umowy.
Nr 4 – Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ustawy PZP.
Nr 5 – Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy PZP.
Strona 1 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
1.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami
prawnymi.
2.
Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.).
3.
Ilekroć w treści występuje słowo „Ustawa”, Zamawiający przywołuje ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.
4.
Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ” Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
ul. OKÓLNA 37
87 – 100 TORUŃ
faks – 48 56 653 36 60, tel.: 48 56 653 38 24
www.12wog.pl
REGON: 340901725; NIP: 956-228-88-38
II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy.
III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa materiałów administracyjno - biurowych, w ilościach
i asortymencie wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy, który stanowi jej
integralną część.
IV
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 LUB art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Strona 2 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
VII
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
VIII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
2.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy.
3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. Każdy z warunków określonych w pkt 1.1 - 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie;
3.2. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
4.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczenia oraz
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania
(z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy).
IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22,
ust. 1, pkt 1- 4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ;
2.
3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie
art. 24, ust. 1 do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ;
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenia w zakresie art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu określonego w pkt 2.2 składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
Strona 3 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.Nr 226,
poz. 1817).
4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
5.
Wszystkie dokumenty które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być złożone
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, kserokopia pełnomocnictwa musi być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
7.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
X
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.
Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania
oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej.
się
2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na
adres Zamawiającego, wskazany w rozdz. I niniejszej specyfikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej - www.12wog.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 700 do 1500 w
dni robocze od poniedziałku do piątku.
6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania
z Wykonawcami jest – p. Janusz OSOWSKI, tel. – 56/ 653 38 24, faks – 56/ 653 36 60
się
XI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.
XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym
(zał. nr 1 do SIWZ) wraz z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Strona 4 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
3.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ.
4. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w
formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na
język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osoby określone w pkt 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być
ponumerowane.
7. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym
podpisem osób określonych w pkt 5.
8. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie)
należy opatrzyć:
8.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie
wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego
i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona;
8.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci);
8.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV, pkt 5).
Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia
ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu
wycofanie lub zwrot oferty.
XIV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania
i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego.
Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37
w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97, pok. nr 11
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres JW 4620.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2012 r. o godzinie 1030 – dotyczy to również ofert
złożonych inaczej niż osobiście.
Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu do wniesienia
odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 18.05.2012 r. o godzinie 1100
w budynku nr 98, w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620.
XV
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2, pkt 1 Ustawy.
2. Wykonawca poda ceny jednostkowe w PLN dla każdego rodzaju towaru oraz cenę za całość
Strona 5 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
zamówienia.
3. Cena (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie ceny
jednostkowej (brutto) przez ilość danego asortymentu oraz zsumowanie wyników.
Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do
pełnych groszy), jak określono w druku oferty.
5. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego
podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.
6. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z
art. 87, ust. 2, pkt 2 ustawy.
8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.
XVI
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.
XVII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
1.
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena.
2.
Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od 1 – 100 wg zasady:
X=
Cn
x 100
Cb
gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena; Cb – cena badana; 100 – wielkość punktowa.
3.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.
XVIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.
XIX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Strona 6 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
XX
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
XXI
PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz wyszczególnienie części
powierzonej.
XXII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXIII
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXV
INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
XXVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej
zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie.
2.
Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w art. 180 Ustawy.
Strona 7 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Załącznik Nr 1 do SIWZ
WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11, ust. 8:
„Dostawa materiałów administracyjno-biurowych”
dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu, ul. Okólna 37
Niniejszym oferujemy dostawę produktów w asortymencie i ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem
Zamawiającego /Formularz cenowy/, za łączną kwotę brutto: ………………………zł., (słownie:
…………….).
Stawka podatku VAT - .............%,
1. Powyższa wartość wynika z formularza cenowego i uwzględnia koszty dostarczenia przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego .
2. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia: ……………………2012 r.
Osoba do kontaktów z Zamawiającym - …………………………………, tel. …………………
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas
zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od
daty ostatecznego terminu składania ofert.
.................................. .....................
miejscowość,
data
......................................………................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Strona 8 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
do przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11, ust. 8:
„Dostawa materiałów administracyjno-biurowych”
dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu, ul. Okólna 37
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa przedmiotu zamówienia
Kostka biurowa biała, nieklejona, w pudełku
transparentnym 83 x 83 x 75 mm
Kostka biurowa biała, klejona bez pudełka
83 x 83 x 75 mm
Kostka biurowa kolorowa, nieklejona w pudełku
83 x 83 x 75 mm
Bloczek samoprzylepny, żółty, po 100 karteczek
nie pozostawiających śladów po odklejeniu,
76 mm x 76 mm
Bloczek samoprzylepny, żółty, po 100 karteczek
nie pozostawiających śladów po odklejeniu, 51mm x
38 mm
Zakładki do archiwizacji - proste. Nadające się do
szuflad archiwizacyjnych.
CPV
Ilość
J.m.
30197600-2
122
Szt.
30197600-2
271
Szt.
30197600-2
29
Szt.
30190000-7
428
Szt.
30190000-7
237
Szt.
30190000-7
3
Szt.
7
Zakładki samoprzylepne indeksujące papierowe w 4
jaskrawych kolorach. Wym. 20 mm x 50 mm
30190000-7
285
Szt.
8
Zakładki indeksujące wąskie 12 mm x43 mm,
przezroczyste, 4 kolory po 35 zakładek w kolorze.
30190000-7
122
Szt.
30190000-7
10
Szt.
30190000-7
4
Szt.
30192121-5
169
Szt.
30192121-5
209
Szt.
9
10
11
12
Zakładki indeksujące 25 mm x38 mm, przezroczyste,
4 kolory - po 35 zakładek w kolorze.
Zakładki indeksujące do archiwizacji - trwalsze od
standardowych. 3 kolory-żółte/czerwone/niebieskie
po 22 zakładki w kolorze.
Długopis automatyczny z wymiennym wkładem,
obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku lub
aluminium z klipsem, uchwyt podgumowany. Szer.
linii pisania 0,5-0,7 mm, dł. pisania 800 m. Wkład
koloru czarnego.
Długopis automatyczny z wymiennym wkładem,
obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku lub
aluminium z klipsem, uchwyt podgumowany. Szer.
linii pisania 0,5-0,7 mm, dł. pisania 800 m. Wkład
koloru niebieskiego.
Cena
brutto
Wartość
brutto (zł.)
Strona 9 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Długopis automatyczny z wymiennym wkładem,
obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku lub
aluminium z klipsem, uchwyt podgumowany. Szer.
linii pisania 0,5-0,7 mm, dł. pisania 800 m. Wkład
koloru czerwonego.
Wkład koloru niebieskiego do długopisu
automatycznego. Szer. linii pisania 0,5-0,7 mm.,
długość pisania 800 m.
Wkład koloru czarnego do długopisu
automatycznego. Szer. linii pisania 0,5-0,7 mm.,
długość pisania 800 m.
Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa, z
możliwością wymiany wkładu. Szer. Linii pisania 1
mm, długość pisania 2000 m. Wkład koloru czarnego
Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa, z
możliwością wymiany wkładu. Szer. Linii pisania 1
mm, długość pisania 2000 m. Wkład koloru
niebieskiego.
Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa, z
możliwością wymiany wkładu. Szer. Linii pisania 1
mm, długość pisania 2000 m. Wkład koloru
czerwonego.
Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa, z
możliwością wymiany wkładu. Szer. Linii pisania 1
mm, długość pisania 2000 m.
Wkład koloru zielonego.
Długopis automatyczny wysokiej jakości- obudowa z
lśniącego tworzywa sztucznego
z metalowym klipsem, obrączką i okuwką. Górna
część obudowy ośmiokątna. Z możliwością wymiany
wkładu. Wkład w kolorze czarnym.
Długopis automatyczny wysokiej jakości- obudowa z
lśniącego tworzywa sztucznego
z metalowym klipsem, obrączką i okuwką. Górna
część obudowy ośmiokątna. Z możliwością wymiany
wkładu. Wkład w kolorze niebieskim.
30192121-5
63
Szt.
30192121-5
175
Szt.
30192121-5
20
Szt.
30192121-5
230
Szt.
30192121-5
394
Szt.
30192121-5
200
Szt.
30192121-5
200
Szt.
30192121-5
160
Szt.
30192121-5
107
Szt.
Długopis automatyczny z wymiennym wkładem
olejowym, szer. linii pisania 0,27 mm, długość linii
900 m. Gumowy uchwyt zapobiegający wyślizgiwaniu
z dłoni, przezroczysta obudowa.
Wkład koloru czarnego.
30192121-5
95
Szt.
Długopis automatyczny z wymiennym wkładem
olejowym, szer. linii pisania 0,27 mm, długość linii
900 m. Gumowy uchwyt zapobiegający wyślizgiwaniu
z dłoni, przezroczysta obudowa.
Wkład koloru niebieskiego.
30192121-5
55
Szt.
30192121-5
16
Szt.
30192121-5
16
Szt.
30192121-5
16
Szt.
30192121-5
10
Szt.
Wkład olejowy "krótki" do długopisu
automatycznego - czarny.
Wkład olejowy "krótki" do długopisu
automatycznego - czerwony.
Wkład olejowy "krótki" do długopisu
automatycznego - niebiski.
Wkład olejowy "krótki" do długopisu
automatycznego - zielony.
Strona 10 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Ołówek automatyczny 0,5 mm z metalową końcówką
wykonany z laki i przy uchwycie wykończony
oprawką z gumy, w włączniku umieszczona gumka do
mazania.
30192131-8
573
Szt.
29
Grafity odporne na złamanie 0,5 mm HB.opak.12 szt
30192132-5
341
Opak.
30
Grafity odporne na złamanie 0,5 mm 2B. opak.12 szt
30192132-5
51
Opak.
31
Grafity odporne na złamanie 0,5 mm 2H. opak.12 szt
Temperówka wysokiej jakości z pojemnikiem
plastikowym.
Gumka ołówkowa, wysokiej jakości, do każdego
rodzaju papieru.
Gumka kreślarska, wysokiej jakości, do ścierania z
papieru i folii kreślarskiej.
Korektor w taśmie szer. 4,2 mm dł. 25 m,
przezroczysta obudowa,
Dziurkacz biurowy 2-kołkowy z ograniczeniem
formatu, na minimum 20 kartek
Dziurkacz biurowy 4-kołkowy z ograniczeniem
formatu.
30192132-5
40
Opak.
30192133-2
99
Szt.
30192100-2
479
Szt.
30192100-2
60
Szt.
30192160-0
294
Szt.
30192160-0
237
Szt.
30192160-0
12
Szt.
Zszywacz na zszywki 24/6, wysokiej jakości.
Głębokość wsunięcia kartki min. 45 mm. Plastikowe
ramię oraz podstawa o wysokiej wytrzymałości.
30197320-5
278
Szt.
Zszywacz na zszywki 10/5, wysokiej jakości.
Plastikowe ramię oraz podstawa o wysokiej
wytrzymałości.
30197320-5
8
Szt.
Zszywki 10/5 opak. 1000 szt.
Zszywki 24/6 opak. 1000 szt.
Zszywki 24/8 opak. 1000 szt.
Zszywki 24/10 opak. 1000 szt.
30197100-7
30197100-7
30197100-7
30197100-7
25
771
12
10
Opak.
Opak.
Opak.
Opak.
30197100-7
6
Opak.
30197220-4
140
Opak.
30197220-4
744
Opak.
30197220-4
5
Opak.
30197220-4
238
Opak.
28
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Spinacze archiwizacyjne na zaczep
Spinacze małe owalne niklowane 25 mm
szt.
Spinacze małe owalne niklowane 28 mm
szt.
Spinacze duże owalne niklowane 33 mm
szt.
Spinacze duże owalne niklowane 50 mm
szt.
opak. 100
opak. 100
opak. 100
opak. 100
49
Klipy biurowe 10 mm opak. 12 szt.
30197220-4
115
Opak.
50
Klipy biurowe 12 mm opak. 12 szt.
30197220-4
130
Opak.
51
Klipy biurowe 15 mm opak. 12 szt.
30197220-4
279
Opak.
52
Klipy biurowe 19 mm opak. 12 szt.
30197220-4
112
Opak.
53
Klipy biurowe 32 mm opak. 12 szt.
30197220-4
189
Opak.
54
Klipy biurowe 51 mm opak. 12 szt.
30197220-4
165
Opak.
55
Korektor w płynie z pędzelkiem, poj. 20 ml.
Taśma klejąca biurowa mała przezroczysta
12 mm x 25 m.
Taśma klejąca biurowa duża przezroczysta
30 mm x 24 m.
30192160-0
11
Szt.
30190000-7
488
Szt.
30190000-7
135
Szt.
56
57
Strona 11 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Przybornik z polistyrenu na biurko, transparentny z 5cioma przegródkami na artykuły piśmienne i biurowe. 30193200-0
120
Szt.
30193200-0
83
Szt.
30192150-7
166
Szt.
30199500-5
200
Szt.
30199500-5
16
Szt.
30199500-5
462
Szt.
30199500-5
728
Szt.
30199500-5
136
Szt.
30199500-5
108
Szt.
30199500-5
105
Szt.
30190000-7
75
Opak.
30190000-7
5
Opak.
30199500-5
60
Szt.
Teczka wisząca A-wykonana z mocnego kartonu o
g.230, przesuwny szyldzik z wymienna etykietą
opisową. Dwie pary nacięć do pasków
skoroszytowych, Kolor czerwony
22800000-8
30
Szt.
Teczka wisząca A-wykonana z mocnego kartonu o
g.230, przesuwny szyldzik z wymienna etykietą
opisową. Dwie pary nacięć do pasków
skoroszytowych, Kolor żółty
22800000-8
30
Szt.
Przybornik na biurko walec. - wykonany z polistyrenu
- chowane półeczki na spinacze i inne drobne
przedmioty. Bez wyposażenia
Datownik samotuszujący z czarnym tuszem, data w
wersji ISO (w formacie 8-cyfrowym: dzień, miesiąc,
rok. Wykonany z tworzywa ABS,
wysokość cyfr 4 mm.
Segregator lakierowany A-4 szer. grzbietu 75 mm,
oklejony kolorową folią PCV, wymienna dwustronna
etykieta na grzbiecie, dolna krawędź wzmocniona
okuciami metal.
Segregator lakierowany A-4 szer. grzbietu 35 mm,
oklejony kolorową folią PCV, wymienna dwustronna
etykieta na grzbiecie, dwu-ringowy, mix kolorów
Segregator lakierowany A-4 szer. grzbietu 50 mm,
oklejony kolorową folią PCV, wymienna dwustronna
etykieta na grzbiecie, ze wzmocnioną dolną
krawędzią, mechanizmem z dźwignią, mix kolorów.
Segregator lakierowany A-4 czarny szer. grzbietu 75
mm, oklejony kolorową folią PCV, wymienna
dwustronna etykieta na grzbiecie, ze wzmocnioną
dolną krawędzią, mechanizmem z dźwignią,
Segregator lakierowany A-4 czerwony szer. grzbietu
75 mm, oklejony kolorową folią PCV, wymienna
dwustronna etykieta na grzbiecie, ze wzmocnioną
dolną krawędzią, mechanizmem z dźwignią.
Segregator lakierowany A-4 zielony szer. grzbietu 75
mm, oklejony kolorową folią PCV, wymienna
dwustronna etykieta na grzbiecie, ze wzmocnioną
dolną krawędzią, mechanizmem z dźwignią,
Segregator lakierowany A-4 niebieski szer. grzbietu
75 mm, oklejony kolorową folią PCV, wymienna
dwustronna etykieta na grzbiecie,
ze wzmocnioną dolną krawędzią, mechanizmem z
dźwignią,
Przekładki oddzielające do segregatorów PP,
kolorowe A-4. Opak. 12 szt.
Przekładki do segregatorów kartonowe,
A-4, kolorowe. Op. 12 kart, gramatura 150.
Segregator lakierowany A-4 czarny szer. grzbietu 35
mm, 4-ringowy,oklejony kolorową folią PCV,
wymienna dwustronna etykieta na grzbiecie.
Strona 12 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Teczka wisząca A-wykonana z mocnego kartonu o
g.230, przesuwny szyldzik z wymienna etykietą
opisową. Dwie pary nacięć do pasków
skoroszytowych, Kolor zielony
Teczka wisząca A-wykonana z mocnego kartonu o
g.230, przesuwny szyldzik z wymienna etykietą
opisową. Dwie pary nacięć do pasków
skoroszytowych, Kolor niebieski
Teczka kartonowa A-4 z gumką lakierowana mix
kolorów
22800000-8
30
Szt.
22800000-8
30
Szt.
22800000-8
852
Szt.
Teczka na dokumenty wyk. z PP z 6 kieszeniami,
zamykana zakładkowo, różne kolory, wysokiej
jakości.
22800000-8
22
Szt.
Taśma samoprzylepna w pudełku, 19mmx33mm.
30190000-7
54
Szt.
22800000-8
14
Szt.
22800000-8
206
Szt.
30193200-0
30197600-2
550
80
Szt.
Szt.
30190000-7
30
Opak.
30190000-7
12
Opak.
30190000-7
21
Opak.
Teczka skrzydłowa A-4 z gumką. Wykonana z
twardej i sztywnej 2 mm tektury i powlekana folią
polipropylenową, mix kolorów.
Teczka kartonowa A-4 z gumką lakierowana zapinana
na haczyki. mix kolorów
Szufladka na biurko A-4 na dokumenty wykonana
z przezroczystego polistyrenu, tzw. kuweta, kolor
transparentny.
Zeszyt A-4 w kratkę 60 kart. oprawa miękka
Plastikowe grzbiety do bindowania 8 mm, opak. 100
szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania 38 mm, opak. 100
szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania 51 mm, opak. 100
szt.
Koszulki na dokumenty do segregatora A-4,
wykonane z foli polipropylenowej przezroczystej o
grubości 50, otwarte na górze. Dziurkowanie: 11/euro
opak. 100 szt.
30190000-7
408
Opak.
Nożyczki biurowe wysokiej jakości, wykonane ze
stali nierdzewnej, hartowanej, ostre i trwałe o gładkim
ostrzu, gumowy uchwyt, 14 cm.
39241200-5
388
Szt.
Nożyczki biurowe wysokiej jakości, wykonane ze
stali nierdzewnej, hartowanej, ostre i trwałe o gładkim
ostrzu, gumowy uchwyt, 21 cm.
39241200-5
17
Szt.
88
Pinezki metalowe zwykłe-50 szt. opak.
30197100-7
121
Opak
89
Pinezki metalowe kolorowe-50 szt. opak.
Spinacze biurowe duże krzyżowe 60mm
opak.12 szt.
30197100-7
280
Opak.
30197220-4
118
Szt.
91
Zszywki 23/8 opak. 1000 szt.
30197100-7
18
Opak
92
Zszywki 23/10 opak. 1000 szt.
30197100-7
65
Opak
93
Zszywki 23/13 opak. 1000 szt.
Rozszywasz metalowy z plastikową obudową,
mechanizm blokujący ostrza
30197100-7
3
Opak
30197321-2
246
Szt.
95
Zwilżaczka do palców z gąbki
30190000-7
70
Szt.
96
Zwilżaczka do palców glicerynowa
Korektor w piórze, płaska obudowa z metalową
końcówką poj. 12 ml
30190000-7
2
Szt.
30192930-9
383
Szt.
Foliopis niezmywalny, czarny końcówka 0,1 mm
30237430-2
105
Szt.
86
87
90
94
97
98
Strona 13 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
99
Foliopis niezmywalny, niebieski końcówka 0,1 mm
30237430-2
135
Szt.
100
Foliopis niezmywalny, czerwony końcówka 0,1 mm
30237430-2
140
Szt.
101
Foliopis niezmywalny, czerwony końcówka 0,3 mm
30237430-2
130
Szt.
102
Foliopis niezmywalny, niebieski końcówka 0,3 mm
30237430-2
130
Szt.
103
Foliopis niezmywalny, czarny końcówka 0,3 mm
30237430-2
410
Szt.
104
Foliopis niezmywalny, zielony końcówka 1,0 mm
30237430-2
45
Szt.
105
Foliopis niezmywalny, zielony końcówka 0,6 mm
30237430-2
135
Szt.
106
Foliopis niezmywalny, niebieski końcówka 0,6 mm
30237430-2
131
Szt.
107
Foliopis niezmywalny, czerwony końcówka 0,6 mm
30237430-2
5
Szt.
108
Foliopis niezmywalny, czarny końcówka 0,6 mm
30237430-2
279
Szt.
109
Foliopis niezmywalny, niebieski końcówka 0,4 mm
30237430-2
5
Szt.
110
Foliopis niezmywalny, czerwony końcówka 0,4 mm
30237430-2
5
Szt.
111
Foliopis niezmywalny, zielony końcówka 0,4 mm
30237430-2
5
Szt.
112
Foliopis niezmywalny, czarny końcówka 0,4 mm
Markery permanentne ze ściętą końcówką,
niezmywalne, do wykonywania oznaczeń na niemal
wszystkich powierzchniach. Szerokość linii pisania
1 – 5 mm. kpl. 4 kolory
30237430-2
55
Szt.
30192125-3
37
Kpl.
113
114
Zakreślacze - markery fluorescencyjne, ze ściętą
końcówką, szerokość linii 2 – 5 mm. kpl. 4 kolory
30192125-3
257
Kpl.
115
Tusz do stempli czarny 30 ml
22600000-6
73
Szt.
116
Tusz do stempli zielony 30 ml
22600000-6
2
Szt.
117
Długopis żelowy wymiennym wkładem żelowym,
linia pisania grubości 0,3 mm, dł 1000 m, gumowana
obudowa z okienkiem umożliwiającym kontrolę
zużycia tuszu wkład koloru niebieskiego.
30192121-5
788
Szt.
Długopis żelowy wymiennym wkładem żelowym,
linia pisania grubości 0,3 mm, dł 1000 m, gumowana
obudowa z okienkiem umożliwiającym kontrolę
zużycia tuszu wkład koloru czarnego.
30192121-5
869
Szt.
Długopis żelowy wymiennym wkładem żelowym,
linia pisania grubości 0,3 mm, dł 1000 m, gumowana
obudowa z okienkiem umożliwiającym kontrolę
zużycia tuszu wkład koloru zielonego.
30192121-5
501
Szt.
Długopis żelowy wymiennym wkładem żelowym,
linia pisania grubości 0,3 mm, dł 1000 m, gumowana
obudowa z okienkiem umożliwiającym kontrolę
zużycia tuszu wkład koloru czerwonego.
30192121-5
580
Szt.
121
Wkład niebieski do długopisu żelowego
30192121-5
13
Szt.
122
Wkład czarny do długopisu żelowego
30192121-5
50
Szt.
123
Wkład czerwony do długopisu żelowego
30192121-5
40
Szt.
124
Zeszyty A-5, 60 kart. w kratkę oprawa miękka
30197600-2
269
Szt.
125
Blok biurowy A-4 100 kart w kratkę
30197600-2
212
Szt.
126
Blok biurowy A-5 50 kart w kratkę
30197600-2
10
Szt.
127
Blok biurowy A-5 100 kart w kratkę
30197600-2
15
Szt.
128
Blok litowy A-4
30197600-2
15
Szt.
129
Liniał biurowy z przezroczystego polistyrenu 50 cm
39292500-0
30
Szt.
118
119
120
Strona 14 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
130
Liniał biurowy z przezroczystego polistyrenu 30 cm
39292500-0
288
Szt.
Marker permanentny czerwony, końcówka ścięta,
szer. linii pisania 2,0 - 4,5 mm dł. linii 200 m.
wodoodporny, szybkoschnący, z możliwością
wielokrotnego napełniania tuszem.
Bloczek samoprzylepny, żółty duży, 76mmx127mm,
po 100 karteczek nie pozostawiających śladów
po odklejeniu.
30192125-3
20
Szt.
30190000-7
160
Szt.
133
Ołówek color technika (żółty) Nr 13
30192130-1
60
Szt.
134
Ołówek color technika (zielony) Nr 15
30192130-1
60
Szt.
135
Ołówek techniczny grafitowy, 2B
30192130-1
66
Szt.
136
Ołówek techniczny grafitowy, HB.
Ołówek popularny, lakierowany z gumką, twardość
HB.
30192130-1
2070
Szt.
30192130-1
797
Szt.
138
Ołówek dermatograf czerwony
30192130-1
25
Szt.
139
Ołówek dermatograf niebieski
30192130-1
25
Szt.
140
Ołówek dermatograf czarny
30192130-1
25
Szt.
141
Klej w sztyfcie wysokiej jakości 21 g
24910000-6
251
Szt.
142
Klej w sztyfcie wysokiej jakości 40 g
24910000-6
164
Szt.
143
Klej introligatorski CR-33
24910000-6
2
Kg.
144
Lak do pieczęci w laskach opak. 20 szt.
30197500-1
2
Opak.
22800000-8
96
Szt.
30192154-5
15
Szt.
30192154-5
23
Szt.
30192154-5
64
Szt.
22600000-6
10
Szt.
22600000-6
239
Szt.
30190000-7
74
Opak
22850000-3
1008
Szt.
Teczka na listy gratulacyjne, sztywna
Teczka kopertowa zamykana na rzep, wykonana z
utwardzonego kartonu i pokryta folią PP, szer.
grzbietu 35 mm, 252x322. Mix kolorów.
Teczka skrzydłowa (3 skrzydła) zamykana na 2
rzepy, wykonana z utwardzonego kartonu i pokryta
folią PP, szer. grzbietu 40 mm 252x322x40 mm
Mix kolorów
22800000-8
2
Szt.
22800000-8
22
Szt.
22800000-8
82
Szt.
156
Liniał biurowy z przezroczystego polistyrenu 20 cm.
39292500-0
67
Szt.
157
Liniał biurowy z przezroczystego polistyrenu 40 cm.
39292500-0
10
Szt.
158
Taśma gęsia skórka
30190000-7
6
Szt.
131
132
137
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Teczka kopertowa na dokumenty A4, wyk.
z folii przezroczystej PP, zapinana na zatrzask,
grubość folii 0,30 mm.
Mix kolorów
Poduszka do stempli nasączona czarnym tuszem
110x70 mm
Poduszka do stempli nasączona niebieskim tuszem
110x70 mm
Poduszka do stempli nasączona czerwonym tuszem
110x70 mm
Tusz do stempli metalowych na bazie oleju, kolor
czarny
Tusz do stempli czerwony 30 ml
Przekładki PP kolorowe A-4 numeryczne 1-10,
pakowane jednostkowo w folię ochronną,
dziurkowane 11/euro Opak.- 31 kartek.
Skoroszyt PCV A-4 twardy o grubości 200 mic (tył).
Przód przezroczysty. Pojemność ok. 20 kartek
Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy, z boczną
perforacją. Mix kolorów.
Strona 15 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
159
160
Taśma samoprzylepna dwustronna biała o
uniwersalnym zastosowaniu 50 mm x 30 m.
Taśma samoprzylepna dwustronna biała o
uniwersalnym zastosowaniu 38 mm x 25 m.
30190000-7
286
Szt.
30190000-7
165
Szt.
161
Długopis nieautomatyczny, gumowy uchwyt,
końcówka 1,2 mm. Wkład koloru czerwonego
30192121-5
90
Szt
162
Długopis nieautomatyczny, gumowy uchwyt,
końcówka 1,2 mm. Wkład koloru czarnego
30192121-5
207
Szt
163
Koperta na CD
30199230-1
40
Szt
164
Koperta A4 biała samoklejąca
30199230-1
650
Szt.
165
Koperta A4 brązowa samoklejąca
30199230-1
250
Szt.
166
Koperta B5 szara samoklejąca opak. 50 szt.
30199230-1
0
Opak.
167
Koperta B5 brązowa HK z paskiem opak. 50 szt.
30199230-1
50
Opak.
168
Koperta B5 biała samoklejąca opak. 50 szt.
30199230-1
7
Opak.
169
Koperta B5 biała HK z paskiem opak. 50 szt.
30199230-1
100
Opak.
170
Teczka kartonowa wiązana biała A4/350 g
22800000-8
502
Szt.
171
Plastelina szkolna w opakowaniu 8 kolorów
30190000-7
176
Opak
172
Koperta C3 biała samoklejąca opak. 50 szt.
30190000-8
10
Opak
173
Koperta C4 brązowa samoklejąca opak. 50 szt.
30199230-1
56
Opak.
174
Koperta C4 biała samoklejąca opak. 50 szt.
Koperta C4 biała HK z paskiem, poszerzana
opak. 50 szt.
30199230-1
77
Opak.
30199230-1
18
Opak.
176
Koperta C5 biała samoklejąca opak. 50 szt.
30199230-1
113
Opak.
177
Koperta C5 biała HK z paskiem opak. 50 szt.
30199230-1
100
Opak.
178
Koperta DL
Teczka do podpisu A-4 zielona tektura powlekana
sztuczną skórą (15 przegródek)
Teczka do podpisu A-4 bordowa tektura powlekana
sztuczną skórą (20 przegródek)
30199230-1
250
Szt.
22800000-8
73
Szt.
22800000-8
5
Szt.
Marker permanentny czarny, końcówka okrągła, szer.
linii pisania 1,5 - 3 mm, dł. linii 900 m. wodoodporny,
szybkoschnący, z możliwością wielokrotnego
napełniania tuszem.
30192125-3
54
Szt.
Marker permanentny czarny, końcówka ścięta, szer.
linii pisania 2,0 - 4,5 mm, dł. linii 200 m.
wodoodporny, szybkoschnący, z możliwością
wielokrotnego napełniania tuszem.
30192125-3
19
Szt.
183
Marker permanentny niebieski, końcówka ścięta,
szer. linii pisania 2,0 - 4,5 mm, dł. linii 200 m.
wodoodporny, szybkoschnący, z możliwością
wielokrotnego napełniania tuszem.
30192125-3
7
Szt.
184
Marker czarny do płyt CD/DVD i folii, wysokiej
jakości, koloru czarnego, dwustronny- szer. linii
pisania 0,6 mm i 1,0 mm.
30192125-3
139
Szt.
30192125-3
1
Kpl.
30192133-2
273
Szt.
175
179
180
181
182
185
186
Markery do płyt CD/DVD i folii, 4 kolory, wysokiej
jakości szer. linii pisania 0,5 mm.
Temperówka podwójna, wykonana z aluminium
wysokiej jakości.
Strona 16 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
187
Temperówka elektryczna pojedyńcza z pojemnikiem,
do standardowych ołówków o średnicy od 6,5mm do
8,0mm. Zasilana bateriami R6 . Z możliwością
zdejmowania elementu z bateriami i temperowania
ręcznie.
Taśma klejąca biurowa przezroczysta
18mm x 30m
30192133-2
8
Szt.
30190000-7
604
Szt.
Kalka ołówkowa A4/100 koloru niebieskiego
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - 105x70
mm-nr 8, kolor biały gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - 70x30
mm-nr 24, kolor biały gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
różne kolory w opakowaniu, matowy, gramatura
70g/m2, nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do
stosowania w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor niebieski, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor pomarańczowy, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania w
drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor różowy, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor żółty, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor czerwony, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania w
drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy.
Etykiety samoprzylepne do drukarek A-4 - w całości,
kolor zielony, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, do stosowania
w drukarkach atramentowych laserowych i
kserokopiarkach. Opak. 100 arkuszy
37823200-5
3
Opak.
30192800-9
1
Opak.
30192800-9
1
Opak.
30192800-9
37
Opak.
30192800-9
23
Opak.
30192800-9
4
Opak.
30192800-9
2
Opak.
30192800-9
40
Opak.
30192800-9
50
Opak.
30192800-9
40
Opak
199
Dratwa woskowa czarna wąska 350mb., 0,3 kg.
39541120-3
10
Szt.
200
Szpagat polipropylenowy 2000 mb.
39541120-3
15
Szpul.
201
Sznurek pleciony 1,5 mm-100 metrów w szpuli.
39541130-6
30
Szpul.
202
Nici lniane - dratwa 25 dag
39541120-3
77
Szpul.
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Strona 17 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
203
204
205
206
207
208
Folia samoprzylepna bezbarwna do drukarek A1
Folia samoprzylepna do drukarki atramentowej,
błyszcząca, warstwa kleju osłonięta papierem
silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50
mikronów. Opak 20 szt.
Folia samoprzylepna żółta do drukarek A4
Folia samoprzylepna do drukarki atramentowej A4,
błyszcząca, warstwa kleju osłonięta papierem
silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50
mikronów. Opak 20 szt.
Folia samoprzylepna zielona do drukarek A4
Folia samoprzylepna do drukarki atramentowej A4,
błyszcząca, warstwa kleju osłonięta papierem
silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50
mikronów. Opak 20 szt.
30194200-7
1
Opak.
30194200-7
2
Opak.
30194200-7
2
Opak.
154
Opak.
13
Opak.
192
Opak
Folia samoprzylepna biała do drukarek A4
Folia samoprzylepna do drukarki atramentowej A4,
błyszcząca, warstwa kleju osłonięta papierem
silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50
mikronów. Opak 20 szt.
30194200-7
Folia samoprzylepna bezbarwna A4 do drukarki
atramentowej i laserowej, błyszcząca, warstwa kleju
osłonięta papierem silikonowym lub folią ochronną,
grubość folii 50 mikronów. Opak 20 szt.
30194200-7
Etykiety samoprzylepne do drukarek, A-4 - w całości,
kolor biały, matowy, gramatura 70g/m2,
nieprzezroczyste, grubość 88 mic, stopień bieli ponad
90%, do stosowania w drukarkach atramentowych
laserowych i kserokopiarkach; Opak. 100 arkuszy.
30194200-7
209
Gumki recepturki, wykonane z uszlachetnionego
kauczuku mix kolorów, opak. 100 szt.
19500000-1
5
Opak.
210
Ołówek popularny, lakierowany z gumką, twardość H 30192130-1
Spinacze małe trójkątne niklowane 25 mm,
opak. 100 szt.
30197220-4
Pudła do archiwizacji dokumentów A-4, 5 ścian
opisowych. Grzbiet 80 mm. Pojemność 700-1100
kartek. Kolor szary.
30197600-2
70
Szt.
15
Opak.
6
Szt.
213
Liniał biurowy z metalu 100 cm
39292500-0
4
Szt.
214
Liniał biurowy z metalu 150 cm
39292500-0
4
Szt.
215
Liniał biurowy z metalu 50cm z uchwytem na środku
39292500-0
14
Szt.
216
Liniał biurowy z metalu 30cm z uchwytem na środku
39292500-0
50
Szt.
217
Kostka biurowa kolorowa, klejona, 83 x 83 x 75 mm
Plastikowe grzbiety do bindowania 14 mm,
opak. 100 szt.
30197600-2
297
Szt.
30190000-7
36
Opak.
219
Skorowidz z alfabetem w twardej oprawie A-5
22800000-8
19
Szt.
220
Skorowidz z alfabetem w twardej oprawie A-4
22800000-8
49
Szt.
Ołówek automatyczny 0,7 mm z metalową końcówką
wykonany z laki i przy uchwycie wykończony
oprawką z gumy, w włączniku umieszczona gumka do
mazania.
30192131-8
Grafity odporne na złamanie 0,7 mm HB. opak.12 szt. 30192132-5
130
44
Szt.
Opak
211
212
218
221
222
Strona 18 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
223
224
225
226
227
228
Segregator lakierowany A-5 szer. grzbietu 40 mm,
oklejony kolorową folią PCV, wymienna dwustronna
etykieta na grzbiecie, mix kolorów
Segregator lakierowany A-5 szer. grzbietu 30 mm,
oklejony kolorową folią PCV, wymienna dwustronna
etykieta na grzbiecie, ze wzmocnioną dolną
krawędzią, mechanizm z dźwignią, mix kolorów
Przekładki PP kolorowe A-4 alfabetyczne A-Z,
pakowane jednostkowo w folię ochronną,
dziurkowane 11/euro
Clipboard A-4 z klipem, dwuskrzydłowy. Sztywna
podkładka z okładką i z zaciskiem sprężynowym,
pokryta folią PCV. Mix kolorów
Skoroszyt wykonany z folii PP format A-4 Pierwsza
okładka przezroczysta, druga kolorowa miękka z
paskiem na opisy i boczną perforacją do wpinania
do segregatora. Mix kolorów
Skoroszyt wykonany z folii PP format A-4 Pierwsza
okładka przezroczysta, druga kolorowa miękka bez
bocznej perforacji. Mix kolorów
30199500-5
53
Szt.
30199500-5
26
Szt.
30190000-7
27
Kpl.
30190000-7
79
Szt.
22850000-3
330
Szt.
22850000-3
27
Szt.
229
Wąsy do skoroszytu, wykonane z polipropylenu z
metalową blaszką., opak. 25 szt. w wiązce.
30190000-7
24
Opak
230
Teczka A-4 z rączką i mechanizmem zatrzaskowym,
okryta folią PP , matowa, transparentna grubość 40
mm.
22800000-8
35
Szt.
30190000-7
3
Opak.
30193200-0
45
Szt.
30193200-0
23
Szt.
231
232
233
Teczka zamykana na suwak A4, - wykonana ze
sztywnej, wysokoprzezoczystej folii, z zamkiem
zabezpieczającym przed wypadaniem dokumentów, Opak. 12 szt.
Pojemnik na spinacze wykonany z lakierowanego
czarnej metalowej siateczki mały.
Pojemnik na spinacze wykonany
z lakierowanego czarnej metalowej siateczki duży
234
Klipy biurowe 25 mm opak. 12 szt.
30197220-4
231
Opak.
235
Klipy biurowe 41 mm opak. 12 szt.
30197220-4
118
Opak.
236
Nożyk z odłamywanymi ostrzami
39241000-3
92
Szt.
237
Ostrze wymienne do nożyka
39241000-3
35
Szt.
238
Taśma klejąca biurowa przezroczysta 24 mm x 30 m 30190000-7
Taśma pakowa brązowa wytrzymała na zerwanie
grubość 48 mm x 50 m
30190000-7
Taśma pakowa przezroczysta wytrzymała na zerwanie
48 mm x 50 m
30190000-7
118
Szt.
185
Szt.
244
Szt.
239
240
241
Folia do laminacji A-4, 125 mic, antystatyczna,
krystalicznie przejrzysta opak. 100 szt.
30190000-7
67
Opak.
242
Folia do laminacji A-4, 175 mic, antystatyczna,
krystalicznie przejrzysta opak. 100 szt.
30190000-7
10
Opak.
243
Folia do laminacji A-4, 80 mic, antystatyczna,
krystalicznie przejrzysta opak. 100 szt.
30190000-7
113
Opak
30197600-2
234
Opak
30197600-2
36
Opak.
244
245
Karton A-4 do bindownicy dwustronnie kolorowy,
skóropodobny, karton 250g/m2 (na tył); opak. 100
arkuszy. (bordowy, zielony, niebieski, biały)
Karton A-4 do bindownicy, skóropodobny, karton
250g/m2 (na tył); opak. 100 arkuszy. Kolor czarny
Strona 19 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
246
Karton A-4 do bindownicy, skóropodobny, karton
250g/m2 (na tył); opak. 100 arkuszy. Kolor czerwony
Karton A-4 do bindownicy, skóropodobny, karton
250g/m2 (na tył); opak. 100 arkuszy. Kolor biały
30197600-2
1
Opak.
30197600-2
7
Opak.
30197600-2
2
Opak.
30190000-7
218
Opak
30190000-7
1
Opak
Okładka foliowa, przezroczysta, różne kolory,
błyszcząca A-4 150 mic do bindownicy (na przód);
opak. 100 szt.
30190000-7
77
Opak.
252
Koperta B-4 brązowa samoklejąca, opak. 50 szt
30199230-1
53
Opak.
253
Koperta B-4 brązowa HK, opak. 50 szt
30199230-1
100
Opak.
254
Koperta B-4 biała samoklejąca, opak. 50 szt
Markery do tablic suchościeralnych, kpl. (4 szt. +
gąbka)
Pióro kulkowe nieautomatyczne, z płynnym tuszem
pigmentowym. Grubość linii pisania 0,6 mm, z
wymiennym wkładem koloru niebieskiego.
30199230-1
123
Opak
30192125-3
125
Kpl.
30192121-5
60
Szt.
Pióro kulkowe automatyczne, obudowa z plastiku, z
klipsem i gumowym uchwytem.
Wkład koloru czarnego
30192121-5
157
Szt.
Pióro kulkowe automatyczne, obudowa z plastiku, z
klipsem i gumowym uchwytem.
Wkład koloru czerwonego.
30192121-5
10
Szt.
30192121-5
169
Szt.
30192121-5
25
Szt.
30192110-5
14
Kpl.
30192110-5
339
Szt.
30192110-5
417
Szt.
30192110-5
340
Szt.
30192110-5
339
Szt.
247
248
249
250
251
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Karton okładkowy CHAMIOS g.220, op. 100 ark.
Okładka foliowa, przezroczysta, bezbarwna,
błyszcząca A-4 do bindownicy (na przód);
opak. 100 szt.
Okładka foliowa, przezroczysta, bezbarwna, kolor
czerwony błyszcząca A-4 do bindownicy (na przód);
opak. 100 szt.
Pióro kulkowe automatyczne, obudowa z plastiku, z
klipsem i gumowym uchwytem.
Wkład koloru niebieskiego.
Cienkopis czarny kreślarski, z tuszem pigmentowym,
końcówka 0,2 mm.
Cienkopis-sześciokątna plastikowa obudowa,
końcówka metalowa, wentylowana skuwka. Grubość
linii pisania 0,4 mm. Kpl.-10 szt. Mix kolorów
Cienkopis kulkowy niebieski, szer. linii pisania 0,3
mm, długość linii 1500 m. Obudowa z
transparentnego plastiku w kolorze tuszu,
wentylowana skuwka z metalowym klipem. Z
systemem "skuwka w skuwce".
Cienkopis kulkowy czerwony, szer. linii pisania 0,3
mm, długość linii 1500 m. Obudowa z
transparentnego plastiku w kolorze tuszu,
wentylowana skuwka z metalowym klipem.
z metalowym klipem. Z systemem "skuwka w
skuwce".
Cienkopis kulkowy czarny szer. linii pisania 0,3 mm,
długość linii 1500 m. Obudowa z transparentnego
plastiku w kolorze tuszu, wentylowana skuwka z
metalowym klipem. Z systemem "skuwka w skuwce".
Cienkopis kulkowy zielony, szer. linii pisania 0,3
mm, długość linii 1500 m. Obudowa z
transparentnego plastiku w kolorze tuszu,
wentylowana skuwka z metalowym klipem. Z
systemem "skuwka w skuwce".
Strona 20 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Cienkopis-sześciokątna plastikowa budowa,
końcówka metalowa, wentylowana skuwka. Grubość
linii pisania 0,4 mm. Kpl.-6 szt. Mix kolorów.
30192110-5
91
Szt.
267
Zeszyt A-5, 96 kart. w kratkę oprawa miękka
30197600-2
341
Szt.
268
Zeszyt A-4 w kratkę 96 kart. w kratkę, oprawa twarda 30197600-2
77
Szt.
269
Zeszyt A-4 w kratkę 96 kart. w kratkę, oprawa miękka 30197600-2
4
Szt.
270
Teczka wiązana plastikowa A-4
Foliopis niezmywalny, końcówka 0,4 mm,
kpl.- 4 kolory.
Foliopis niezmywalny, końcówka 1,0 mm,
kpl.- 4 kolory.
30190000-7
120
Szt.
30237430-2
23
Kpl.
30237430-2
11
Kpl.
273
Zeszyt A-5, 96 kart. w kratkę oprawa twarda
30197600-2
60
Szt.
274
Zeszyt B-5, w kratkę, 160 kart. oprawa twarda
Plastikowe grzbiety do bindowania 10 mm,
opak. 100 szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania 24 mm,
opak. 100 szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania 32 mm,
opak. 100 szt.
Koperta C6 biała samoklejąca opak. 50 szt.
30197600-2
51
Szt.
30190000-7
132
Opak.
30190000-7
32
Opak.
30190000-7
30199230-1
3
202
Opak.
Opak.
Wkład czarny do długopisu ZENITH czarny
Zakreślacze - markery fluorescencyjne, ze ściętą
końcówką, szerokość linii 2 – 5 mm. Kolor zielony
Zakreślacze - markery fluorescencyjne, ze ściętą
końcówką, szerokość linii 2 – 5 mm. Kolor żółty
Koszulki na dokumenty do segregatora A-5,
wykonane z foli polipropylenowej przezroczystej 50,
otwarte na górze. Opak. 100 szt.
Ofertówka A-4 krystaliczna PCV 90 mic, otwierana u
góry i z boku, zgrzana w literę L.
30192121-5
31
Szt.
30192125-3
89
Szt.
30192125-3
120
Szt.
30190000-7
22
Opak.
30190000-7
3805
Szt.
Plastelina szkolna w opakowaniu 10 kolorów
Folia do laminacji, A-3, sztywna, 100 mic,
antystatyczna, krystalicznie przejrzysta opak. 100 szt.
30190000-7
77
Opak.
30190000-7
53
Opak.
286
Poduszka do stempli sucha 110x70 mm
30192154-5
30
Szt.
287
Tusz do stempli niebieski 30 ml
22600000-6
10
Szt.
Bloczek samoprzylepny, żółty, po 100 karteczek
nie pozostawiających śladów po odklejeniu
51mmx76mm
Kreda szkolna biała Opak. 50 szt.
30190000-7
44920000-5
26
1
Szt.
Opak.
30192600-7
223
Szt.
30190000-7
21
Opak.
30190000-7
34
Opak.
30190000-7
800
Szt.
30190000-7
65
Opak.
295
Okładki do termobindowania A-4/ 3 mm, 25 szt. w op 30190000-7
18
Opak.
296
Okładki do termobindowania A-4/ 4 mm,25 szt. w op
30190000-7
15
Opak.
297
Okładki do termobindowania A-4/ 5 mm,25 szt. w op
30190000-7
20
Opak.
266
271
272
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
288
289
290
291
292
293
294
Blok techniczny A-4
Plastikowe grzbiety do bindowania 18 mm, opak. 100
szt.
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 20 kartek,
opak. 100 szt.
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 30 kartek,
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 60 kartek,
Strona 21 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
298
Okładki do termobindowania A-4/ 6mm, 25 szt. w op
30190000-7
15
Opak.
299
Okładki do termobindowania A-4/ 7 mm, 25 szt. w op 30190000-7
15
Opak.
300
Okładki do termobindowania A-4/ 9 mm, 25 szt. w op 30190000-7
15
Opak.
301
Klej butapren w tubce 40 ml
24910000-6
310
Szt.
302
Klej Wikol w tubce 50 ml
24910000-6
239
Szt.
303
Kredki szkolne ołówkowe opak. 6 kolorów
Kredki szkolne ołówkowe opak. 12 kolorów
37822100-7
37822100-7
55
8
Opak.
Opak.
304
305
Pisak zwykły cienki czarny
30192125-3
40
Szt.
306
Pisak zwykły cienki czerwony
30192125-3
70
Szt.
307
Pisak zwykły cienki zielony
30192125-3
25
Szt.
308
Pisaki zwykłe kpl. 6 kolorów
30192125-3
153
Kpl.
309
Zeszyt B-5, 160 kart. w kratkę oprawa twarda
30197600-2
6
Szt.
310
Zeszyt A-5, 32 kart. w kratkę oprawa miękka
30197600-2
340
Szt.
311
Zeszyt A-5, 16 kart. w kratkę oprawa miękka
30197600-2
5
Szt.
312
Zeszyt A-5, 60 kart. w kratkę oprawa miękka
30197600-2
213
Szt.
313
Zeszyt A-5, 60 kart. w kratkę oprawa twarda
30197600-2
12
Szt.
314
Długopis klasyczny, nieautomatyczny, typu stick.
Obudowa transparentna, końcówka 1,2 mm.
Wkład koloru zielonego.
30192121-5
35
Szt.
Długopis klasyczny, nieautomatyczny, typu stick.
Obudowa transparentna, końcówka 1,2 mm.
Wkład koloru niebieskiego.
30192121-5
Wkład do długopisu klasycznego, nieautomatycznego,
końcówka 1,2 mm. Kolor niebieski
30192121-5
430
Szt.
100
Szt.
30192121-5
100
Szt.
30192121-5
50
Szt.
30192121-5
275
Szt.
30192121-5
82
Szt.
30192121-5
6
Szt.
30192121-5
177
Szt.
30192121-5
20
Szt.
30192121-5
20
Szt.
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Wkład do długopisu klasycznego, nieautomatycznego,
końcówka 1,2 mm. Kolor czarny.
Wkład do długopisu klasycznego, nieautomatycznego,
końcówka 1,2 mm. Kolor czerwony.
Długopis nieautomatyczny, obudowa transparentna.
Grubość linii pisania 0,27 mm., długość pisania 1700
m. Wkład koloru czarnego
Długopis nieautomatyczny, obudowa transparentna.
Grubość linii pisania 0,27 mm., długość pisania 1700
m., skuwka wykonana z mosiądzu.
Wkład koloru czerwony
Długopis nieautomatyczny, obudowa transparentna.
Grubość linii pisania 0,27 mm., długość pisania 1700
m., skuwka wykonana z mosiądzu.
Wkład koloru zielony
Długopis nieautomatyczny, obudowa transparentna.
Grubość linii pisania 0,27 mm., długość pisania 1700
m., skuwka wykonana z mosiądzu.
Wkład koloru niebieski
Wkład niebieski, grubość linii pisania 0,27 mm,
długość linii pisania 1700 m.
Wkład czarny, grubość linii pisania 0,27 mm, długość
linii pisania 1700 m.
325
Klej biurowy w tubce 50 g
24910000-6
276
Szt.
326
Skoroszyt tekturowyA-4
22850000-3
135
Szt.
327
Koperta B-5 biała samoklejąca
Kalendarz ścienny trójdzielny na
rok 2013
30199230-1
1200
Szt.
30199792-8
17
Szt.
328
Strona 22 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Kalendarz podkładowy biurkowy A2/52; kalendarz do
położenia na blacie biurka, format A2,zawiera 52
kartki, posiada w części dolnej listwę plastikową
odchylną.
30199792-8
20
Szt.
330
Podkładka na biurko (biuwar) B3 na 2013 r.
30190000-7
140
Szt.
331
Klej biurowy - kulkowy 50 ml
24910000-6
20
Szt.
332
Zakreślacze - markery fluorescencyjne, ze ściętą
końcówką, szerokość linii 2 – 5 mm.
Kolor pomarańczowy
30192125-3
15
Szt.
333
Szpilki metalowe 100 szt. w op.
30197100-7
10
Opak.
334
Pinezki kolorowe tablicowe (beczułki)-opak. 50 szt.
Pinezki kolorowe tablicowe wydłużone
opak. 50 szt.
Zeszyt A-4 w kratkę 296 kart. w kratkę, oprawa
twarda
Zeszyt A-4 w kratkę 196 kart. w kratkę, oprawa
twarda
Zeszyt A-4 w kratkę 160 kart. w kratkę, oprawa
twarda
30197100-7
114
Opak
30197100-7
8
Opak.
30197600-2
52
Szt.
30197600-2
256
Szt.
30197600-2
213
Szt.
Brulion na spirali, w kratkę, A-4, 90 kart.
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 80 kartek, 100
szt. w op.
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 100 kartek,
100 szt. w op.
Plastikowe grzbiety zaciskowe A-4
z zaokrąglonymi brzegami, pojemność 150 kartek,
100 szt. w op.
30197600-2
17
Szt.
30190000-7
103
Opak.
30190000-7
141
Opak.
30190000-7
100
Opak.
343
Segregator A-4 z mechanizmem miniklip
30199500-5
20
Szt.
344
Długopis na sprężynce wkład koloru niebieskiego
30192121-5
5
Szt.
345
Blok biurowy A-4, 50 kart. w kratkę
30197600-2
75
Szt.
346
Kalendarz biurkowy na 2013 r., grzbiet na kółka
30199792-8
221
Szt.
347
Kalendarz biurkowy na 2013 r. w układzie poziomym
o wymiarach: 285mm x 120mm. Jeden tydzień na
stronie, dużo miejsca na notatki.
30199792-8
10
Szt.
329
335
336
337
338
339
340
341
342
348
349
350
351
352
353
354
355
Naboje do pióra Parker Quaink czarne. Opak. 5 szt.
Naboje do pióra Parker Quaink niebieskie.
Opak. 5 szt.
30192110-5
51
Opak.
30192110-5
68
Opak.
Naboje do pióra Pelikan niebieskie. Opak. 5 szt.
Atrament przeznaczony do wiecznych piór Parker
czarny, poj. 57 ml.
30192110-5
1
Opak.
30192110-5
10
Szt.
Gąbka do tablic suchościeralnych Magnetic
Identyfikator ze smyczą z przezroczystego sztywnego
tworzywa z mechanizmem ściągającym o wymiarach
60mm x 90 mm, z możliwością wyciągania
identyfikatora na odległość 60 cm.
Identyfikator z klipsem z przezroczystego sztywnego
tworzywa o grubości 0,35 mm. Klips i agrafka wym.
57x90 mm
Zawieszka-brelok do kluczy z tworzywa sztucznego z
okienkiem do wpisania numeru, mix kolorów.
30195921-4
22
Szt.
30191140-7
52
Szt.
30191140-7
85
Szt.
35121600-4
70
Szt.
Strona 23 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
356
Klips z paskiem do identyfikatora. Metalowa "żabka"
z paskiem z mocnego, bezbarwnego tworzywa oraz
metalowym zatrzaskiem.
30191140-7
20
Szt.
Markery do tablic suchościeralnych czarne
Plastikowe grzbiety do bindowania
6 mm, opak. 100 szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania
16 mm, opak. 100 szt.
Plastikowe grzbiety do bindowania
12,5 mm, opak. 100 szt.
30195400-6
20
Szt.
30190000-7
58
Opak
30190000-7
35
Opak
30190000-7
118
Opak
361
Papier pakowy szary B-1/90 g zwój - 100 ark.
30197600-2
4
Zwój
362
Papier pakowy natronowy zwykły gramatura 80 g/m2,
kolor brązowy, makulaturowy, rozmiar arkusza
1000x1300mm.
30197600-2
200
Ark.
363
Klej w płynie uniwersalny klej do papieru, poj. 40 ml
24910000-6
145
Szt.
364
Koszulki krystaliczne Esselte A-4 multiperforowane,
wykonane z foli PP, 75 mic, przezroczystej 30,
otwarte ku górze. Dziurkowanie: 11/euro.
opak. 100 szt.
30190000-7
5000
Szt.
30195400-6
85
Opak.
39241000-3
39241000-3
10
4
Szt.
Szt.
30192121-5
100
Szt.
30192122-2
25
Kpl.
30192122-2
22
Szt.
30192121-5
20
Szt.
30192121-5
3
Szt.
Podkładka na biurko z mapą Polski z tworzywa
sztucznego, pokryty od spodu gąbką syntetyczną.
Wym. 500x650
30190000-7
1
Szt.
Podkład na biurko 500x700mm - wykonany z
kartonu obitego dermą z metalowymi okuciami na
rogach.
30190000-7
2
Szt.
300
Szt.
112
Szt.
357
358
359
360
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Magnetyczne punkty mocujące mix kolorów
30mm, Opak. 5 szt.
Nóż do kopert metalowy, dł. noża wraz z uchwytem
19 cm, ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść
z tworzywa sztucznego
Nóż do kopert typ 825C
Długopis z ołówkiem i gumką, mechanizm obrotowy
zmienny, opcji-długopis i ołówek, wymienny wkład.
Pióro wieczne i długopis, stalówka, klips i uchwyt
wykonane ze stali nierdzewnej. Długopis z
przyciskowym mechanizmem wysuwania wkładu.
Komplet.
Pióro wieczne, stalówka, klips i uchwyt wykonane ze
stali nierdzewnej, w etui.
Długopis wysokiej jakości wykonany ze stali
nierdzewnej, w etui, kolor wkładu - czarny.
Długopis wysokiej jakości wykonany ze stali
nierdzewnej, w etui, kolor wkładu - niebieski.
Skoroszyt zaciskowy, przezroczysta okładka
wykonana z przezroczystego tworzywa,A-4.
poj. 60 kartek
22850000-3
Teczka konferencyjna A4, z rączką, zamykana na
zamek, w środku przegroda z zabezpieczeniem oraz
przegroda na zamek, kieszeń na wizytówki, przegroda
na długopisy, z prawej strony z klipem na notatnik.
Grubość teczki 4 cm. Skóropodobna, czarna
30190000-7
377
Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek.
30191110-8
10
Szt.
378
Wkład metalowy do długopisu Parker niebieski
30192121-5
123
Szt.
379
Wkład metalowy do długopisu Zenith niebieski
30192121-5
27
Szt.
Strona 24 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
380
Teczka harmonijkowa z grubej, mocnej folii PP
formatu A4, z 12 przegródkami, z rączką.
22800000-8
30
Szt.
381
Folia samoprzylepna czerwona 70x100 cm.
30192800-9
400
Szt.
382
Folia samoprzylepna niebieska 70x100 cm.
30192800-9
400
Szt.
383
Folia samoprzylepna biała 70x100 cm.
30192800-9
5
Szt.
384
Folia samoprzylepna czarna 70x100 cm.
30192800-9
400
Szt.
385
Folia samoprzylepna bezbarwna B1 100x70 cm.
Długopis automatyczny, na wkłady Zenith 4, kopus
wykonany z tworzywa sztucznego, klips i
wykończenia niklowane, szer. linii pisania 0,5-0,7
mm, dł. linii pisania 3500 m.
30192800-9
200
Szt.
30192121-5
1000
Szt.
387
Koperta z folia bąbelkową C (150x215) biała
30199230-1
100
Szt.
388
Koperta z folia bąbelkową F (220x340) biała
30199230-1
150
Szt.
389
Koperta z folią bąbelkową A-5
30199230-1
100
Szt.
390
Koperta z folią bąbelkową A-4
Przybornik metalowy (siatkowy) na biurko z
przegródkami na korespondencję, drobne akcesoria i
karteczki. Wym. 205x145x100mm
Kalendarz TEWO A-5, oprawa skóropodobna z
motywem moro, na 2013 r.
Kalendarz TEWO A-5, oprawa skóropodobna na
2013 r.
30199230-1
0
Szt.
30193200-0
20
Szt.
30199792-8
100
Szt.
386
391
392
393
30199792-8
587
Szt.
394
Zszywki Rapid 140/8-5M – opak. po 5000 szt. w
opakowaniu
30197100-7
2
Op.
395
Zszywki BOSCH Typ 53
30197100-7
10000
Szt.
396
Papier kredowy biały A-4, 100 szt. w op.
30197600-2
4
Opak.
8406
ryza
30
ryza
6
ryza
20
ryza
Tektura okładkowa grubość 3mm 700x1000mm (B1)
Służy do wykonywania introligatorskich opakowań
ozdobnych.
30197600-2
Karton wizytówkowy A4 kora biała 250.Opak. 20 ark. 30197600-2
Karton wizytówkowy A4 kamień kremowy 250
Opak. 20 ark.
30197600-2
50
13
Szt.
Opak.
10
Opak.
404
Papier czerpany żółty A-4 gramatura 200
30197600-2
10
Szt.
405
Karton wizytówkowy A4 zielony 250. Opak. 20 ark. 30197600-2
Papier biały do wydruków i kopiowania A3 gramatura
90, wysoki stopień bieli, wysokiej jakości.
30197600-2
2
Opak.
85
ryza
407
Papier brystol B-1, koloru białego
30197600-2
150
ark.
408
Papier brystol A-1, koloru białego
30197600-2
190
ark.
409
Papier brystol A-0, koloru białego
Papier ksero A-4 kolor mix, do drukarki laserowej
gramatura 80
30197600-2
3
ark.
30197600-2
2
ryza
Karton wizytówkowy A4 len ecru 250.Opak. 20 ark.
30197600-2
35
Opak.
397
398
399
400
401
402
403
406
410
411
Papier biały do wydruków i kopiowania do drukarek
laserowych i atramentowych A4 gramatura 80, stopień
bieli CIE 166
30197600-2
Papier biały do wydruków i kopiowania A4 gramatura
90, wysoki stopień bieli, wysokiej jakości.
30197600-2
Papier biały do wydruków i kopiowania A4 gramatura
260, wysoki stopień bieli, wysokiej jakości.
30197600-2
Papier ksero A-4 - biały, do kolorowej drukarki
laserowej gramatura 250
30197600-2
Strona 25 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
412
413
414
415
416
417
Karton wizytówkowy A4 len ecru 185.Opak. 20 ark.
Karton wizytówkowy A4 srebrzysty 250
Opak. 20 ark.
Karton A-0 gram. 400/m2 .
jednostr. biały (841mmx1189mm)
30197600-2
6
Opak.
30197600-2
5
Opak.
30197600-2
500
ark.
30197600-2
500
ark.
30197600-2
10
ryza
30197600-2
20
rolka
2
Karton A-0 gram. 200/m
jednostr. biały (841mmx1189mm)
Papier kancelaryjny A-3, wysokiej jakości, wysoki
stopień bieli
Papier do Plotera w rolce Master Jet matt 120 LGIMM 180R 914-30
418
Papier do Plotera w rolce 1120mm
30197600-2
5
rolka
419
Tektura B1, grubość 1100 g 707x1000
30197600-2
100
Szt.
420
Tektura B1, grubość 1300 g 707x1000
Papier - składanka 240x12 (1+4) wykonana
z wysoko gatunkowego papieru
Papier - składanka 240x12 (1+1) wykonana
z wysoko gatunkowego papieru
Papier - składanka 240x12 (1+2) wykonana
z wysoko gatunkowego papieru
Papier - składanka 240x12 (1+3) wykonana
z wysoko gatunkowego papieru
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor bordowy, 250 ark. w op.
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor żółty, 250 ark. w op.
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor brązowy, 250 ark. w op.
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor pomarańczowy, 250 ark.
w op.
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor niebieski, 250 ark. w op.
Papier do kserokopiarek i drukarek - Format A4 Gramatura 160g/m2 - kolor zielony, 250 ark. w op.
30197600-2
100
Szt.
30197600-2
50
karton
30197600-2
10
karton
30197600-2
30
karton
30197600-2
40
karton
30197600-2
6
Opak.
30197600-2
7
Opak.
30197600-2
6
Opak.
30197600-2
7
Opak.
30197600-2
7
Opak.
30197600-2
7
Opak.
30197642-8
4
Opak.
30197642-8
8
Opak.
30197642-8
9
Szt.
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
Papier foto A-4 do drukarek laserowych, błyszczący
papier fotograficzny w formacie A4 gramatura
200g/m2. Przeznaczony do wydruku zdjęć w
drukarkach laserowych. 250 ark. w op.
Papier foto A-4 do drukarek laserowych, matowy
papier fotograficzny w formacie A4 gramatura
200g/m2. Przeznaczony do wydruku zdjęć w
drukarkach laserowych. 250 ark. w op.
Papier foto do drukarek HP .
Format 100x150mm, 240 G/M2. Błyszczący
RAZEM
Strona 26 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Załącznik Nr 3 do SIWZ
U m o w a Nr ................
(projekt)
Zawarta w Toruniu w dniu ......................2012 r. pomiędzy:
JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, NIP: 956-228-88-38,
REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
Dowódca – płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN
a
Firmą: ……………… z siedzibą w ………………, ul. ………, NIP: …………………….., zwaną dalej
WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą:
………….. - p. …………………………..
………….. - p. …………………………..
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ……..
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy
z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podst. art. 11, ust. 8.
1.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest – Dostawa materiałów administracyjno-biurowych
wg formularza cenowego, którym jest załącznik nr 1 do umowy.
2.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych
i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
1.
§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną
kwotę brutto: ………………… zł. , (słownie: …………………………….).
2.
Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania umowy – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
§ 4. MIEJSCE DOSTAWY
Jednostka Wojskowa 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń.
§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE
Przedmiot umowy musi być nowy, nieużywany i wolny od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
1.
2.
§ 6. DOSTAWA, ODBIÓR i REKLAMACJE
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Odbiorcy wraz z kopią faktury VAT, na koszt
Wykonawcy.
Dostawę należy wcześniej awizować telefonicznie lub faksem (tel. 56/6533530, faks: 56/6533660).
Strona 27 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć dostarczany towar na czas transportu. Ponosi
on całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w
czasie transportu).
Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże
go Odbiorcy, tj. na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania podpisanego przez przedstawiciela
Odbiorcy i Wykonawcy.
Datę podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w ust. 4, przyjmuje się jako termin
faktycznego wykonania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całej partii towaru, w sytuacji gdy wśród pięciu
sprawdzonych produktów jeden okaże się wadliwy. W takim przypadku Wykonawca będzie
zobowiązany odebrać całą dostarczoną partię towaru na własny koszt i ponownie dostarczyć produkty
wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość rozwiązania umowy, w przypadku gdy kolejna
partia towaru będzie zawierała produkty wadliwe.
1.
§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i wyszczególnionego w formularzu cenowym,
opłacone będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej
w § 2 umowy.
2.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę :
2.1. Oryginału faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej numer i przedmiot
umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;
2.2. Protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w § 6, ust. 4
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy.
§ 8. SPOSÓB ZAPŁATY
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi w formie polecenia przelewu w
ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7, ust. 2.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w
następnym dniu roboczym po terminie płatności.
§ 9. KARY UMOWNE
Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od
Wykonawcy kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej umowy.
2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu
karę
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie
od Zamawiającego kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą
Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych.
§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymywania
terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy
i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 9 umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Strona 28 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, na warunkach określonych
w art. 145, pkt 2 przywołanej ustawy.
3. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
§ 11. WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego
bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
§ 12. KOOPERANCI I PODDOSTAWCY
1. Za wszelkie działania i zaniechania poddostawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych
umową terminów.
2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 13. INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty.
Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej formy,
uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:
2.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”;
2.2. Kodeksu cywilnego.
3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.
5. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Załączniki:
Nr 1 – formularz cenowy na ……. str..
1.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
UZGODNIONO:
Strona 29 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Załącznik Nr 4 do SIWZ
……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie
My, niżej podpisani:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 20.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w tym:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.........................................
(miejscowość i data)
......................................
.........................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Strona 30 z 31
Numer referencyjny – P/40/IW/12
Załącznik Nr 5 do SIWZ
……………………………
(Pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie
My, niżej podpisani:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z dnia 20.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
.........................................
(miejscowość i data)
.........................................
.........................................
podpisy
Strona 31 z 31

Podobne dokumenty