PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV – VI

Komentarze

Transkrypt

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV – VI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z PRZYRODY KL. IV – VI
Do programu „ Na tropach przyrody”
I.
CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne:
1. Zaciekawienie światem przyrody.
Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie,
prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody
przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się
stanie gdy?”.
2. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w
przyrodzie i ich weryfikacja.
Uczeń przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych,
wyjaśnia proste zależności między zjawiskami; przeprowadza obserwacje i
doświadczenia według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je
objaśnia, używając odpowiedniej terminologii.
3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej;
rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania
zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz
ochrony własnego zdrowia.
4. Poszanowanie przyrody.
Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa
na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego.
5. Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań,
doświadczeń, tekstów, map, tabel, ikonografii, filmów), wykonuje pomiary i
korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej, i graficznej); dokumentuje i prezentuje
wyniki obserwacji i doświadczeń, stosuje terminologie informacyjnokomunikacyjne.
II.
Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
1) zakres wiadomości i umiejętności
2) rozumienie materiału naukowego
3) umiejętność stosowania wiedzy, kultura przekazywania
wiadomości.
III. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności objęte
programem- treści nauczania:
1. Ja i moje otoczenie.
2. Orientacja w terenie.
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
4. Najbliższa okolica.
5. Człowiek a środowisko.
6. Właściwości substancji.
7. Krajobrazy Polski i Europy.
8. Organizm człowieka.
9. Zdrowie i troska o zdrowie.
10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie.
11. Ziemia we Wszechświecie.
12. Lądy i oceany.
13. Krajobrazy świata.
14. Przemiany substancji.
15. Ruch i siły w przyrodzie.
IV. Stosuję skalę ocen 1 – 6 wg kryterium procentowego
proponuję następującą zasadę przeliczania punktów na oceny
ze sprawdzianów ( prac klasowych ) dla uczniów:
0 – 24 % - niedostateczny (1)
25 – 49 % - dopuszczający (2)
50 – 74 % - dostateczny (3)
75 – 89 % - dobry (4)
90 – 94 % - bardzo dobry (5)
95 – 100% - celujący (6)
- uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do
indywidualnych możliwości i potrzeb :
0 % - 19 % - niedostateczny (1)
20% - 39 % - dopuszczający (2)
40 % - 70 % - dostateczny (3)
75 % - 89 % - dobry (4)
90% - 100% - bardzo dobry (5)
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim:
0 % - 14 % - niedostateczny (1)
15% - 34 % - dopuszczający (2)
35% - 59 % - dostateczny (3)
60 % - 74 % -dobry (4)
75 % - 100%-bardzo dobry
V.
Co i kiedy oceniamy?
1. Prace klasowe / sprawdziany/ - po każdym dziale,
zapowiedziane z tygodniowym uprzedzeniem.
2. Sprawdzian dyrektora szkoły.
3. Kartkówki – z dwóch, trzech lekcji bez zapowiedzi.
4. Odpowiedzi ustne – bieżące, aktywność ucznia podczas
zajęć lekcyjnych.
5. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń raz w semestrze.
6. Prace domowe.
7. Okazy przyrodnicze przynoszone na lekcję.
8. Zadania nadobowiązkowe – okazjonalnie.
VI. Umowa
1. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Jeżeli z
przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą
klasą, ma obowiązek to uczynić w ciągu 2 tygodni od
ustąpienia przyczyny nieobecności.
2. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej, jeśli
otrzyma ocenę niedostateczną (1) w ciągu 2 tygodni od
jej otrzymania; ocenę niedostateczną może poprawiać
kilkakrotnie.
3. O wynikach sprawdzianu uczeń jest informowany w
terminie do 14 dni od daty jego napisania.
4. Na koniec semestru i roku nie przewiduje się
sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego.
Oceny śródroczne i roczne wystawia się według skali:
Stopień niedostateczny (1)
Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień
omówionych na lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych
zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć
oraz nie współpracuje z grupą.
Stopień dopuszczający (2)
Uczeń wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych
umiejętności przy pomocy nauczyciela. Ma poważne braki wiedzy
określonej programem nauczania. Wykonuje najprostsze zadania pod
kierunkiem nauczyciela.
Stopień dostateczny (3)
Uczeń posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem
nauczania. Wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela.
Analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać,
wnioskować i zajmować określone stanowisko. Wykazuje się
zadowalającą aktywnością podczas lekcji.
Stopień dobry (4)
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia,
wykonując zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować
własne opinie i wnioski. Aktywnie współpracuje z grupą i zachęca
innych do aktywności. Rozwiązuje typowe problemy z
wykorzystaniem poznanych metod.
Stopień bardzo dobry (5)
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia,
interpretuje fakty i zjawiska oraz broni swoich poglądów. Wykazuje
aktywną postawę podczas lekcji. Potrafi samodzielnie pracować.
Stopień celujący (6)
Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo
dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą wykraczającą poza materiał
obowiązkowy. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się
aktywną i proekologiczną postawą. Bierze odpowiedzialność za efekty
swojej pracy i kolegów. Potrafi samodzielnie pracować. Pod okiem
nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze.
Opracował:
Zespół nauczycieli przyrody
PRZEDMIOTOWE
ZASADY OCENIANIA
PRZYRODA
KL. IV - VI
DO PROGRAMU „Na tropach przyrody”
WYDAWNICWO NOWA ERA

Podobne dokumenty