Postępowanie podatkowe

Komentarze

Transkrypt

Postępowanie podatkowe
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015
WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów: Prawo
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Kod kierunku: PR
Stopień studiów: Magisterskie, jednolite
Specjalności:
1
2
bez specjalności
Kryminologia
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Postępowanie podatkowe
Kod przedmiotu
WPAISM PRAJednolite magisterskieN F1 14/15
Kategoria przedmiotu
Przedmioty fakultatywne
Liczba punktów ECTS
4
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
9
W
18
C
0
K
0
S
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LabolatoriumI — Inne
L
0
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Przedmiot obejmuje problematykę mającą dla słuchaczy kierunku Prawo istotne znaczenie. Pogłębia ich wiedzę
w zakresie kształtu i funkcjonowania formalnego prawa podatkowego w zakresie uprawnień i obowiązków podmiotów czynnych i biernych stosunków prawnopodatkowych. Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie
słuchaczy z instytucjami ochrony praw podatników, które zawierają tzw. ogólne zasady postępowania podatkowego.
Cel 2 Podstawową metodą dydaktyczną przedmiotu jest przedstawienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych
zasad funkcjonowania postępowania podatkowego. Służą temu m.in. przykłady ich stosowania oraz formułowanie pytań, stanowiących przedmiot z reguły interesujących pytań oraz dyskusji.
4
Wymagania wstępne
1 Zaliczone prawo finansowe
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 Student, który zaliczył przedmiot posiada znajomość podstawowych teoretycznych i praktycznych zagadnień
związanych z funkcjonowaniem procedur postępowania podatkowego. Potrafi opisać, scharakteryzować i ocenić
metody stosowane w praktyce działalności organów podatkowych. Posiada pogłębioną wiedzę na temat systemu podatkowego oraz funkcji i metod postępowania przed organami skarbowymi. Zna mechanizmy chroniące
podatników przed niewłaściwym działaniem organów podatkowych.
MU2 Student, który zaliczył przedmiot potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizy i oceny przebiegu
zdarzeń, prawidłowo zinterpretować przepisy prawne i sprawnie zastosować je do określonych sytuacji faktycznych i rozwiązywania konkretnych problemów. Potrafi samodzielnie ocenić konkretny stan faktyczny sprawy
i zaproponować jego rozstrzygnięcie wraz ze stosownym uzasadnieniem. W szczególności posiada umiejętności
umożliwiające podejmowanie działalności zawodowej w organach podatkowych oraz przedsiębiorstwach.
MK3 Student potrafi pracować w grupie, ewentualnie kierować małym zespołem, potrafi trafnie określać priorytety
zadań, potrafi przewidywać skutki społeczne swojej działalności, posiada umiejętność samodzielnego uzupełniania i aktualizowania wiedzy.
MW4 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat systemu podatkowego oraz funkcji i metod działania organów podatkowych. Zna mechanizmy chroniące podatników przed nadmiernym obciążeniem podatkowym oraz
wskazuje rolę podatników w systemie społecznym.
6
Treści programowe
Lp
W1
W2
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
I. Postępowanie podatkowe w systemie prawa podatkowego 1. Pojęcie
i struktura systemu prawa podatkowego 2. Kodyfikacja prawa podatkowego,
kształtowanie postępowania podatkowego 3. Pojęcie, istota i części
postępowania podatkowego 4. Struktura wewnętrzna Ordynacji podatkowej
III. Postanowienia ogólne postępowania podatkowego 1.Organy podatkowe i ich
właściwość (rzeczowa, miejscowa, delegacyjna, instancyjna) 2. Wyłączenie
pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (przesłanki) IV.
Strona postępowania podatkowego (uprawnienia, obowiązki, zdolność
procesowa) 1.Pojęcie strony postępowania oraz podmiotu na prawach strony 2.
Dopuszczalność zastępstwa procesowego 3. Rola i charakter pełnomocnika
procesowego stron 4. Przedstawiciel ustawowy i kurator strony
Strona 2/5
Liczba godzin
1
3
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
W3
W4
W5
W6
W7
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
III. Postanowienia ogólne postępowania podatkowego 1.Organy podatkowe i ich
właściwość (rzeczowa, miejscowa, delegacyjna, instancyjna) 2. Wyłączenie
pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (przesłanki) IV.
Strona postępowania podatkowego (uprawnienia, obowiązki, zdolność
procesowa) 1.Pojęcie strony postępowania oraz podmiotu na prawach strony 2.
Dopuszczalność zastępstwa procesowego 3. Rola i charakter pełnomocnika
procesowego stron 4. Przedstawiciel ustawowy i kurator strony
V. Sposób prowadzenia postępowania podatkowego. 1. Terminy załatwienia
spraw i obowiązki z tym związane. 2. Doręczenia pism procesowych i obowiązki
z tym powiązane. 3. Charakter prawny wezwania do czynności procesowych. 4.
Przesłanki przywrócenia terminu oraz właściwość organu podatkowego VI.
Postępowanie podatkowe przed organem pierwszej instancji 1. Pojęcie wszczęcia
postępowania 2. Sposoby i formy wszczęcia postępowania 3. Inicjatywa oraz
data wszczęcia postępowania 4. Odmowa wszczęcia postępowania podatkowego
na żądanie strony 5. Pisma procesowe, podania 6. Protokoły i adnotacje 7.
Udostępnianie akt (prawo strony wglądu do akt sprawy i ograniczenia) VII.
System dowodów w postępowaniu podatkowym 1. Rola i znaczenie
postępowania dowodowego (wyjaśniającego) 2. Rodzaje środków dowodowych 3.
Rozpatrywanie materiałów dowodowych 4. Księgi podatkowe 5. Deklaracje
podatkowe 6. Instytucja rozprawy VIII. Zawieszenie postępowania podatkowego
1. Przesłanki oraz charakter obligatoryjnego zawieszenia postępowania
podatkowego 2. Fakultatywne zawieszenie postępowania 3. Skutki prawne
zawieszenia postępowania podatkowego
IX. Charakter prawny decyzji i postanowienia organu podatkowego i jej
następstwa 1. Pojęcie oraz treść decyzji organu podatkowego. 2. Umorzenie
postępowania podatkowego 3. Obowiązek zachowania pisemnej formy decyzji 4.
Pojęcie oraz struktura postanowienia 5. Wygaśnięcie decyzji
X. Instytucja odwołania oraz instytucja zażalenia w postępowaniu podatkowym
1. Istota i charakter odwołania, treść i termin wniesienia 2. Postępowanie
odwoławcze, rozprawa 3. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym
4. Zażalenia XI. Wykonanie decyzji 1. Decyzje ostateczne 2. Decyzje
nieostateczne
XII. Postępowanie nadzwyczajne (nadzwyczajne środki zaskarżenia) 1. Pojęcie
postępowania nadzwyczajnego i jego rodzaje 2. Wznowienie postępowania
(przesłanki, organy, wstrzymanie wykonania decyzji) 3. Stwierdzenie
nieważności decyzji ostatecznej 4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej 5.
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji przez organ pierwszej instancji XIII.
Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary porządkowe i koszty postępowania
1.Odpowiedzialność odszkodowawcza 2. Kary porządkowe 3. Koszty
postępowania podatkowego
Razem
7
Metody dydaktyczne
M16.
M9.
M7.
M13.
Wykłady
Praca z podręcznikiem
Konsultacje
Studium przypadku
Strona 3/5
Liczba godzin
3
6
1
2
2
18
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
18
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
56
Opracowanie wyników
16
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
10
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
100
całego nakładu pracy studenta
4
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Ocena podsumowująca
P13. Test wielokrotnego wyboru
P1. Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Egzamin w postaci testu wielokrotnego wyboru. Pytania obejmują proporcjonalnie treści teoretyczne i normatywne. Ocena punktowa pytań uwzględniająca również cząstkowe poprawne odpowiedzi. Skala ocen dostosowana do ilości uzyskanych punktów z uwzględnieniem na określonych warunkach uczestnictwa w wykładach.
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na
Na
Na
Na
10
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
3.5
4
4.5
5
13 - 15 punktów z testu (w tym punkty preferencyjne w I terminie dodawane do
oceny pozytywnej)
16 - 18 (+j.w.)
19 - 22 (+j.w.)
23 - 26 (+j.w.)
27 - 30 (+j.w.)
Macierz realizacji przedmiotu
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01, K_W03,
K_W04, K_W05,
K_W06, K_W07,
K_W08, K_W09,
K_W10
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
W1, W2, W3, W4,
W5, W6, W7
M16, M9, M7
P13, P1
Strona 4/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MU1
MK1
MW2
11
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_U01, K_U05,
K_U06, K_U07,
K_U08, K_U11
K_K01, K_K02,
K_K04, K_K05,
K_K07, K_K08
K_W01, K_W03,
K_W05, K_W06,
K_W07, K_W08,
K_W09, K_W10,
K_W14
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
W1, W2, W3
M16, M9, M7
P13
W1, W2, W3
M16, M9, M7
P13
W1, W2, W3
M16, M9, M7
P13
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] R. Mastalski — Prawo podatkowe, Warszawa, 2014, C.H. Beck [8. wyd., Cz.II, R.III]
[2] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki — Ordynacja podatkowa - Komentarz 2012,
Wrocław, 2012, UNIMEX
[3] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.) — Prawo finansowe, Warszawa, 2013, LEX wolters Kluwer [2
wyd., Cz. III, R. VI]
[4] H. Dzwonkowski. — Prawo podatkowe, Warszawa, 2012, Skrypty Becka [2 wyd., R.VII]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
Z. Ofiarski — Ogólne prawo podatkowe, Warszawa, 2010, LexisNexis
J. Głuchowski, J. Patyk — Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa, 2011, LexisNexis
H. Dzwonkowski — Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa, 2012, C.H. Beck
S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczynski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek — Ordynacaja
podatkowa. Komentarz, Warszawa, 2015, Wolter Kluwer
Akty prawne:
[1] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. t.j.
Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.; Dział IV Postępowanie podatkowe
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
prof. nadzw. dr hab. Irena Czaja-Hliniak (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
dr hab. Irena Czaja-Hliniak (kontakt: [email protected])
Strona 5/5