Negocjacje - ogłoszenie - szafy ubraniowe dla Hi-Life

Komentarze

Transkrypt

Negocjacje - ogłoszenie - szafy ubraniowe dla Hi-Life
Nr sprawy : TT-15.1-74/11
DzierŜoniów, dnia 31.10.2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów
woj. dolnośląskie, powiat DzierŜoniów
tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05
[email protected], www.wik.dzierzoniow.pl
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Negocjacje.
III. PODSTAWA PRAWNA
„Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŜy rozumieć
tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją
lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością
związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w
DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów zwany dalej w treści
ogłoszenia „Regulaminem udzielania zamówień”, który dostępny jest na stronie internetowej
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”.
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
„Dostawa szaf ubraniowych do budynku socjalno-magazynowego
zlokalizowanego w DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa loco budynek socjalno-magazynowy
zlokalizowany na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego i Zielonej mebli socjalnych
dla pracowników tj. szaf ubraniowych bhp, nadstawek na szafy ubraniowe bhp oraz siedzisk
wolnostojących w następującym zakresie:
2.1. Szafy ubraniowe bhp bez dzielonej komory w wersji 2 segmentowej na cokole
(2 x 400mm) – 84 szt.
Specyfikacja:
- 2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa (bez dodatkowej przegrody w segmencie),
- wymiary szafy: 2x400mm tj. 800mm (szerokość), 490mm (głębokość) x 1800mm
(wysokość),
- konstrukcja spawana/zgrzewana,
- rodzaj materiału – blacha 0,8mm, cokolik (wieniec dolny) z blachy 1,0mm,
- malowanie wykonane farbą proszkową w kolorystyce wg palety RAL tj.:
korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035,
drzwi w kolorze niebieskim RAL 5012,
- osobne zamykanie drzwi (zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie),
- szerokość kaŜdego segmentu 400mm, wewnątrz kaŜdego segmentu 1 półka u góry, pod
półką drąŜek metalowy z 3 przesuwanymi haczykami, bez przegrody na odzieŜ, na drzwiach
Strona 2 z 5
otwory wentylacyjne, od strony zewnętrznej drzwi ramka z etykietą, a od strony wewnętrznej
haczyk na drzwiach.
2.2. Szafy ubraniowe bhp bez dzielonej komory w wersji 2 segmentowej na cokole
(2 x 300mm) – 86 szt.
Specyfikacja:
- 2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa (bez dodatkowej przegrody w segmencie),
- wymiary szafy: 2x300mm tj. 600mm (szerokość), 490mm (głębokość) x 1800mm
(wysokość),
- konstrukcja spawana/zgrzewana,
- rodzaj materiału – blacha 0,8mm, cokolik (wieniec dolny) z blachy 1,0mm,
- malowanie wykonane farbą proszkową w kolorystyce wg palety RAL tj.:
korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035,
drzwi w kolorze niebieskim RAL 5012,
- osobne zamykanie drzwi (zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie),
- szerokość kaŜdego segmentu 300mm, wewnątrz kaŜdego segmentu 1 półka u góry, pod
półką drąŜek metalowy z 3 przesuwanymi haczykami, bez przegrody na odzieŜ, na drzwiach
otwory wentylacyjne, od strony zewnętrznej drzwi ramka z etykietą, a od strony wewnętrznej
haczyk na drzwiach.
2.3. Nadstawki na szafy ubraniowe bhp bez dzielonej komory w wersji 2 segmentowej z
półką pośrodku (2 x 400mm) – 84 szt.
Specyfikacja:
- wymiary: 2x400mm tj. 800mm (szerokość), 490mm (głębokość) x 600mm (wysokość),
- konstrukcja spawana/zgrzewana,
- rodzaj materiału – blacha 0,8 mm,
- malowanie wykonane farbą proszkową w kolorystyce wg palety RAL tj.:
korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035,
drzwi w kolorze niebieskim RAL 5012,
- osobne zamykanie drzwi (zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie),
- szerokość kaŜdego segmentu 400mm, wewnątrz kaŜdego segmentu 1 półka zamontowana na
stałe, na drzwiach otwory wentylacyjne.
2.4. Siedziska do szaf ubraniowych – 42 szt. 800mm.
Specyfikacja:
- wymiary: 460mm (wysokość), 800mm (szerokość), 440mm (głębokość),
- nogi i rama wykonana z kształtowników zamkniętych w kolorze czarnym,
- siedzisko z 3 listew drewnianych, lakierowane lakierem bezbarwnym.
2.5. Siedziska do szaf ubraniowych – 43 szt. 600mm.
Specyfikacja:
- wymiary: 460mm (wysokość), 600mm (szerokość), 440mm (głębokość),
- nogi i rama wykonana z kształtowników zamkniętych w kolorze czarnym,
- siedzisko z 3 listew drewnianych, lakierowane lakierem bezbarwnym.
3. Wymagania odnośnie gwarancji:
Okres gwarancji na zaoferowane szafy, nadstawki i siedziska – min. 24 miesiące licząc od dnia
odbioru.
3. Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Strona 3 z 5
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŜenie wniosku z dokładnym opisem
zaproponowanych szafek (tj. opisanie materiału z jakiego będą wykonane ww. szafki,
wymiarów, technologii wykonania, zdjęcia, katalogi).
Spośród złoŜonych wniosków wybrane zostaną te w których przedmiot zamówienia
zaproponowany będzie z materiałów gwarantujących największą trwałość i estetykę
wykonania.
Wykonawcy zobowiązani będą na prośbę Zamawiającego do przywiezienia przykładowego
modelu zaproponowanych szafek.
Zamawiający zaprosi do negocjacji co najmniej 2 wykonawców i nie więcej niŜ 5
wykonawców, chyba Ŝe o zamówienie ubiega się tylko jeden wykonawca spośród tych
wykonawców, którzy złoŜyli wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach i spełniają
wymagania zamawiającego.
Zamawiający prowadzi negocjacje do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku
porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, rozwiązanie najbardziej
spełniające jego potrzeby. O zakończeniu negocjacji zamawiający niezwłocznie informuje
uczestniczących w nim wykonawców.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wnioski w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.,
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. Wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu – „Dostawa szaf ubraniowych do budynku socjalno-magazynowego
zlokalizowanego w DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej” naleŜy składać
w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie w terminie do
dnia 09.11.2011 r. do godz. 0930.
Strona 4 z 5
Załącznik Nr 1
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tel. …………………………
NIP………………………….
REGON ……………………
2. Przedmiot oferty :
„Dostawa szaf ubraniowych do budynku socjalno-magazynowego
zlokalizowanego w DzierŜoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej”.
3. Termin realizacji zamówienia ( nie dłuŜej jak 4 tygodnie licząc od dnia podpisania
umowy): ................................ .
4. Wykaz zrealizowanych zamówień o podobnym charakterze będącym przedmiotem
przetargu:
Lp.
Inwestor
Przedmiot zamówienia
Kontakt
1.
2.
3.
4.
5.
5. Określenie przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niŜej wymienione dokumenty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Strona 5 z 5
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................
(data, podpis)
/upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Podobne dokumenty