szkolny program profilaktyki i szkolny program wychowawczy

Komentarze

Transkrypt

szkolny program profilaktyki i szkolny program wychowawczy
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
1
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
▪ fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i
podejmowania zachowań prozdrowotnych;
▪ psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi
i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku
do
świata,
poczucia
siły,
chęci
do
życia
i witalności;
▪ społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w
życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy
wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania
ról społecznych;
▪ aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego
i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia
oraz poczucia sensu istnienia.
Głównym celem Szkolnego Programu
wszechstronny rozwój osobowości ucznia.







z
Wychowawczego
jest
zatem
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
współpracę z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i
zdrowego stylu życia;
kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do
jednych z najważniejszych wartości w życiu;
wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie
prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także
nauczycieli i rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz
nauczycielami;
doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych
relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy
z grupą uczniów;
wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub
opiekunów;
rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
Przy prowadzeniu działalności wychowawczej szkoła współpracuje
jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno -
2
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli,
podmiotami
realizującymi
świadczenia
zdrowotne
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
Policją, w szczególności przy opracowaniu diagnozy środowiska szkolnego i
lokalnego.
Efektem prowadzonej przez szkołę działalności wychowawczej jest
ukształtowanie absolwenta komunikatywnego, tolerancyjnego i otwartego wobec
drugiego człowieka, zmotywowanego do nauki i pracy zgodnie ze swoimi
możliwościami, kulturalnego, dbającego o schludny wygląd, prowadzącego zdrowy
i aktywny tryb życia, przygotowanego do założenia rodziny i troszczenia się o nią
oraz odpowiedzialnego za najbliższe środowisko.
W ramach wykształcenia u uczniów powyższych cech charakteru szkoła realizuje
następujące zadania:




1. W zakresie komunikatywności:
codzienne dbanie o poprawność w mówieniu i pisaniu,
prowadzenie warsztatów z komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz
warsztatów retorycznych,
konkursy, na przykład "O Rejskie Pióro",
kółka specjalistyczne, na przykład filmowe.
2. W zakresie podejmowania współpracy z innymi:
 organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,
 organizowanie szkolnej wigilii i innych uroczystości szkolnych,
 współpracę w ramach przygotowań do konkursów i olimpiad;
 przygotowywanie
i
uczestniczenie
w
wycieczkach
i wymianach zagranicznych,
 organizowanie szkolnej samorządności,
 organizowanie wyjść do kina, teatru, galerii,
 warsztaty taneczne.





szkolnych
3. W zakresie tolerancji i otwartości wobec innych:
działalność szkolnego wolontariatu,
organizowanie
imprez
świątecznych
dla
ludzi
i
dzieci
z niezamożnych rodzin,
wspieranie potrzebujących dzieci z różnych regionów świata,
prowadzenie programu adaptacyjnego dla obcokrajowców chcących uczyć się
w polskiej szkole,
prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
3






4. W zakresie motywacji do dalszej nauki i pracy:
zapoznanie uczniów z technikami uczenia się,
diagnozowanie
indywidualnych możliwości ucznia w
edukacyjnym,
zajęcia wyrównawcze dla uczniów dyslektycznych,
uczestnictwo uczniów w tworzeniu szkolnego systemu oceniania,
proorientacja zawodowa,
zapraszanie studentów z różnych państw, miast i uczelni,
warsztaty z zakresu autoprezentacji,
zajęcia z przedsiębiorczości.






5. W zakresie kultury:
uczenie sztuki dobrego zachowania,
codzienną dbałość o zwroty grzecznościowe,
dbałość o szacunek wobec innych,
walka z wulgaryzmami językowymi,
angażowanie uczniów w organizację uroczystości szkolnych,
uwrażliwianie na sztukę poprzez organizowanie zajęć z rysunku.








procesie
6. W zakresie zdrowego i aktywnego trybu życia:
organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, wyjazdów na basen
i narty,
prowadzenie badań bilansowych uczniów klas pierwszych gimnazjum
i liceum,
organizowanie i prowadzenie rozgrywek w ramach SIS, turniejów
sportowych, meczów towarzyskich,
przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych,
prowadzenie opieki pielęgniarskiej,
organizowanie warsztatów i konsultacji w ramach profilaktyki uzależnień.
7. W zakresie przygotowania do założenia rodziny:
 prowadzenie lekcji " Przygotowanie do życia w rodzinie";
 propagowanie
wartości
małżeństwa,
rodzicielstwa
w codziennej pracy szkoły.
i
rodziny
8. W zakresie odpowiedzialności za najbliższe środowisko:
 dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz szkoły,
 segregacja odpadów,
 dbanie o zabytkowy cmentarz usytuowany przy szkole – udział
w listopadowych kwestach w ramach Projektu „ Park Pamięci”
Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28. 08.2015 roku. uchwałą
RP nr
4
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
5
Działalność profilaktyczna w szkole jest prowadzona w oparciu o diagnozę
środowiska szkolnego i polega na:
 wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu
życiu oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
problemowych,
 wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu
narażeni na rozwój zachowań problemowych,
 wspieraniu uczniów, u których rozpoznano pierwsze symptomy używania
środków i substancji uzależniających lub występowania u nich innych
zachowań problemowych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia
lub choroby wymagające leczenia.
Działania profilaktyczne obejmują w szczególności:
 realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych i grupowych;
 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i
satysfakcji życiowej;
 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych
podejmowaniu innych zachowań problemowych;
 doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań
problemowych;
 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty,
działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych.
Przy prowadzeniu działalności profilaktycznej szkoła współpracuje
z
jednostkami
samorządu
terytorialnego,
poradniami
psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli,
podmiotami
realizującymi
świadczenia
zdrowotne
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
Policją, w szczególności przy opracowaniu wśród uczniów, rodziców lub
opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły diagnozy w
zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz
czynników ryzyka.
6
Głównym celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest ochrona ucznia
przed zakłóceniami w rozwoju osobowościowym.
Podstawę do podejmowania działań z zakresu profilaktyki stanowi
opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza. W oparciu o diagnozę,
nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły,
w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły, wybiera formę realizacji działalności profilaktycznej,
uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.
Przewidywane
profilaktycznej :






















efekty
prowadzonej
przez
szkołę
działalności
1. Uczeń współpracujący z innymi, który:
rozumie potrzeby własne i potrzeby innych,
potrafi budować relacje koleżeńskie i przyjacielskie,
pracuje wspólnie z innymi na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
unika ostrej rywalizacji szkodzącej współpracy,
chce i potrafi pomóc człowiekowi potrzebującemu,
potrafi z szacunkiem odnosić się do ludzi niepełnosprawnych,
chętnie współpracuje z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, narodów,
środowisk społecznych,
zna skutki przystąpienia do grup przestępczych i sekt.
Działania szkoły:
organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,
budowanie dobrej współpracy w klasach i zespołach ponad klasowych,
współpraca w ramach przygotowań do konkursów i olimpiad,
systematyczne wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad zdrowej
rywalizacji,
przygotowywanie i uczestniczenie w wymianach szkolnych,
prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób starszych i dzieci z
rodzin niezamożnych,
zorganizowanie działalności szkolnego wolontariatu,
koleżeńska opieka nad obcokrajowcami uczącymi się w naszej szkole,
wspieranie potrzebujących dzieci w różnych regionach świata,
przygotowanie propozycji tematów do zrealizowania na lekcji
wychowawczej.
2. Wychowanek samodzielny i aktywny, który:
buduje własną, indywidualną i unikalną osobowość,
podąża własną drogą rozwijając swoje zainteresowania i pasje,
jest zmotywowany do samodzielnej nauki i pracy,
jest odpowiedzialny za siebie i innych.
7
Działania szkoły:
 promowanie samodzielnego uczenia się,
 zachęcanie do rozwiązywania problemów bez instruktażu i nadzoru,
 tworzenie realnych warunków uczenia się i dostosowywanie ich do
właściwości psychofizycznych uczniów (respektowanie zaleceń lekarskich i
wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznych),
 organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym,
 udzielanie uczniom porad (pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele),
 organizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie
potrzebujących pomocy,
 organizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów wybitnie zdolnych,
 organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań,
 zachęcanie do udziału i pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.









3. Wychowanek szanujący zdrowie i unikający wypadków, który:
dba o kondycję fizyczną i psychiczną,
zna potrzeby organizmu na różnych etapach rozwoju,
aktywnie wypoczywa i umie gospodarować wolnym czasem,
zna zasady rywalizacji sportowej,
zna przyczyny i skutki zaburzeń łaknienia typu bulimia i anoreksja,
zna zagrożenia wypadkowością i potrafi ich unikać,
umie przeciwstawić się agresji,
potrafi przyjmować i dawać wsparcie społeczne,
potrafi właściwie korzystać z mediów.
Działania szkoły
 prowadzenie opieki pielęgniarskiej i pedagoga szkolnego,
 prowadzenie badań bilansowych uczniów klas I oraz III gimnazjum
i liceum,
 przygotowanie ucznia do treningu i rywalizacji sportowej poprzez udział w
zajęciach i imprezach szkolnych i poza szkolnych,
 stałe dyżury nauczycieli w czasie przerw,
 zapoznanie uczniów z przepisami BHP i regulaminami korzystania z
pracowni szkolnych i pomieszczeń sportowych,
 przygotowanie bezpiecznego miejsca wypoczynku uczniów na wolnym
powietrzu.
4. Wychowanek wolny od uzależnień, który:
 zna negatywne skutki i mechanizmy uzależnienia od nikotyny, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy,
 potrafi podejmować odpowiedzialne decyzje,
 umie obronić się przed naciskiem grupy, zna techniki asertywnego
zachowania,
8


zna osoby i instytucje udzielające pomocy osobom uzależnionym,
zna zagrożenia wynikające z nieumiejętnego i nieodpowiedzialnego
korzystania z Internetu,
Działania szkoły
 pomoc pedagoga szkolnego,
 propagowanie materiałów informacyjnych, filmowych, ulotek, plakatów,
 realizacja akcji profilaktycznych – szkolnych i pozaszkolnych,
 realizacja tematów lekcji wychowawczych dotyczących problematyki
uzależnień oraz wspierających właściwą samoocenę oraz kształtujących
postawę asertywną.
5. Wychowanek szanujący swoją seksualność i przygotowany do życia
w rodzinie, który:
 rozumie i szanuje swoją seksualność,
 traktuje życie człowieka jako najwyższą wartość i dar,
 jest przygotowany do wyboru partnera na całe życie,
 rozumie wartość rodziny jako środowiska najlepiej wychowującego dzieci,
 ma szacunek dla siebie i swojego ciała oraz uświadamia sobie konsekwencje
wczesnej inicjacji seksualnej,
Działania szkoły
 realizacja programu "Przygotowanie do życia w rodzinie",
 propagowanie
wartości
małżeństwa,
rodzicielstwa
w codziennej pracy z uczniem,
 propozycje tematów do realizacji na lekcji wychowawczej.
i
rodziny
Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28. 08.2015 roku uchwałą
nr …...........
9