UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
SUMA UBEZPIECZENIA 13’000 ZŁ
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ
W następstwie:
- nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego
- zawału serca
- krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia
- ataku epilepsji
- sepsy
Świadczenie wypłacane
dodatkowo poza
100% sumy ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego na
świadczeniem za śmierć
terenie placówki
ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Zwrot kosztów nabycia
Koszty nabycia przedmiotów przedmiotów
ortopedycznych i środków
ortopedycznych i środków
do 25% sumy ubezpieczenia
pomocniczych oraz koszty
pomocniczych oraz kosztów
odbudowy stomatologicznej
odbudowy stomatologicznej
zębów stałych
zębów stałych, poniesionych
na terytorium RP i za granicą
Zdiagnozowanie sepsy
Świadczenie z tytułu
jednorazowe świadczenie
zachorowania na sepsę
w wysokości 1000 zł
Spowodowany zawałem
serca, krwotokiem
śródczaszkowym lub
poważnym uszkodzeniem
Trwały uszczerbek na
ciała; wysokość świadczenia do 100% sumy
zdrowiu
ustalana na podstawie
ubezpieczenia
orzeczenia lub opinii
lekarskiej – stanowi taki
procent sumy ubezpieczenia,
w jakim ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku
- całkowita utrata wzroku
w obu oczach
- całkowita utrata mowy
- porażenie lub niedowład co
najmniej dwóch kończyn
100% sumy ubezpieczenia
poniżej 3 stopnia w skali
Lovetta
- śpiączka trwająca dłużej niż
Trwałe uszkodzenie ciała
30 dni
- całkowita utrata kończyny
górnej w obrębie barku lub
80% sumy ubezpieczenia
ramienia
- całkowita utrata kończyny
dolnej w obrębie stawu
biodrowego lub kości udowej 75% sumy ubezpieczenia
- całkowita utrata obu nerek
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ
- całkowita utrata kończyny
górnej w obrębie łokcia lub
przedramienia
- całkowita utrata kończyny
60% sumy ubezpieczenia
dolnej w obrębie stawu
kolanowego, podudzia lub
stawów skokowych
- całkowita utrata ręki
- całkowita utrata wzroku
w jednym oku
50% sumy ubezpieczenia
- całkowita utrata słuchu
w obu uszach
- całkowita utrata stopy
40% sumy ubezpieczenia
- całkowita utrata macicy
- całkowita utrata jednej
35% sumy ubezpieczenia
nerki
- całkowita utrata słuchu
30% sumy ubezpieczenia
w jednym uchu
- całkowita utrata kciuka
22% sumy ubezpieczenia
- całkowita utrata jajnika lub
jądra
Trwałe uszkodzenie ciała
- całkowita utrata śledziony
20% sumy ubezpieczenia
- całkowita utrata nosa
- całkowita utrata palucha
- całkowita utrata małżowiny 15% sumy ubezpieczenia
usznej
8% za każdy palec
- całkowita utrata palców
ręki: II, III, IV, V
- całkowita utrata palców
3% za każdy palec
stopy: II, III, IV, V
- w przypadku utraty do 9
2% za każdy utracony ząb
zębów stałych
- za wszystkie utracone zęby
stałe – w przypadku utraty
20% sumy ubezpieczenia
powyżej 9 zębów stałych
- złamania w obrębie
kręgosłupa – dotyczy
11% sumy ubezpieczenia za
trzonów i łuków kręgowych
(z wyłączeniem kości
każdy krąg
ogonowej)
- złamanie kości udowej
- niestabilne złamania
10% sumy ubezpieczenia
miednicy
- zwichnięcie stawu
biodrowego
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ
- złamania kości ramiennej
- zwichnięcie stawu
barkowego
7% sumy ubezpieczenia
- złamania w obrębie kości
podudzia (jednej lub obu)
- złamania kości sklepienia
i podstawy czaszki
- zwichnięcie w obrębie
stawu łokciowego
5% sumy ubezpieczenia
- zwichnięcie stawu
kolanowego (z wyłączeniem
zwichnięcia rzepki)
- złamania łopatki,
obojczyka, mostka – za
każdą kość
4,5% sumy ubezpieczenia
- stabilne złamania miednicy
- zwichnięcie w stawach
skokowych
- złamania w obrębie stopy
Trwałe uszkodzenie ciała
z wyłączeniem kości palców
- złamania rzepki
4 % sumy ubezpieczenia
- złamania w obrębie kości
przedramienia (jednej lub
obu)
- złamania kości
twarzoczaszki
- złamania kości ogonowej
3,5% sumy ubezpieczenia
- złamania w obrębie kości
ręki z wyłączeniem kości
3% sumy ubezpieczenia
palców
- złamania w obrębie kciuka
- zwichnięcie kciuka
- złamania w obrębie
kręgosłupa – dotyczy
wyrostków poprzecznych
i kolczastych kręgów – za
2,5% sumy ubezpieczenia
każdy krąg
- złamania w obrębie palucha
- złamania w obrębie kości
palców ręki: II, III, IV, V
- zwichnięcia stawów w
obrębie palców ręki: II, III,
2% sumy ubezpieczenia
IV, V
- złamania w obrębie kości
palców stopy: II, III, IV, V
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ
- złamanie zęba stałego –
w przypadku złamania do 9
0,5% sumy ubezpieczenia
zębów stałych
- za wszystkie złamane zęby
Trwałe uszkodzenie ciała
stałe – w przypadku złamania 5% sumy ubezpieczenia
powyżej 9 zębów stałych
- w przypadku operacyjnego
leczenia złamania lub
2% sumy ubezpieczenia
zwichnięcia dodatkowe
świadczenie w wysokości
- oparzenie II st. – powyżej
30% powierzchni ciała
- oparzenie III st. – powyżej
10% ciała
20% sumy ubezpieczenia
- oparzenie dróg
oddechowych leczone
w szpitalu
- oparzenie III st. – powyżej
5% do 10% powierzchni
10% sumy ubezpieczenia
ciała
- oparzenie II st. – powyżej
15% do 30% powierzchni
7% sumy ubezpieczenia
ciała
Oparzenia lub odmrożenia
- odmrożenie II st. albo
wyższego – więcej niż
jednego palca ręki lub palca
stopy oraz odmrożenie nosa
lub ucha
4% sumy ubezpieczenia
- oparzenie II st. – powyżej
1% do 15% powierzchni
ciała
- oparzenie III st. – do 5%
powierzchni ciała
- odmrożenie II st. albo
wyższego – jednego palca
ręki lub stopy
1,5% sumy ubezpieczenia
- oparzenie II st. – do 1%
powierzchni ciała
- 2 dni hospitalizacji
1% sumy ubezpieczenia
Wstrząśnienie lub
podejrzenie wstrząśnienia
- 3 dni hospitalizacji
2% sumy ubezpieczenia
mózgu
- 4 dni hospitalizacji
3% sumy ubezpieczenia
Pogryzienia, pokąsania,
- pogryzienie przez psa
ukąszenia (wymagające
- pokąsania przez inne
hospitalizacji)
zwierzęta
10% sumy ubezpieczenia
- ukąszenia przez owady
zatrucie gazami,
substancjami i produktami
chemicznymi, porażenie
5% sumy ubezpieczenia
prądem
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ
Brak trwałego uszczerbku na - następstwo urazów ciała
zdrowiu
z jednego nieszczęśliwego
wypadku lub zdarzenia
objętego umową
ubezpieczenia, które
wymagało interwencji
lekarskiej w placówce
medycznej, połączonej
z dalszym leczeniem
i wymagającej co najmniej
1 wizyty kontrolnej, a nie
zostało umieszczone w
tabelach, lub niedające się
zakwalifikować do definicji
poważnego uszkodzenia ciała
(nie dotyczy interwencji
stomatologicznej)
UBEZPIECZENIE DZIECI – ŚWIADCZENIA TYPU
ASSISTANCE (NA TERYTORIUM RP)
Pomoc medyczna
Pomoc rehabilitacyjna
i pielęgnacyjna
- wizyta lekarza w miejscu
pobytu ubezpieczonego
- wizyta ubezpieczonego
u lekarza w placówce
medycznej
- transport medyczny
- wizyta pielęgniarki
w miejscu pobytu
ubezpieczonego
- organizacja procesu
rehabilitacji
- dostawa drobnego sprzętu
rehabilitacyjnego lub
medycznego
- dostarczenie do miejsca
pobytu leków przepisanych
przez lekarza
- pomoc psychologa
Pomoc psychologa
- 3 dni hospitalizacji
- 4 dni hospitalizacji
łączna kwota 2000 zł na
każdy nieszczęśliwy
wypadek
do 500 zł na każdy wypadek
do 300 zł na każdy wypadek
do 1500 zł na każdy
wypadek
2 % sumy ubezpieczenia
3 % sumy ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017
UBEZPIECZENIE DZIECI – ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Zwrot kosztów leczenia
Dieta szpitalna
Jednorazowe świadczenia
Śmierć przedstawiciela
ustawowego lub osoby, która
ma na utrzymaniu dziecko
- poniesionych w związku
z nieszczęśliwym
wypadkiem lub zdarzeniem
objętym ochroną na
terytorium kraju i za granicą
do wysokości 20 % sumy
w ramach kosztów leczenia
- odpowiedzialność za koszty ubezpieczenia
rehabilitacji poniesione w
okresie 6 miesięcy od dnia
nieszczęśliwego wypadku
lub zdarzenia objętego
ochroną
- pobyt w szpitalu w związku
z nieszczęśliwym
wypadkiem lub zdarzeniem
w wysokości 0,2 % sumy
objętym ochroną, wypłacana
ubezpieczenia za dzień
od 2 dnia pobytu
pobytu w szpitalu
maksymalnie przez okres 90
dni z tytułu nieszczęśliwego
wypadku lub zdarzenia
objętego ochroną.
Klauzula specjalna –
rozszerzenie o wszystkie
choroby (nie tylko
związane z nieszczęśliwym
wypadkiem)
- w przypadku zgonu
ubezpieczonego
spowodowanego
w wysokości do 1000 zł
nowotworem złośliwym
(za każde świadczenie)
- w przypadku zgonu dz. z
powodu wrodzonej wady
serca
- w przypadku amputacji
kończyny lub części
kończyny spowodowanej
nowotworem złośliwym
- śmierć w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
w wysokości do 1000 zł

Podobne dokumenty