Pierwsze Wici

Komentarze

Transkrypt

Pierwsze Wici
BÓG
KRÓL
W I A R A
MIŁOŚĆ
T R A D Y C J A
HONOR
S Z L A C H E T N O Ś Ć
OJCZYZNA
W O L N O Ś Ć
UNIWERSAŁ
Króla Polski
Króla Polski Wojciecha Edwarda
zwołujący Posłów Ziemskich
na
Sejmik Generalny Pomorza (Wenedyjski, Kaszubski)
Królestwa Polskiego Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
w Roku Pańskim A.D. 2017
7 luty A.D. 2017
II
M
y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla
– Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów,
Lechitów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski,
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois,
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć,
niniejszym Uniwersałem rozsyłamy
Pierwsze Wici
wzywając Was szlachetni Polacy - Posłowie Ziemscy Korony Królestwa
Polskiego, na Sejmik Generalny Królestwa Polskiego pod węzłem
Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego A.D. 2016,
poświęcony przede wszystkim sprawom Ziemi Pomorskiej (Wenedyjskiej,
Kaszubskiej) Królestwa Polskiego, sprawom szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, sprawom wolności w tym szczególnie wolności
ekonomicznej, sprawom prawa własności, sprawom budowy polskiej,
prawdziwej królewskiej samorządności w postaci Sejmików Ziemskich
różnego szczebla oraz Sejmików Grodzkich i Gminnych, sprawom Sejmu
Walnego, jak również omówienie sprawy koronacji Króla – Elekta.
Sejmik Generalny Pomorza (Wenedyjski, Kaszubski), obejmuje Ziemie
Sejmikowe Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych:
 Nr 25 Ziemi Gdańsko-Kwidzyńskiej.
 Nr 26 Ziemi Słupsko-Wejherowskiej.
 Nr 34 Ziemi Warmińskiej.
 Nr 40 Ziemi Koszalińsko-Sławieńskiej.
 Nr 41 Ziemi Wolińsko-Szczecińskiej.
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny
III
Sejmik Generalny Pomorza (Wenedyjski, Kaszubski) odbędzie się:
25 lutego A.D. 2017
w Wejherowie
od godz. 12’00 do godz. 20’00
Przypominamy, że Marszałkiem tego Sejmiku jest Wielmożny Cezary
Mariusz Tousty, a V-ce Marszałkami są: Wielmożny Jarosław Kierznikowicz
oraz Wielmożny Marian Redes.
Z racji miejsca obrad Sejmiku Generalnego, tj. Wejherowa, sugerujemy aby
obrady Sejmiku prowadził Gospodarz Miejsca czyli Wielmożny Jarosław
Kierznikowicz.
Niniejsze Wici zwołujące Sejmik Generalny Pomorza zwołują
jednocześnie Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne, Grodzkie lub Gminne
przedsejmikowe.
Akurat zbliża się data obligatoryjnych Sejmików Ziemskich relacyjnych w
dniu 14 lutego A.D. 2017.
Dobrze jest się spotkać na Sejmiku przedsejmikowym wyższego
szczebla tj. Na Sejmiku Prowincjonalnym przed Sejmikiem Generalnym w
ramach danej Ziemi, by wypracować stanowisko ziemskie danej
Prowincji.
W obecnym stanie organizacji życia sejmikowego takie Sejmiki Ziemskie,
Gdodzkie,
Gminne
lub
Wiece
Wiejskie
(Zebrania
Wiejskie)
przedsejmikowe nie są obowiązkowe.
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny
IV
INFORMACJE DODATKOWE
Jest Nasza zgoda, aby każdy Mieszkaniec danej Ziemi, którą ogarnia Sejmik
Generalny Pomorza mógł przyjechać na Sejmik Generalny bez zgody Sejmiku
Ziemskiego Prowincjonalnego z zastrzeżeniem, że Posłowie Ziemscy wybrani na
Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym mają pierwszeństwo w zasiadaniu w ławach
poselskich.
Zgoda Nasza umożliwia przyjechanie osób z Ziem, gdzie nie ma jeszcze powołanych
Sejmików Ziemskich lub w sytuacji, gdy ktoś nie mógł brać udziału w Sejmiku
Ziemskim Prowincjonalnym lub gdy taki się nie odbył, a dana osoba chce
uczestniczyć w Sejmiku Generalnym.
Każda Prowincja Sejmikowa ma do obsadzenia do 15 miejsc na Sejmiku Generalnym
włączając w to Marszałka danego Sejmiku Prowincjonalnego. W tym konkretnym
przypadku jest 5 Prowincji Sejmikowych, czyli Sejmik Generalny Pomorza składa się
z 75 Posłów Ziemskich.
Głosowanie odbywa się Ziemiami – Prowincjami, zwykłą większością.
W przypadku równiej ilości głosów ziemskich decyzję ostateczną podejmuje
Marszałek obrad.
NOTA INFORMACYJNA
Wnioski, co do proponowanego Porządku Obrad oraz Wnioski ziemskie zgłaszane do
Porządku Obrad, jak również zgłaszanie Kandydatów na Urzędy i do nobilitacji
można składać poprzez e-mail [email protected] przed Sesją Sejmiku
Generalnego aby mogły się znaleźć w kolejnych Wiciach. Wnioski mogą składać
przede wszystkim Marszałkowie Ziemscy lub Grodzcy, najlepiej po odbytym Sejmiku
przedsejmikowym. Wnioski, co do Porządku Obrad można również zgłaszać podczas
danej Sesji Sejmiku Generalnego, pod warunkiem ich przyjęcia jednogłośnie.
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny
V
REGULAMIN UCZESTNICTWA
W SEJMIKU GENERALNYM
Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Sejmiku Generalnym będzie:
1. Domniemanie, że Poseł jest osobą ochrzczoną - domniemanie przynależności
Posła Ziemskiego do wspólnoty religijnej kościoła rzymsko-katolickiego lub
prawosławnego.
2. Nie życzymy sobie na Sejmiku Generalnym „Świadków Jehowy”, wyznawców
Islamu, wyznawców Judaizmu, etc.
3. Ateiści, bezwyznaniowcy mają prawo uczestniczyć w Sejmiku Generalnym ale
bez kontestowania większości chrześcijańskiej i bez domagania się szczególnych
przywilejów dla ateistów.
4. Domniemanie braku przynależności Posła Ziemskiego do masonerii pod rygorem
infamii.
5. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Żydem od co najmniej 4 pokoleń i nie ma
ścisłych związków z Żydami.
6. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Chazarem od co najmniej 4 pokoleń i nie
ma ścisłych związków z Chazarami.
7. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest ideologiem faszyzmu, komunizmu,
banderyzmu.
8. Domniemanie, że Poseł Ziemski jest narodowości polskiej i ma obywatelstwo
polskie. Poseł Ziemski ma obowiązek w fazie rejestracji ujawnić inne
obywatelstwa pod rygorem infamii.
9. Domniemanie, że Poseł Ziemski reprezentuje właściwą Ziemię lub Gminę pod
rygorem infamii.
10. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie był tajnym lub jawnym współpracownikiem
służb PRL, nie jest tajnym współpracownikiem służb III RP ani służb państw
trzecich, pod rygorem infamii.
11. Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu.
12. Członkowie partii politycznych nie mogą reprezentować żadnej Ziemi lub Gminy
(zdecydowali się reprezentować partię) ale mogą uczestniczyć w Sejmiku
Generalnym jako reprezentanci partii politycznej z wolnym głosem.
13. Domniemanie zgody każdego uczestnika Sejmiku Generalnego na publiczną
publikację wizerunku i zgodę na brak ochrony praw autorskich wolnej wypowiedzi
oraz referatów.
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny
VI
AKREDYTACJA MEDIÓW
1. Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady audio i/lub wideo są
zobowiązane AKREDYTOWAĆ się podając Organizatorowi dane osobowe lub
nazwę organizacji oraz zapoznając się z REGULAMINEM tj. z zasadami
rejestracji obrad i z respektowaniem danych osobowych oraz poszanowaniem
tytulatury osób występujących na obradach.
2. Generalnie chodzi o nie wyrywanie słów z kontekstu w złych zamiarach.
3. Organizator może odmówić akredytacji bez podawania powodu.
MIR SEJMIKOWY
1. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na obrady Sejmiku
Generalnego dowolnej osoby, mogącej zakłócić obrady Sejmiku Generalnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia osoby mogącej zakłócić
obrady Sejmiku Generalnego lub osoby zakłócającej obrady Sejmiku
Generalnego.
3. Osoba mogąca zakłócić obrady Sejmiku Generalnego lub zakłócająca obrady
będzie proszona przez Marszałka lub Organizatora o dobrowolne opuszczenia
Sali Obrad Sejmiku Generalnego, a jeśli się nie podporządkuje Decyzji
Marszałka lub Organizatora może być wyprowadzona przez służby
porządkowe lub przez wezwaną Policję.
ORGANIZATOREM
Obrad Sejmików Generalnych
jest:
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”
www.quomodo.org.pl
Dano w Myszkowie, dnia 7 lutego A.D. 2017, na Ziemi Korony Polskiej.
W pierwszym roku Naszego panowania.
Wojciech Edward Rex Poloniae
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny
VII
Uniwersał Pierwszych Wici na Sejmik Generalny Pomorza 25 lutego A.D. 2017
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: [email protected]
Sejmik Generalny