Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: RA-TL-Z-08/2014
załącznik nr 1.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu instalacyjnego wraz z licencją typu
sieciowego zintegrowanej aplikacji zawierającej edytor schematu, symulator obwodów,
edytor PCB, edytor CAM oraz inne moduły, pozwalająca na tworzenie projektów PCB,
projektów FPGA, projektów wbudowanych i projektów skryptowych oraz zarządzanie
dokumentacją projektową tzn., oprogramowanie musi pozwalać na realizację
profesjonalnych projektów urządzeń elektronicznych z wielowarstwowymi płytkami
drukowanymi, z użyciem układów logiki programowalnej. Narzędzie musi umożliwiać
przeprowadzenie pełnego procesu projektowego danego urządzenia, łącznie z
tworzeniem i korzystaniem z repozytoriów, konstruowaniem własnych układów
logicznych oraz opracowaniem dokumentacji produktu.
2. Oprogramowanie musi posiadać możliwość importu plików projektowych i bibliotek
Protel 99SE (*.ddb), Allegro PCB (*.brd i *.alg), CADSTAR (*.csa, *.cpa, *.lib),
CircuitMaker 2000 (*.ckt, *.lib), DxDesigner, Orcad (*.dbc, *.dsn, *.max, *.olb, *.llb),
PADS (*.asc, *.d, *.txt), P-CAD (*.sch, *.pcb, *.lia, *.lib).
3. Oprogramowanie musi posiadać możliwość zapisu plików w formacie oprogramowania
posiadanego przez Zamawiającego: Protel 99 (*.sch, *.pcb) i Altium Designer (*.schdoc,
*.pcbdoc).
4. Oprogramowanie musi posiadać możliwość:
1) obsługi bibliotek zintegrowanych oraz bazodanowych,
2) obsługi bezpośredniego połączenia do bazy danych dostawców komponentów,
3) wbudowanej kontrola wersji SVN oraz zarządzanie dokumentacją projektową,
4) interfejs do firmowej bazy danych (np. ODBC) oraz serwerów klasy Altium Vault lub
równoważnych,
5) edytor PCB sterowany regułami,
6) obsługi fontów True Type na PCB,
7) wstawiania kodów paskowych na PCB,
8) wsparcia dla elementów dotykowych, biblioteki do schematu i PCB,
9) pracy z PCB w trybie 3D z detekcją kolizji pomiędzy elementami,
5. Import oraz eksport modeli 3D elementów, eksport modelu 3D PCB w formacie STEP.
6. Wbudowany moduł CAM oferujący możliwości weryfikacji i edycji plików CAM.
7. Generacja danych wyjściowych CAM w formacie Gerber, NC Drill, ODB++.
8. Wbudowany system analizy obwodów kompatybilny ze SPICE
Strona 1 z 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013
Tytuł Projektu: „Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu II – Działanie 2.4 ”Transfer badań, nowoczesnych technologii i
innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”.
Znak sprawy: RA-TL-Z-08/2014
załącznik nr 1.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2
9. Wbudowany analizator integralności sygnałów
10. Obsługa wariantów montażowych z wizualizacją wariantów na schemacie, PCB i
wydrukach.
11. Obsługa interaktywnego prowadzenia ścieżek na PCB (tryby przepychania, otaczania,
automatycznego kończenia ścieżki, zarówno dla pojedynczych połączeń i magistral).
12. Obsługa par różnicowych, prowadzenie ścieżek z kontrolą impedancji falowej,
wyrównywanie długości połączeń.
13. Wbudowany autorouter topologiczny z obsługa reguł projektowych z edytora PCB.
14. Obsługa płyt uruchomieniowych NanoBoard i innych układów poprzez JTAG.
15. Wbudowane narzędzia do projektowania systemów na FPGA.
16. Subskrypcja oprogramowania na minimum 9 miesięcy.
17. Oprogramowanie musi zostać dostarczone na nośniku DVD wraz z drukowanym
podręcznikiem, z gwarancją na nośnik 12 miesięcy.
Strona 2 z 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013
Tytuł Projektu: „Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu II – Działanie 2.4 ”Transfer badań, nowoczesnych technologii i
innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”.