Komunikat Kultura Muzyka Edukacja Bielsko

Komentarze

Transkrypt

Komunikat Kultura Muzyka Edukacja Bielsko
Stowarzyszenie Muzykoterapeutów
Polskich
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Katedra Pedagogiki
Bielsko-Biała
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie
Instytut Nauk o Edukacji
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Uniwersytet Zielonogórski
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
Ostravská Univerzita v Ostravě
Filozofická Fakulta
Katedra Slavistiky
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Oddział Terenowy w Bielsku-Białej
Kultura
Muzyka
Edukacja
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
Wrocław
Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich
Wrocław
Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
I I O GÓ L NO PO L SK I EJ K ON F E R E N CJ I NA U K OW EJ
z cyklu
KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA
na temat
EDUKACYJNE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA ŚWIATA SZTUKI
termin: 21 listopada 2016 roku
miejsce obrad: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (budynek L)
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Przewodniczące Komitetu Naukowego:
prof. zw. dr hab. Irena Adamek - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska - Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz - Uniwersytet Wrocławski
prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. dr hab. Iwona Kowalkowska – Akademia Muzyczna w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. kwal. I i II st. Piotr Kusiewicz - Akademia Muzyczna w Gdańsku
prof. zw. kwal. I i II st. Eugeniusz Sąsiadek - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Ewa Szatan - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas – Politechnika Śląska w Zabrzu
dr hab. prof. AM Jan Borowski - Akademia Muzyczna w Poznaniu
Doc PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. - Uniwersytet w Ostrawie
Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. - Uniwersytet w Ostrawie
dr hab. Prof. ATH Andrzej Gofron - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. prof. UAM Jan Grzesiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr hab. prof. PWST Izabela Jeżowska - PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu
dr hab. prof. UZ Lidia Kataryńczuk-Mania – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
dr hab. prof. AM Krystyna Krzyżanowska-Łoboda - Akademia Muzyczna w Katowicach
dr hab. prof. PAN Anna W. Lipowicz- Politechnika Wrocławska
dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. AM Andrzej Ogórkiewicz - Akademia Muzyczna w Poznaniu
dr hab. Barbara Pazur – Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie
Doc. PaedDr. Jana Raclavska, Ph.D. - Uniwersytet w Ostrawie
dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. prof. ATH Sławomir Sztobryn – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. prof. UKW Elżbieta Szubertowska- UKW w Bydgoszczy
dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UMCS Agnieszka Weiner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr hab. prof. ATH Ernest Zawada - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Ewa Kochanowska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Ewa Kumik - Akademia Muzyczna w Łodzi
dr Romualda Ławrowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Rafał Majzner - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ZAŁOŻENIA I CELE KONFERENCJI
Sztuka
stanowi
przestrzeń
nabywania
przez
człowieka
bogatych
i zróżnicowanych doświadczeń przeżytych i zapośredniczonych. Spełnia rozmaite
funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak to nie one
stanowią o istocie sztuki. Obcowanie ze sztuką jest nie tylko środkiem poznawania
świata, lecz także stymulatorem zaspokojenia szczególnie istotnej dla człowieka
potrzeby doznawania przeżyć przez różne formy wychowania estetycznego. Fakt
wielorakiego oddziaływania sztuki na rozwój i funkcjonowanie człowieka we
wszystkich sferach życia zachęcił organizatorów konferencji do podjęcia naukowego
namysłu nad jej wpływem i jej powiązaniami z różnymi obszarami i dziedzinami
nauki, zwłaszcza z edukacją. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób
zajmujących się teorią i praktycznymi rozwiązaniami związanymi z doświadczaniem
sztuki przez człowieka, a zwłaszcza do tych, dla których kluczową rolę w edukacji
pełni rozwijanie potencjału osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę.
PROPONUJEMY DYSKUSJĘ W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH PROBLEMOWYCH:
1. Doświadczanie świata sztuki w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym,
socjologicznym itd.
2. Sztuka w edukacji – edukacja przez muzykę, plastykę, teatr, literaturę, taniec itd.
3. Percepcja sztuki jako wyzwanie edukacyjne
4. Twórczość (w) edukacji artystycznej
5. Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz resocjalizacji
osób niedostosowanych społecznie
6. Instytucjonalne i nieformalne doświadczanie świata sztuki
7. Profilaktyka – diagnoza – terapia a doświadczanie świata sztuki
Mamy nadzieję, że spotkanie uczestników konferencji będzie stanowiło forum
wymiany doświadczeń między twórcami, artystami a nauczycielami, którzy współtworzą
przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w ośrodkach akademickich, w instytucjach
oświatowych, placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz w instytucjach
kultury.
PROGRAM KONFERENCJI:
9.00-10.00 rejestracja uczestników
10.00-10.15 otwarcie konferencji
10.15-11.30 sesja plenarna
11.30-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.00 sesja plenarna
13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00-16.30 obrady w sekcjach/warsztaty
17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji
MIEJSCE KONFERENCJI:
Konferencja odbędzie się budynku głównym (budynek L) Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku Białej , ul. Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała
WARUNKI UCZESTNICTWA I OPŁATA KONFERENCYJNA:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz
wniesienie opłaty konferencyjnej.
KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać drogą mailową do dnia 30 września 2016 r. na
adres: dr Ewa Kochanowska
[email protected]
tel. 536-524-259
OPŁATĘ w wysokości 290 zł (obejmującą udział w konferencji, przerwy kawowe,
obiad, publikację tekstu w recenzowanej monografii) należy wpłacić najpóźniej
do dnia 15 października 2016 roku. Szczegóły zostaną podane w komunikacie nr
2, po otrzymaniu karty zgłoszenia.
NOCLEG: osoby, które będą chciały skorzystać z noclegu mogą zarezerwować go
w hotelach zgodnie z załącznikiem 1.
PUBLIKACJA:
Zbiorowa monografia zostanie przygotowana i wydana po konferencji.
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
Teksty należy przygotować wg określonych zasad (w załączeniu). Artykuły należy
złożyć w wersji drukowanej w dniu konferencji oraz przesłać drogą elektroniczną
(opisane - imię i nazwisko, telefon i mail). Objętość tekstu ze streszczeniami
i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz bibliografią nie może
przekraczać 12 stron.
Komitet Organizacyjny:
przewodniczący: dr Ewa Kochanowska
dr Rafał Majzner
sekretarze konferencji: dr Monika Miczka-Pajestka
dr Justyna Modrzejewska
dr Agnieszka Przybyła-Dumin
mgr Dominika Machnio
dr Ewa Kochanowska
KONTAKT:
[email protected] tel. 536-524-259