Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 024/15 _wersja PDF

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 024/15 _wersja PDF
MR – AG – ZO – 024/ 15
Stalowa Wola, dnia 19.05.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Usługa konserwacji muzealium Działu Etnografii Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
I.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Elżbieta Skromak, tel. 15 844 85 56 w. 15, w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: [email protected]
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie konserwacji muzealium z Działu
Etnograficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską zgodnie z poniższą
specyfikacją. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie konserwacji sztandaru dwustronnego /sygn. MRS/EP/144/, na tkaninie pojedynczej, XIX w.
materiał: adamaszek, taśma i frędzle, kółka metalowe, płótno, warstwa malarska, wymiary wys. 191 cm
(wysokość) z frędzlami, szer. 127 cm (z frędzlami), wymiary powierzchni malowanej (z taśma metalową)
wysokość 66 cm, szer. 52,5 cm.
W zależności od cech eksponatu należy wykonać następujące zabiegi:
a) odczyszczenia,
b) odrdzewienia,
c) zabezpieczenia,
d) dezynsekcji,
e) wzmocnienia tkaniny, naprawa przedartej tkaniny, uzupełnienie ubytków w tkaninie i frędzlach
f) odświeżenia,
g) wiernej rekonstrukcji powierzchni malarskiej,
h) inne konieczne do wykonania.
W ramach zamówienia należy uwzględnić transport oraz retransport eksponatu do Muzeum (w tym
zabezpieczenie na czas transportów),
W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację konserwatorską przed i po pracach,
Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac
wymienione w zakresie zamówienia,
Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów
i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług,
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową,
Termin wykonania kompletnej konserwacji upływa z dniem 12 sierpnia 2015.
INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)
posiadania wiedzy i doświadczenia
tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych – wykonali, co najmniej: 3 usług odpowiadających swoim zakresem
Strona 1 z 8
przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na konserwacji tkanin, malarstwa z Działu
Etnografii lub Działu Historii, oraz sztandaru - wykonanych dla muzeów lub galerii sztuki.
Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Oferenci powinni załączyć dokumenty potwierdzające,
że usługi konserwacji muzealiów zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru).
b)
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia,
niezbędnym do jego realizacji.
Na potwierdzenie posiadanej wiedzy oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Oferenci
powinni załączyć:

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
2. Zamawiający wymaga, by osoba, która będzie realizowała zamówienie miała ukończone wyższe studia
magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji eksponatów muzealnych lub posiadała stosowne uprawnienia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987, z późn. zm.
3. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie
przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
V.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania
Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca
akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania
zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym
z Zamawiającym miejscu i terminie,
Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy
i doświadczenia, wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane
w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.:
poświadczenia, referencje, protokoły odbioru).
b)
c)
VI.
TERMINY REALIZACJI
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 12 sierpnia 2015.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz może
być wypełniony ręcznie).
b) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia.
c) Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14.
2. Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
3. Termin składania ofert: do 12 czerwca 2015 r., godz. 12:00.
Strona 2 z 8
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2015 r., o godz. 12:15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 7 (I piętro). Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami
Opis kryterium
Znaczenie kryterium
[%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena całości przedmiotu
zamówienia
90
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej
wraz z podatkiem VAT
Doświadczenie Oferenta
 90 [pkt]
Najwyższą ilość punktów (10) otrzyma Oferent,
który udokumentuje wykonanie największej
ilości usług konserwacji sztandarów.
10
Pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio
pomniejszoną liczbę punktów wyliczoną w
następujący sposób: Bn = Dr /Dmax x 10
2. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
6. Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
8. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego
z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX.
ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Doświadczenie zawodowe Oferenta
Fotografie sztandaru _plik skompresowany
Zatwierdzam
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli
Strona 3 z 8
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
W związku z ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym o nr sprawy MR-AG-ZO-024/15 z dnia 19.05.2015 r. na zadanie
pn.: Usługa konserwacji muzealium z Działu Etnografii Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz
z dokumentacją konserwatorską, składamy ofertę na wykonanie zamówienia.:
1.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………................................................................
2.
Realizację całości zamówienia wykonam/y za cenę:
(netto) …………………………................................... + ……..% VAT w kwocie …………………………
tj. łącznie cena (brutto): ........................................................................................................
(słownie …........................................……................................................................................)
3. Oświadczam/y, że:
a) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym.
c) Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.
d) Akceptujemy termin wykonania zamówienia: max do 12 sierpnia 2015 r.
miejsce i data _____________________
____________________________
(podpis)
Strona 4 z 8
Załącznik Nr 2
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ......
Zawarta w dniu ................... w Stalowej Woli pomiędzy:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-209-25-29, wpisane do
Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, reprezentowane przez:
Lucynę Mizerę – Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zwaną dalej Zamawiającym,
a: …………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
o treści następującej:
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w procedurze zapytania ofertowego o nr sprawy MR
- AG - ZO – 024/15 ogłoszonego w dniu 19.05.2015 r., dotyczącego zadania pn.: Usługa konserwacji muzealium z
Działu Etnografii Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską, została zawarta
umowa następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
§1
Przedmiot umowy
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać konserwację sztandaru dwustronnego /sygn.
MRS/EP/144/, na tkaninie pojedynczej, XIX w. materiał: adamaszek, taśma i frędzle, kółka metalowe, płótno,
warstwa malarska, wymiary wys. 191 cm (wysokość) z frędzlami, szer. 127 cm (z frędzlami), wymiary
powierzchni malowanej (z taśma metalową) wysokość 66 cm, szer. 52,5 cm.
W zależności od cech eksponatu należy wykonać następujące zabiegi:
a) odczyszczenia,
b) odrdzewienia,
c) zabezpieczenia,
d) dezynsekcji,
e) wzmocnienia tkaniny, naprawa przedartej tkaniny, uzupełnienie ubytków w tkaninie i frędzlach
f) odświeżenia,
g) wiernej rekonstrukcji powierzchni malarskiej,
h) inne konieczne do wykonania.
W ramach zamówienia należy uwzględnić transport oraz retransport eksponatu do Muzeum (w tym
zabezpieczenie na czas transportów),
W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację konserwatorską przed i po pracach,
Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac
wymienione w zakresie zamówienia,
Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów
i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług,
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową,
Termin wykonania kompletnej konserwacji upływa z dniem 12 sierpnia 2015.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatu objętego niniejszą umową.
§2
Wynagrodzenie. Zasady rozliczeń
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
……………….. zł (netto) + należny podatek VAT
tj.: łącznie: ………………… zł (brutto), (słownie: …………………………………………………………………………….).
2. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie rachunku
wystawionego przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego
stwierdzającego wykonanie usługi w sposób zgodny z zamówieniem, bez wad i usterek. Rachunek może być
wystawiony nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru.
3. Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia przedmiotu umowy.
Podstawę do wypłacenia części wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania przedmiotu zamówienia stanowi
podpisany przez Zamawiającego protokół częściowego odbioru usługi.
Strona 5 z 8
4. Wszelkie zapłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wykonawcę na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości ustawowej.
§3
Termin wykonania
Termin wykonania zamówienia wynosi: max do 12 sierpnia 2015 r.
§4
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu lub należytym wykonaniu
wszelkich zobowiązań umownych w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku powstania szkody, której wartość przekracza wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony umowy ustalają, że naliczone przez Zamawiającego kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą
potrącone przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej Strony skutkuje
obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 25% kwoty określonej w §2 umowy przez Stronę odstępującą.
§5
Gwarancja i Rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji za wady fizyczne na wykonane roboty na okres 5
lat licząc od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobów
i materiałów.
3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru prac.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie wady lub wykonać
przedmiot umowy lub dotkniętą wadą jego część od nowa w przypadku kiedy samo usunięcie wady nie
umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania usług objętych niniejszą umową na którąkolwiek z ich części
o więcej niż 3 dni lub nienależytego wykonania prac lub powstania szkód w toku wykonywania zlecenia,
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze stanem eksponatów
Zamawiającego, zakresem prac objętych niniejszą umową oraz określonymi w umowie zasadami rozliczeń prac
objętych niniejszą umową.
3. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo
i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden
pozostaje u Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca
__________________
_________________
Strona 6 z 8
Załącznik nr 3
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa i Adres Firmy ..........................................................................................................
Numer telefonu ............................................... Nr faksu ....................................................
RODZAJ
USŁUGI
DATA
WYKONANIA
MIEJSCE
WYKONANIA
(dane Inwestora)
WARTOŚĆ
NETTO/BRUTTO
Wykaz co najmniej: 3 usług polegających na konserwacji tkanin, malarstwa z Działu Etnografii lub
Działu Historii, oraz sztandaru - wykonanych dla muzeów lub galerii sztuki. Na potwierdzenie
posiadanego doświadczenia Oferenci powinni załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi konserwacji muzealiów
zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru).
___________________ dnia ________________
___________________________________
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
Strona 7 z 8
Załącznik nr 4
WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia,
Lp.
Imię i Nazwisko
___________________ dnia ________________
Wykształcenie
Doświadczenie
(liczone w latach)
___________________________________
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
Strona 8 z 8