DOCHODY

Komentarze

Transkrypt

DOCHODY
Zał. Nr 1 do Uchwały RadyGminy
Nr XLII/178/2010
z dnia 20 maja 2010r
DOCHODY
Nazwa
Plan z
Zwiększenie Zmniejszenie
Uchwały RG
Dz.
Rozdz.
§
010
01095
2010
700
70095
710
75011
758
75814
Dotacja celowa –zwrot podatku
akcywowego w cenie paliwa
X
wykorzystanego do produkcji rolnej
6208 Dotacja rozwojowa
2.183.876,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na zad.realiz. przez gm. na
X
2020
podst.porozumień
z
org.
adm.rządowej
X
0970 Wpływy z różnych dochodów
801
80101
2030
801
80195
2007
801
80195
2009
852
85295
2030
X
X
X
.Dot.cel. otrzym z budż.państ. na realiz.
własnych zadań gminy.
Dotacje celowew ramach programów fin.
z udziałem środków europejskich.
Dotacje celowe z budzetu państwa
X
X
1.285.917,00
1.330,00
6.000,00
X
53.941,00
X
9.519,00
2.423.146,00
X
58 946,34
X
Dot.cel. otrzym z budż.państ. na realiz.
239 270,00
własnych zadań gminy.
OGÓŁEM
503.095,97
Plan po
zmianach
503.095,97
897.959,00
1.330,00
58 946,34
X
X
6.000,00
53.941,00
9.519,00
39 663,00
X
672.495,31
1.285.917,00
278 933,00
1.809.724,31
zał . Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr XLII/178/2010
z dnia 20 maja 2010 r.
WYDATKI
Nazwa
Plan z
UchwałyRG
Składki na ubezpieczenia społeczne
X
Dz. Rozdz. §
010 01095 4110
010 01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
010 01095 4300 Zakup usług pozostałych
010 01095 4430 Różne opłaty i składki
Budowa kanalizacji sanitarnej B-ny Rodele z budową sieci
wodociągowej
Budowa kanalizacji sanitarnej B-ny, Rodele z bud. sieci
700 70095 6059
wodociągowej
700 70095 6058
710 71035 4210 Zakup materiałów i wyposażenie
801 80110 4240
Zakup pomocy naukowych
801 80113 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
801 80113 4780 Fundusz Emerytur Pomostowych
801 80195 4117 Składki na ZUS
Plan po
ZwiększenieZmniejszenie zmianach
996,00
6.400,00
X
996,00
X
X
X
X
6.400,00
1.400,00
1.068,63
493.231.34
X
X
X
X
1.400,00
1.068,63
493.231,34
2.183876,00
X
1.254.145,00
X
686.784,96
567.360,04
20.000,00
1.330,00
X
21.330,00
12.200,00
6.000,00
X
18.200,00
31.364,00
X
2.900,00
28.464,00
X
2.900,00
1.285.917,00 897.959,00
2.900,00
X
1.210,00
X
1.210,00
801 80195 4127 Składki na Fundusz Praqcy
X
195,00
X
195,00
801 80195 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
X
7.945,00
X
7.945,00
801 80195 4217 Materiały i wyposażenie
X
2.720,00
X
2.720,00
801 80195 4247 Zakup pomocy naukowych
X
38.080,00
X
38.080,00
801 80195 4307 Zakup usług pozostałych
X
2.890,00
X
2.890,00
801 80195 4417 Podróże służbowe
X
255,00
X
255,00
801 80195 4437 Różne opłaty i składki
X
51,00
X
51,00
X
595,00
X
595,00
214,00
X
214,00
X
801 80195 4747 Zakup mater. papierniczych do ksero
801 80195 4119 Składki na ZUS
801 80195 4129 Składki na Fundusz Praqcy
X
34,00
X
34,00
801 80195 4179 Wynagrodzenie bezosobowe
X
1.402,00
X
1.402,00
801 80195 4219 Materiały i wyposażenie
X
480,00
X
480,00
801 80195 4249 Zakup pomocy naukowych
X
6.720,00
X
6.720,00
801 80195 4309 Zakup usług pozostałych
X
510,00
X
510,00
801 80195 4419 Podróże służbowe
X
45,00
X
45,00
801 80195 4439 Różne opłaty i składki
X
9,00
X
9,00
801 80195 4749 Zakup materiałów papierniczych do ksero
X
105,00
X
105,00
302 370,00
39 663,00
X
342 033,00
304.606,00
58.946,34
X
363.552,34
852 85295 3110 Świadczenia społeczne
854 85415 3240 Stypendia dla uczniów
X
X
X OGÓŁEM
4.108.561,00
675.395,31 1.975.601,96 2.808.354,35