REGULAMIN KONKURSU „Grudniowy konkurs od PSP HUZAR”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Grudniowy konkurs od PSP HUZAR”
REGULAMIN KONKURSU „Grudniowy konkurs od PSP HUZAR”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Grudniowy konkurs od PSP HUZAR” (zwanym dalej
“Konkursem”), jest HUZAR PSP SA, ul. Otolińska 21 l. 606, 09-407 Płock (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest: HUZAR PSP SA, ul. Otolińska 21 l. 606, 09-407 Płock, zwany
dalej „Fundatorem”.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za
wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora nagród.
2. Osoby do 13 roku życia muszą mieć zgodę pisemną opiekuna prawnego.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
 Przesłanie Świątecznych życzeń dla Polskich Stacji Paliw HUZAR na adres
[email protected]
4. Konkurs trwa od 11 do 24 grudnia 2015 godz. 23:59.
5. Każdy Uczestnik może przesłać max. 3 propozycje życzeń
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
skrzynki pocztowej i łącz internetowych.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest WIDEOREJESTRATOR
2. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę konkursu lub zostanie
wydana Zwycięzcy w siedzibie HUZAR PSP SA, ul. OTOLIŃSKA 21 LOK. 606, 09-407
PŁOCK.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
5. Koszt podatku dochodowego od nagród ponosi Fundator nagród.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Komisja Konkursowa (Komisja) wyłoni autora najciekawszych życzeń Świątecznych
2. Komisja obradować będzie 7 stycznia 2016 r.
3. Zwycięzca nagrody zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej 20 stycznia 2016 r.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego przysłane zostanie
zgłoszenie do Konkursu.
5. Organizator ma prawo opublikować dane Zwycięzcy na stronie www.huzar.eu oraz na
FanPage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane do wysyłki
nagrody, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Grudniowy konkurs od PSP HUZAR”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia.
2. Dane osobowe Zwycięzców w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail przetwarzane będą
przez Organizatora w celu przekazania nagrody i działań marketingowych.
3. Uczestnik, do momentu wręczenia nagrody, jest obowiązany do informowania
Organizatora, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku
niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak
działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za
niemożność wydania nagrody.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest autorem oraz posiada
pełnię praw autorskich do odpowiedzi/zadania
2. Uczestnicy Konkursu poprzez nadesłanie odpowiedzi/zadania udzielają HUZAR PSP SA
licencji na korzystanie z Treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez
odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci
Internet i w prasie (za pomocą stopklatki), za pomocą druku, filmu, zapisu
magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób
zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych,
zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym
Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. Korzystanie z Treści
oznacza również przeznaczanie jej przez HUZARA na cele reklamowe i marketingowe.
3. Przekazanie odpowiedzi/zadania oznacza jednocześnie, że Treść nie będzie zagrażała
ani naruszała praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszała ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca odpowiedź/zadanie posiada
zgody osób, których wizerunki utrwalono i uprawnienia do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca jako wyłącznie
odpowiedzialna naprawi wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w tym koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko w/w roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na FanPage.
4. Organizator ma prawo opublikować wygraną treść zadania Zwycięzcy na stronie
www.huzar.eu oraz na FanPage.