Inwentarz Akt Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht 1939-1944

Komentarze

Transkrypt

Inwentarz Akt Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht 1939-1944
INWENTARZ AKT
HAUPTABTEILUNG WISSENSCHAFT UND UNTERRICHT
1939-1944
SYGNATURA: HWU 1-146
I. DZIENNIKI PODAWCZE
HWU 1
Dziennik podawczy 25 X 1939-13 1 1940 T. I, L. dz. 1-500
Na 1 str. Pieczątka "Amt des Generalgouvernemeut für die bestzte polnischen Gebiete".
Abteilung "Kulturelle Angelegenheiten"
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 2
Dziennik podawczy 13 I 1940-13 VII 1940 T. II, L. dz. 501-4000
Pieczątka "Amt des Generalgouvernemeut fur die bestzte polnischen Gebiete. Abteilung
"Kulturelle Angelegenheiten"
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 3
Dziennik podawczy 5 VIII-17 XII 1940 T. III, L. dz. 4001-7697
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 4
Dziennik podawczy 1 I-22 V 1941 T. I, L. dz. 1-3500
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 5
Dziennik podawczy 22 V-3 IX 1940 T II, L. dz. 3501-6500
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 6
Dziennik podawczy 4 IX-31 XII 1941 T. III, L. dz. 6501-10433
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 7
Dziennik podawczy 2 I-29 III 1942 T. I, L. dz. 1-3000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 8
Dziennik podawczy 29 III-1 VI 1942 T. II, L. dz. 3001-6000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 9
Dziennik podawczy 1 VI-29 VII 1942 T. III, L. dz. 6001-9000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 10
Dziennik podawczy 28 VII-19 X 1942 T. IV, L. dz. 9001-13000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 11
Dziennik podawczy 19 X-22 XII 1942 T. V, L. dz. 13001-16000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 12
Dziennik podawczy 1 I-3 III 1943 T. I, L. dz. 1-3000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 13
Dziennik podawczy 3 III-3 V 1943 T. II, L. dz. 3001-6000
HWU 14
Dziennik podawczy 3 X-17 VII 1943 T. III, L. dz. 6001-9000
Opr. płpł., 30,5x22,5 cm
HWU 15
Dziennik podawczy (brulion ołówkowy) V 1944-VII 1944
Poszyt
HWU 16a
KsiąŜka nadawcza dla przesyłek pocztowych XI 1940-XI 1942 VI 1943-III 1944
HWU 16b
KsiąŜka doręczeń pism (fulura) V 1943-V 1944
Poszyt
II. ZARZĄDZENIA I OKÓLNIKI
Zbiór zarządzeń i okólników rządu GG (w większości poza numeracją bieŜącą Dzienników podawczych)
HWU 17
Zarządzenie i okólniki rządu GG XI-XII 1939
HWU 18
Zarządzenia i okólniki rządu GG 1940
HWU 19
Zarządzenia i okólniki rządu GG 1941
HWU 20
Zarządzenia i okólniki rządu GG 1942
HWU 21
Zarządzenia i okólniki rządu GG 1943
HWU 22
Zarządzenia i okólniki rządu GG 1944
HWU 23
Indeks rzeczowy do rozporządzeń rządu GG 1940-1942
Opr. płpł., 21x16 cm, k. 93
HWU 24
Zarządzenia i okólniki austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Kulturalnych,
Wydział IV Wychowanie, Wyznanie i Oświata ("Der Ministerium für Innere und Kulturelle
Angelegencheiten, Abt. IV Erziehung, Kultus u. Volksbildunkg") 1938
HWU 25
Zarządzenia i okólniki austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Kulturalnych,
Wydział IV Wychowanie, Wyznanie i Oświata 1939-1940
HWU 26
Jednolite plany akt dla kancelarii Rządu GG, dla Dystryktów i dla Wydziału Głównego Nauki
i Oświaty (Hauptebteilung Wissenschaft und Unterricht). Zarządzenia o organizacji
kancelarii 1940-1943
Druki; maszynopisy powielane
III. DZIAŁ PERSONALNY
HWU 27
Stosunki słuŜbowe. Zarządzenia i przepisy 1939-1944
(m.in. odpisy polskich rozporządzeń o stosunkach słuŜbowych nauczycieli z lat 1923-1939)
HWU 28
Podania o przyjęcie do pracy w GG 1940
(m.in. pismo w sprawie podróŜy naukowej prof. Tadeusza Zielińskiego do Włoch i Grecji)
HWU 29
Podania o przyjęcie do pracy w GG 1941-1944
(m.in. przy podaniu o pracę Zawadzkiego jego Memoriał o porozumieniu polsko-niemieckim
z r. 1944)
HWU 30
Podania kandydatów na nauczycieli do szkół powszechnych, rolniczych i innych
zawodowych. Odpowiedzi na ogłoszenie w prasie 1940-1941
Układ numeryczny
HWU 31
Podania kandydatów na nauczycieli do szkół powszechnych rolniczych i innych
zawodowych. Odpowiedzi na ogłoszenie w prasie 1941-1942
(Na specjalnych formularzach i załącznikach)
Układ alfabetyczny, litery A-Ł
HWU 32
Podania kandydatów na nauczycieli do szkół rolniczych i innych zawodowych. Odpowiedzi
na ogłoszenie w prasie 1941-1942
(Na specjalnych formularzach)
Układ alfabetyczny, litery: M-ś
HWU 33
Podanie o przyjęcie na kursy dla pomocniczych sił nauczycielskich 1940
(m.in. wykaz uczestników kursu dla nauczycieli w Lauenburgu)
HWU 34
Nauczyciele zatrudnieni w GG (Niemcy, Polacy, Volksdeutche i Ukraińcy). Sprawy rent i
zasiłków dla byłych nauczycieli 1940-1942; 1944
Zestawienie nazwisk: akta osobowe w układzie alfabetycznym. Fragmenty
HWU 35
Pracownicy zakładów naukowych 1941-1944
Zestawienie nazwisk; zapotrzebowanie; głównie dotyczące Ogrodu Botanicznego i
Obserwatorium Astronomicznego, fragmenty
HWU 36
Urzędnicy Wydziału Głównego Nauki i Oświaty 1941, 1944
Zestawienie nazwisk, ksiąŜki adresowe, akta osobowe w układzie alfabetyczny, fragmenty
HWU 37
Luźne dokumenty osobiste osób, które składały podanie o pracę
Układ alfabetyczny
IV. DZIAŁ FINANSOWY
HWU 38
Rozporządzenia w sprawach finansowych 1940-1943
Znak Fa-O
(dawniej I Schu 4000, lub 4-0)
HWU 39
Preliminarze etatów dla Wydziałów Głównego Nauki i Nauczania (Hauptabteilung
Wissenschaft und Unterricht) oraz wydziałów poszczególnych dystraktów 1941/43-1943/44
Znak: Fa-00
m.in. daje dokładny obraz organizacji wewnętrznej HWU
HWU 40
Preliminarze budŜetowe jednolitego planu gospodarczego. "Generalny gubernator i
kierownicy dystryktów" (Generalgouverneur und Chefs der Distrikte) 1941-1944
Jeden Plan Gosp. poz. I-1 (Generalgouverneur, Kanzlei Burg. U.w.)
Poz. I-3 (Staatssekretiir und Ableilungen) tu od V 1942 wydatki osobowe "poz. VII-9
(VolksBildung) dot." Zentralstelle für das Bilchereiwesen; für Film und Bild;
Hauprverwaltung der Museen, Dank malamt, Hauptverwaltung der Bibliotheken.
HWU 41
Preliminarze budŜetowe ogólne dla pozycji VII "Jednolitego planu gospodarczego GG"
(Wissenschaft, Erziehung, Volksbildung) 1940-1944
Dot. całości planów poz. VII, rozdz. 1-16
min. ciekawe adnotacje o stanie szkolnictwa w r. 1940
HWU 42
Preliminarze budŜetowe Wydziałów Szkolnych (Schulwesen) dystryktów: krakowskiego,
lubelskiego, radomskiego i warszawskiego na r. 1940/41, 1941/42 Dot. całości planów
finansowych poz. VII rozdz. 1-9
HWU 43
Preliminarze budowlane dla poszczególnych dystryktów na r. 1944 1943-1944
Dot. dystryktu galicyjskiego, krakowskiego (tylko dla Obserwatorium Astronomicznego,
krakowskiego i warszawskiego)
Preliminarze budŜetowe oraz korespondencja w sprawach finansowych według
poszczególnych rozdziałów "Jednolitego Planu Gospodarczego GG" dla pozycji VII "Nauka,
Wychowanie, Oświata" (Wissenschaft, Erziehung, Volksbildung)
HWU 44
Nadzór szkolny (Schulaufsicht). Preliminarze budŜetowe 1941/42-1942/43 Poz. VII, rozdz. 1
HWU 45
Nadzór szkolny (Schulaufsicht). Korespondencja w sprawach finansowych 1940-1943
Fa-10.000
HWU 46
Niemieckie szkoły powszechne i średnie (Deutsche Volksschulen und Hauptschulen).
Preliminarze budŜetowe 1941/42-1943/44
Poz. VII, rozdz. 2
HWU 47
Niemieckie szkoły powszechne i średnie (Deutsche Volksschulen und Hauptschulen).
Korespondencja w sprawach finansowych 1940-1943
Fa-20.000
HWU 48
Nieniemieckie szkoły powszechne (Nichtdeutsche Volksschulen). Preliminarze budŜetowe
1941/42-1943/44 Poz. VII, rozdz. 3
HWU 49
Nieniemieckie szkoły powszechne (Nichtdeutsche Volksschulen). Korespondencja w
sprawach finansowych 1941-1943
Fa-30.000
HWU 50
Szkoły zawodowe i fachowe (Beruf und Fach (schulen)). Preliminarze budŜetowe 1941/421942/43
Poz. VII, rozdz. 4
HWU 51
Niemieckie szkoły zawodowe i fachowe (Deutsche Beruf und Fachschulen). Preliminarze
budŜetowe 1943/44-1944/45
Poz. VII, rozdz. 15 (do 1943-rozdz. 4)
HWU 52
Nieniemieckie szkoły zawodowe i fachowe (Nichtdeutsche Beruf und Fachschulen).
Preliminarze budŜetowe 1943/44
Poz. VII, rozdz. 16 (do 1943-rozdz. 4)
HWU 53
Szkoły zawodowe i fachowe (Beruf und Fachschulen). Korespondencja w sprawach
finansowych-ogólna 1940-1943
Fa-40.000. TeŜ statystyka
HWU 54
Szkoły zawodowe i fachowe (Beruf und Fachschulen). Korespondencja z dystryktami w
sprawach finansowych 1941-1943
-
Dystrykt
Dystrykt
Dystrykt
Dystrykt
Krakowski (znak Fa 41.000)
Warszawski (znak Fa 42.000)
Radomski (znak Fa 43.000)
Galicyjski (znak Fa 48.000)
HWU 55
Niemieckie szkoły średnie i seminaria nauczycielskie (Deutsche Höhere Schulen,
Lehrerbilidungsanstalt und Studien Seminar). Preliminarze budŜetowe 1941/42-1944/45
Poz. VII, rozdz. 5
HWU 56
Niemieckie szkoły średnie i seminaria nauczycielskie (Deutsche Höhere Schulen,
Lehrerbilidungsanstalt und Studien Seminar). Korespondencja w sprawach finansowych 19411943
Znak Fa-51.000, 52.000. 58.000
HWU 57
Ukraińskie szkoły średnie i seminaria nauczycielskie (Ukrainische Höhere Schulen,
Lehrerbildungsanstalten). Preliminarze budŜetowe i korespondencja w sprawach
finansowych 1941/42-1943/44
Poz. VII, rozdz. 6
znaki: 60.000, 64.000. 68.000
HWU 58
RóŜne wydatki niemieckie na (szkolnictwo) Sonstige Berlligungen für das deutsche
Schulwesen). Preliminarze budŜetowe i korespondencja w sprawach finansowych 1941/421943/44
Poz. VII, rozdz. 7
(znak 70.000, 71.000, 73.000).
M.in. wydatki na internaty szkolne (Schulheime): zob.: teŜ w wydatkach poszczególnych
szkół
HWU 59
Zarząd b. polskich szkół wyŜszych i państwowych kursów zawodowych we Lwowie
(Verwaltung der fruheren polnischen Hochsulen und Verwaltung der Staat Fachkurse in
Lemberg) Preliminarze budŜetowe. 1941/42-1943/44
Poz. VII, rozdz. 8
m.in. wiele szczegółów organizacyjnych dot. "Hochschulknratora" i zarządu Uniwersytetu
Lwowskiego
HWU 60
Zarząd b. polskich szkół wyŜszych (Verwaltung der früheren polnischen Hochschulen).
Korespondencja w sprawach finansowych 1941-1943
Znaki pism:
Dystrykt krakowski Fa-81.000
i Kurator Szkół wyŜszych w Krakowie Fa-85.000
Dystrykt Warszawski Fa 82.000
Dystrykt Lubelski Fa-84.000
Dystrykt Lwowski Fa-88.000
Wiele szczegółów organizacyjnych, wykazy budynków uniwersyteckich w Krakowie. zob.:
VII, rozdz. 8
HWU 61
Oświata pozaszkolna (Volksbildung) Preliminarze budŜetowe
1941/42-1943/44
Poz. VII, rozdz. 9; zob.: teŜ poz. I, rozdz. 1
Dot.: "Die Zentralstelle für Film und Bild; Die Zentralstelle für das Biichereiwesen; die
Hauptverwaltung der Museen; das Denkmalamt; die sonstigen Aufwendungen für
Massnahmen der Volksbildung"
HWU 62
Oświata pozaszkolna (Volksbildung). Korespondencja ogólna i poszczególnymi dystryktami
1941-1943
Dot.: "Die Zentralstelle für Film und Bild; Die Zentralstelle für das Biichereiwesen; die
Hauptverwaltung der Museen; das Denkmalamt; die sonstigen Aufwendungen für
Massnahmen der Volksbildung"
Znaki pism:
Fa-90.000 Korespondencja ogólna (tu m.in. sprawa zakupu portretu Kopernika)
Fa-91.000 Dystrykt Krakowski
Fa-92.000 Dystrykt Warszawski
Fa-93.000 Dystrykt Radomski
Fa-94.000 Dystrykt Lubelski
Fa-98.000 Dystrykt Galicyjski
HWU 63
Instytut Badań Niemieckich na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit) 1941-1944
Poz. VII, rozdz. 10
HWU 64
Biblioteki państwowe (Staatsbibliotheken). Preliminarze budŜetowe 1941/42-1944/45
Poz. VII, rozdz. 11 (dawniej rozdz. 7)
dot. Bibliotek Uniwersyteckich w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Lwowie
HWU 65
Biblioteki państwowe (Staatsbibliotheken). Korespondencja w sprawach finansowych 19411943
Znak Fa-70.000
dol. Poz. VII, rozdz. 11
HWU 66
Naukowe Instytuty (Wissenschaftliche Einrichtungen). Preliminarze budŜetowe
1941/42-1943/44
Poz. VII, rozdz. 12 (zob.: teŜ rozdz. 8), zob.: Korespondencja Fa-17.000
Dot: Ogrodu Botanicznego w Krakowie, Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie,
Warszawie i Lwowie, Państwowego Urzędu Probierczego w Krakowie
HWU 67
Naukowe Instytuty (Wissenschaftliche Einrichtungen). Korespondencja w sprawach
finansowych
1941-1943
Znaki pism: 17.000
do poz. VII, rozdz. 8 i 12
Dot. Ogrodu Botanicznego i Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie (plany rozbudowy
Ogrodu Botanicznego); Państwowego Urzędu Probierczego, m.in. Sprawozdanie z
działalności Ogrodu Botanicznego za r. 1942/43
HWU 68
Instytut Ukraiński i Towarzystwa im. T. G. Szewczenki (Schewtschenko-Institut in Lemberg
u. Die Schewtschenko-Gesellschaft-Ukrainerinstitut). Preliminarze i korespondencja
1941-1943
Poz. VII, rozdz. 13
Korespondencja: Znak Fa-27.000
m.in. rys historyczny Towarzystwa im. T. G. Szewczenki od r. 1873 i biografia T. G.
Szewczenki
Jednolity plan gospodarczy GG VII-14 brak akt, zob.: Zespół Fachkurse Lemberg oraz VII-9;
VII-15i 16, zob.: VII-4
FUNDACJE I STYPENDIA Z CZASÓW POLSKICH DLA CAŁEGO SZKOLNICTWA
HWU 69
Polskie fundacje stypendialne i legaty dla szkolnictwa zgłaszane do Wydziału Spraw
Wewnętrznych (Hauptabteilung Innere Verwaltung) 1940-1942
Akta fundacji układ alfabetyczny A-G
Zawiera: statuty fundacji w jeŜyku polskim i tłumaczone na jeŜyk niemiecki;
korespondencję - wykazy fundacji
HWU 70
Polskie fundacje stypendialne jw. 1940-1942
Akta fundacji, układ alfabetyczny H-ś
UPOSAśENIE
HWU 71
Listy płac osób zatrudnionych w Obserwatorium Astronomicznym i Ogrodzie Botanicznym
("Stammblatt für volksdeutsche und polonische Angestellte") 1941-1943
Fragmenty
HWU 72
Listy płac osób zatrudnionych w miejskiej Bibliotece, Muzeum i Filmie ("Stammblatt für
volksdeutsche und polonische Angestellte") 1940-1943
Fragmenty
HWU 73
Listy płac osób zatrudnionych w Państwowym Urzędzie Probierczym
(Stammblatt fur volksdeutsche und polonische Angestellte. Techn. Phisikalische Prüfungs
Institut) 1942-1944
Fragmenty
HWU 74
Listy płac osób zatrudnionych w Państwowej Bibliotece w Warszawie ("Stammblatt für
Volksdeutsche und polonische Angestellte") 1944
Fragmenty
HWU 75
Zestawienie wypłat dla urzędników-Niemców ("Nachweisungen über die Bezuge der
Angestelten"). Przydziały dewiz. 1940-1944
Fragmenty
HWU 76
Zestawienia wypłat dla urzędników volksdeutschów byłych urzędników-Polaków oraz
urzędników-Niemców 1944
("Nachweisungen über die Bezüge der Volksdeutsche Angestellte. Ehemals polnischen
Beamten und nichtedeutsche Angestellten und Lohnempfänger")
HWU 77
Podatki mieszkaniowe, opłaty na rzecz Ubezpieczalni Społecznej za polskich urzędników
1943-1944
Fragmenty
HWU 78
Kartki Ŝywnościowe i przydziały innych towarów dla niemieckich i polskich pracowników
1940-1944
min. wykaz pracowników uprawnionych do pobierania przydziałów
SZKOLNICTWO W GG. SPRAWY OGÓLNE
HWU 79
Organizacja szkolnictwa, nadzór nad szkolnictwem, sprawozdania z wizytacji szkół w GG
1939-1944
W większości znak "T Schu"
HWU 80
Sprawozdania miesięczne Wydziału Nauki i Oświaty (Abteilung Wissenschaft und Unterricht)
z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i warszawskiego 1940-1941
Fragmenty, najobszerniejsze z dystryktu radomskiego, gdzie m.in. znajdują się ciekawe
opinie o nauczycielach Polakach
HWU 81
Ogólna statystyka szkół GG 1939-1944
4 mapki rozwoju szkół w dystryktach: krakowskim, lubelskim, radomskim, warszawskim
HWU 82
Statystyka szkół w poszczególnych dystryktach (krakowskim, radomskim, warszawskim i
lubelskim) 1939-1943
Mapka rozwoju szkół w powiecie krakowskim
POSZCZEGÓLNE TYPY SZKÓŁ. ORGANIZACJE I PROGRAMY NAUCZANIA
HWU 83
Programy nauczania w szkolnictwie powszechnym II Rzeczypospolitej 1923-1939
Teksty rozporządzeń w tłumaczeniu na język niemiecki
HWU 84
Programy nauczania w szkolnictwie powszechnym i średnim III Rzeszy Niemieckiej 19391940
m.in. R. Mielke, Zarys organizacji i programy nauczania miejskiej szkoły w Christburgu
(pow. Sztum) maszynopis powielany
HWU 85
Programy nauczania dla niemieckich szkół powszechnych 1941-1942
HWU 86
Niemieckie szkoły powszechne (Volksschulen) w GG (Ankieta statystyczna) 1941/42
HWU 87
Niemieckie szkoły powszechne w dystrykcie warszawskim (Ankieta statystyczna) 1940
Na specjalnych formularzach z uwzględnieniem roku załoŜenia szkoły
HWU 88
Programy nauczania dla polskich szkół powszechnych 1940-1943
m.in. druk: "Neuordnung des Unterrichts an polnischen Volksschulen" (2 egz.)
HWU 89
Szczegółowe programy nauczania dla polskich szkół powszechnych w powiecie końskim
1940/41-1941/42
HWU 90
Nauka religii w nieniemieckich szkołach powszechnych 1940-1943
m.in. Odpisy rozporządzeń i programów nauczania w polskich szkołach powszechnych w
tłumaczeniu na język niemiecki
HWU 91
Niemieckie szkoły średnie (Hauptschulen). Organizacja 1940-1943
m.in. Ankieta statyczna z dystryktu radomskiego z r. 1941
HWU 92
Szkoły zawodowe. Zarządzanie ogólne, organizacja poszczególnych szkół, programy
nauczania 1940-1943
HWU 93
Szkoły rolnicze. Zarządzanie ogólne. Organizacja poszczególnych szkół 1940-1944
HWU 94
Statystyka szkół rolniczych i innych szkół zawodowych dla nieniemców (bd)
HWU 95
Ankieta sprawozdawcza szkół rolniczych w dystryktach: krakowski, lubelskim i warszawskim
1940-1941
Na specjalnych formularzach z uwzględnieniem daty załoŜenia szkoły
HWU 96
Szkoły rolnicze. Szczegółowe programy nauczania bd
HWU 97
Programy nauczania szkoły przygotowawczej rolniczej, dwuletniej szkoły zawodowej
rolniczej i kursów przeszkolenia gospodarczego w Chyliczkach (bd)
HWU 98
Szkoły Leśnictwa. Programy nauczania 1943-1944
HWU 99
Szkoły mleczarskie i wyrobów serów. Organizacja i programy nauczania 1942
HWU 100
Szkoły ogrodnicze. Programy nauczania 1940-1943
HWU 101
Szkoły gospodarcze dla dziewcząt i gospodyń wiejskich; Kursy dla instruktorek rolniczych
1939-1944
HWU 102
Ukraińskie szkoły powszechne i gimnazjalne w dystryktach: krakowskim, lubelskim i
galicyjskim 1940-1943
HWU 103
Programy nauczania i podręczniki dla ukraińskich szkół powszechnych 1940-1944
HWU 104
Ukraińskie Państwowe Gimnazjum w Jarosławiu 1940-1943
Zawiera: Organizacje, programy nauczania, wykaz nauczycieli i uczniów
HWU 105
Państwowe Gimnazjum z językiem wykładowym ukraińskim w Chełmie 1941-1943
Zawiera: Organizacja, programy nauczania, wykazy nauczycieli i uczniów, sprawozdania z
egzaminów dojrzałości.
zob.: teŜ akta Gimnazjum (akta własne) przekazane do HWU w wyniku ewakuacji w marcu
1944; sygn. HWU 143-146
HWU 106
Stypendia dla Ukraińców 1940-1944
HWU 107
Kształcenie nauczycieli dla ukraińskich szkół powszechnych 1940-1943
HWU 108
Szkoły powszechne z językiem wykładowym białoruskim i rosyjskim 1940-1942
HWU 109
Kursy języka niemieckiego dla "Górali" 1940-1941
m.in. Elaborat z Instytutu Geografii Uniwersytetu Wiedeńskiego o "Góralach" z mapką
osiedlania Górali w Karpatach z r. 1919
HWU 110
Kursy języka niemieckiego dla urzędników Polaków i języka polskiego dla urzędników
Niemców 1940-1941
Znak 18 i VIII
HWU 111
Wychowanie fizyczne w szkołach 1943-1944
Referat "K" parę akt
HWU 112
Kształcenie nauczycieli. Teksty referatów na tematy wychowawcze 1940-1944
HWU 113
Uznawanie świadectw dojrzałości z polskich szkół; kursy uzupełniające 1940-1942
HWU 114
Wydawanie zaświadczeń o studiach w polskich szkołach wyŜszych; uznawanie dyplomów
studiów wyŜszych 1940-1944
HWU 115
Wzory druków i formularzy dla szkolnictwa polskiego, niemieckiego i ukraińskiego b.d
Podręczniki szkolne
HWU 116
Podręczniki i pomoce naukowe dla szkół 1940, 1944
Korespondencja
HWU 117
Teksty podręczników do nauki języka polskiego dla klas I-IV polskich szkół powszechnych
[1940, 1942?]
Niektóre tłum. na język niemiecki
HWU 118
Teksty podręczników do nauki języka polskiego dla klas V-VII polskich szkół powszechnych
bd
HWU 119
Materiały robocze do podręczników do nauki języka polskiego dla polskich szkół
powszechnych bd
HWU 120
Materiały robocze do podręczników do nauki języka polskiego dla polskich szkół
powszechnych bd
m.in. teksty wycofane; teksty polskich pieśni religijnych okolicznościowych z uwagami w
języku niemieckim
HWU 121
Materiały nadesłane na konkurs na podręczniki do nauki języka polskiego dla polskich szkół
powszechnych 1943
HWU 122
Teksty podręczników do nauki matematyki dla klas I, II, VI, VII polskich szkół powszechnych
[1943?]
HWU 123
S. BełŜecki, Z. Zaćwilichowska, "Nauka o przyrodzie dla III klasy szkoły powszechnej", 1943
Mszp., tłum. na język niemiecki
HWU 124
"Dzieje objawienia BoŜego Starego i Nowego Testamentu dla szkół powszechnych",
opracowali XX Stanisław Dąbrowski i Michał Rachwał, 1942
mszp.
HWU 125
Materiały do podręczników języka niemieckiego dla niemieckich szkół powszechnych bd
Jęz. niemiecki
HWU 126
Materiały do samouczka ukraińsko-niemieckiego bd
NAUKA I OŚWIATA
HWU 127
Oddział dla Spraw Kultury. (Abteilung Kulturelle Angelegenheiten). Zabezpieczenie
zabytków. Przejmowanie budynków, mebli i pomocy naukowych b. polskich szkół wyŜszych
1939-1940
m.in. Memoriał specjalnego pełnomocnika dla zabezpieczenia dzieł sztuki i dóbr
kulturalnych
w GG (dr A/J) ze stycznia 1940 r. oraz "Plan pracy dla Oddziału dla Spraw Kultury"
HWU 128
Biblioteka Państwowa (Staatsbibliotek - dawna Biblioteka Jagiellońska). Spisy pracowników,
otwarcie Biblioteki, administracja gmachu 1940-1941
HWU 129
Wychowanie muzyczne w szkołach. Organizowanie szkoły muzycznej 1940-1944
Referat muzyczny "M"
Organizacyjnie naleŜało do Oddziału II Nauki i Oświaty, choć rzeczowo do I
HWU 130
Ankieta sprawozdawcza dotycząca Wydziału Prawa ("Iuristsche Institut") Uniwersytetu
Lwowskiego 1941 (XII)
Dotyczy czasów polskich przed r. 1939 oraz okresu ukraińskiego Uniwersytetu im. Iwana
Franko we Lwowie
HWU 131
Państwowe kursy weterynaryjne we Lwowie (Staatliche Väteriner Fachkurse Lemberg) 19411943
Zawiera m.in. Plan organizacyjny; zawiadomienia o udzielaniu dyplomów ukończenia
Kursów; spisy słuchaczy itp.
Układ kancelaryjny wg Dziennika podawczego ogólnego HWU i spisem pism
Referat H
HWU 132
Towarzystwo Nauk w GG. Zaproszenie na zebranie 1943-1944
HWU 133
Działalność szkoleniowa i ideologiczna NSDAP (National Socialistische Deutsche
Arbeitspertei) 1940-1944
HWU 134
Materiały do wydawnictw propagandowych 1940-1943
Maszynopisy, druki, afisze
HWU 135
Materiały do wydawnictw "pseudo-naukowych" 1938, 1942-1943
a) Hans Frank, "Le systeme fondamental de la legislation national-socialiste et la
constitution de letat du Führer", mszp., wykład z r. 1938
b) T. Müller, "Landeskunde der Generalgouvernement", 1942, mszp i egz. korektowy
c) Materiały do "Atlasu geograficzno-gospodarczego Ukrainy" oprac. przez Helenę L.
Kutzenko - umowy, korespondencja związana z drukiem
d) Heinz Döhnel, "Die Staatsrechtliche Stellung des Generalgovernement", InauguralDissertation zur Erlangung der Doktoratwürde einer Hohen Rechts-und
Staatswissenschaftlichen Fakultat, Greiswald 1942, mszp., s. 281
HWU 135a
Die Deutsche Volksschule im Generalgouvernement Wydawnictwo Wydziału Głównego Nauki
i Nauczania 3 zeszyty: IX-X 1943,1-Il 1944, II1-1V 1944
HWU 136
Spis ksiąŜek i czasopism w bibliotece podręcznej Wydziału Głównego Nauki i Nauczania
1940-1942
HWU 137
Akta Oddziału Kultury i Nauczania (Abteilung Kultur und Unterricht) Dystryktu Krakowskiego
Organizacja szkół niemieckich. Zaopatrzenie na nauczycieli 1940
Przywiezione w maju 1946 r. z Norymbergi przez prof. K. Estreichera i przekazane do
Archiwum
AKTA ODDZIAŁU KULTURY I NAUKI W DYSTRYKCIE KRAKOWSKIM. AKTA SZKÓŁ
HWU 138
Teczki uczniów-kandydatów do niemieckiego zakładu szkolenia nauczycieli w Kielcach
(Lehrbildungsanstalt) i w Zakopanem (Musterungslager) 1941-1943
Układ alfabetyczny, litery: A-J
HWU 139
Teczki uczniów kandydatów do niemieckiego zakładu szkolenia nauczycieli w Kielcach
(Lehrbildungsanstalt) i w Zakopanem (Musterungslager) 1941-1943
Układ alfabetyczny, litery: K-Z
HWU 140
Teczki uczniów-uczestników niemieckiego zakładu szkolenia nauczycieli w Kielcach
(Lehrbildungsanstalt) i w Zakopanem (Musterungslager) 1943-1944
Układ alfabetyczny
HWU 141
Teczki absolwentów niemieckiego zakładu szkolenia nauczycieli w Kielcach
(Lehrbildungsanstalt) 1942-1944
Układ alfabetyczny
HWU 142
Teczki kandydatek do niemieckiego zakładu szkolenia nauczycielek w Kielcach
(Lehrbildungsanstalt in Gorlice) 1944
Układ alfabetyczny
HWU 143
Państwowe Gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Chełmie. Dzienniki lekcyjne
1941/42
Przekazane do HWU w wyniku ewakuacji w marcu 1944
HWU 144
Państwowe Gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Chełmie. Katalogi Lekcyjne
1941/42
HWU 145
Państwowe Gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Chełmie. Katalogi Lekcyjne
1942/43
HWU 146
Państwowe Gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym w Chełmie. Protokoły
egzaminów dojrzałości 1940-1942

Podobne dokumenty