Ogłoszenie o zamówieniu

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i
Transportu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 426384886
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
E-mail: [email protected]
Faks: +48 426384958
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
1 / 28
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
2 / 28
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową
układu drogowego
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Miasto Łódź
Kod NUTS: PL113
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
3 / 28
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego
138 w Łodzi oraz przebudowanie układu drogowego wokół stadionu. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch
n/w zadań.
1.1.1.Zadanie 1 : Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego138 :
1. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac, obiektów i robót:
wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego
wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne
z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami właściwych związków sportowych):
a) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla stadionu czterotrybunowego na min. 18 tys. miejsc
siedzących z zadaszonymi trybunami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia należy
zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było wybudowanie trybuny północnej w późniejszym czasie na
podstawie tej lub innej umowy,
b) wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stadionu piłkarskiego
o pojemności min. 15 000 miejsc siedzących z zastrzeżeniem, iż w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji docelowa pojemność wyniesie min. 18 000 miejsc siedzących
c)wykonanie rozbiórek obiektów kubaturowych,
d) wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej
z projektowanymi obiektami wraz z zagospodarowaniem terenu,
e) wybudowanie wszystkich sieci zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
f) pierwsze wyposażenie stadionu z dostawą sprzetu, czyli wyposażenia umożliwiającego po odbiorze obiektu
objętego zamówieniem rozpoczęcie jego eksploatacji, zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem wyposażenie stadionu w niezbędne urządzenia umożliwiające, co najmniej przeprowadzenie rozgrywek
piłkarskich na najwyższym poziomie krajowym. Pierwsze wyposażenie obejmuje wszystkie pomieszczenia
niezbędne do funkcjonowania stadionu, z wyłączeniem wyposażenia restauracji, gastronomii, lóż VIP, siłowni,
g)zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami,
h )pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 r., pozycja 1409, wraz ze zmianami) zorganizowanie i
przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, szkoleń, jak również Odbiorów Końcowych całości Robót
będących przedmiotem zamówienia;
i) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej/ych
(prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania;
j) dostawy niezbędnego Sprzętu wraz z jego instalacją i uruchomieniem;
k) udzielenie odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach
przedmiotu zamówienia Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania
określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz z Oprogramowaniem;
l) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo, a
niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania;
Podstawą do wykonania prac projektowych i robót budowlanych jest posiadany przez Zamawiającego program
funkcjonalno – użytkowy stadionu oraz decyzja o warunkach zabudowy.
2.Wytyczne Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
Stadion Miejski ma spełniać wymogi 3 kategorii wg klasyfikacji PZPN Uchwała nr III/34 Zarządu PZPN z dnia
17 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stadionu UEFA/Ligi Zawodowej oraz spełniać wymogi
wynikające z Podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów ekstraklasy na sezon 2013/14. Na stadionie musi
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
4 / 28
istnieć możliwość rozgrywania wszystkich spotkań krajowych i meczy UEFA (poza finałami Ligi Mistrzów UEFA i
Pucharu UEFA). Stadion musi również spełniać wybrane wymagania w zakresie infrastruktury stadionowej FIFA,
które zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym. Stadion
w miarę możliwości powinien umożliwiać pełnienie również funkcji innych niż piłkarskie, np. organizacja imprez
masowych, konferencji, rozgrywanie meczów innych niż piłkarskie np. rugby.
2.1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: dokumentację projektową w zakresie projektów budowlanych i
wykonawczych oraz dokumentacje powykonawczą dla stadionu.
2.2. Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji.
2.3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku
wprowadzenia do projektu budowlanego zmian w stosunku do wymagań określonych dla przedsięwzięcia w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres raportu ma być zgodny z zakresem określonym przez
Prezydenta Miasta Łodzi (właściwy organ architektoniczno – budowlany do wydania pozwolenia na budowę) w
drodze postanowienia.
2.4. Stadion ma być zlokalizowany na poziomie istniejącego obecnie stadionu.
2.5.Nawierzchnia pełnowymiarowego boiska (105m x 68m) ma być wykonana z trawy naturalnej. Murawa
powinna być zgodna z wymaganiami UEFA i PZPN dotyczącymi murawy naturalnej stosowanej na boiskach
piłkarskich. Murawa powinna być wyposażona
w systemy nawadniania, drenażu i podgrzewania. Systemy te powinny być wykonane, jako najkorzystniejsze
pod względem kosztów eksploatacji.
2.6.W obrębie pól bramkowych boiska z murawą naturalną, należy ułożyć darń
o grubości minimum 5 cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu syntetyczna)
przygotowanej i przeznaczonej, jako wzmocnienie trawy naturalnej.
2.7.Pomiędzy trybunami i boiskiem należy wykonać pas z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, o klejonych
krawędziach, na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa łamanego, nieprzyklejony na stałe do podbudowy.
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego.
2.8.Nawierzchnia może być instalowana wyłącznie przez firmę specjalistyczną (autoryzowany podmiot), o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem. Nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny oraz
gwarancję potwierdzoną przez jej producenta i dotyczącą przedmiotowego zadania. Wykonawca musi posiadać
rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo
zwany paszportem. Paszport darni powinien określać:
- wiek darni (datę wysiewu),
- lokalizację,
- mieszankę nasion
2.9. Nawierzchnia z trawy naturalnej musi być tak wykonana, aby zapewnić minimum
5 godzin użytkowania w tygodniu (treningi, mecze) bez pogorszenia parametrów użytkowych murawy.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać wszelkie dokumenty dotyczące budowy murawy boiska oraz jej
eksploatacji do Zamawiającego.
2.10. Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji nawierzchni trawiastej w okresie pierwszego roku
eksploatacji, nadzór i doradztwo w zakresie obsługi systemów oraz pielęgnacji nawierzchni trawiastej oraz
bezpłatny serwis instalacji podgrzewania boiska
w okresie 2 lat od dnia oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Ponadto Wykonawca przeprowadzi
próby podwykonawcze, rozruch systemów i szkolenie personelu Zamawiającego oraz zapewni okresowy
(minimum raz na dwa tygodnie) nadzór nad konserwacją i utrzymaniem nawierzchni boiska w okresie gwarancji
a także zapewni serwis w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.
2.11.Obiekt powinien być wyposażony we wszystkie instalacje zewnętrzne
i wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym między innymi:
A) instalacje elektryczne takie jak:
a) instalacja oświetlenia podstawowego,
b) instalacja oświetlenia awaryjnego
c) instalacja oświetlenia kierunkowego,
d) instalację oświetlenia płyty boiska,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
5 / 28
e) instalacje gniazd wtyczkowych 230V, 400V,
f) instalację siły odbiorów technologicznych, ogólnych,
g) instalacje zasilania gniazd komputerowych i systemów BMS,
h) instalacje zasilania systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych,
i) instalacje zasilania gwarantowanego z agregatów i UPS-ów,
j) instalację ochrony odgromowej i przepięciowej,
k) instalacja zasilania systemów pożarowych,
l) instalację ochrony od porażeń,
m) instalację zasilania zraszania, ogrzewanie i odwodnienie murawy,
n) rozdzielnicę główną RG-15kV,
o) staje transformatorowe ST1,ST2,
p) tablice bezpiecznikowe obwodowe,
q) instalację uziemień głównych i pomocniczych ,
r) linie kablowe SN zasilające RG-15kV,
s) linie kablowe SN zasilające stacje transformatorowe ST1,ST2,
t) linie kablowe NN zasilające oświetlenie terenu,
u) linie kablowe NN zasilające urządzania zewnętrzne typu bramy, pompownie,
v) linie kablowe zasilające tablice wozów transmisyjnych TV,
w) kanalizacja teletechniczna wewnętrzna dla celów monitoringu CCTV,sterowania bramami,
B) instalacje słaboprądowe takie jak:
a) instalacja monitoringu konstrukcji obiektu,
b) instalacja nagłośnienia,
c) instalacja Systemu Kontroli Dostępu,
d) instalacja Sygnalizacji Pożarowej z Systemem Oddymiania,
e) instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
f) instalacja telefoniczna dotyczy pomieszczeń administracyjno-technicznych,
g) instalacja komputerowa i internetowa,
h) instalacja monitoringu,
i) instalacja AV sal konferencyjnych,
j) instalacja band LED i telebimów,
k) instalacja Systemu Wideodomofonowego,
l) instalacja Systemu przywoławczy,
m) instalacja Okablowanie Strukturalne,
n) instalacja Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
o) instalacja Systemu Wspomagania Słyszenia,
p) instalacja Systemu Biletowego,
q) instalacja Systemu Zarządzania Budynkiem BMS wraz z programem nadrzędnym
i AKPiA,
C) instalacje wodno – kanalizacyjne (sanitarne) takie jak:
a) instalacja wody zimnej,
b) instalacja wody ciepłej,
c) instalacja przeciwpożarowa,
d) instalacja kanalizacji sanitarnej,
e) instalacja kanalizacji deszczowej,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
6 / 28
f) instalacja wentylacji,
g) instalacje centralnego ogrzewania,
h) węzeł dla potrzeb wentylacji,
i) węzeł c.w.u.
D) oraz pozostałe rozwiązania projektowe i instalacyjne, jakie są niezbędne do funkcjonowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem.
2.12.Oświetlenie płyty boiska powinno być zgodne z parametrami określonymi
w regulacjach FIFA dla transmisji telewizyjnych narodowych (Class IV).
2.13. Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować zaplecze socjalne w zakresie przewidzianym dla
stadionów 3 kategorii wg wymogów PZPN.
2.14. Strefy VIP zamknięte i otwarte oraz sale konferencyjne powinny być zaprojektowane i wybudowane w
taki sposób, aby istniała możliwość dzielenia ich na mniejsze. W strefie VIP powinno się znajdować wyjście na
sektor VIP trybun stadionu.
2.15. Obiekt należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby umożliwić swobodny dostęp osób
niepełnosprawnych do trybun.
2.16. Stadion powinien posiadać:
a) niezbędne pomieszczenia magazynowe,
b) restaurację zapewniającą obsługę strefy VIP,
c)sklep/muzeum kibica,
d) strefę rodzinną,
e) punkty handlowe i gastronomiczne (typu fast food) w ilości umożliwiającej sprawną obsługę widzów,
f) strefy medyczne i odnowy biologicznej,
g) pomieszczenia biurowe dla operatora stadionu,
h) pomieszczenia klubowe,
i )pomieszczenia szatniowe z podziałem na szatnie gospodarzy i gości, z uwzględnieniem stałej szatni dla
głównego użytkownika stadionu oraz minimum jednej szatni dla innych dyscyplin piłkarskich (np. rugby),
j) pomieszczenia na pralnię i suszarnię odzieży sportowej zawodników.
2.17.Konstrukcja obiektu powinna być prosta i nowoczesna oraz uwzględniać możliwość instalowania
dodatkowego wyposażenia (np. ekrany reklamowe). Obiekt powinien być zaprojektowany i wykonany
ekonomicznie i zachowywać właściwą relację miedzy kosztami wybudowania i kosztami eksploatacji.
2.18.Zamawiający nie przewiduje dla stadionu pełnienia funkcji lekkoatletycznej ani funkcji żużlowej.
2.19. Należy tak zaprojektować stadion, aby zapewnić również możliwość rozgrywania meczy rugby. W zakres
zamówienia wchodzi również dostawa i wbudowanie tulei ziemnych do montażu bramek. Długość pola boiska
do gry w rugby powinna wynosić min. 105 m+2 x 10 m+2 x 2 m.
2.20.Wykonawca powinien wykonać 4 przejazdy bramowe umożliwiające ewakuację widzów z boiska podczas
imprez innych niż mecze piłkarskie. Minimalna wysokość przejazdów w świetle powinna wynosić 4,5 m.
Szerokość przejazdów powinna być dopasowana do przewidywanej ilości widzów na płycie boiska.
2.21.Wokół boiska należy wykonać utwardzony pas terenu umożliwiający przejazd pojazdów o nacisku osi
powyżej 100 kN.
2.22.Wszelkie elementy konstrukcyjne obiektu, konstrukcje wsporcze elewacji, itd. powinny posiadać
rozwiązania techniczne uniemożliwiające wspinanie się po nich widzów.
2.23.Trybuny powinny być zadaszone minimum w 80%.
2.24.Zadaszenie trybuny VIP, prasowej i sektorów rodzinnych powinno w sposób szczególny chronić widzów
przed zacinającym deszczem, tj. powinno wystawać minimum 2 m poza obrys najniższego rzędu trybuny.
2.25.Zadaszenie powinno być wykonane w technologii, która nie wykorzystuje słupów (podpór)
podtrzymujących dach, zlokalizowanych na trybunach lub między trybunami
a boiskiem, w sposób ograniczający widoczność z trybun.
2.26. Zadaszenie wszystkich trybun powinno posiadać od strony boiska pas pokrycia
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
7 / 28
z materiału przeziernego o szerokości minimum 5 m zapewniającą odpowiednią ekspozycje światła
słonecznego dla murawy.
2.27.Sektory gości i gospodarzy powinny być wyposażone w krzesełka z możliwością wielokrotnego montażu
i demontażu (minimum 1000 miejsc na sektor) oraz wyjścia ewakuacyjne o odpowiednio większej szerokości
dostosowane do zwiększonego ruchu widzów. Przy ewentualnej zmianie przepisów możliwość usytuowania
miejsc stojących.
2.28. Trybuny stadionu powinny być wykonane, jako żelbetowe prefabrykowane, lub monolityczne z
wykorzystaniem gładkich systemowych szalunków gwarantujących zachowanie wysokiej jakości powierzchni.
Powierzchnia trybun powinna być zaimpregnowana.
2.29.Północną trybunę stadionu należy wykonać, jako częściowo demontowaną w celu umożliwienia
ustawienia w jej miejscu sceny służącej do organizacji imprez innych niż mecze piłkarskie. Konstrukcja trybuny
demontowanej powinna być stalowa z możliwością przeniesienia do magazynów stadionu bez użycia urządzeń
dźwigowych. Konstrukcja trybuny musi być odporna na warunki atmosferyczne. Powierzchnia sceny powinna
wynosić od 250 do 500 m2.
2.30.Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany opracować m.in. następujące dokumentacje:
a) koncepcję wielobranżową,
b) projekty budowlane,
c) projekty wykonawcze,
d) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uzgodniony w niezbędnym zakresie,
e) pozwolenia wodno-prawne na czas budowy, jeśli będą wymagane,
f) harmonogram rzeczowo - finansowy robót,
g) projekt organizacji budowy i zaplecza technicznego budowy,
h) plan BIOZ,
i) warunki techniczne dostaw mediów jak i przekładek kolidującej infrastruktury technicznej,
j) dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczna w celu dokładnego rozpoznania warunków
gruntowych i na tej podstawie dobrania optymalnych rozwiązań projektowych sposobu posadowienia,
k) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiającego.
2.31.Wykonawca zaprojektuje i wykona przegrody oddzielające sektory pomiędzy trybunami z materiałów
przezroczystych o maksymalnej odporności na zniszczenia.
2.32.Zaprojektowany i wykonany obiekt musi posiadać zabezpieczenie w odpowiednią ilość agregatów
prądotwórczych oraz urządzeń typu UPS, które zapewnią zasilanie na czas ewakuacji w przypadku awarii
zasilania głównego.
2.33.Zamontowany w obiekcie system monitoringu musi zapewniać możliwość nagrywania
i przetwarzania obrazu, zgodnego z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504)
z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków
bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej z dnia 10
czerwca 2010roku (Dz. U. 2010 nr 121 poz. 820) z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej (Dz. U. 2011 nr 16 poz. 73)
z późniejszymi zmianami oraz wszelkich innych przepisów regulujących organizację imprez masowych.
Zamontowany w obiekcie system monitoringu musi zapewniać możliwość zarządzania bezpieczeństwem
imprez masowych i innych imprez organizowanych na obiekcie.
2.34.Wykonawca powinien tak zaprojektować i wykonać stadion, aby możliwe było jego sekcyjne wyłączenie
z użytkowania (minimum podział na 4 sekcje), które umożliwi minimalizację kosztów utrzymania obiektu
w zależności od wielkości organizowanej imprezy lub w przypadku jej braku oraz innych uwarunkowań
zewnętrznych.
2.35.Obiekt należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby funkcjonował na nim system „jednego klucza” z
możliwością dostosowywania stref dostępowych w zależności
od potrzeb.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
8 / 28
2.36. Obiekt należy wyposażyć w elektroniczny system dostępowy kompatybilny z sobą służący do: identyfikacji
osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu
i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.
2.37.Obiekt należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby kosze na śmieci znajdujące się zarówno w
obiekcie jak i poza nim były trwale związane z podłożem.
2.38.Boisko należy wyposażyć w siatki ochronne tzw. piłkochwyty dostosowane
do rozgrywek piłkarskich.
2.39.Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu.
3. Wyposażenie
Zakres zamówienia obejmuje pierwsze wyposażenie obiektu w elementy niezbędne
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uzyskania odpowiednich decyzji umożliwiające
organizowanie spotkań meczowych i imprez masowych podwyższonego ryzyka.
4. Informacje ogólne
4.1.Koszt opłat za przyłączenie do sieci ponosi Zamawiający.
4.2.Podstawą do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych są posiadane przez Zamawiającego
decyzje administracyjne stanowiące załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego.
4.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w programie funkcjonalno –użytkowym dla
stadionu, który zamieszczono w odrębnych plikach na stronie internetowej Zamawiającego.
4.4.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań hydrogeologicznych, w celu dokładnej analizy
warunków gruntowo – wodnych na terenie objętym inwestycją. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji
hydrogeologicznej z października 2013 r., która została zamieszczona w dokumentach przetargowych jedynie w
celach informacyjnych.
5. Zakres (opis zamówienia) realizowany na podstawie prawa opcji
wraz z określeniem okoliczności, w których nastąpi realizacja prawa opcji:
5.1.Zakres prac przewidzianych do wykonania, jako opcja: - wybudowanie trybuny północnej o pojemności min.
3 000 miejsc siedzących wraz z instalacjami i wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania trybuny północnej.
5.2.Wykonawca wyceni zakres prac przewidzianych jako opcja (budowa trybuny północnej) i przedstawi w
ofercie.
5.3. Zamawiający może zlecić wybudowanie trybuny północnej w trakcie trwania umowy z wybranym
Wykonawcą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy
– dla Zadania 1.
1.1.2. Zadanie 2 : Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew:
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego dla obsługi stadionu miejskiego przy al.
Piłsudskiego 138 w Łodzi w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej wraz z niezbędną przebudową
infrastruktury.
Celem inwestycji jest poprawa komunikacji publicznej, samochodowej i pieszej wokół stadionu, szczególnie w
czasie imprez masowych zorganizowanych na stadionie.
Rozbudowa istniejącego układu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i pieszych
wokół stadionu.
1. Dla wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 w ramach przebudowy układu komunikacyjnego dla
obsługi stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej
wraz z niezbędną przebudową infrastruktury. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1.1. wykonanie następujących robót drogowych:
a) rozbudowa ulic: al. Piłsudskiego na odc. ul. Niciarniana - ul. Widzewska,
b) budowę ul. Józefa na odc. od rej. ul. Tunelowej do ul. Widzewskiej,
c) Przebudowa ul. Sępiej na odc. ul. Józefa -al. Piłsudskiego,
d) Przebudowa ul. Widzewskiej na odc. ul. Józefa -al. Piłsudskiego,
e) Przebudowa ul. Tunelowej na odc. ul. Józefa -al. Piłsudskiego,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
9 / 28
oraz
f) przebudowę/ budowę / rozbudowę jezdni
g) przebudowę/budowę chodników
h) budowę przystanków komunikacji miejskiej
i) budowę zatok postojowych
j) przebudowę zjazdów
1.2. wykonanie następujących obiektów i prac :
a) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
b) przebudowę i budowę systemu odwodnienia
c) przebudowę sieci wodociągowej w al. Piłsudskiego
d) przebudowę sieci cieplnej
e) budowę oświetlenia ulicznego
f) przebudowę sieci elektroenergetycznej własności PGE Dystrybucja S.A.
g) przebudowę linii napowietrznej WN 2x110 kV
h) przebudowę sieci teletechnicznych,
i) wycinkę drzew i krzewów, (w trakcie realizacji prac należy zminimalizować wycinkę drzew, należy pozostawić
drzewa niekolidujące z inwestycją)
j) nasadzenia nowej zieleni
k) wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu–oznakowania poziomego, pionowego
1.3. rozbiórkę budynków kubaturowych oznaczonych w projekcie:
rozbiórkę budynków kubaturowych oznaczonych w projekcie:
1) budynki mieszkalne: BM-1,
2) inne budynki: BI-19, BI-10, BI-11, BI-7, BI-8, BI-9, BI-12,B-20.
2. Wykonawca w pierwszej kolejności winien wykonać roboty w zakresie przełożenia sieci energetycznej 2
x 110 kV oraz rozbudowę al. Piłsudskiego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Słupy i oprawy
oświetleniowe muszą być tożsame z przyjętymi
w projekcie przebudowy inwestycji - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód
(Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem. Rysunki
poglądowe w załączeniu.
3. W zakresie robót należy uwzględnić rozwiązania dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Normą DIN 32984.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie IV SIWZ pn. „Dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dla Zadania 2”.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
45212200
45111100
45212224
45212225
45330000
45310000
45100000
71222000
71320000
71248000
45110000
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
10 / 28
Słownik główny
45111000
45112000
45200000
45220000
45221000
45230000
45231000
45232000
45233000
45234000
71000000
71200000
71250000
71310000
71350000
71351910
71352000
71313000
71354000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak
nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :
tak
nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
11 / 28
Zakres (opis zamówienia) realizowany na podstawie prawa opcji wraz z określeniem okoliczności, w których
nastąpi realizacja prawa opcji:
1.Zakres prac przewidzianych do wykonania, jako opcja:
- wybudowanie trybuny północnej o pojemności min. 3 000 miejsc siedzących wraz
z instalacjami i wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania trybuny północnej.
2.Wykonawca wyceni zakres prac przewidzianych jako opcja (budowa trybuny północnej) i przedstawi w ofercie.
3. Zamawiający może zlecić wybudowanie trybuny północnej w trakcie trwania umowy z wybranym Wykonawcą.
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 28 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
12 / 28
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie: 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony
pięćset tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej w ogłoszeniu "ustawą"
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto.
3.Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1. Dla zadania 1 :
- udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane na okres 60
miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót,
- udzielenia gwarancji na urządzenia według gwarancji producenta jednak nie mniej niż 24 miesiące,
- udzielenia gwarancji na pielęgnację nawierzchni trawiastej w okresie 12 miesięcy oraz bezpłatny serwis
instalacji podgrzewania boiska w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
inwestycji.
3.2. Dla zadania 2 :
- udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 60
miesięcy, od daty odbioru końcowego robót
Wykonawca zobowiązany jest również do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na zieleń, w szczególności na
utrzymanie zieleni niskiej na okres 12 miesięcy obejmujące systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej
wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu
tak
nie
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
13 / 28
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej — opisane w pkt III. 2.2).
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz
2.1. dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.2. dokumenty, o których mowa w pkt II.2.2.
2.3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., który
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w
pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełnia
na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach,zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt. III.2.2) i III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
14 / 28
7.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
15 / 28
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1., 7.2.,
7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w W zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i
postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć dofinansowej zapewniającej wykonanie
oferty następujące dokumenty:
zamówienia,Wykonawca musi wykazać, że posiada
1. informację banku lub spółdzielczej kasy
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
mniejszą niż 20.000.000.00 zł.
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego
posiadanych środków finansowych lub zdolność
powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji Europejskiej.
finansowej i ekonomicznej wymaganych w pkt. 1
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
powyżej może przedstawić inny dokument, który w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
16 / 28
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
przez Zamawiającego warunków.
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
wartości, daty i miejsca wykonania oraz
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył)
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych należycie:
robót, określających czy roboty te zostały wykonane
a)robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
przebudowie i/lub rozbudowie stadionu piłkarskiego o
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
pojemności min. 10.000 miejsc o wartości
prawidłowo ukończone - zgodnie z Formularzem nr 4 min. 80.000,000,00 zł brutto.
do SIWZ.
b) robotę budowlaną polegająca na budowie i/lub
Za najważniejsze roboty budowlane, których
przebudowie drogi o długości min. 1000 m wraz z
dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
budową i/lub przebudową oświetlenia ulicznego,
poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do
odwodnienia,
wykazania spełnienia warunku określonego w
w ramach jednego zamówienia o wartości min. 20.000.
poniższym punkcie.
000,00 zł. brutto.
2. Dowodami, o których mowa powyżej są:
2.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
- poświadczenie,
wykonania zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie dysponuje, co najmniej:
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 2.1. Dla zadania 1 i 2 :
powyżej.
osobą, która będzie pełniła funkcję Dyrektora Projektu
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą:
rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, - wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane,
- 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, projektami infrastrukturalnymi,
o których mowa w pkt 2.
- doświadczenie w kierowaniu minimum jednym
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
projektem z zakresu obiektów użyteczności publicznej o
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
wartości nie mniejszej niż 50. 000. 000,00 zł brutto.
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym, 2.2. Dla zadania 1 :
wraz z informacjami
a)jedną osobą, która będzie pełniła funkcję
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia
wykonania zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
oraz informacją o podstawie
która posiada min.:
do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem - 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
nr 5 do SIWZ.
projektanta w specjalności architektonicznej
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w oraz
wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5, - wykonała co najmniej jeden projekt obiektu
posiadają wymagane uprawnienia.
sportowego o widowni min. 10.000 miejsc, który
wyposażony był m.in. w instalacje: teletechniczną,
elektryczną, kanalizacyjną, wodną, co, sanitarną;
b)jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy przy realizacji niniejszego zamówienia
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
17 / 28
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, która posiada min.:
- 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy
oraz
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy
przy budowie
co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej m.in. 10. 000 m²
2.3. Dla Zadania 2:
a)jedną osobą na stanowisku kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b)jedną osobą na stanowisku kierownika robót
drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowej
bez ograniczeń;
c)jedną osobą na stanowisku kierownika robót
energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczeń;
d)jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodno
– kanalizacyjnych, gazowych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodno
- kanalizacyjnych, gazowych bez ograniczeń;
e)jedną osobą na stanowisku kierownika robót
teletechnicznych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń;
f)1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do
110 kV;
g)1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 110 kV.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia
nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza
się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
18 / 28
państwach, na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych
w pkt 1 i 2 jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
19 / 28
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
20 / 28
Kryteria
4. _____
5. _____
Waga
_____
_____
Kryteria
9. _____
10. _____
Waga
_____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZDiT-DZ.3321.18.2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 28/04/2014 Godzina: 11:00
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: 5000.00
Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją oraz wszelkimi jej ewentualnymi
zmianami i modyfikacjami będzie zamieszczona w wersji elektronicznej nieodpłatnie na stronie internetowej
zamawiającego [www.zdit.uml.lodz.pl]. W przypadku, gdy wykonawca będzie chciał uzyskać dokumentację w
wersji papierowej zobowiązany będzie uiścić za nią opłatę w wysokości 5.000,00 zł brutto na konto bankowe o
numerze 09 1660 0013 2025 0003 6201 0007.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2014 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
21 / 28
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 28/04/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Łódź
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
22 / 28
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
tak
nie
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 28 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
2.Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia
podstawowego.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
23 / 28
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-035646
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
24 / 28
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa
Miasto Łódź – Departament Architektury i Rozwoju - Krajowy numer identyfikacyjny
Biuro ds. Inwestycji
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy:
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź,
Miejscowość
Łódź
Państwo
Polska (PL)
Kod pocztowy 90-430
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
25 / 28
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____
Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____
i: _____
Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
26 / 28
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1]
Przedmiot
1
Usługi konserwacyjne i naprawcze
2
Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3
Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4
Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5
Usługi telekomunikacyjne
6
Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7
Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8
Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9
Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10
Usługi badania rynku i opinii publicznej
11
Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13
Usługi reklamowe
14
Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15
Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16
Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7]
Przedmiot
17
Usługi hotelarskie i restauracyjne
18
Usługi transportu kolejowego
19
Usługi transportu wodnego
20
Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21
Usługi prawnicze
22
Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25
Usługi społeczne i zdrowotne
26
Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27
Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
27 / 28
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
28 / 28