Polkowice, dnia 14.04.2015 r. ZP.271.12.2014 INFORMACJA O

Komentarze

Transkrypt

Polkowice, dnia 14.04.2015 r. ZP.271.12.2014 INFORMACJA O
Polkowice, dnia 14.04.2015 r.
ZP.271.12.2014
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie sektora 8 – Osiedle Polkowice Dolne
Zamawiający, tj. Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Burmistrza Polkowic,
informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.), unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych miasta
Polkowice w podziale na 8 sektorów” w zakresie sektora 8 – Osiedle Polkowice Dolne
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. do godz. 12:00 do dnia 02.04.2015 r. złożono 15 ofert w tym jedną ofertę w zakresie
sektora 8 – Osiedle Polkowice Dolne.
Po dokonaniu czynności otwarcia ofert ustalono, że w zakresie sektora 8 – Osiedle Polkowice Dolne oferta z najniższą ceną
oferty brutto w wysokości 668.429,45 zł, znacząco przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, tj. 352 000,00 zł.
W tym stanie sprawy zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie sektora 8 – Osiedle Polkowice Dolne, gdyż oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, tj. Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Burmistrza Polkowic,
informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych miasta
Polkowice w podziale na 8 sektorów”, dokonano wyboru zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy jako najkorzystniejszych
ofert następujących wykonawców:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oferta Wykonawcy nr 10 tj. „ACER” Zakład Pielęgnacji i Konserwacji Terenów Zielonych S.C., ul. Wójta Henryka
44, 59-300 Lubin, złożona na sektor 1 – Osiedle Sienkiewicza oraz tereny przyległe, z ceną ryczałtową oferty brutto
w wysokości 687.320,53 zł oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut.
Oferta Wykonawcy nr 1 tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borowczyk Joanna Borowczyk, Biedrzychowa 6A, 59101 Polkowice, złożona na sektor 2 – Osiedle Gwarków oraz tereny przyległe i park dla psów, z ceną ryczałtową
oferty brutto w wysokości 575.269,98 zł oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut.
Oferta Wykonawcy nr 7 tj. Yoli-Mar Mariusz Pesta, ul. Górników 11/1, 59-100 Polkowice, złożona na sektor 3 –
Osiedle Krupińskiego, z ceną ryczałtową oferty brutto w wysokości 598.545,19 zł oraz czasem reakcji na
przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (mail, fax) do
momentu przystąpienia do prac : 30 minut.
Oferta Wykonawcy nr 4 tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETMAR Beata Pesta, ul. Kmicica 5/16, 59-101
Polkowice, złożona na sektor 4 – Osiedle Centrum oraz Centralny Park Zabaw i Wypoczynku, z ceną ryczałtową
oferty brutto w wysokości 612.814,35 zł oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut.
Oferta Wykonawcy nr 11 tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EMARK” Marek Stańczyszyn, ul.
Kolejowa 27, 59-100 Polkowice, złożona na sektor 5 – Stare Miasto oraz tereny przyległe, z ceną ryczałtową oferty
brutto w wysokości 477.474,51 zł oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut.
Oferta Wykonawcy nr 9 tj. LUBTECH SERWIS Wojciech Lubera, ul. Kossaka 1, 59-300 Lubin, złożona na sektor 6 –
Osiedle Hubala, Dąbrowskiego oraz tereny przyległe, z ceną ryczałtową oferty brutto w wysokości 679.086,84 zł
oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut.
7.
Oferta Wykonawcy nr 15 tj. Fundacja Rolna „PLON”, ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice, złożona na sektor 7 –
Osiedle Polanka, Staszica, Młodych oraz tereny przyległe, z ceną ryczałtową oferty brutto w wysokości 506.097,00
zł oraz czasem reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut.
Oferty w/w Wykonawców są ofertami najkorzystniejszymi w zakresie poszczególnych części tj. sektorów, zgodnie z
kryteriami oceny ofert. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
sektor 1 – Osiedle Sienkiewicza oraz tereny przyległe
1. Wykonawca nr 2 tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Borowczyk, Biedrzychowa 6A, 59-101 Polkowice –
Uzyskana punktacja łącznie: 99,02
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 694.458,93 – punktacja w kryterium – 95% : 94,02
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
2. Wykonawca nr 10 tj. „ACER” Zakład Pielęgnacji i Konserwacji Terenów Zielonych S.C., ul. Wójta Henryka 44, 59300 Lubin – Uzyskana punktacja łącznie: 100,00
a. Cena ryczałtowa oferty brutto: 687.320,53 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b. Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
(mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 2 – Osiedle Gwarków oraz tereny przyległe i park dla psów
1. Wykonawca nr 1 tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borowczyk Joanna Borowczyk, Biedrzychowa 6A, 59-101
Polkowice – Uzyskana punktacja łącznie: 100,00
a. Cena ryczałtowa oferty brutto: 575.269,98 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b. Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
(mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
2. Wykonawca nr 8 tj. Firma „BRESSO” Jan Bresso, Piaskownia Guzice, 59-101 Polkowice – Uzyskana punktacja
łącznie: 64,29
a. Cena ryczałtowa oferty brutto: 921.766,24 zł – punktacja w kryterium – 95% : 59,29
b. Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
(mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
3. Wykonawca nr 13 tj. HelAn Helena Szot, ul. Wiślańska 6/18, 54-152 Wrocław – Uzyskana punktacja łącznie: 93,45
a. Cena ryczałtowa oferty brutto: 617.863,83 zł – punktacja w kryterium – 95% : 88,45
b. Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
(mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 3 – Osiedle Krupińskiego
1. Wykonawca nr 7 tj. Yoli-Mar Mariusz Pesta, ul. Górników 11/1, 59-100 Polkowice – Uzyskana punktacja łącznie:
100,00
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 598.545,19 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
2. Wykonawca nr 12 tj. GREEN-PRO Dorota Ochędzan, ul. Długa 16B/70, 53-658 Wrocław – Uzyskana punktacja
łącznie: 97,79
a. Cena ryczałtowa oferty brutto: 612.814,35 zł – punktacja w kryterium – 95% : 92,79
b. Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
(mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 4 – Osiedle Centrum oraz Centralny Park Zabaw i Wypoczynku
1. Wykonawca nr 4 tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETMAR Beata Pesta, ul. Kmicica 5/16, 59-101
Polkowice – Uzyskana punktacja łącznie: 100,00
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 529.664,30 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut– punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 5 – Stare Miasto oraz tereny przyległe
1. Wykonawca nr 4 tj. PRO-INFRA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa – Uzyskana punktacja łącznie: 80,77
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 598.652,70 zł – punktacja w kryterium – 95% : 75,77
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
2.
Wykonawca nr 11 tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EMARK” Marek Stańczyszyn, ul.
Kolejowa 27, 59-100 Polkowice – Uzyskana punktacja łącznie: 100,00
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 477.474,51 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 6 – Osiedle Hubala, Dąbrowskiego oraz tereny przyległe
1. Wykonawca nr 5 tj. „ZIELONE OGRODY” Wioletta Miodowicz-Jakubowska, ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa –
Uzyskana punktacja łącznie: 83,68
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 819.985,07 zł – punktacja w kryterium – 95% : 78,68
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
2. Wykonawca nr 9 tj. LUBTECH SERWIS Wojciech Lubera, ul. Kossaka 1, 59-300 Lubin – Uzyskana punktacja
łącznie: 100,00
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 679.086,84 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
3. Wykonawca nr 14 tj. E.K. Ochędzan Sp. z o.o., ul. Reymonta 65, 46-100 Namysłów – Uzyskana punktacja łącznie:
88,53
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 772.372,85 zł – punktacja w kryterium – 95% : 83,53
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 7 – Osiedle Polanka, Staszica, Młodych oraz tereny przyległe
1. Wykonawca nr 15 tj. Fundacja Rolna „PLON”, ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice – Uzyskana punktacja łącznie:
100,00
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 506.097,00 zł – punktacja w kryterium – 95% : 95,00
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : do 30 minut – punktacja w kryterium – 5% : 5,00
sektor 8 – Osiedle Polkowice Dolne
1. Wykonawca nr 3 tj. „ZUB” Zakład Usług Budowlanych Danuta Jankowska, ul. Kolejowa 27, 59-100 Polkowice
a) Cena ryczałtowa oferty brutto: 668.429,45 zł
b) Czas reakcji na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego (mail, fax) do momentu przystąpienia do prac : od 31 do 60 minut