Szanse Kompleksu „Południe"

Komentarze

Transkrypt

Szanse Kompleksu „Południe"
Rok XXXVIII
Nr 6 (1229)
30 kwiecień
1995
PISMO ZAKŁADÓW
AZOTOWYCH
„KĘDZIERZYN"
SPÓŁKA
AKCYJNA
ISSN 1232-5023
Dyrektor Chmielewski jest optymistą
Szanse Kompleksu „Południe"
PANIE DYREKTORZE — zwra
cam się do pana Konstantego
Chmielewskiego, szefa Biura
Wykonawczego Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego „Południe" — proszę o kilka słów2
związanych z funkcjonowaniem i
szansami Kompleksu „Południe".
Warto może przypomnieć, że
Konsorcjum powołane zostało po
to by w efekcie jego (w tym Biura
Wykonawczego) działalności zawiązała się np. spółka akcyjna.
Spółka, która na bazie zgromadzonych kapitałów uzyska kredyty,
zbuduje tę rafinerię, będzie ją mieć
i eksploatować. Powstanie nowa
firma, nowy podmiot gospodarczy.
Konsorcjantów, którzy są różnego
typu podmiotami zainteresowanymi żeby rafineria, to źródło petrochemicznych związków niezbędnych dla gospodarki kraju zaistniała — jest w tej chwili dwudziestu
ośmiu. W Konsorcjum są banki, są
firmy zainteresowane wykonawstwem inwestycyjnym, chociaż i
tak ten nowy podmiot będzie zawierał umowy i wybierał wykonawców. Są firmy, które zainteresowane są uzyskaniem petrochemikaliów uzyskanych z pirolizy wydzielonych z ropy frakcji. Są w Konsorcjum również podmioty zajmujące
się kupowaniem i sprzedawaniem
w kraju i za granicą produktów chemicznych, a szczególnie paliw.
Rafineria ma przerabiać 6 min
ton ropy rocznie. Ropy, która przypłynie specjalnie wybudowanym
rurociągiem z Płocka. Przy czym
przewiduje się, że paliwa sprzedawane będą w stosunkowo niewielkim promieniu — ze względu na to,
że tutaj właśnie występuje największe spożycie paliw w Polsce.
Część ropy przetworzonej poprzez
rafinerię poddana zostanie wysokotemperaturowemu rozkładowi i
wtedy uzyskuje się związki chemiczne na bazie, których wytwarza
się potem polietylen, PCV, alkohole
0 X 0 i inne związki masowo potrzebne dla przemysłu farb i lakierów, budownictwa itp. Głównie jest
to kierunek tworzyw sztucznych;
powiązanie z takimi zakładami jak:
Tarnów, Oświęcim, Rokita w Brzegu i oczywiście powiązanie z
przedsiębiorstwami, które są tutaj
— czyli ZCh Blachownia i ZA Kędzierzyn. To podstawowy rynek dla
palety produktów jaką uzyska się z
pirolizy benzyn.
wstanie cały szereg nowych możliwości w mieście, a poza tym taki
podmiot w infrastrukturze da pracę
wielu ludziom. Trudno dziś wyobrazić sobie ile osób będzie budowało
ten Kompleks, bo dziś jest to praca
głównie maszyn, a nie ludzi, ale
szacujemy, że parę tysięcy ludzi
będzie miało pracę. To również
praca dla tych, którzy wykonywać
będą armaturę, rurociągi i aparaty.
Jest to ożywienie całego rejonu
Śląska nie tylko opolskiego. Miałem okazję zainteresować tą sprawą Pana Wojewodę katowickiego,
wykazuje dla tej sprawy również
ogromną przychylność. Nie mówię
już tutaj o tym, że Pan Wojewoda
Zembaczyński jest wśród tych, którzy byli inicjatorami podjęcia tej
sprawy od nowa. I po nowemu —
mam nadzieję — skutecznie.
Jak zawsze przy tego typu
przedsięwzięciach staje pytanie
Konsorcjum daje sobie rok (od o kwestie związane z ochroną
1 stycznia 1995 r.) na to, żeby dopro- środowiska...
wadzić do oceny, czy potrafimy to
Sprawy ekologii będą rozwiązadzieło gospodarcze zrealizować, czy
ne najnowocześniej w Europie co
potrafimy stworzyć warsztat pracy
oznacza, że już dziś wiele rafinerii
dla ok. 1000 ludzi. Warsztat pracy
bardzo efektywny. Przy czym produZnakomite prowadzenie azotokty z Kompleksu będą tworzyć dalwej wytwórni alkoholi 0 X 0 zaowosze stanowiska pracy podczas ich
cowało tym, że licencjonodawca
przetwarzania. Jest z nami CPN, jest
uznał ją za instalację refe-rencyjną.
CIECH, w jakiś sposób związane są
Stąd
też w ostatnim okresie czasu
z nami rafinerie (Płock, który faktyczszkoliliśmy
w Zakładach grupę pranie nie jest formalnie w Konsorcjum,
cowników firmy SAMAD z Arabii
Czechowice, Trzebinia) wiele waż-
nych podmiotów gospodarczych,
które swą siłą gospodarczą prą ku
temu, by takie przedsięwzięcie stało się faktem.
Co dałoby to Zakładom Kędzierzyna-Koźla i samemu miastu?
Przewiduje się m.in. produkcję
polietylenu, ale zupełnie innych gatunków niż wytwarzane są w Blachowni i w Płocku. Są to polietyleny, które masowo są obecnie sprowadzane do Polski. Dalej — półprodukty dla etylobenzenu z niego
styrenu, to konieczność modernizacji i rozbudowy Blachowni. Po-
budowanych wcześniej jest przyjaznych dla środowiska ta nie stworzy żadnych zagrożeń ekologicznych. Jest to już dziś przedmiotem szczególnej troski, a
poza tym rozwiązania wątpliwe nie
przejdą przez te wszystkie organy,
które będą musiały „przybić swoją
pieczątkę" na tej sprawie.
To chyba także miejsce na ocenę
szansy. Każdy chciałby, żeby była
to szansa stuprocentowa. Szczególnie banki — lubią sytuację, gdy
coś jest zupełnie pewne — „nie lubią ponosić ryzyka". Ale tutaj, gdy
chodzi o szansę na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia możliwości te, dzisiaj, szacuję bardzo
wysoko. Jeszcze miesiąc temu byłbym zdecydowanie mniejszym optymistą. Również jestem przekonany, że ten, który „wejdzie", a potrzeba tutaj również dużo kapitałów i
kredytów zagranicznych — nie zrobi złego interesu. Wprost przeciwnie, będzie to bardzo dobry interes.
Tak jak jest na całym świecie.
Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Hynek
Saudyjskiej. Wysoko oceniono poziom przeprowadzonego szkolenia:
zarówno przez licencjonodawcę jak
i szkolących się. Obie strony wyraziły podziękowanie załodze 0 X 0
za sprawne przeprowadzenie
szkolenia.
BRYDŻ, BRYDŻ, BRYDŻ ...
13 marca 1995 r. zakończono rozgrywki w brydżu sportowym z cyklu
„Grand Prix Kędzierzyna-Koźla". W ramach turnieju, w którym uczestniczyło
60 zawodników, rozegrano 22 turnieje
parami i 5 indywidualnych.
W ramach rozgrywek w turnieju par
zwyciężali: Lech Walat—Gabriel Raszka (zwycięstwo w turnieju otwarcia),
Franciszek M a c i e j c z y k — M i k o ł a j
Golla, Kajetan Olewicz—Anatol Jermoliński (po cztery zwycięstwa), a po
jednym zwycięstwie odniosły pary Elżbieta Rutkowska—Renata Fiszer,
Jan Lubieniecki—Julian Kiełbasiński, Andrzej Głąb—Janusz Pajor,
Łukasz Chrustowski—Jacek Hep-
ter, Jan Decowski—Gustaw Raubo,
Edward Dorosz—Czesław Niedzielski, Ł u k a s z C h r u s t o w s k i — J a n
Szagała, Jan Lubieniecki—Zbigniew Czerkawski.
Czołowe lokaty w turnieju parami uzyskali: 1) Franciszek Maciejczyk—Mikołaj Golla, 2) Kajetan Olewicz—
Anatol Jermoliński, 3) Edward Dorosz—Czesław Niedzielski.
W turniejach indywidualnych zwyciężali: dwukrotnie Tomasz Wład oraz po
jednym zwycięstwie uzyskali Edward
Dorosz, Jan Decowski, Lecz Walat.
Czołowe lokaty w turniejach indywidualnych uzyskali: 1) Tomasz Wład,
2) Kajetan Olewicz, 3) Franciszek
Maciejczyk.
O ostatecznych zwycięstwach łącznej klasyfikacji decydowały wyniki 12
najlepszych turniejów parami oraz 4
turniejów indywidualnych. Wyrównana
rywalizacja miała miejsce podczas
trwania całego turnieju. O ostatecznym
zwycięstwie zdecydował ostatni turniej
parami. O tytule mistrza zadecydowała
wyższa pozycja w klasyfikacji turniejów
indywidualnych.
Mistrzem Kędzierzyna-Koźla na
1995 r. został Kajetan Olewicz, młody,
dobrze zapowiadający się brydżysta,
który zajmował wysokie lokaty w turniejach ogólnopolskich (w tym na Turnieju
Chemików rozgrywanym z okazji „Dnia
Chemika" i „Dni Kędzierzyna-Koźla).
Kolejne miejsca wśród dziesięciu
najlepszych zawodników Kędzierzyna-Koźla na 1995 r.:2) Franciszek Maciejczyk, 3) Anatol Jermoliński, 4)
Jan Lubieniecki, 5) Mikołaj Golla,
6)
Edward Dorosz, 7) Tomasz
Wład, 8) Jan Decowski, 9) Czesław
Niedzielski, 10) Gustaw Raubo.
Rozgrywki Grand Prix nie kończą
sezonu brydżowego w Kędzierzynie-Koźlu. Korzystając z gościnności Kasyna Policyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu do
czerwca br. w poniedziałki o godz.
17.00 będą się odbywały rozgrywki w
brydżu sportowym. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.
Największą imprezą brydżową 1995
roku w Kędzierzynie-Koźlu będzie tradycyjny (rozgrywany czwarty raz) „Brydżowy Turniej Chemików" z okazji „Dnia
Chemika" i „Dni Kędzierzyna-Koźla".
Wzorem lat ubiegłych turniej odbędzie
się w sali teatralnej hotelu „Centralnego" na Osiedlu Azoty i rozegrany zostanie 28 maja od godz. 10.00. Urząd
Miasta funduje specjalną nagrodę dla
najlepszej pary z Kędzierzyna-Koźla.
Sponsorami turnieju są tradycyjnie zakłady chemiczne z terenu miasta.
Na 6 czerwca 1995 r. z okazji „Dnia
Chemika" zaplanowany jest „Turniej
Drużynowy" między zespołami reprezentującymi zakłady pracy z Kędzierzyna-Koźla.
Miłośników brydża sportowego czeka wiele emocji a najlepszych zawodników satysfakcji. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w rozgrywkach i turniejach.
Dużym zaangażowaniem przy organizowaniu wyżej wymienionych turniejów, w trakcie ich trwania, przy liczeniu
wyników i prowadzeniu listy rankingowej wykazywali się koledzy Andrzej
Cierpich (pracownik Zakładu 0 X 0 ZA
Kędzierzyn S.A.) i J a n Decowski
(pracownik ZCh Blachownia).
TAP
Sport szkolny
Koszykarki z trójki jak w NBA
Podwójny tytuł Mistrza Kędzierzyna—Koźla zdobyły dziewczęta z „azotowej" szkoły podstawowej nr 3! Zespół koszykarek był poza zasięgiem,
dziewczęta wygrały wszystko, co było
do wygrania zajmując zdecydowanie
pierwsze miejsce przed dwunastką i
dziewiętnastką.
Trójka grała w składzie: Maria Rusin, Małgorzata Płaczko, Magda Urbanowska, Magda Tałanda, Beata
HEJ!
OD KRAKOWA
PISZĘ
h a d k o — przykro, wstrętnie. Żyje
wraz z Trylogią, a w której Pan Podbipięta powtarza „słuchać hadko". I z tym
zwrotem można się spotkać,
habent sua fata
libelli
— mają i książki swój los, historię,
przeznaczenie.
h a j d a ! — okrzyk zachęcający do
ataku.
h a j ż e! — jak wyżej, jeszcze bardziej zaczepnie.
h a l e r z — dawna drobna moneta
miedziana, setna część korony austriackiej.
H a w e ł k a — Antoni (1840—1894),
kupiec krakowski. Otworzył (1876) w
Rynku sklep kolonialny, potem obok
restaurację. Sklep i restauracja istnieje
do dzisiaj. Ma dobrą renomę. Wg anegdot „Gawiełka" był mile wspominany
również przez Osipa W. W tym roku odbył się tu najdroższy w Polsce Sylwester
— 20 milionów od osoby. Sala bankietowa mieści się na piętrze, zdobna jest
fryzem Włodzimierza Tetmajera przedstawiającym mistrza Twardowskiego.
Większość podawanych tam dań jest dostępna w barze na parterze, za całkiem
dostępną cenę. Możesz tam bezpiecznie
Sitko, Alicja Janicka, Ala Żak, Kasia
Szot i Marta Cielniaszek.
Najlepszą a zarazem najbardziej
skuteczną zawodniczką została Maria Rusin zdobywając 86 punktów!
Podobnie było z dziewczętami starszymi z trójki. Również wygrały wszystko. Zdecydowanie zajęły pierwsze
miejsce przed dwunastką i szkołą podstawową z Dziergowic. Starsze grały w
składzie: Marta Stremler, Aneta
Rzeplińska, Izabela Kucharczyk,
Krystyna Sikora, Kamila Surdyga,
Maria Rusin, Agnieszka Talega,
Małgorzata Płaczko, Magdalena
Widera, Monika Krupa.
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Martę Stremler. Najskuteczniejszą ponownie okazała się Maria
Rusin z 46 pkt.
Oba zespoły prowadził Jan Węgrzyn.
W Finale Biegów Przełajowych
rozegranych w Lasocicach Cyprian
Wiśniowski był ósmy na 2000 m,
chłopców starszych, Magda Tałanda
była dziewiąta na 1000 m dziewcząt
młodszych. W tej samej kategorii Magda Urbanowska zajęła dziesiąte
miejsce.
Zespołowo w punktacji szkół podstawowych rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego zwyciężyła TRÓJKA z
18 pkt., przed
SP Dziergowice i
SP nr 1 Kędzierzyn-Koźle.
Hity
językowe dawnej stolicy
wstąpić np. na pierożki i opowiadać
hic
m u I i e r — Herod baba.
Znajomym, zgodnie z prawdą, że jad- Obecnie, w dobie powszechnej nieznałeś u Hawelki, Pełny szpan!
jomości łaciny nawet wśród pilnych minih e j n a ł — znalazł zadziwiające strów — nader zręczny sygnał w systepotwierdzenie w starej legendzie tatar- mie ostrzegania. Np. „Basia? Hic mulier,
skiej. Legenda związana jest z przepo- złotowłosa!" Indagowany możesz powiednią, iż państwo tatarskie nie pod- wiedzieć, nie odbiegając od prawdy, że
niesie się, póki na rynku w Samarkan- zwrot oznacza „to ta kobieta"...
dzie nie zostanie odegrany hejnał do
h o ł u b i ć — opiekować się, taszczyć
końca. Niestety, koniec hejnału nie jest z sobą nie bez mitręgi. Hołubiący spotyjuż znany. Zob. Ksawery Pruszyński ka się często z cudzą dezaprobatą.
„Trębacz z Samarkandy".
h o n o r — staroświeckie, oznacza
h e r b — początkowo symbolem coś w rodzaju poczucia godności własmiasta był znak heraldyczny panujące- nej. Gdy kto daje „słowo honoru" nalego. Już od roku 1303 na pieczęci mia- ży uważać. Pewnie zwykle jego słowo
sta figurują podstawowe składniki dzi- nie starcza lub wzbudza wątpliwości.
siejszego herbu. Krakowski orzeł w
H u t t t e n
C z a p s c y —
herbie nie stracił korony w okresie zasłużona dla Krakowa rodzina magPRL-u. Kolorami miasta są biały i nie- nacka z Pomorza, a następnie Wielkiebieski (w dole).
go Księstwa Litewskiego. Muzeum Nah e r o i n a — bohaterka powieści, rodowe otworzyło specjalny Jego imieniem nazwany oddział. Warto zajrzeć.
kobieta odważna, energiczna.
h e t e r a — potworna baba! Kłótli- Zbiór numizmatów, map i książek uwawa, nierządna, nie koniecznie do tego żany za najcenniejszy w Polsce i jeden
z niewielu tej wartości w świecie. Ememało urodziwa...
h e t k a — koń lichy, lada jaki. Mieć ryk, wnuk fundatora odnalazł w Norymkogoś za,.hetkę pętelkę" znaczy lekce- berdze ołtarz mariacki, wywieziony
przez hitlerowców. Sprowadził go poważyć, mieć za nic.
h ę ? — zręczny a zwięzły sposób tem do Polski Karol Estreicher (zob.)
objawienia zdziwienia i cienia wątplih y r — także „chyr". Wieść roznowości. Zwykle obliguje do dalszych tłu- sząca się szeroko. Sława. Czego i Somaczeń. Nam dawa czas do obmyśla- bie życzy.
nia mniej obcesowej repliki.
Janusz Terakowski
Okolice
wielkiej piłki
Oczko wyżej
Bardzo dobrze (miejmy nadzieję, że
nie zapeszymy) spisują się piłkarze
Unii Kędzierzyn-Koźle. W rundzie
wiosennej stracili tylko jeden punkt-remisując z rezerwami pierwszoligowego Rakowa Częstochowa. Po tym remisie uniści awansowali na trzecie
miejsce w tabeli.
r
SPONSOR KRZYŻÓWKI
C o d z i e r m i e świeże
rxa W a s z y c K s+ołack
mięso i w y r o b y wędliniarskie
MARCO
Życzymy
Smac.zv\e.ęjo I
SKLEPY
FIRMOWE
Kędzierzyn - ul. Głowackiego 1
Koźle - ul. Czerwińskiego, Plac
Opole - ul. 1 Maja 79
PKS
Informacje zakładowe (w skrócie)
Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność" w ZAK SA
Dot.: zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W sprawie zasad korzystania przez
Załogę z ZFŚS stanowisko Zarządu
znane jest obu Związkom.
Zarząd wyraża pogląd, że gospodarowanie tymi środkami winno mieć
miejsce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 4.03.1994 r. podpisanej
przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
W ustawie tej jednoznacznie określa się (art. 8 ust. 2) w jaki sposób i
przez kogo winien być uzgodniony regulamin podziału i wydatkowania
środków ZFŚS.
Aktualnie obowiązuje podpisany
przez oba Związki Zawodowe i Dyrektora ZAK SA Regulamin. Na dziś jest
to obowiązujące prawo ponieważ inne zasady nie zostały ustalone przez
strony.
Ten kto uważnie czyta przepisy
obowiązującej ustawy winien wiedzieć w jakiej formie może być dokonana zmiana Regulaminu.
Ustawa jednoznacznie przesądza cydowania o podziale ZFŚS i jako opio tym, że winno to nastąpić w wyniku nia nie może zastąpić ustawowych
uzgodnienia pomiędzy wszystkimi uprawnień decyzyjnych należnych do
stronami, w tym oczywiście „zakłado- organizacji związkowych i kierownictwa firmy.
wymi organizacjami związkowymi".
Jeżeli obie organizacje związkowe
Zatem zachęcam obydwa Związki
działające w ZAK SA zgodnie z pra- Zawodowe by zgodnie z obowiązkiem
wem ustalą swoje stanowisko w za- wynikającym z w/w ustawy podjęły
kresie innych zasad podziału i wyda- konstruktywne negocjacje zmierzająwania środków z ZFSS to nie sądzę, ce do osiągnięcia porozumienia tak w
aby Zarząd ZAK SA miał nie przychy- przedmiocie gospodarowania w
lić się do tak uzgodnionego stanowi- 1996 r. środkami z ZFŚS jak i całoska. Natomiast dopóki obie organiza- kształtu spraw wynikających z potrzecje związkowe nie uzgodnią swego by opracowania nowego Zakładowestanowiska obowiązuje i obowiązy- go Układu Zbiorowego.
wać będzie nadal prawo dotychczaJeszcze raz apeluję, aby partykusowe — czyli zatwierdzony i podpisa- larne interesy ustąpiły miejsca rozny przez wszystkie strony Regulamin sądkowi i niepotrzebnie nie powodoz dnia 1.04.1994 r.
wały zagrożenia wystąpieniem poNie mogę wyrazić zgody na zamie- działów wśród Załogi.
rzone przez NSZZ „Solidarność" refeŻyczę pomyślności w negocjarendum, ponieważ nie jest ono usta- cjach.
nowionym środkiem prawnym do de-
Informacja
Działu Socjalno-Mieszkaniowego
dotycząca organizacji wypoczynku letniego dla
pracowników ZAK SA i ich uprawnionych
członków rodzin w 1995 r.
Zgodnie z decyzją Zarządu ZAK ca i Ciechocinka, wycofali się z niej z
powodu nie podpisania przez nas w
SA wypoczynek letni organizowany
będzie w oparciu o zasady określone odpowiednim czasie stosownych pow obowiązującym od 1.04.1994 r. Re- rozumień.
gulaminie gospodarowania środkami
Zainteresowanych wypoczynkiem
Zakładowego Funduszu Świadczeń we własnych ośrodkach informujemy,
że w Ustce znacznie podwyższono
Socjalnych (Z.F.Ś.S.).
standard ośrodka przeprowadzając w
Wyżej wymieniony Regulamin okreś- roku ubiegłym remont części hotelola między innymi, że prawo do uzyska- wej i w roku bieżącym bloku żywienia,
nia dopłaty z Z.F.Ś.S. mają dzieci, na a w Gródku wybito w br. roku nową
które w ZAK pobierany jest zasiłek ro- studnię, z uwagi na występujące w
dzinny.
ostatnich latach problemy z wodą.
Zapis ten wprowadzono do RegulaPracownicy, którzy zamierzają
minu na wniosek Związków Zawodo- wyjechać na wczasy do innych
wych, a miał on na celu zrównanie miejscowości mogą ubiegać się o
uprawnień do świadczeń socjalnych dopłatę z Z.F.Ś.S. na zasadach
dzieci pracowników, których oboje ro- określonych obowiązującym Redzice byli pracownikami ZAK SA. Od gulaminem.
1.03. br. w związku ze zmianą zasad
W br. postawione będą znaczne
przyznawania zasiłków rodzinnych w środki finansowe na dopłaty do wypoświetle w/w zapisu ponad 50% pracow- czynku organizowanego indywidualników utraciło prawo dopłaty z Z.F.Ś.S. nie przez pracownika.
do pobytu swoich dzieci na wczasach i
Zarząd ZAK SA zawnioskował do
koloniach.
właściciela MPW, jako reprezentanta
Dotychczas nie udało się usunąć z Skarbu Państwa o uzupełnienie środRegulaminu w/w kontrowersyjnego za- ków Z.F.Ś.S. dotacją z zysku w wysopisu z uwagi na różne stanowiska fun- kości 500 000 zł. Środki te zasilą Funkcjonujących w ZAK SA Związków Za- dusz po skwitowaniu działalności Spółwodowych w zakresie zasad gospo- ki ZAK SA za 1994 r.
darowania środkami Z.F.Ś.S. W zaistZasady dot. przydziału w/w środniałej sytuacji Prezes Zarządu ZAK SA ków pracownikom, muszą być
wystąpił w dniu 14.04.1995 r. do Mini- z g o d n i e z Ustawą u z g o d n i o n e
sterstwa Pracy i Polityki Socjalnej przez Związki Zawodowe i zatwierz pisemnym zapytaniem czy w/w zapis dzone przez Dyrektora Zakładów.
w Regulaminie jest zgodny z obowiązuW br. odbędą się w Ustce tylko 2
jącą Ustawą o Z.F.Ś.S., a jeżeli nie, to turnusy kolonijne. Z uwagi na notowajak można go z Regulaminu usunąć w ne w ostatnich latach małe zaintereprzypadku braku uzgodnionego w tej sowanie koloniami w m-cu sierpniu,
sprawie stanowiska Związków Zawo- planuje się w br. w tym okresie zorgadowych.
nizować w domkach campingowych
Wyżej wymienione kontrowersje wczasy, a w zamian za w/w turnus
utrudniają należyte przygotowanie za- wykupić miejsca na 2 turnusach kolołodze letniego wypoczynku wczasowe- nijnych na Mazurach w miejscowości
go i kolonijnego.
Krzyże (11 km od Rucianego Nidy)
W efekcie do dyspozycji załogi na nad jeziorem Nidzkim.
wczasy stawia się tylko miejsce we
Mając na względzie pełne wywłasnych ośrodkach wczasowych w korzystanie miejsc wczasowych
Ustce i Gródku n/Dunajcem, gdyż part- we własnych ośrodkach prosimy
nerzy z którymi wstępnie uzgodniliśmy Kierowników Zakładów, aby powymianę miejsc do Karpacza, Jaszow- przez funkcjonujące w poszczegól-
nych jednostkach Komisje Socjalne w
terminie do dnia 10.05.1995 r. przeprowadzili rozeznanie, ilu pracowników jest w br. zainteresowanych wypoczynkiem letnim.
Stosowny rozdzielnik miejsc wczasowych i kolonijnych został przygotowany proporcjonalnie do ilości zatrudnionych i wraz ze szczegółową informacją (w której przypomina się zasady pobierania opłat i sposób załatwiania formalności) — przekazany na poszczególne zakłady.
Prosimy o ustalenie:
1. Ilu p r a c o w n i k ó w z g ł o s i ł o
chęć skorzystania z przedłożonej
oferty wczasowej i kolonijnej wg
zasad określonych obowiązującym regulaminem?
2. Ilu pracowników dodatkowo
skorzystałoby z przedłożonych
propozycji, jeżeli przywrócono by
prawo do odpłatności ulgowej
dzieciom, które w świetle nowej
Ustawy, utraciły prawo do zasiłku
rodzinnego?
3. Ilu p r a c o w n i k ó w zamierza
ubiegać się o dopłatę z Z.F.Ś.S.
do wczasów wykupionych w innych jednostkach?
Nie w y k o r z y s t a n e przez prac o w n i k ó w miejsca wczasowe i
kolonijne zostaną sprzedane osobom i jednostkom obcym po pełnej odpłatności.
Emeryci i renciści ZAK SA zapotrzebowania na miejsca wczasowe i
kolonijne zgłaszają bezpośrednio w
Dziale Socjalnym tel. 813450.
Informuje się przy tym zainteresowanych, że z dniem 7.04.1995 r. obowiązują nowe zasady (jednakowe dla
pracowników i byłych pracowników)
przyznawania zapomóg bezzwrotnych z Z.F.Ś.S. Zostały podwyższone
pułapy dochodów uprawniające do
przyznania zapomóg bezzwrotnych
oraz kwoty przyznawanych zapomóg.
DAR
SERCA
Zmarł Jerzy Chromik z wydziału
Kotłowni. Osierocił żonę i czwórkę
dzieci. Koledzy nie zapomnieli.
Przy ostatniej wypłacie z inicjatywy S. Budka, R. Felbera, A.
Wróblewskiego i K. Lewandowskiego obok punktu wypłat stanęła skarbonka, do której składano
pieniądze na pomoc dla rodziny
Zmarłego. Współpracownicy grosza nie pożałowali. Po otwarciu (komisyjnym) i przeliczeniu okazało
się, że w skarbonce znalazło się
410,45 zł. Kolejny raz okazało się,
że w ciężkich chwilach można liczyć na bezinteresowną pomoc.
Pomoc kolegów, znajomych, ale
również osób zupełnie obcych, które jednak pomogą w razie potrzeby.
Jednak jak zawsze potrzebny jest
ktoś, kto tym się zajmie. Kto akcję
taką zorganizuje.
Pieniądze przekazano żonie
zmarłego.
Organizatorzy akcji za pomocą
TKA w imieniu rodziny Zmarłego
i swoim serdecznie dziękują
wszystkim ofiarodawcom.
Z DZIAŁALNOŚCI
KLUBU MISTRZA
29 marca br. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Klubu Mistrza
ZAK SA. Dokonano oceny zadań
zrealizowanych w pierwszym kwartale oraz przyjęto zamierzenia na
drugi kwartał.
Kontynuowano szkolenia kadry
mistrzowskiej — odbyły się szkolenia w pięciu grupach.
W ramach programu Klubu na II
kwartał zaplanowano udział w obchodach „Dnia Chemika", a w tym:
— zorganizowanie spotkania z
byłymi mistrzami — emerytami i
rencistami,
— zorganizowanie spotkania z
Dyrektorem Biura Wykonawczego
Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego „Południe".
Ponadto wysłano zaproszenie do
Klubu Mistrza Zakładów Przemysłu
Bawełnianego „Froteks" SA w
Prudniku w celu kontynuowania nawiązanej w 1987 r. współpracy.
W Klubie trwa dyskusja na temat
modyfikacji „Statusu" i „Regulaminu" Klubu Mistrza.
TAP
50-LECIE JEDYNKI"
6 maja 1995 r. odbędą się uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzyn ie-Koźlu.
2 maja 1945 r. w szkole rozpoczęło naukę 100 uczniów. W
związku z Jubileuszem 50-lecia
poszukiwani są pierwsi uczniowie i absolwenci, którzy są proszeni o nawiązanie kontaktu ze
szkołą.
TAP
7 kwietnia 1995 r. w sali teatralnej
Hotelu Centralnego na Osiedlu Azoty
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZAK SA, Związku zrzeszonego w
Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.
Po ustaleniu spraw organizacyjnych
zebranie prowadził Bogusław Wach
przy pomocy Andrzeja Góry i Andrzeja Lisa.
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Związku przedstawił przewodniczący
Edmund Taranowski. W sprawozdaniu
przedstawiono podstawowe elementy
działalności Związku oraz informację o
realizacji uchwały ostatniego zebrania
sprawozdawczego. Omówiono zagadnienia liczebności związku (40% pracowników ZAK SA), sprawy socjalne, pracownicze, zagadnienia dotyczące bieżącej działalności oraz jednostek gospodarczych Związku.
Przy omawianiu zagadnień bhp
zwrócono uwagę na malejącą relatywnie od wielu lat ilość wypadków przy pracy oraz na przypadającą w lutym br. 45-tą rocznicę powstania społecznej inspekcji pracy. Z tej okazji Zarząd MZZP ZAK SA
złożył podziękowanie wszystkim
społecznym inspektorom pracy za
włożoną pracę, serce i trud na rzecz
poprawy warunków pracy i ochrony
zdrowia pracowników ZAK SA.
Szczególne podziękowanie skierowano do Romana Kluczewskiego za
długoletnią działalność w zakresie
społecznej inspekcji pracy. Roman
Kluczewski, chociaż jest już na emeryturze służy pomocą i doświadczeniem
młodszym kolegom.
Z okazji 45-tej rocznicy powstania
SIP Roman Kluczewski otrzymał okolicznościowe podziękowania i upominki od Zw. Zaw. Prac. ZAK SA oraz od
Józefa Woźnego — przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych
Przemysłu Chemicznego.
W dalszej części sprawozdania Zarządu Edmund Taranowski złożył
szczególne podziękowanie za aktywną
działalność członkom Komisji Ekonomiczno-Prawnej i Socjalno-Bytowej.
Podziękowanie zostało skierowane do
Stanisława Jemioły, Ireny Polakowej, Franciszka Puka, Joachima
Stodtko, Ryszarda Rybackiego, Jana Włodarczyka, Andrzeja Góry i
Urszuli Mokrzyckiej.
Sporo uwagi w sprawozdaniu poświęcono Pracowniczej Kasie Zapomo-
gowo-Pożyczkowej, która pod koniec Woźny przewodniczący Federacji Zw.
kadencji poprzedniego Zarządu Kasy Zaw. Prac. Przem. Chemicznego oraz
była w stanie krytycznym, głównie pod dyrektor generalny ZAK SA mgr inż.
względem finansowym. W ramach Józef Sebesta.
pełnienia s p o ł e c z n e g o n a d z o r u
Józef Piechota przekazał pozdronad MPKZP Zw. Zaw. Prac. Z AK wienia i życzenia owocnych obrad od
SA podjął niezbędne środki zarad- Ewy Spychalskiej przewodniczącej
cze. Doprowadzono do zorganizowa- OPZZ (która ze wzgl. na stan zdrowia
nia Walnego Zebrania PKZP, unormo- nie mogła skorzystać z zaproszenia).
wania spraw formalno-prawnych i W swoim wystąpieniu stwierdził, że w
organizacyjnych. Wiodącą rolę w reali- ocenie OPZZ i Zarządu Regionu Związacji tych działań spełniał obecny zek Zawodowy Pracowników ZAK SA
przewodniczący Zarządu MPKZP Sta- należy do największych i najaktywniejnisław Jemioła, do którego skierowa- szych w strukturze OPZZ. Związek
no szczególne słowa uznania i podzię- uzyskuje wysoką ocenę swojej działalkowanie za wniesiony wkład pracy.
ności. W tej ocenie liczy się zarówno
W sprawozdaniu przedstawiono praca Związku w macierzystym Zakłarównież działalność członków Związku dzie jak i w strukturach pozazakładow strukturach związkowych OPZZ, Fe- wych. Za tę działalność przewodnicząderacji Chemików, regionu i miasta. Na cy Józef Piechota przekazał wyrazy
zakończenie sprawozdania przewod- uznania i podziękowanie.
niczący Edmund Taranowski skieJózef Woźny omówił szczegółowo
rował podziękowanie za aktywną
działalność Federacji w powiązaniu z
działalność do członków ustępują- zakładowymi organizacjami związkocego Zarządu, Przewodniczących
wymi, a w tym działalność w sprawach
Rad Związkowych i innych człon- socjalnych, lecznictwa sanatoryjnego,
ków Związku, którzy w minionej
zagadnienia bhp i ochrony pracy, pokadencji wykazali się szczególną mocy prawnej przy tworzeniu zakładoaktywnością w działaniu.
wych układów zbiorowych i zmianach
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej własnościowych firm zatrudniających
Irena Janik przedstawiła szczegóło- członków związków skupionych w Fewą ocenę działalności Związku doko- deracji. Omówił przygotowania aktów
naną przez Komisję. Na zakończenie prawnych dotyczących działalności
sprawozdania, w imieniu Komisji Rewi- związkowej oraz spraw ustawowo
zyjnej postawiła wniosek o udzielenie związanych z działalnością związkoabsolutorium ustępującemu Zarządowi wą. Na zakończenie podziękował za
Związku. W wyniku głosowania ab- pracę i współpracę członków Związku
solutorium zostało udzielone jed- w ZAK SA oraz stwierdził, że w aktualnych warunkach działania w Związku
nomyślnie.
W dyskusji, z zaproszonych gości, mniej nam potrzeba działaczy amatokolejno udział wzięli: Józef Piechota rów, za to znacznie więcej dobrze przyprzewodniczący Zarządu Regionu gotowanych „rzemieślników" znająOpolsko-Kaliskiego OPZZ, Józef
" Azoty
w
cych zagadnienia sprawy i problemy
pracy związkowej.
W przerwie w dyskusji ogłoszono
wynik głosowania na przewodniczącego Związku, którym jednomyślnie został wybrany na następną kadencję Edmund Taranowski.
Dyrektor generalny ZAK SA m g r
inż. Józef Sebesta na początek wystąpienia złożył Edmundowi Taranowskiemu gratulacje z okazji ponownego wyboru oraz za konkretne efekty pracy przy
wspólnym poszukiwaniu najlepszych
rozwiązań spraw ludzkich dla dobra załogi.
Następnie dyrektor omówił aktualne
sprawy ogólnozakładowe dotyczące:
produkcji, handlu, finansów, inwestycji,
ekologii, wstępnych wyników za
1994 r. oraz wprowadzanych od 1
kwietnia br. zmian organizacyjnych.
Dyrektor stwierdził, że nasza Firma
j e s t d o b r a , ale trzeba ją nadal
usprawniać, szukać możliwości
dalszego rozwoju i w tym kierunku
idą nasze działania, wysiłki. Na zakończenie dyrektor złożył gratulacje za
uzyskane efekty działalności związkowej oraz życzenia owocnych obrad.
W wyniku przeprowadzonych wyborów członkiniami Komisji Rewizyjnej zostały: Irena Janik, Krystyna
Lach, Zofia Dębiak, Iwona Rzepka,
Marta Cierpich. Komisja ukonstytuuje
się na najbliższym posiedzeniu.
Do nowego Zarządu wybrani zostali: Alina Torczyńska, Urszula
Mokrzycka, Irena Polak, Krystyna
Hordyjewicz, Bogusław Wach, Jan
Klimek, Józef Dmitrowicz, Joachim
Stodtko, Andrzej Góra, Bolesław
Ważny, Jan Włodarczyk, Ryszard
Janas, Wojciech Horak, Lidia Cylich, Jan Jagieniak, Gabriela Juraszek, Franciszek
Puk, Andrzej
Korcz, Bożena Borys, Józef Ślawski, Franciszek Rajca, Helena
Łasocha, Ryszard Sadłucki.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu
wybrano Prezydium w składzie:
przewodniczący — Edmund Taranowski (z urzędu, oddzielnie wybierany),
wiceprzewodniczący — Jan Klimek,
sekretarz — Alina Torczyńska oraz
członkowie Prezydium: Irena Polak,
Andrzej Góra, Bogusław Wach, Urszula Mokrzycka.
Po ustaleniu i przegłosowaniu 7-punktowej Uchwały zebranie zakończono.
Tadeusz Płóciennik
rozbiórce"
Foto:
B. Rogowski
SPRAWOZDANIE
KTO JEST KTO
W NOWEJ STRUKTURZE
ORGANIZACYJNEJ
DYREKTOR GENERALNY
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
NB BIURO ZARZĄDU
NZ BIURO POLITYKI PERSONALNEJ
NR BIURO PRAWNE
ND BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
NL STRAŻ PRZEMYSŁOWA
NW DZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ
DN
NQ
NP
TJ
TS
TD
TP
PZ
PK
PM
PO
PE
TU
TR
TM
DYREKTOR PRODUKCJI
ZAKŁADOWA KONTROLA JAKOŚCI
ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA
DZIAŁ BHP
GŁÓWNY KOORDYNATOR PRODUKCJI
ZAKŁAD NAWOZÓW
ZAKŁAD KLEJÓW I MOCZNIKA
ZAKŁAD „0X0"
ZAKŁAD ORGANIKI
ZAKŁAD ENERGETYKI
ZAKŁAD AUTOMATYKI
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY
GŁÓWNY MECHANIK
z pobytu na targach „Centerex '95" w
Wiedniu w dniach 14—17 luty 1995 r.
Józef Sebesta
Adam Gurgul
Janusz Cieślar
Maria Mosiek
Maria Kwak
Jerzy Klęczar
Hubert Pająk
Stanisław Jemioła
Zbigniew Szopa
Czesław Masal
Bolesław Pająk
Władysław Strzelecki
Jerzy Frankowski
Witold Żak
Eugeniusz Sutor
Bogusław Gaca
Tomasz Zomerfeld
Adam Golonka
Ernest Kauf
Sławomir Krupa
Manfred Gduła
NE
DYREKTOR HANDLOWY
EM DZIAŁ MARKETINGU
EH BIURO SPRZEDAŻY
EL DZIAŁ EKONOMIKI HANDLU I LOGISTYKI
EK ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
EZ BIURO ZAOPATRZENIA I GOSPODARKI
MATERIAŁOWEJ
EA DZIAŁ SOCJALNO-MIESZKANIOWY
ES ZAKŁAD TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
Stanisław Buczkowski
Cezary Bestydziński
Mirosław Wrona
Eryka Holeczek-Bania
Andrzej Kwiek
NI
Grzegorz Gawor
Zbigniew Ślęzak
IT
IL
IZ
IH
IP
NF
FC
FG
FZ
FF
DYREKTOR ROZWOJU
BIURO ROZWOJU STRATEGICZNEGO
CENTRALNE LABORATORIUM
BADAWCZE
ZAKŁADOWY OŚRODEK INFORMACJI
DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
GŁÓWNY INŻYNIER PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
DYREKTOR FINANSOWY
DZIAŁ CONTROLINGU I BUDŻETOWANIA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIAŁ METOD RACHUNKOWOŚCI
I KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS FINANSOWYCH
Jerzy Kroker
Celina Florczyk
Hubert Starczyk
Jakub Dębski
Maria Kasprzak
Anna Gołąb
Zygmunt Bakaj
Grzegorz Wierciński
Krystyna Struzik
Marianna Kondur
•
Dorota Klęczar
Targi w Wiedniu zostały pomyślane zaprezentowania firmy, do rozmów
jako specjalistyczna wystawa poświę- handlowych, do obsługi gości i wydacona technice, mechanice, inżynierii i wania odpowiednich materiałów reklabudownictwu, a organizowana jest w mowych zainteresowanym.
celu zaprezentowania krajów Europy
Stałą ekipę stanowili:
Centralnej i Wschodniej krajom byłego
I. M.Turza (EM) i G. Koralewski (ES)
bloku zachodniego. Była to niejako (przygotowanie imprezy, stoiska, dokontynuacja rozpoczętej w ub. roku jazd, montaż i obsługa, demontaż,
wystawą Ceetex w Londynie edycji wy- powrót).
stawienniczej. W Wiedniu były repreByły ponadto dwie zmieniające się
zentowane poszczególne gałęzie grupy:
przemysłu ciężkiego, maszynowego,
1) J. Kowalewski (EM) i J. Hafnerchemicznego, budownictwo, p. samo- -Brol (EH) (dojazd, montaż, obsługa);
chodowy i kolejnictwo.
2) G. Baniak (EM) i J. Pieczykolan
Udział wzięło ponad 500 wystaw- (EH) (obsługa, demontaż, powrót),
ców z 27 krajów, w tym z Polski 51 oraz S. Drygajło (EM)(obsługa).
wystawców. Wystawę odwiedziło poPonadto 14 i 15 lutego na stoisku
nad 6000 gości.
byli obecni dyrektor G. Gawor i z-ca
Głównym organizatorem imprezy, kierownika Biura Sprzedaży inż. J. Ziępodobnie jak ubiegłorocznego „Ceete- ba.
xu" był Sterling Exhibition z Londynu,
Wszystkie rozmowy i nawiązane
stoiska polskie tym razem wykonywała kontakty są zarejestrowane w Zeszypolska firma Polexpo Exhibition.
cie Targowym, który został po powroZAK wystąpiły jako wystawca ze cie przedstawiony zainteresowanym
stoiskiem o powierzchni 15 m . Pod- służbom.
stawową zabudowę stoiska wykonała
Poinformowano nas, że polska ekifirma Polexpo. Część wyposażenia pa wypadła na tle innych najlepiej, zaoraz wszystkie plansze opisowe mie- równo pod względem merytorycznego
liśmy własne, przywiezione przez nas i przygotowania, jak ogólnego wystroju.
przez nas one były zamontowane. Ko- Było to o tyle satysfakcjonujące, że
lorystyka tych elementów była tak do- polskie stoiska były skromnie urządzobrana, aby razem z materiałami rekla- ne.
mowymi stanowiła jednolitą całość,
W porównaniu z Londynem ilość wyczyli w odcieniach miodowych. Dzięki stawców była znacznie mniejsza
temu odróżnialiśmy się od innych wy- (w Londynie było 1000 wystawców i 15
stawców, dla których Polexpo wykona- tys. zwiedzających). My również odło wystroje jednakowe, z białymi plan- czuliśmy, że w Londynie było zdecydoszami.
wanie więcej gości na stoisku. W WiedZrezygnowaliśmy z przestrzeni eks- niu jednak nie zaobserwowaliśmy ludzi
pozycyjnej, gdyż przy takim metrażu przypadkowych — nasi goście to byli
nie mieliśmy możliwości eksponowa- przedstawiciele firm już z ZAK współnia chemikaliów, ponadto ich transport pracujących, lub chcących nawiązać
na tak dużą odległość w szklanych kontakty handlowe, niemniej jednak
opakowaniach jest tyle uciążliwy, co były to firmy konkretnie zajmujące się
ryzykowny. Przygotowując imprezę chemikaliami lub związanymi z handskoncentrowaliśmy się na stronie lem tymi wyrobami problemami logistymerytorycznej — mieliśmy dobrze cznymi. Należy również pamiętać, że
przygotowane materiały informacyjne w Londynie była pierwsza tego typu
impreza i rzeczą naturalną jest, że cieo firmie:
1) katalog prezentujący firmę, jej szyła się większą popularnością. Poosiągnięcia, strukturę, obszary bizne- nadto wg oceny dyrektora Sterling
su, służby oomocnicze, inwestycje i Publications Ltd pana Michaela Sumformy współpracy z partnerami z zew- mersa, Który odwiedził nasze stoisko
— w Londynie jest duże skupisko euronątrz
pejskiego lobby finansowego i przemy2) pełna oferta produktów w formie
słowego. Odnieśliśmy również wrażerozkładówki — przedstawiająca wszynie, że gdyby „Centerex '95" odbył się
stkie produkty przeznaczone do sprzew innym niż ferie zimowe terminie, fredaży oraz ich skrótowo opisane zastokwencja byłaby znacznie większa. Misowania
mo wszystko nie widzimy powodów do
3) karty katalogowe dla poszczegól- narzekań — dwa ostatnie dni targów
nych produktów i strategicznych su- dostarczyły nam taką ilość gości, że
rowców.
nie mieliśmy ich gdzie pomieścić i więSkład osobowy ekipy był skompleto- kszość z nich obsługiwaliśmy przy lawany w ten sposób, że stale na stoisku dzie recepcyjnej.
były osoby przygotowane do ogólnego
Pracują w Azotach
• 1 0 l a t . Mieczysław Dębowski, aparatowy P03-4, Irena Fidor,
kucharz EA2, Stanisław Kołodziejski, aparatowy PM7, Piotr Kozak,
ślusarz PE10-1-9, Piotr Kubilas, ustawiacz EK1-4, Manfred Kucharczyk, kelner EA1-1, Maria Litwin, asenizator PZ, Roman Malinkiewicz, aparatowy P04-4, Aniela Nieckarz, operator urządzeń PZ12-3,
Franciszek Remień, brakarz TJ, Andrzej Rysol, elektromonter PM11 -5-9,
Zbigniew Sitarz, operator pomp PZ7-3, Gabriela Stasiukiewicz, bibliotekarz IZ, Wacław Tyc, ślusarz PE10-1-1, Mieczysław Woźnica,
aparatowy PK1-2-1,
• 1 5 l a t . Zbigniew Bajas, aparatowy P03-4, Renata Bernas,
hotelowa EA1-1, Oskar Pejm, aparatowy PZ6-3,
•
20
l a t . Wiesław Jastrzębski, aparatowy PZ10-3,
• 2 5 l a t , Walter Larysz, maszynista maszyn PE7-1, Bronisława
Martyka, elektromonter TR7-3,
• 3 5 l a t , Marianna Konrad, referent ds. prac. NF, Franciszek
Rajca, mistrz PZ14-5, Grażyna Rusin, referent admin. NR, Bogusław
Ryszkowski, elektromonter PZ14-5-1,
•
35
l a t , Józef Jendrzej, główny spec. ds. nawozów TP,
•
40
l a t , Maksymilian Warzecha, kierowca ES5-1.
Za wydrukiem komputerowym.
UWAGA! — symbole wg starej struktury.
MILIONOWA TONA
We wrześniowym numerze „Przemysłu Chemicznego", w głównej mierze poświęconemu naszym Zakładom, zamieszczono m.in. artykuł pióra dyrektora Zbigniewa Szopy. Są to „Doświadczenia dotyczące budowy, rozruchu i
eksploatacji Wytwórni Alkoholi 0X0". Za zgodą Autora treść wspomnianego artykułu zamieścimy na łamach TKA.
Ze względu na objętość tekstu zmuszeni jesteśmy drukować go w częściach
Doświadczenia dotyczące budowy,
rozruchu i eksploatacji
Wytwórni Alkoholi Oxo (IV)
Rozruch technologiczny
Technologiczny rozruch rozpoczął
się 3 października 1986 r. od wprowadzenia gazu syntezowego (CO+H2) oraz
gazowego propylenu (CH3CH=CH2) do
reaktora hydroformylowania, wypełnionego roztworem katalizatora rodowego. Otrzymane surowce — n i izoaldehydy masłowe przesłano do węzła
destylacji. Następnym etapem było
zredukowanie katalizatora stosowanego do uwodornienia aldehydów n + izomasłowych i rozpoczęcie procesu
uwodornienia tych aldehydów oraz
przesyłania surowych butanoli do węzła destylacji, uruchomionego wcześniej z użyciem zakupionego n-butanolu. Ostatnim etapem było zredukowanie katalizatora stosowanego do uwodornienia etylopropyloakroleiny (EPA),
uruchomienie węzłów aldolizacji i uwodornienia EPA oraz rozpoczęcie przesyłania surowego 2-etyloheksanolu do
węzła destylacji, uruchomionego
wcześniej z użyciem zakupionego 2etyloheksanolu, jak już wspomniano w
poprzednim rozdziale. Wcześniej uruchomiono kocioł parowy z zastosowaniem zakupionego paliwa ciekłego i
rozpoczęto produkcję pary wodnej pod
ciśnieniem wynoszącym 3 MPa.
Od chwili podpisania i uprawomocnienia się kontraktu (w lutym 1979 r.)
do chwili uzyskania zgody na uruchomienie inwestycji (w czerwcu 1982 r.)
minęło więcej niż dwa lata, co spowodowało utratę gwarancji mechanicznych i technologicznych. Kontrahent i
licencjodawca nie byli już zobowiązani
do ich dotrzymania. Nie spowodowało
to jednak ich wycofania się z nadzoru
nad budową i rozruchem instalacji,
choć już bez zobowiązań gwarancyjnych.
Rozruch technologiczny trwał formalnie od 31 grudnia 1986 r. Dwudziestego dziewiątego listopada 1986 r., a
więc jeszcze w czasie trwania rozru-
chu technologicznego, przyjęto Wytwórnię Alkoholi Oxo od kontrahenta
(firmy Zimmer z RFN) oraz licencjodawców (firmy U CC z USA i Davy Mc
Kee z Anglii) „na własność i pod jedyną
odpowiedzialność i kierowanie", jak to
określono w protokole. Do 12 grudnia
1986 r. pozostało jeszcze trzech doradców i kierownik grupy kontrahenta,
potem zostaliśmy już sami. Jeszcze w
czasie rozruchu technologicznego wyprodukowano alkohole, które zostały
wysłane na eksport. Trzydziestego
pierwszego grudnia 1986 r. rozruch
technologiczny zakończono, a 1 stycznia 1987 r. Wytwórnię Alkoholi Oxo
przekazano do eksploatacji.
Celem przedstawionego tu skrótowego opisu mechanicznego i technologicznego rozruchu Wytwórni Alkoholi
Oxo było udokumentowanie zaznaczonego na początku artykułu stwierdzenie, że wymagania związane z
przygotowaniem Wytwórni do rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz sposób ich przeprowadzenia
nie miały sobie równych w naszym
przemyśle chemicznym. Jesteśmy jednak przekonani, że ten ogromny wysiłek był potrzebny i do dziś procentuje
bardzo dobrym działaniem Wyftvorni
Alkoholi Oxo i uzyskiwanymi wynikami.
Eksploatacja Wytwórni
Alkoholi Oxo
Wytwórnia Alkoholi Oxo w większości zajmuje otwartą przestrzeń, nie licząc zadaszeń nad turbosprężarkami i
kompresorami. Jak już wspomniano,
zajmuje obszar o powierzchni wynoszącej 24 ha. Nie sprawdziły się obawy
o to, że jej zdolność produkcyjna nie
zostanie wykorzystana. Początkowe
trudności wiązały się z ograniczonymi
dostawami propylenu, którego w instalacji tej zużywa się rocznie ok. 100 tys.
t. Jest to ilość licząca się na światowym
rynku i dlatego uruchomienie naszej
Wytwórni wywarło wpływ na bilans eu-
ropejskiego zbytu propylenu. Mimo to,
tylko w roku 1987 produkcja alkoholi
0x0 w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn" nie przekroczyła 100 tys. t. Od
tego czasu co roku wielkość produkcji
się zwiększała. Nigdy nie zatrzymywano instalacji z powodu braku możliwości zbytu produktów. Zawsze znaczny
udział miał eksport. Jest to m.in. wynikiem osiągania przez całą naszą produkcję — od samego początku — jakości alkoholi 0x0 odpowiadającej najwyższym standardom światowym. Dużą część alkoholi 0x0 zużywa się w
naszych Zakładach do produkcji zmiękczaczy ftalanowych: FDO i FDB. Produkcja alkoholi 0x0 w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn" całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na te produkty w
kraju. Do końca czerwca 1995 r., a
więc w ciągu 6,5 lat, które minęły od
chwili przekazania Wytwórni do eksploatacji, wyprodukowano w sumie:
765 tys. t alkoholi 0x0, w tym 512 tys. t
na eksport. 213 tys. t zużyto w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn", a 41
tys. t sprzedano w kraju. Mimo tak dużego udziału eksportu nie było dotychczas ani jednej reklamacji co do jakości
tych produktów.
Wszystkie wskaźniki zużycia surowców i energii są znacznie mniejsze niż
przewidywano w gwarancjach licencyjnych i wciąż są zmniejszane. Osiągnięto zdolność wytwórczą równą 140
tys. t/r. Do sukcesów należy też zaliczyć osiągnięcie znacznie dłuzszego
okresu eksploatacji katalizatorów niż
przewidywano w gwarancjach licencyjnych. Katalizator rodowy (gwarancja
maks. 2 lata) był eksploatowany prawie 7 lat, to jest najdłużej na świecie.
Eksploatacja katalizatora uwodornienia (gwarancja 2 lata) jeszcze trwa.
Wciąż procentuje bardzo dobre przygotowanie Wytwórni do rozruchu i eksploatacji, konsekwentne stosowanie
surowców tylko najwyższej jakości
oraz żelazna dyscyplina technologicz-
na. Po 7 latach eksploatacji Wytwórnia
jest w dobrym stanie technicznym, jest
to także ocena licencjodawców. Przyczynia się do tego właściwa eksploatacja instalacji, bieżąca konserwacja
urządzeń oraz coroczne trzytygodniowe postoje przeznaczone na prace remontowe. Praca kadry i praca bezpośredniej obsługi instalacji uzyskały wysoką ocenę licencjodawców, czego
wyrazem jest traktowanie Wytwórni Alkoholi Oxo jako referencyjnej oraz wytypowanie jej do szkolenia kadr i obsługi z innych krajów przed uruchomieniem u nich nowych wytwórni alkoholi
0x0. Szkoliła się u nas grupa hinduska.
Obecnie uzgadnia się szkolenie grup z
dwóch innych krajów.
Wytwórnia Alkoholi Oxo została
spłacona w lutym 1990 r. Wspomniana
w artykule zamieszczonym w „Przemyśle Chemicznym" w 1984 r. nowoczesność zakupionej przez nas technologii produkcji alkoholi 0x0 potwierdziła się w pełni. Zastosowana metoda
od początku lat osiemdziesiątych zdominowała metody wprowadzone w nowo budowanych wytwórniach, a jej
twórcy uzyskali w USA nagrodę .Złoty
medal Kirkpatricka". Stanowi ona obecnie ponad 50% całej produkcji światowej
alkoholi 0x0. Pierwszą wytwórnię opartą
na tej metodzie uruchomiono w roku
1976. Do dzisiaj wybudowano 13 dalszych, m.in. w USA, Japonii, Szwecji,
Niemczech, Korei Płd., Chinach, Francji,
Indiach, i wciąż buduje się nowe.
Według danych z połowy 1993 r.
udział produkcji pochodzącej z naszej
wytwórni zaznacza się w skali europejskiej. Z ogólnej wielkości zainstalowanej mocy produkcyjnej alkoholi 0x0 w
Europie (razem z naszą), wynoszącej
1 620 5001 na rok, stanowimy 8,5%, w
tym ponad 10%, licząc w stosunku do
samego 2-etyloheksanolu.
Zbigniew Szopa
cdn.
EKO BASKI — marzec '95
Zgodnie z życzeniami naszych Czytelników wyniki pomiarów przedstawiamy w postaci wykresów dla całego miasta
Wytnij—zachowaj
...stosujemy mniej nawozów niż
zacofane rolniczo Indie.
Jeżeli nic się nie zmieni już wkrótce Polska nie będzie w stanie się
wyżywić, gdyż na ubogiej ziemi nic
nie wyrośnie.
(Gazeta wyborcza)
Drugi rok z rzędu dział Marketingu wydał specjalistyczny kalendarz
zawierający informacje o nawozach
wytwarzanych w ZA .Kędzierzyn"
SA.
Tekst opracowany został w Dziale Marketingu ZAK SA.
Kwiecień '95
Kalendarz (azotowy) dla rolników
Nawożenie roślin jarych
Całkowite dawki azotu wynoszą przeciętnie w kg/ha:
pszenica jara
70—120
jęczmień jary browarny
30— 50
jęczmień jary pastewny
70—100
owies, mieszanka zbożowa
50—100
bobik, groch (dawka startowa)
20— 40
kukurydza
buraki cukrowe
ziemniaki jadalne
ziemniaki na sadzeniaki
130—170
130—180
70—100
70— 80
zboża jare: dawkę do 60 kg wysiewa się jednorazowo przed siewem zbóż jarych, przy stosowaniu wyższych dawek
dzieli się je następująco:
I przed siewem
buraki cukrowe:
kukurydza:
ziemniaki:
II w fazie strzelania w źdźbło
III w fazie kłoszenia
pierwsza dawkę azotu w wysokości 1/2 stosuje się przed siewem,
drugą w wysokości 1/2 po przerywce
azot stosuje się przed siewem ziarna: 1/2 dawki w saletrze amonowej,
SALMAGU GM lub saletrzaku, 1/2 w moczniku
azot stosuje się w całości przed sadzeniem.
WOLNA TRYBUNA
Zachęcaliśmy naszych Czytelników d o w s p ó ł u d z i a ł u w redagowaniu „ T r y b u n y Kędzierzyńskich
A z o t ó w " , jest już pierwszy odzew. Z a c z y n a m y p u b l i k o w a ć teksty jakie do nas napływają. Na
początek dwa listy otwarte.
I n f o r m u j e m y jednocześnie, że niekoniecznie zgadzamy się z opiniami, które są tutaj przedstawiane.
Redakcja zastrzega s o b i e również p r a w o d o k o n y w a n i a s k r ó t ó w tekstów.
Czekamy na dalsze listy
LIST OTWARTY
do Działaczy Związków Zawodowych w ZAK SA
Obserwując poczynania Związków Zazvodozvych w zvydaniu naszych działaczy
nasuzua się smutne spostrzeżenie., że żyją oni wciąż w epoce, którą teoretycznie
mamy za soBą.
oBserzuuje się ze strony Zzoiązków codziennej i aJętyzimej współpracy z
ludźmi, istniejące dwa Zzińązki zamiast zjednoczyć swe działania na rzecz
pracowników zatrudnionych w ZAKi SA, prześcigają się w rywalizacji, który z
nich jest lepszy. Oczywiście jest to uproszczony sąd, ale zawiera ogólne
niezadowolenie z efektów pracy związków na rzecz pracoumików.
Ostatnie porozumienie płacowe, dotyczące przeszeregozuań dzieli załogę na
lepszych i gorszych poprzez wprowadzenie podziału na stanowiska robotnicze i
nierobotnicze.
Pomimo sugestii, pomimo zmiany warunków, zziriązki wolą przyjąć populistyczną
postawę i z góry określić umysłoziychiakę potencjalnych złoczyńców, którzy zabiorą
dla siebie z puli fizycznych pieniądze na przeszeregowania płacowe. Jest to co
najmniej nie w porządku.
Aby nie Być gołosłozuym powiem, że przedstawiłem Związkowi Solidarność"
koncepcję, w której przyjęto, że kierownik, wydziału określa wartość posiadanych
stanowisk, w skali punktowej lub procentowej. Związkowcu zgodnie z ustawą
weryfikują jego sugestie, po czym na drodze negocjacji ustala się porozumienie i
od tego momentu każde przeszeregowanie, które będzie trafiało na zoudział z
tytułu ogólnych ruchów płacowych, bazując na ustalonym stopniu hierarchii
płacowej, zapewni że po każdej podwyżce będzie zachowany przyjęty na mocy
porozumienia dany stopień różnicy w płacach na poszczególnych stanoioiskach.
Czyli zniknie obawa, że jedna grupa zabierze drugiej grupie.
Po drugie zaczęto by ściśle unązać płacę z tym co się robi, a nie z tym kto
ja jestem.
Taki stan rzeczy eliminuje potrzebę dzielenia ludzi na fizycznych
czy
umysłowych, po prostu stajemy się pełnowartościowymi pracozonikąmi. Po drugie
Związki mogłyby wówczas przejść do roli negocjatora, ale w kwestii wywalczenia
nv. większej puli na nadwyżki, czy też zająć się warunkami pracy, których nie
da się porównać do pracy np. na OXO.
Sądzę róumież, że Zzińązki znalazłyby wówczas więcej czasu dla ludzi, w tym
sensie żeby z nimi bywać, a nie tylko ograniczać się do zebrań, które zoielu osobom
się znudziły — zważywszy
na mizerne lub żadne efekty jakie, po takich
zebraniach miały miejsce.
Powyższe uwagi pozwalam sobie zaprezentować, abu zachęcić każdego z nas
do aktywniejszego oceniania grup ludzi, którzy decydują o istotnych sprawach
dla całej załogi.
Załogi nie będącej w pełni zrzeszonej w związkach zawodowych.
'Ernest "Kubny
MOJA FAJA
Tym razem zaczynamy — oczywiście — za Kalendarzem Kalumetu drukowanie alfabetu fajczarza.
Oczywiście będzie to tylko wybór niewielu słów związanych z tą przyjemnością.
Adsorba — filtry do fajek „ f i "
9mm produkowane przez firmę
Denicotea. Do wymiany po jednorazowym lub kilkakrotnym użyciu. Wypełnione węglem aktywnym, w kartonowej tulejce, zakończonej ceramiczną
tulejką dla ochrony przed żarem.
Aldo Morelli—fajka firmy Denicotea.
A. M. jest przystosowana zarówno do
filtrów z kryształkami Denicool jak i filtrów
z węglem aktywnym Adsorba oraz innych firm, produkujących takowe o średnicy 9 mm.
Aalsbo — Black, Gold ostatnio Silver. Tytoń o intensywnym zapachu,
najpełniejszy w A. Black, ciemny, długo trzymający wilgotność i dobrze się
palący. Pojawił się na naszym rynku
dwa lata temu, razem w Aalsbo Sweet
Nut o mocnym, rzeczywiście jakby
słodkim, orzechowym smaku. Aalso
Black szybko doszlusował do Amphory
zajmując miejsca w pierwszej piątce.
Następnie zniknął z półek na dłużej.
Obecnie jego produkcję wznowił Orlik
Tobacco (Dania). Aa. Gold był tytoniem palonym na XI Mistrzostwach... w
Krakowie.
Amphora — tytoń holenderski, produkowany przez Douwe Egberts Royal
Faktories w Ultrechcie. Podstawowy
asortyment to Fuli Aroma (czerwone
opakowanie), Mild Aroma (niebieskie),
Rich Aroma (zielone), Regular (brązowe). Najaromatyczniejsza — czerwona, n aj dyskretni ej sza ale jakby trochę
mocna — brązowa. Te Amphory były
najłatwiej dostępne w Pewexach. Stąd
pewnie ich popularność, która nie maleje, jak możnaby się spodziewać przy
dużym dzisiaj wyborze. Istnieją liczne
warianty: Black-Dark and Apicy (czarne opakowanie tej samej Serii), tytoń
czarny, ostrzejszy w smaku, są tytonie
fermentowane na szlachetnych trunkach, tytonie typu Master of Art, bar-
LIST OTWARTY
DO RADNYCH I OBYWATELI
MIASTA KĘDZIERZYNA-KOŹLA
'W „'Biuletynie Zamówień Publicznych" nr 7 z dnia 1995.—03. 16, pod pozycją
nr 317 ogłoszono informacje o rozpoczęciu przetargu otwartego na n/ykffnanie
robót budowlanych składouńską odpadów komunalnych dla ^(ędzierzyna-ftpźla
etap I. Zgłaszającym się firmom proponuje się, niezgodnie z ogłoszeniem, •
kompleksową realizację łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej.
'.Decyzje o rozpoczęciu inwestycji „odzera" podjął Zarząd Miasta pomimo, że:
1. istnieje kompletna dokumentacja techniczna składowiska, opracowana
zgodnie z decyzją Lokalizacyjną, wydaną przez llrząd Miasta 9(ędzierzyna-J(pżla
jeszcze w grudniu 1993 roku,
2. dokumentacja ta posiada wszystkie, wymagane prawem, uzgodnienia, a w
lutym 1995 roku Urząd Miasta uzyskał na jej podstawie decyzję o poziooleniu
na budowę składowiska — czyli praktycznie już od jutra można rozpocząć
realizację tej inwestycji,
3. finansowanie budowy składouAską w roku 1995 jest zagwarantowane, w
zoysokości 55,0 mld starych złotych, uchwała Budżetowa Ojminy przy czym
większość tej kwoty to kredyt z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Smdowiską
w Opolu.
'.Działania Zarządu Miasta oznaczają praktycznie samowolną zmianę postanowień uchwały budżetowej na rok. 1995, z konsekwencjami na lata następne —
Bez akceptacji tych działań przez Ąęidę Miejską!
Utrzymanie w mocy decyzji Zarządu Miasta niesie za soBą grożBę:
1. utraty 35 młd starych złotych kredytu z w/w funduszu przeznaczonych na
roBoty Budowlane składowiska (nie jest możłiwe toykorzystanie tego kredytu w
roku 1995 zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ sam proces wykonania nowej
dokumentacji, uzyskania niezBędnych uzgodnień wraz z oceną zopływu inwestycji
na środowiskę oraz uzyskania pozwolenia na Budowę przeciągnie się na rok.1996).
ch, naliczonych przez Państwową
Ii
odpadów komunalnych na dzikim,
nielegalnym, niezwykle negatyumie oddziałującym na środowisko wysypisku przy
ulicy ęCizuickiej — z powodu świadomego i celowego opóźniania reałizacji
nowego, ekologicznego składowiska.
3. wysokicn roszczeń odszkpdowawczych (rzędu kilku miliardów) ze strony
wykonazuców umowy na Budowę składowiska, wyłonionych w przetargu publicznym w roku 1993 — wynikających z wyroków sądowych w sprawach już
zaniesionych i przygotozuywanych.
9{ędeży dodać, że niewyzuiązyioanie się Miasta z umozou zawartej w wyniku
przetargu doprowadziło do upadłości Rejonowe Przedsiębiorstzw Melioracyjne,
firmę miejską, pozbazińając pracy ponad 100 osóB.
Jako autorzy gotowej do realizacji dokumentacji składozoiską nie znajdujemy
radonałnego zoytłumaczenia powodów, podjętych w tym temacie przez Zarząd
Miasta, decyzji. Ho chyBa nie jest powodem to, że projektanci domagają się zapłaty
za szooją, wykonaną zgodnie z umową pracę.
Mając na uwadze konsekwencje i koszty podjętych decyzji pytamy:
* kto i z czyjej kieszeni zapłaci za osoBiste niechęci władz Miasta do
zoykonawców dokumentacji i roBót Budowlanych!'
* realizacją czyjego hasła zoyBorczego są takie decyzje?
ZPMUiPT „PROMUT"
BP „Blachownia — BP" S-ka z o.o
BPiDT „PROCOSAK" ZUP
dziej efemeryczne, Golden (złote opakowanie i jasny tytoń). D. E. jest także
producentem aromatycznych herbat
(Pickwik) i kawy.
Antypka — już nie używamy. Cybuch z drzewa wiśni. Ustnik i główka z
innych tworzyw składały się na typową, długą zwykle, nawet powyżej metra poczętą w XVIII w.
Apple — fajka, której przekrój główki przypomina właśnie jabłko lub małą literkę „o". Najczęściej są to fajki
niewielkie i średnie, z główką osadzo-.
ną pionowo i prostym, niezbyt długim
ustnikiem.
Army — fajki o klasycznych lub bardziej fantazyjnych kształtach. Ich cybuch
wzmocniony jest metalową obrączką,
szeroką zwykle i zaokrągloną. W niej
umocowany jest ustnik, zwykle masywny, wyraźnie grubiejący przed stykiem i
cybuchem, by zakończony stożkiem
wejść w kołnierz obrączki. Fajczarze
taki ustnik nazywają wtyczką. Metalowa (często srebrna) obrączka nosi nazwę viroli.
Autograf — fajka znanego twórcy
produkującego duże serie, wykonana
własnoręcznie (bez pomocy uczniów)
w jednym, niepowtarzalnym egzemplarzu kilku, podobnego pomysłu, wyraźnie różniących się. Odręcznie sygnowana, niezależnie od ewentualnego
stempla.
Po znajomości — informuję kolegów po fajce — krakowska Trafika
Pipę, ul. Królewska 1,30—045 Kraków
prowadzi detaliczną sprzedaż za pobraniem! Tel./fax (0-12)23-40-04.
A FAJKA MNIEJ SZKODZI!
andrzej
POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
Urodził się w Siedmiogrodzie na Węgrzech. W kwietniu tego roku kończy
60 lat. Od 1948 r. mieszka w Kędzierzynie. W Zakładach Azotowych
„Kędzierzyn" pracuje od 1951 roku. Jest starszym mistrzem Wydziału
Remontów Maszyn.
WŁADYSŁAW
— Kończysz 44 rok pracy zawodowej, w tym 37 rok pracy w Azotach. Czy pamiętasz pierwsze dni
pracy w Zakładach?
— Pamiętam dokładnie. Zaczynałem pracę w Azotach 15 października
1951 roku. Po ukończeniu Szkoły Zawodowej w Bytomiu przez kilkanaście
tygodni zastanawiałem się co dalej,
uczyć się czy... pracować. Moja mama
była już wtedy na rencie. Byłem jedynym, który mógł pomóc rodzinie. Zycie
podpowiedziało — narzuciło decyzję.
Zacząłem pracę w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn" na Wydziale Mechanicznym, gdzie kierownikiem był
pan Opiela.
— To znaczy, że pierwszym miejscem pracy dla Ciebie były Azoty?
— Tak, zaczynałem w Azotach i pracowałem do 1978 roku. Wtedy, za porozumieniem stron z firmy „Chemomontaż" z Pionek, prawie na 6 lat pojechałem na eksport. Jak skończyłem
pracę na eksporcie (w 1985 r.) wróciłem do Azotów na to samo stanowisko,
na Wydział Remontów Maszyn.
— Szybko „przeskoczyłeś" prawie
44 lata od ukończenia szkoły zawodowej do dnia dzisiejszego. Po drodze było trochę wydarzeń.
— Patrząc „do tyłu" miałem ciekawą
pracę. Nawet dosyć dobrze pamiętam jak
to bywało. Zdaje się, że za mną jest bardzo krótki okres pracy. Aż się wierzyć nie
chce, że tak szybko minęły te lata.
— Znane jest powiedzenie, że to
co za nami — tak niedawno było,
to co przed nami — tak daleko...
— Przychodząc do pracy w Zakładach Azotowych (Azoty były wtedy w
rozbudowie) na początek dostałem się
do brygady montażowej. Kierownikiem, starszym majstrem był pan
Płonka, który był bardzo cenionym fachowcem. Zaczynałem pracę przy
montowaniu nowych sprężarek na tlenowni, na ładowni tlenu. Moim brygadzistą był ś.p. pan Jan Antonik, który
Konkurs
Prawidłowe odpowiedzi na VIII
zestaw pytań:
1. Dobór, nastawienie i przepustowość
urządzeń zabezpieczających powinny
być takie, aby wzrost ciśnienia w urządzeniu ciśnieniowym nie przekroczył:
a) 10% wartości nadciśnienia dopuszczalnego — dla nadciśnień dopuszczonych większych niż 0,07 MPa,
b) 10% wartości nadciśnienia dopuszczalnego +0,003 MPa dla nadciś-
uległ wypadkowi i zmarł. Od tego czasu pracowałem przy montowaniu maszyn na Wydziale Amoniaku na budynkach 310,306. Byłem przy uruchamianiu
turbosprężarek w bud. 306. Później, po
skończeniu robót montażowych i uruchomieniu Zakładów Azotowych zostałem przy utrzymaniu ruchu na Wydziale
Amoniaku. W międzyczasie pracowałem
na stanowisku brygadzisty, awansowałem na majstra, starszego mistrza.
— Jako majstrowie poznaliśmy
się bliżej w ramach działalności
„Klubu Mistrza".
— Było to w latach siedemdziesiątych.
— W latach 1976—1977 na pierwszym, organizowanym w Azotach
kursie i egzaminie na mistrza dyplomowanego.
— Od tego czasu się znamy.
— Poznaliśmy się nieco wcześniej, w działalności związkowej. O
t y m może p ó ź n i e j . W r ó ć m y do
spraw zawodowych.
— Sięgając pamięcią wstecz, coś...,
nie ..., to nie jest zarozumialstwo, to
jakieś inne uczucie. Zżyłem się z tymi
Z a k ł a d a m i . . . naprawdę, patrząc
wstecz, stwierdzam, że aż serce rośnie, że w tych Azotach systematycznie
przeprowadzana jest modernizacja.
Następuje zmiana jakościowa, nie tylko maszyn, ale i ludzi. Inny jest poziom
wszystkiego, inny jak w latach pięćdziesiątych. Wtedy np. często nosiliśmy do spawaczy różne rzeczy do spawania, co nie dawało się pospawać.
Byli za to „ochrzaniani", bo to oni byli
winni, nie potrafili tego zrobić. Nikt nie
patrzał na to, czy materiał nadaje się
do spawania. Co to za spawacz? Nic
nie umie, on jest winny. Ale to są dawne czasy, mamy je za sobą.
— Czas robi swoje, pozostawia
ślady zmian...
— Jeżeli wspominamy o zmianach
warto powiedzieć, czego już w Azotach
nie ma. Nie ma „Generatorów", „Kon-
PETRUC
wersji", „Mycia Wodnego", „Mycia Miedziowego", „Starej Syntezy". Obecnie
kilka maszyn robi to> co kiedyś robiło
kilkadziesiąt. Np. wiele pomp cyrkulacyjnych zostało zastąpione jednym,
kompleksowym rozwiązaniem.
— Stary, wielki, energochłonny i
drogi w eksploatacji Amoniak przestał istnieć.
— Dokładnie tak. .Żarłoczne", energochłonne „staruszki" zostały zastąpione nowoczesnymi maszynami. Przy
takich zmianach .przeleciało" ponad
40 lat..., wierzyć się nie chce.
— Czy w Firmie doceniono Twoją pracę?
— Muszę powiedzieć, że w tych efektów jestem naprawdę zadowolony.
Zawsze byłem zauważany i doceniany
przez kierownictwo. Byłem wyróżniany
dyplomami, listami pochwalnymi, odznaczeniami. Jest wśród tych wyróżnień Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP. Byłem bardziej doceniany niż należało.
— Skromy jesteś — masz prawo. Wstydzisz się? — nie widzę
p o w o d u . Jest okazja „przyznać
się" do osiągnięć, służyć dobrym
przykładem, który jest mile widziany. Dałeś się poznać jego przykład pracownika-mistrza, czyli tego, który organizuje i wykonuje
dobrą robotę. Pracowałeś po to,
aby zarobić, ale i po to, by mieć
przy tym inne satysfakcje. Śmiało,
nie każ się tak „wyciskać".
— Jak to powiedzieć..., jestem zadowolony z tego, co uzyskałem. Jest w
tym Srebrna Odznaka .Zasłużony dla
Przemysłu Chemicznego", kilka razy
(różnej rangi) odznaka „Przewodnika
Pracy", „Wzorowy Mistrz". Trudno mi w
tej chwili wszystko wyliczyć.
— R o z u m i e m . Mamy p r z e k r ó j
T w o i c h n a j w a ż n i e j s z y c h wyróżnień. Ale jeszcze coś „wykryjesz".
ZMS organizował plebiscyt o tytuł
„Mistrza nauczyciela i wychowaw-
Konkurs
Bezpieczeństwo i higiena
pracy
nień dopuszczonych mniejszych lub
równych 0,07 MPa.
Czas od początku zadziałania zaworu bezp. do osiągnięcia jego wymaganej przepustowości powinien być dostosowany do przewidywanej szybkości awaryjnego wzrostu ciśnienia.
2. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego, Urzędy Górnicze,
Państwowa Inspekcja Ochrony Środo-
wiska, Urzędy Morskie, Komendant
Główny Straży Pożarowej.
3. Butle z gazami palnymi — kolor
czerwony, napis biały; acetylenem —
kolor żółty, napis czarny.
Prawidłowo odpowiedzieli i nagrody wylosowali:
1. Ryszard Sitek PZ
2. Erhard Sklebis PZ 14-6
3. Jerzy Serafin PZ 14-6
cy młodzieży". To honorowe wyróżnienie było celowe, chętnie wspomniane przez mistrzów. Spodziewam się...
—... „wyciskasz" ze mnie, ale faktycznie byłem dwa razy laureatem tego,
miłego dla mistrzów honorowego wyróżnienia.
— Nasz pierwszy kontakt to działalność związkowa. Dla Ciebie to
drugi rodzaj działalności w Zakładach, druga część życiorysu związanego w Azotami...
— Przyznać musze, że lubiłem pracę społeczną. Długi czas byłem przewodniczącym Rady Oddziałowej oraz
pełniłem funkcje kaowca. Podobała mi
się ta praca. Przez to, że lubię chodzić po
górach, z przyjemnością organizowałem
wycieczki w góry. Przez to, że znam język węgierski, miałem okazję uczestniczyć w wymianach doświadczeń, wczasów, wymianach zespołów kulturalnych
(zespołów z Zakładowego Domu Kultury) z „Ikarusem". Jako tłumacz pomagałem kolegom. Korzystałem z możliwości
kontaktów z Węgrami, gdy oni do nas
przyjeżdżali, oraz gdy pracownicy z Azotów wyjeżdżali nad Balaton do Zomardi.
Bardzo mile wspominam tamte czasy.
Szkoda, że minęły i kontakty Azotów z
„Ikarusem" się skończyły. Ówczesna forma kontaktów i wymiany z Węgrami wiele znaczyła dla pracowników, zarówno
starszych jak i młodszych. Pieniędzy nikt
nie miał za wiele, ale za stosunkowo
niskie opłaty można było wiele poznać,
zwiedzić. Poznawaliśmy my, poznawali
Węgrzy. W tamtych czasach zwykłego
„śmiertelnika" nie stać było na to, by przy
normalnych opłatach poznać, zobaczyć
to, co my w ramach wymian grup pracowniczych poznawaliśmy. Z przyjemnością wspominam tamte miłe i ciekawe formy pracy i współpracy.
Ciąg dalszy rozmowy w następnym numerze gazety.
Tadeusz Płóciennik
Konkurs
Zestaw pytań nr IX
1. Proszę podać definicję NDSCh?
2. W j a k i m c e l u s t o s u j e się
ochronę przeciwporażeniową dodatkową oraz jakie znasz środki
dodatkowej ochrony od porażeń
prądem elektrycznym?
3. Jakie rurociągi podlegają stałemu nadzorowi zakładowego dozoru technicznego?
Informacja nr
13/04/95
Zarządu Koła
Zakładowego
Ligi Ochrony
Przyrody
wZ.A.
"Kędzierzyn" S. A,
Krzyżówka nr 4/95
— w środowisku przemysłowym
1995 — E U R O P E J S K I ROK
OCHRONY PRZYRODY W POLSCE podniesienie skuteczności egzekwoRada Europy ustaliła 1995 rok Euro- wania przepisów ochrony środowiska,
pejskim Rokiem Ochrony Przyrody. eliminowanie istniejących zagrożeń i
Międzynarodowy Komitet Organizacyj- zapobieganie przed powstawaniem
ny działa pod przewodnictwem prof. nowych,
— w sprawach turystyki i rekreMario Pavan. Sekretariat Komitetu ma
acji podnoszenie standardu zagoswoją siedzibę w Strasburgu.
Obchody EROP' 95 w Polsce będą spodarowania obszarów o dużym naprogramowane i kierowane przez sileniu turystyki i rekreacji.
Jak wynika z przedstawionych temaKrajowy Komitet Organizacyjny. Koordynację pracy Komitetu zapewni Se- tów, obejmują one wszystkie dziedziny
kretariat pod kierownictwem Dyrektora życia w naszym kraju.
Bazując na wytycznych Krajowego
Departamentu Ochrony Przyrody. W
skład Komitetu wejdą przedstawiciele: Komitetu Organizacyjnego, w poszdepartamentów Ministerstwa OŚZNiL czególnych województwach, regiooraz innych ministerstw, organów nach i miastach powinny powstać loochrony przyrody szczebla centralne- kalne programy obchodów. W tych
go i lokalnego, środowisk naukowych, działaniach ze szczególną inicjatywą
stowarzyszeń i organizacji zajmują- powinny występować organizacje
cych się działalnością proekologiczną, proekologiczne, którym leży na sercu
środowisk twórców kultury, związków ochrona przyrody i zdrowie człowieka.
zawodowych, środków masowego Mimo, że mija czwarty miesiąc roku,
przekazu, samorządów lokalnych, niewiele podjęto działań, mało mówi
podmiotów gospodarczych w środowi- się na ten temat. U nas jest ta działalsku przyrodniczym, głównie w dziedzi- ność szczególnie potrzebna, gdyż mienie rolnictwa, leśnictwa, rybołóstwa itp. szkamy w rejonie zagrożonym ekologiObchody EROP' 95 będą prowadzo- cznie. Dlatego przypomnienie tej temane na szczeblu centralnym, regional- tyki jest jak najbardziej potrzebne i celowe.
nym i lokalnym.
Pierwszym zwiastunem tej działalGłówne cele obchodów EROP'95
to: krzewienie idei ochrony przyrody, ności jest Miejski Ośrodek Kultury w
dokumentowanie potrzeby ochrony Kędzierzynie-Koźlu, który ogłosił konprzyrody i rozwoju gospodarczego kra- kurs fotograficzny p.t.: „Bliżej Ziemi".
ju, wdrażanie polityki ekorozwoju, wy- Dla laureatów przewidziano cenne nakazywanie, że człowiek jest cząstką grody: za I m-ce 200 zł, II m-ce 150 zł,
kazywanie, że człowiek jest cząstką grody: za I m-ce 200 zł, II m-ce 150 zł,
przyrody i od jej zachowania uzależnio- III m-ce 100 zł.
ny jest jego byt.
Od 6 maja br. trwać będzie Festiwal
Podstawowe tematy działań obej- Ekologiczny pn.: „Bliżej Ziemi" z bogamują:
tym programem obejmującym: happe— w środowisku wodnym wartoś- ning w wykonaniu Teatru Przestrzeni
ci przyrodnicze ekosystemów wod- MOK, wystawę pokonkursową fotogranych, ochronę czystości wód, bilans fii i rysunku, wykłady z ekologii, przewodny, promowanie tzw. małej reten- gląd amatorskiej twórczości o tematycji, sprawy wód podziemnych,
ce ekologicznej (malarstwo, rzeźba, te— w środowisku leśnym dalsze atr, taniec, muzyka), sprzedaż książek
eliminowanie zagrożeń przemysło- i kaset.
wych, przebudowę zagrożonych drzeMłodzież szkolna może wziąść
wostanów, zwiększenie zalesienia,
udział w konkursie planistycznym pn.:
— w środowisku rolniczym pro- „Przyroda". Najlepsze prace zostaną
pagowanie rolnictwa ekologicznego, nagrodzone i wyeksponowane na wywyłączanie z produkcji rolnej obszarów stawie.
o wysokim stopniu zagrożenia gleb,
Zainteresowani udziałem w konkur— w środowisku miejskim zabez- sach mogą zgłaszać się do Miejskiego
pieczenie zieleni miejskiej przed prze- Ośrodka Kultury „Chemik", ul. Świerznaczaniem miejskich terenów zielo- czewskiego 27 w Kędzierzynie-Koźlu.
nych na inne cele,
M. Habuda
TRYBUNA
KĘDZIERZYŃSKICH
AZOTÓW
P o z i o m o : 1/ panika, przerażenie, 6/ stopień, 10/ nieumundurowany
funkcjonariusz policji, 11/ myśliwska broń kulowa, 12/ suma globalna
przeznaczona na określone wydatki, 13/ strzęp tkaniny, szmata, 14/
zasoby pieniężne, 15/ człowiek śniegu, 18/ złodziejstwo, 21/ do gry w
ping ponga, 23/ wypęd owiec na hale górskie, 24/ nadawcza lub odbiorcza, 25/ łódź wydrążona w jednego pnia, 26/ frakcja, 28/ oblodzenie, 30/
widełki stroikowe, 34/ teren porosły trawą, 35/ zastępuje różne klucze,
36/ chodak, 39/ silny wiatr, 40/ zmiana na korzyść, 41/ znamię, właściwość, 4 2 / j e d e n z zębów przednich, 43/ sztuczne uśpienie chorego.
P i o n o w o : 1/ obiad lub kolacja, 2/ zbiorowe pismo do władz, 3/ czarna
w stadzie, 4/ zgiełk, wrzawa, 5/ naczynie o dziurawym dnie, durszlak, 6/
imitacja rewolweru, 7/ zabewne zdarzenie, 8/ należy do najcenniejszych
kamieni szlachetnych, 9/ utrzymuje statek na miejscu, 16/talerze muzyczne, 17/ siedzi w kryminale, 19/ brzeg kapelusza, 20/ obcięta, długa
prosta gałąź, 21/ łowi siecią, 22/ dwustronny rachunek w księgowości, 26/
odnośnik, przypis, 27/ masa prażona z migdałów i cukru, 28/ młokos, wyrostek, 29/ słodycze, 31/ trąba powietrza, 32/ reperacja, remont, 33/ przewinienie, wykroczenie, 37/zakład przemysłowy, 38/przeciwstawianie się.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać w terminie 15 dni od daty ukazania się
numeru na adres Redakcji, z dopiskiem „Krzyżówka". Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosowana zostanie nagroda ufundowana przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MARCO".
Rozwiązanie k r z y ż ó w k i nr 3/95:
p o z i o m o : przewrót, pakiet, ruina, świeczka, randka, spryt, pieczara,
import, tubka, parawan, pedał, anilana, prezent, skrót, karnisz, szaraban,
kaczka, arena, biszkopt, kuweta, orgia, organizm, narada, indyk, maszkara, ataman
p i o n o w o : równina, elekcja, trasat, nierób, partia, konopie, eskorta,
upiór, khaki, popis, rzepa, wieża, natka, pasza, dorsz, łatka, anatomia,
niezgoda, skakanka, zbiórka, rozpacz, błonica, czwórka, katedra.
Nagrodę wylosowała Hanna Niedziela, ul. Wiśniowa, Kobylice.
Nagrodę wyślemy pocztą.
„TKA" UKAZUJE SIĘ DWA RAZY W MIESIĄCU. REDAKTOR PROWADZĄCY - ANDRZEJ HYNEK, FOTOREPORTER - BOGUSŁAW ROGOWSKI, GRAFIK - JÓZEF STEIN. TELEFON - 8122-01,
8136-94. ADRES REDAKCJI: ZAKŁADY AZOTOWE „KĘDZIERZYN" S.A., Kędzierzyn-Koźle, budynek
672 Dyrekcja Produkcji, Dział Doskonalenia Zawodowego i Informacji.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania oraz adiustacji
artykułów i korespondencji, a także zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych
ogłoszeń.

Podobne dokumenty