ZAPROSZENIE

Komentarze

Transkrypt

ZAPROSZENIE
Świebodzin, dnia 2012-11-29
ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świebodzinie,
ul. Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin, tel./fax 68 4750 966 zaprasza do złożenia oferty
cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w roku 2013.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów eksploatacyjnych tj. tuszy
do drukarek i tonerów do kserokopiarek, w następującym asortymencie:
Lp.
Nazwa artykułu
Jednostka
Ilość
1.
Kserokopiarka Sharp AR-M -205 - toner
szt
3
2.
Kserokopiarka KYOCERA KM-1635 - toner
szt
7
3.
HP DeskJet D 1660 CB 770B- XL - tusz
szt
kolor-1
czarny-3
4.
LaserJet 305 - toner 12A
szt
7
5.
Drukarka HP DJ INK Advantage AiO CQ750A - tusz czarny -XL
szt
2
6.
Drukarka HP DJ INK Advantage AiO CQ750A - tusz kolor XL
szt
1
7.
Hp Desk Jet F 370 - tusz czarny i kolor, nr 21 i 22 -XL
szt
czarny-9
kolor-6
8.
Laser Printer-Konica Minolta Magiocolor 2500W - tusz
szt
1
9.
Samsung ML 2151 N-czary XL- tusz
szt
1
10.
HP LaseJet P 1006 - toner
szt
6
11.
Drukarka Samsung ML2571N - tusz kolor i czarny - wielkość XL
szt
2
12.
Brother HL-2035 Laser Printer - tusz
szt
1
13.
Konica Minolta PP 135W - tusz
szt.
2
14.
Canon nr 38 - wielkośc XL - tusz
szt
1
15.
Canon nr 37- wielkość XL - tusz
szt
1
2. Wszystkie w/w tusze i tonery muszą być oryginalne, fabrycznie nowe oraz spakowane
w opakowaniach zabezpieczających artykuły przed uszkodzeniem.
3. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów eksploatacyjnych do Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Świebodzinie i opakowanie zabezpieczające artykuły przed
uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22600000-6, 30125120-8 , 30125110-5
II. Sposób i termin składania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 11.12.2012 r.
do godz. 10:00 pod adresem:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie
ul. Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin
3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 2,
nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym
w pkt. 2, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia
dostarczenia oferty pocztą kurierską.
5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,
nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA CENOWA NA:
„Sukcesywną dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w roku 2013”
III. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu artykuły eksploatacyjne do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego,
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., w terminie 3 dni od telefonicznego
zgłoszenia zapotrzebowania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
IV. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – cena 100%.
V. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako
termin składania ofert.
2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
VI. Istotne warunki, które będą ustalone w umowie:
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen zamawianych artykułów eksploatacyjnych, określonych w ofercie
Wykonawcy i faktycznie dostarczonej Zamawiającemu ilości artykułów eksploatacyjnych.
2. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone jako iloczyn faktycznie dostarczonej ilości
artykułów eksploatacyjnych oraz cen jednostkowych z oferty Wykonawcy po dokonaniu
odbioru ilościowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów
eksploatacyjnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie i opakowanie
zabezpieczające artykuły przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz nie podlega
renegocjacji w trakcie trwania umowy.
4. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy,
uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wymienione
w pkt. 3.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy, nastąpi po dostarczeniu każdej partii artykułów eksploatacyjnych i dokonaniu
odbioru ilościowego przez przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu.
6. Wykonawca obowiązany jest doręczyć faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru
ilościowego.
7. Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru ilościowego.
8. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
VII. Inne wymagania i warunki:
1. Do oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Regina Różanowska, tel./fax: 68 4750
966.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zgodnie z art.
4 pkt 8.
W załączeniu:
- Formularz ofertowy