dzień wspólnoty - Ruch Światło-Życie diecezji sosnowieckiej

Komentarze

Transkrypt

dzień wspólnoty - Ruch Światło-Życie diecezji sosnowieckiej
OA ZA
SOSN OW IE C K A
Z M Y Ś L I
Z A Ł O Ż YC I E L A
ISTOTA KOŚCIOŁA
Kościół może powstać i powstaje wtedy, gdy
osoba urzeczywistnia siebie w dawaniu siebie, gdy wyzwala się z grzechu fałszywej miłości własnej, gdy odnajduje siebie przez
bezinteresowny dar z siebie, słowem, gdy
osoba urzeczywistnia siebie na wzór Niepokalanej. Proces budowania, rozwoju Kościoła
jest równoznaczny z rozwojem i wychowaniem nowego człowieka. W miarę jak w człowieku rodzi się nowy człowiek powstaje
Kościół. Nie znaczy to oczywiście, że osoba
jest tworzywem, z którego buduje się Kościół, ale że osoba, włączając się w Kościół,
w pełni odnajduje i realizuje siebie! Spojrzenie na Niepokalaną jest gwarancją personalistycznego ujmowania Kościoła. Kościół staje
się sprawą, która jest w nas a nie obok nas,
staje się sprawą naszą z wykluczeniem jakiejkolwiek alienacji. Chrystus jest Oblubieńcem - Bogiem, który przychodzi nam dać
siebie. Osoba jest powołana do miłości oblubieńczej wobec Chrystusa, do oddania Jemu
siebie. Posiadanie siebie w dawaniu siebie
jest ukierunkowane na Chrystusa Oblubieńca. Dokonuje się to w Duchu Świętym, który
uzdalnia nas do otwarcia się na przyjęcie Jezusa, do oddania Mu siebie przez wiarę i miłość. Przyjmując Jezusa, oddając Mu siebie,
jednocząc się z Nim, staję się uczestnikiem
Jego Synostwa Bożego i wchodzę w relację
dziecięctwa do Boga Ojca. Ta communio zrealizowana w pełni w Niepokalanej Oblubienicy Słowa, a potem na Jej wzór realizowana w nas - tworzy istotę Kościoła. Kościół
to Chrystus przyjęty przez nas w Duchu
Świętym. W ten sposób Kościół jest w nas,
a my jesteśmy Kościołem. W ten sposób Kościół jest Oblubienicą Chrystusa w nas
i przez nas.
Ks. F. Blachnicki
16/ 4/ 11
BIULETYN
RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
DZIEŃ WSPÓLNOTY
„JEDEN DUCH I JEDNO SERCE OŻYWIAŁO
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH”
Idea komunii jako uczestnictwa w życiu trynitarnym jest
w sposób szczególnie głęboki przedstawiona w Ewange­
lii Św. Jana, gdzie komunia miłości, łącząca Syna z Oj­
cem i z ludźmi, jest jednocześnie wzorem i źródłem
braterskiej komunii, która powinna wzajemnie jednoczyć
uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajem­
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem» (J 15, 12).
«Aby wszyscy stanowili jedno, (...) tak jak My jedno sta­
nowimy» (J 17, 21. 22). A więc komunia ludzi z Bogiem
Trynitarnym oraz komunia ludzi między sobą. To życie
w komunii z Bogiem i nasze życie w komunii jest właści­
wym celem głoszenia Ewangelii, jest celem nawrócenia
na chrześcijaństwo: «cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmia­
my także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo
z nami» (1 J 1, 3). A więc ta podwójna komunia ­ komu­
nia z Bogiem i pomiędzy nami, jest nierozdzielna. Gdzie
niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Oj­
cem, z Synem i z Duchem Świętym, niszczy się również
korzenie i źródło komunii między nami. A gdy my nie ży­
jemy w komunii, nie ma również żywej i prawdziwej ko­
munii z Bogiem Trynitarnym, jak już słyszeliśmy.
Katecheza Benedykta XVI z 29 marca 2006 roku
W D O M O W Y M K O Ś C I E L E
SPOTKANIE OPŁATKOWE
Spotkanie opłatkowe domowego Kościoła odbędzie się
7 stycznia o godzinie 16:00 w Olkuszu, parafia św.
Maksymiliana.
REKOLEKCJE WAKACYJNE
Mamy dwie propozycje na wakacyjne rekolekcje 15­
dniowe. Zapraszamy na I i II stopień do Czarnej Góry k/
Trybsza w terminie 18 lipca do 03 sierpnia 2012r.
Pary prowadzące : I stopień Viola i Piotr Cierniakowie
[email protected], II stopień Danuta i Henryk
Wilkowscy [email protected]
Informacje na temat Oazy, materiały formacyjne można
uzyskać u moderatora diecezjalnego, ks. Roberta Gacka:
[email protected],
tel. 519 512 861 oraz na stronie oazowej:
www. s o s n o wi ec . o a za . p l
W S E R C U
M O D E RA T O RA
JEDNO ożywiało WSZYSTKICH?
Marzy nam się znaleźć się w takiej wspólnocie ludzi, w której wszyscy będziemy zauważeni, docenieni, ukochani, objęci
troską. Pośród takich ludzi dobrze było by
się znaleźć. Tyle że: 1. moja wspólnota taką nie jest, choć wszyscy takiej pragną;
a więc: 2. może by poszukać idealnej
wspólnoty gdzie indziej; powtarzanie kroków 1. i 2. prowadzi do frustracji i – nie daj
Boże! – wniosku: 3. idealnej wspólnoty nie
znajdę, więc: 4. nie ma co się trudzić – dam
sobie spokój. Nie jest nam obcy ten styl
myślenia i postępowania. Stwierdzenie 1.
jest faktem, 3. prawdą (sic!), nie można się
jednak zgodzić na krok 2. i 4. Tu trzeba nawrócenia, czyli najpierw „przemiany myślenia” według tego, co Kościół odczytuje jako
Boży zamysł.
Po pierwsze, dobrej wspólnoty nie da się
znaleźć, trzeba ją współ-tworzyć. Za
kształt wspólnoty, do której należę, nie odpowiadają najpierw jacyś „oni” (np. ksiądz,
animator, para rejonowa…). W pierwszym
rzędzie odpowiadam za nią JA.
Po drugie: czy – szukając różnych sposobów na uczynienie naszych wspólnot żywymi i ożywiającymi – bezwzględnie na
pierwszym miejscu stawiamy to, co jest źródłem wspólnoty? Otrzaskaliśmy się z tym
stwierdzeniem, co nie znaczy, że przestało
ono być fundamentalną prawdą: chrześcijańska wspólnota ma swoje źródło w osobistym oddaniu się Chrystusowi w Duchu
Świętym, a naturalną i wprost z tego wypływającą konsekwencją ma być postawa
służby członkom wspólnoty. Te dwie sprawy
są nierozerwalne. Pierwsza drugą napędza,
druga pierwszą weryfikuje. Taką postawę
i taki kierunek mam pielęgnować najpierw
w sobie. Jako moderator czy animator mam
prowadzić do niej osoby mi powierzone i to
jest sprawa najważniejsza. Wszystko inne
ma temu służyć. I z tego każdy członek
wspólnoty – najpierw JA – musi robić często rachunek sumienia. Jeśli o tym zapomnę, choćbym nawet zrealizował setki
innych „ożywiających” pomysłów, piękna
wspólnota i piękny Kościół pozostaną …
marzeniem.
Ks. Robert Gacek
K A L E N D A RI U M O A Z O W E
4.12.
Dzień Wspólnoty rejonowy
8.12.
Uroczystość Patronalna RŚŻ
17.12. Szkoła Animatora 3
KWC
30.12. Uroczystość Patronalna DK
8.01.
Święto patronalne moderatorów
21.01. KWC
6.02 ­11.02
Ferie zimowe: Oaza Ewangelizacji
27.01­04.02.
KODA
13.02.­26.02.
Ferie zimowe (woj. małopolskie)
17.02. Szkoła Animatora 4
KWC
17­19.02. Kongregacja Odpowiedzialnych
1.03.
Diakonia Jedności
2­4.03. Oaza Modlitwy/ Sem. Odnowy Wiary V
11.03. Dzień Wspólnoty
17.03. Szkoła Animatora 5
KWC
18.03. Sem. Odnowy Wiary VI
24­25.03. DWDD
1.04.
Światowy Dzień Młodzieży / Sem. Odnowy Wiary VII
6­8.04. Triduum Paschalne
21.04. Szkoła Animatora 6
KWC
22.04. Sem. Odnowy Wiary VIII
3.05.
Diakonia Jedności
6.05.
Sem. Odnowy Wiary IX
13.05. Dzień Wspólnoty
19.05. Szkoła Animatora 7
KWC
19.05. Pielgrzymka DK do Kalisza
20.05. Sem. Odnowy Wiary X
25­27.05. Centralna Oaza Matka (Krościenko)
2.06.
Pielgrzymka KWC
3.06
Rozesłanie animatorów
16.06. Szkoła Animatora 8
KWC
30.06.­16.07.
Turnus I
18.07­3.08.
Turnus II
4.08.­20.08.
Turnus III
27­29.08. Podsumowanie OŻK 2011
14­16.09. Podsumowanie pracy rocznej DK
R E K O L E K C JE W A K A C Y JN E 2 0 1 2
Turnus I: 30.06 - 1 6.07.201 2 r.
OND I st. – Łostówka
ONŻ I st. – Łostówka
ONŻ I st. wędrowna
Turnus I: 1 8.07 - 03.08.201 2 r.
ODB – Brenna­Leśnica
OND I st. – Łostówka
ONŻ I st. – Węglówka
ONŻ II st. – Wapienica
Przewidywany koszt rekolekcji: ODB – 650 zł + dojazd, pozostałe – 590 +
dojazd.
ONŻ III st. poza diecezją (zgłoszenia tel. lub mailowo do moderatora diec.
do końca marca 2012 r.)
R E K O L E K C JE W F E R I E Z I M O W E
Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne w ferie zimowe. Są
one organizowane w Ośrodku rekolekcyjnym u sióstr Sług Jezusa
w Bukowinie Tatrzańskiej, malowniczej miejscowości położonej między
Białką Tatrzańską a Zakopanem w terminie 6 ­ 11.02.
Oprócz przeżywania wspaniałych rekolekcji ­ co jest naszym głównym ce­
lem, mamy zamiar odpoczywać podziwjając piękno Tatr i jeździć na czym
kto potrafi. Koszt wyjazdu 280 zł + dojazd . Zgłoszenia związane z odda­
niem karty (do pobrania na stronie) i zaliczką 50 zł do ks. Moderatora
Diecezjalnego Roberta Gacka, tel: 519512861, e­mail: [email protected]
K OD A
KODA (po ONŻ II st.): 27.01 ­ 04.02.2012 r. w Wapienicy.
Rozpoczęcie w piątek o 17:00, zakończenie w sobotę o 14:00. Zgłoszenia
do moderatora diecezjalnego do 15 stycznia.
S Z K O Ł A A N I M A T O RA
Szkoła Animatora ma zajęcia na plebanii parafii św. Barbary
w Sosnowcu w trzecie soboty miesiąca:
17.12. Szkoła Animatora 3 ­ Krok I: Teologia fundamentalna
18.02. Szkoła Animatora 4 ­ Krok VII: O Liturgii
17.03. Szkoła Animatora 5 ­ Krok III: O Trójcy Świętej i o Duchu Świętym
21.04. Szkoła Animatora 6 ­ Kroki VIII­X: Kształtowanie charakteru
19.05. Szkoła Animatora 7 ­ Krok VI: O życiu duchowym
Spotkania modlitewne o wyzwolenie
16.06. Szkoła Animatora 8 ­ Kroki II i IV: O Maryi i o Kościele
(spotkania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka)
Plan:
odbywają się w każdą 3­cią sobotę miesiąca
9:30
Jutrznia
;
9:50 Formacja w Oazie
o godzinie 15:00 w kaplicy dolnej przy sosno­
10:00 – 14:30 Blok zajęć tematycznych
wieckiej Katedrze.
Spotkania diakonii wyzwolenia odbywają się w każdą 15:00 Msza św. z modlitwą o wyzwolenie (Katedra ­ dolny kościół) ­ KWC
Aby ukończyć Szkołę Animatora, wymaga się zaliczenia wszystkich
2 sobotę miesiąca o godzinie 19.20 w parafii św. Barbary w So­
zajęć
tematycznych
(można to uczynić w jednym roku lub w dłuższym czasie)
snowcu. Najbliższe spotkanie: 10 XII 2011, temat: św. Stanisław,
oraz uczestnictwa w przynajmniej dwóch Oazach Modlitwy.
utrata wizerunku, dobrego imienia, pozycji społecznej
SP OT K A N IA K W C
C E L E B R A C JE P O I S T O P N I U
W SOSNOWCU -
w par. Nawiedzenia NMP piątki o godz. 16.00
23 XII ­ III; 27 I ­ IV, 24.02 ­ V, 23.03 ­ VI,
1.04 ­ VII (Dzień Wspólnoty); 27.04 ­ VIII, 25.05 ­ IX, 22.06 ­ X
o innych miejscach i terminach celebracji
będziemy powiadamiać na stronie
F O R M A C JA P E R M A N E N T N A
w rejonie Sosnowiec: w rejonie Dąbrowa :
3 poniedziałki miesiąca
w parafii św. Barbary
w Sosnowcu o godz.
19.00 ­ po Mszy św.
wieczornej
w parafii Chrystusa
Króla w Dąbrowie
Górniczej
3 sobota miesiąca
o godz. 9:00
w rejonie Jaworzno
w parafii M.B.N.P na
Osiedlu Stałym
3 sobota miesiąca
o godz. 17.00