Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Komentarze

Transkrypt

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12740,Warsztaty-ptRealizacja-przez-Staz-Graniczna-zadan-wyni
kajacych-z-art-1-ust-2-pkt.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 10:09
Warsztaty pt.:Realizacja przez Staż Graniczną zadań
wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 13 a ustawy o Straży
Granicznej.
Autor:
Warsztaty pt.:Realizacja przez Staż Graniczną zadań wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 13 a
ustawy o Straży Granicznej.
W ramach Projektu 4/2/EFPI/2009 Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów
wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, realizowanego w
Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w okresie od dnia
01.01.2010 r. do dnia 30.06.2011 r., w dniach 8 – 10 września 2010roku odbyły się
warsztaty pt.:Realizacja przez Staż Graniczną zadań wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 13 a
ustawy o Straży Granicznej.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy – Pan Jarosław
Cichoń z Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy i Pani Krystyna
Zakrzewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie oraz
funkcjonariusze Straży Granicznej, zajmujący się problematyką kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców, w tym dwóch przedstawicieli Zarządu do Spraw
Cudzoziemców.
Agenda warsztatów obejmowała m.in. następujące zagadnienia:
·
obowiązki pracodawców związane z powierzeniem wykonywania pracy
cudzoziemcom,
szczególnie w zakresie zawierania umów (umów o pracę, umów
cywilnoprawnych), informowania właściwych organów o zamiarze lub powierzeniu pracy
cudzoziemcom,
·
weryfikacja i stwierdzenie istnienia stosunku pracy w przypadku wykonywania pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktyczne uwarunkowania oraz różnice pomiędzy
umową o pracę, umową zlecenia a umową o dzieło, tryb postępowania przy próbach
kwestionowania zawartych umów,
·
świadczenie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach usługi eksportowej,
·
warunki i zasady świadczenia pracy w ramach wolontariatu,
·
procedura zatrudniania obywateli państw członkowskich UE i EOG.
Podczas warsztatów żywą dyskusję wzbudziła kwestia działalności agencji zatrudnienia w
świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, a w szczególności zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez
agencję zatrudnienia prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi
pracy tymczasowej, a także kierowania tych pracowników oraz osób niebędących
pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych.
Istotnym elementem rozważań były również aspekty prawne i faktyczne przeprowadzania
kontroli w agencjach zatrudnienia, a także w firmach, w których pracę wykonują
cudzoziemcy skierowani do pracy przez te agencje.
Uczestnicy warsztatów uznali wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów
przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom pomiędzy przedstawicielami Państwowej
Inspekcji Pracy i funkcjonariuszami SG za owocną i celową.
Problematyka poruszona podczas warsztatów przyczyniła się do zrealizowania celu
operacyjnego projektu, tj. promowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych
norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie.
Uczestnicy warsztatów pogłębili posiadaną wiedzę w obszarze kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców, którą w drodze wewnętrznych szkoleń w jednostkach
organizacyjnych, przekażą osobom zaangażowanym w proces działań powrotowych.
Warsztaty pt.:Realizacja przez Staż Graniczną zadań wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 13 a
ustawy o Straży Granicznej organizowane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie stanowią wsparcie dla polityki migracyjnej, tj. dla właściwego
zarządzania powrotami nielegalnych migrantów.
2011/03/_downloads_wydarzenia_logo.jpg