Program Konferencji Naukowo-Technicznej - TSGB

Komentarze

Transkrypt

Program Konferencji Naukowo-Technicznej - TSGB
Program Konferencji Naukowo-Technicznej
„TECHNIKA STRZELNICZA w GÓRNICTWIE i BUDOWNICTWIE”
25 - 27 września 2013 r
Hotel “JASKÓŁKA”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 USTROŃ
Organizator: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Patronat honorowy:
Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN
Środa, 25 września 2013
9:00 – 11:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
11:00 – 11:15
OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie Uczestników Konferencji
SESJA I
11:15 – 12:45
1. Perspektywy rozwoju górnictwa w Polsce w I połowie XXI wieku
Zbigniew Kasztelewicz – Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków
2. Problematyka bezpiecznego prowadzenia robót w górnictwie
Janusz Malinga – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
3. Regulacje prawne dotyczące środków strzałowych i sprzętu strzałowego w górnictwie –
stan obecny i zmiany proponowane w projektowanych przepisach
Maciej Kaliski, Rafał Dąbrowski - Departament Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki,
Warszawa
4. Możliwości techniczne i wybrane obszary działao innowacyjnych w technice strzelniczej
Paweł Batko – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prezentacja firmy ORICA Poland Sp. z o.o.
DYSKUSJA
13:00- 14:30
OBIAD
SESJA II
14:30 – 15:30
5. Przegląd badao nad wpływem opóźnienia milisekundowego na intensywnośd i strukturę
drgao wzbudzanych robotami strzałowymi w polskich kopalniach odkrywkowych
Józef Pyra – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
6. Wpływ robót strzałowych prowadzonych w górnictwie odkrywkowym na statecznośd
zboczy
Szymon Modrzejewski – Poltegor Instytut, Wrocław
7. Przyczynek do dyskusji o sposobach minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na
zabudowania w otoczeniu
Jan Winzer – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA III
15:45 – 17:00
8. Problemy związane z wdrażaniem Dyrektywy 2008/43/WE w zakresie znakowania i
odczytu kodów materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
Jacek Sobala, Iwona Zawadzka-Małota, Michał Szastok - Główny Instytut Górnictwa Katowice, Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
9. Nowe rozwiązania legislacyjne w UE dotyczące MW do użytku cywilnego
Mirosław Kurek – Departament Bezpieczeostwa Gospodarczego w Ministerstwie
Gospodarki, Warszawa
10. System ewidencji i śledzenia środków strzałowych z wykorzystaniem technik
automatycznej identyfikacji
Adam Bałazy – SKK S.A., Kraków
11. Urabianie piaskowców godulskich przy pomocy MW zawiesinowych inicjowanych
zapalnikami nieelektrycznymi i elektronicznymi na terenie KSS Wisła S.A.
Piotr Kapustianyk – MAXAM Polska Sp. z o.o., Duninów
Piotr Gawlikowski – KSS Wisła S.A., Wisła
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA IV
17:15 – 18:30
12. Technologia wydobycia skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych
Rafał Chulist – Metso Minerals (Poland) Sp. Z o.o.
Janusz Piątek – Euro-Granit Sp. z o.o., Strzegom
Marek Stryszewski – Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
13. Zastosowanie zapalników elektronicznych i-kon w kopalni złota Kumtor/Kirgizja w
wykonaniu ORICA Poland
Tomasz Żołądek - Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław
14. Zastosowanie mechanicznego załadunku MW przy udostępnianiu VI poziomu w Kopalni
Porfiru Zalas
Marcin Rzemioski - Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław
Maciej Gurgul – Kopalnia Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., Krzeszowice
15. Urabianie zwięzłych partii nadkładu Kopalni Porfiru Zalas z zastosowaniem robót
wiertniczo – strzałowych w trudnych warunkach geologicznych
Maciej Gurgul – Kopalnia Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., Krzeszowice
Marcin Rzemioski - Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław
Prezentacja Firmy SSE
DYSKUSJA
18:45 – 19:30
PRZERWA
19:30 – 22:00
UROCZYSTA KOLACJA – Sponsorowana przez firmę ORICA Poland Sp. z o.o.
Czwartek, 26 września 2013
7:30 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:15
Zbiórka przed Hotelem Jaskółka
9:15 – 13:00
Wyjazd techniczny dla osób zainteresowanych do KSS Wisła w Wiśle sponsorowany
przez MAXAM Polska Sp. z o.o.. Pokaz elektronicznych zapalników firmy MAXAM Polska
Sp. z o.o., wraz z pokazowym strzelaniem. Powrót do hotelu około 13:00 na obiad.
Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie w recepcji konferencji u Pani dr inż. Anny Sołtys
najpóźniej w dniu przyjazdu (środa) lub wcześniej tel. (12) 617 21 88, (12) 617 37 51, email: [email protected]
13:00 – 14:30
OBIAD
SESJA VI
14:30 – 15:45
16. Roboty Strzałowe w szybach
Mirosław Stanek, Jan Krzelowski – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
17. Dobór ilości środków strzałowych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w warunkach
LW Bogdanka S.A.
Jan Winzer – Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
Mariusz Romaoczuk – LW Bogdanka S.A., Lublin
18. Doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin ze strzelania zapalnikami
elektronicznymi
Wojciech Baran – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin, Lubin
Marcin Szumny - Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław
19. System ciągłego załadunku materiału emulsyjnego luzem – „string loading” –
charakterystyka i zastosowanie
Marcin Szumny - Orica Poland Sp. z o.o., Wrocław
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA VII
16:00 – 17:15
20. Problematyka wybuchowego obalania kominów
Józef Lewicki – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Krzysztof Baraoski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
21. Dokumentowanie oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie
Jan Winzer – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
22. Badania optymalizacji konstrukcji ładunków kumulacyjnych pierścieniowych
Zenon Wilk, Piotr Koślik, IPO, Oddział Krupski Młyn
23. Nowe rozwiązania w zakresie technologii i konstrukcji ładunków kumulacyjnych
liniowych przeznaczonych do cięcia wybuchowego
Zenon Wilk, Piotr Koślik, Justyna Hadzik, Karolina Nikolczuk, IPO, Oddział Krupski Młyn
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA VIII
17:30 – 19:00
24. Zasada działania paliw stałych w środowisku otworu wiertniczego i skał złożonych i ich
implikacja dla prac stymulacyjnych
Frodyma Antoni – Instytut Nafty i Gazu, Kraków
25. Badanie wpływu pyłu aluminiowego na właściwości matryc materiałów wybuchowych
Andrzej Maranda, Andrzej Dębski – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Barbara Gołąbek, Jacek Suszka – Austin Powder Polska, Łukaszów
Tomasz Sałacioski – Instytut Przemysłu Organicznego , Warszawa
26. Procedura kontroli jakości materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE) zgodnie z
Dyrektywą 93/15/WE na przykładzie wyrobów firmy NITROERG S.A.
Iwona Zawadzka-Małota, Jacek Sobala – Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Kopalnia
Doświadczalna "Barbara"
27. Rozwój produkcji MWE luzem w NITROERG S.A. dla podziemnych zakładów Górniczych
Sławomir Kwiatkowski – NITROERG S.A., Bieruo
Prezentacja Firmy Menard Polska i BeKaChEM
DYSKUSJA
19:15 – 19:30
PRZERWA
19:30 – 22:00
KOLACJA na wolnym powietrzu (grill) sponsorowana przez Menard Polska i BeKaChEM
Piątek, 27 września 2013
8:00 – 9:30
Śniadanie
SESJA IX
9:30 – 10:45
28. Możliwości
technologiczne wykonywania robót strzałowych
normatywnych stref oddziaływania
Ryszard Morawa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wojciech Zawadzioski, Polskie Górnictwo Skalne „Minerał”
dla
zmniejszenia
29. Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskich
Krzysztof Baraoski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
30. Standardy CRH plc. w zakresie robót wiertniczo - strzałowych
Iwona Mazur – Grupa Ożarów S.A., Karsy
31. Wspomaganie optymalizacyjne techniki strzałowej za pomocą systemu laserowego i
GPS
Sławomir Patla – Poltegor Instytut, Wrocław
Kamil Rogosz - Poltegor Instytut, Wrocław
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA V
11:00 – 12:15
32. Monitoring drgao jako skuteczne narzędzie do kontrolowania oddziaływania na obiekty
budowlane
Józef Pyra, Anna Sołtys, Jan Winzer – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
33. Ocena oddziaływania robót z użyciem MW na obiekty w otoczeniu z zastosowaniem
metody Matching Pursuit – analiza wybranych przypadków
Anna Sołtys – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
34. Pomiar oddziaływania parasejsmicznego przy użyciu tensometrii oporowej – przegląd
literatury
Andrzej Biessikirski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
35. Ocena oddziaływania drgao wzbudzanych robotami strzałowymi na ludzi znajdujących
się w obiektach budowlanych
Michał Dworzak – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
12:15 – 12:30
12:30 – 14:00
DYSKUSJA
ZAMKNIECIE KONFERENCJI
OBJAD i WYJAZD
Wszelkie informacje na temat konferencji Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie
odnajdą Paostwo na stronie internetowej www.TSGB.agh.edu.pl.